Nakomelingen van Halbe Hindricks & Nieske Duirts van Lutjegastvorige  3de generatie  Volgende13. Jan Hendriks Schripsema (Hindrik2, Halbe1) werd gedoopt op 3 juni 1754 in Buitenpost (Fr)14 en is overleden op 24 maart 1837 in Niebert, op 82-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Hendriks Schripsma en Jan Hendriks Schripzema.

Notitie bij de doop:
"14 dagen oud".

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Grootegast. Later werd hij slagter, vleeshouwer te Lutjegast. Hij woonde naast een andere vleeshouwer, Halbe Wytzes Brouwer.

Hij was curator op 2 februari 1811. 40 Bij notaris Frans Izak Abresch werd een koopcontract opgemaakt tussen Bouwe Jacobs Pomstra, boerenarbeider te Kommerzijl en Hottje Lieuwes [later van der Ploeg], koopman te Grijpskerk; Jan Hendriks Schripsema, slagter te Lutkegast en Jan Gerrits Zijlstra, boerenknecht te Grijpskerk waren curatoren over de persoon en de goederen van Lieuwe Daniels [later Kiestra] en Riemke Klazen [later Dijkstra], ehelieden te Grijpskerk. Ook aanwezig waren Jacob Hantjes [later Formsma], kuiper te Grijpskerk en Hepke Ottes. Het ging om een behuizinge No. 6 te Kommerzijl, die ten oosten en westen grensde aan de diaconietuin van Kommerzijl en ten zuiden aan Jan Hindriks Stob en ten westen aan Esge Derks [Teenstra?].

Jan trouwde met Martje Harkes Kuiper, dochter van Harke Jacobs Kuipers 41 en Antje Derks, circa 1783. Martje werd gedoopt op 12 augustus 1753 in Oldekerk en is overleden op 21 januari 1815 in Lutjegast,42 op 61-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
Een paar maanden later worden er meubels verkocht.


Kinderen uit dit huwelijk

+ 41    i. Fijke Jans Schripsema werd geboren op 18 april 1784 in Lutjegast en is overleden op 2 juni 1833 in Doezum, op 49-jarige leeftijd.

+ 42    ii. Anje Jans Schripsema 43 werd geboren op 15 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 19 november 1858 in Aduard, op 71-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Tietje Jakobs Kremer, dochter van Jacob Wessels 44 en Gaatske Hemmes,44 op 26 december 1816 in Grootegast. Tietje werd gedoopt op 14 september 1772 in Grootegast en is overleden op 17 april 1848 in Niebert, op 75-jarige leeftijd. Tietje was ook bekend als Tyttje Jacobs Kreemer.

22. Jan Sipkes Wattema (Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 27 juni 1756 in Doezum en is overleden op 5 oktober 1842 in Lutjegast, op 86-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Sips Wattema.

Algemeen: De naam Wattema kwam hier al in de 14e eeuw voor. In de 16e eeuw kwam deze naam voor in Kollumerland: daar was een zekere Bocke Wattema getrouwd met Eesck Popma. Zij woonden op de Haijema State, die door hun erfgenamen werd verkocht aan Wybet Mennes, die zich toen Haijema noemde. Wybet Mennes staat in mijn kwartierstaat op nr. 4384.
Op 26 november 1729 is er een geschil tussen een zekere Garbrant Claassen en Rudolf De Mepsche van Faan over de slijting van de halve grietenij en het buurrecht in de Noorderkluft te Lutjegast op Wattemastede vallende. De Wattemaheerd lag ten westen van Ooster Froma en komt later in bezit van Jan Sipkes Wattema. Het lijkt erop dat Jan Sipkes zich heeft genoemd naar deze boerderij. Voorzover bekend heeft de familie van Jan Sipkes de naam Wattema maar kort gebruikt; na 1 generatie waren er geen mannelijke naamdragers meer.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Lutjegast.

Geldzaken: 46 Op 25 augustus 1781 lenen Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast, 1200 gulden van Ywe Ennes en Diewerke Martens, wonende te Boerum. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn). Ze lenen ook (fol 266) 400 gulden van Hendrik Sikkes en Ebeltje Pieters.

Op 13 mei 1782 sluiten Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelerius, ehelieden te Grijpskerk, een lening van 1000 gulden en tevens een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. Als borg verschijnt Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), naast Tietje Jans.

Hij gebruikte op 25 mei 1781 landerijen te Lutjegast. 47 Zo was hij eigenaar van de Wattemaheerd, die ten westen van Ooster Froma en de Sappemaheerd lag. Hij had ook een huis met landerijen vlakbij Dorp.

Op 25 mei 1781 kochten Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans te Lutjegast van Geert Yntjes [Harkema] en zijn huisvrouw Anke Hindriks een boerenbehuizing met schuur, boomen en plantagien, alsmede het recht van vaste en altoos durende beklemming der landerijen onder Lutkegast voor 2700 gulden in drie egaale termijnen te betalen.

Op 7 juli 1785 verkopen Jan Sipkes en Grietje Everts een boerenhuizinghe aan Barteld Sakes en zijn vrouw Tytje Laurens.
NB Dit zijn Barteld Sakes & Pietje Laurens Boersma. Hun zoon Jan trouwde met Sytske Doekes de Boer, dochter van Doeke Idzerts de Boer & Tjitske Aedsges Teenstra.

Op 27 mei 1796 verkoopt Jan Sipkes land en een huis. "Ut Supra betuige met deese openen en verzegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert en verschenen is de E Jan Sipkes woonagtig onder Lutkegast welke bekende en belede Stede vast en onherroepelijk te hebben verkogt op en overgedragen zulks doende bij dezen aan de E Jan Jans woonagtig te Collum en mede caveerenden voor zijn ehevrouw Antje Ywes meede gecompareert en zulks accepterende verkopers aandeel of een 15de portie in 45 grazen land en een huis... etc.
NB Jan Jans en Antje Ywes zijn Jan Jans Feitsma en Antje Eeuwes Wiersma.

In 1827 werd Grootegast voor het kadaster in kaart gebracht:
Op naam van Jan Sipkes Wattema staan in de Westerhorn stukken bouwland, weiland, een huis en erf met boomgaard en tuin. Het gaat om de nummers 180 t/m 188. Dit was de Wattemaheerd, het huis stond op nr 183. Zijn landbezit strekte zich verder uit tot stukken bij Dorp en langs de Trekvaart (Hoendiep), sommige stukken vallen onder Grijpskerk. Zie de noten voor meer details.

Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 48 In Westerhorn (Lutjegast) huis nr. 14 wonen Jan Sipkes Wattema, gehuwd, 74, Doezum, landbouwer en Grietje Everts Wattema, gehuwd, 68, Grijpskerk, landbouwerse, met Evert Jans Wattema, ongehuwd, 43, Lutjegast, zonder beroep, Grietje Jans Wattema, ongehuwd, 30, Lutjegast, zonder beroep; verder nog Kornelis Oetzes Bosma, ongehuwd, 25, Doezum, boerekn., Kornelis Hendriks Froentjes, ongehuwd, 20, Lutjegast, boerekn., en Anne Jaspers Veenstra, ongehuwd, 16, Visvliet, boerekn.

Nalatenschap: nalatenschap, 31 december 1842, Eibersburen, Grijpskerk. 49 De executie van zijn testament vond plaats ten huize van Lammert Jacobs Cazemier, kastelein te Eibersburen. De executeur was Hendrikus Lunsing. Het ging om 13 percelen land, o.a. op Hilmahuis, en een grond-polder-molen en Zijlschotten. Alles werd door de kinderen gerfd, zonder dat er koopbrieven bij hen bekend waren. Het bezit werd openbaar geveild en de hoogste bieder was Klaas Meijer met zijn vrouw Heilina Bennema. Een andere bieder was Dirk Willems Scheringa, die niet kon schrijven. Bij de ondertekenaars hoorden behalve de genoemden ook nog 2x een S.H. Sipkes en een E.J. van Dellen.
NB De kastelein Lammert Jacobs Cazemier was getrouwd met Krijnje Jans Kooij, dochter van Jan Cornelis Kooij en Anke Sipkes [Wattema].

Jan trouwde met Trijntje Jans,50 dochter van Jan Derks 51 en Teetje Jans,52 op 14 mei 1780 in Lutjegast. Trijntje werd gedoopt op 17 september 1756 in De Westerhorn, Lutjegast en is overleden vr 12 april 1785.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 14 mei 1780 te Grootegast en Doezum. "Attestatie naar Lutjegast: Jan Sipkes, van 't Dorp & Trijntje Jans, van Westerhorn".

Algemeen: Trijntje Jans was een zuster van Jan Jans Feitsma en van Ebeltje Jans Doornbos.

Jan trouwde vervolgens met Grietje Everts, dochter van Evert Tonnis en Aafke Harms, op 12 april 1785. Grietje werd gedoopt op 12 juni 1761 in Grijpskerk en is overleden op 9 januari 1840 in Grootegast, op 78-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Gretie Everts.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 12 april 1785. 53 Als getuigen bij het huwelijkscontract van Jan Sipkes en Grietje Everts waren aanwezig:
de ouders Jan Sipkes: Sipke Halbes en Antje Frankes
de moeder van Grietje Everts: Aafke Harms.

Notitie bij het onderzoek: De verdere voorouders van Grietje zijn niet zeker.


Kinderen uit dit huwelijk

   43    i. Evert Jans Wattema werd gedoopt op 14 mei 1786 in Lutjegast en is overleden op 4 oktober 1855 in Grootegast,54 op 69-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
Van het overlijden werd aangifte gedaan door:
Johannes Jans Dijk, 45, landbouwer te Lutjegast
Johannes Wobbes Bijstra?, 43, landbouwer te Lutjegast.
Hij zou gedoopt zijn te Niebert.

+ 44    ii. Aafke Jans Wattema werd gedoopt op 23 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 17 maart 1850 in Groningen, op 62-jarige leeftijd.

   45    iii. Antje Jans Wattema werd gedoopt op 27 december 1789 in Lutjegast.

+ 46    iv. Antje Jans Wattema werd gedoopt op 21 februari 1790 in Lutjegast en is overleden op 5 augustus 1868 in Stroobos (Fr), op 78-jarige leeftijd.

+ 47    v. Anke Jans Wattema werd gedoopt op 18 januari 1793 in Lutjegast en is overleden op 8 januari 1864 in Grootegast, op 70-jarige leeftijd.

   48    vi. Grietje Jans Wattema werd gedoopt op 9 april 1798 in Lutjegast en is overleden op 17 januari 1877 in Grootegast, op 78-jarige leeftijd.

   49    vii. Brugtje Jans werd gedoopt op 7 maart 1802 in Lutjegast.

24. Anke Sipkes Wattema (Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 15 maart 1760 in Doezum en is overleden vr 20 mei 1810.

Notitie bij de doop:
Haar ouders woonden in Dorp bij Doezum.

Anke trouwde met Jan Cornelis Kooij, zoon van Cornelis Jans en Crijnje Alberts, op 10 juli 1791 in Lutjegast. Jan werd gedoopt op 9 februari 1755 in Middelstum en is overleden op 4 november 1830 in Grootegast, op 75-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Kornelis Kooi.

Notitie bij het huwelijk:
"Jan Cornelis van Middelstum & Anke Sipkes van Doezum gecopuleert".

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 19 juni 1791 te Grootegast. "Jan Cornellis van Lutkegast en Anke Sipkes van het Dorp geproclameert te Grootegast op 5, 12 en 19 juni 1791, daarvan attestatie afgegeven om te Lutkegast gecopuleert te worden".

Notitie bij het overlijden:
Van zijn overlijden werd aangifte gedaan op 6-11-1830 door Egbert Arjens Heemstra, 51, dagloner en Hendrik Reits Reitenga, 27, tapper, beiden te Lutjegast, geen familie.
Jan Kornelis Kooi was 76 geworden (dus geboren 1753/1754), overleden in huis nummer 68, buiten beroep, weduwnaar van Annigjen Nijenhuis, zoon van wijlen Kornelis Jans & wijlen Crienje Alberts.

NB. Jan Kornelis wordt hier weduwnaar genoemd, terwijl Annigjen Jans Nienhuis bij haar overlijden in 1818 al van hem gescheiden was. Misschien blijf je dan weduwnaar?

Notitie bij het onderzoek:
Ik vond 3 maal een Jan Kornelis Kooi, cq. Jan Cornelis Kooij van naar schatting ca 1750, levend in de buurt van Lutjegast... en getrouwd met
- Antje Lubbes
- Anke Sipkes Wattema
- Annigjen Jans Nienhuis (Nijenhuis)

Twee Jannen bleken in elk geval n te zijn en achtereenvolgens getrouwd met Anke Sipkes en Annigjen Jans.
Het is opvallend dat bij deze twee huwelijken geen kind Cornelis Jans is, je zou een eerstgeborene van die naam verwachten.

Alleen bij Antje Lubbes was er een zoon Kornelis Jans Kooi, die ook nog broodbakker werd...
Jan Cornelis Kooij van Middelstum, was k bakker.
Met de onzekerheid van het onvindbare huwelijk met Antje Lubbes als slag om de arm, hou ik het er voorlopig op dat Jan Cornelis Kooij 3x dezelfde is en 3x getrouwd.

In dat geval trouwde Antje Jans Wattema met een halve neef.

De moeder van Jan Cornelis Kooij, Crijnje Alberts - huisvrouw van Cornelis Jans (mr. bakker) - kwam op 28 maart 1766 met attestatie van Middelstum naar Lutjegast. Dan zal de 11-jarige Jan Cornelis wel met haar meegekomen zijn.

In Middelstum is in glas (vier glazen ruitjes - Groninger Museum) een tekst gevonden:
"CORNELLIS JANS BACKER TOT NYEHOOFE MEDE DIACON GEWEEST IN DE GEMINTE JESU CHRISTI EN IS EYGENAER VAN DIE MOOLEN ALDAER, ANYE PIETERS SYN OVERLEDEN HUISVROU, ANNO 1692.
GODT WIET HET NU GEWIS OF DAER NOCH EEN LIEFIEN WEER VOOR MYN LICHAAM IS WANT HEEFT DE HEERE GENOMEN, HY KAN OOCK WEER...

Bijzonderheden:

Hij was bakker te Lutjegast.

Kinderen uit dit huwelijk

   50    i. Sipke Jans Kooij werd gedoopt op 17 juni 1792 in Lutjegast.

+ 51    ii. Hendrik Jans Kooi werd geboren op 6 juni 1793 in Lutjegast en is overleden op 25 maart 1866 in Groningen, op 72-jarige leeftijd.

+ 52    iii. Krijnje Jans Kooij werd geboren op 24 november 1794 in Grootegast en is overleden op 4 februari 1838 in Lutjegast, op 43-jarige leeftijd.

   53    iv. Jakob Jans Kooij werd gedoopt op 1 juni 1797 in Lutjegast.

   54    v. Antje Jans Kooij werd gedoopt op 1 februari 1800 in Lutjegast.

Notitie bij de doop:
Haar vader wordt bij de doop Jan Cornelis Bakker genoemd.

Antje trouwde met Olphert Jacobs Vonk, zoon van Jacob Olphers Vonk en Ida Jeltes, op 30 mei 1822 in Grootegast. Olphert werd geboren op 19 december 1790 in Ezinge en is overleden op 6 augustus 1877 in Gerkesklooster (Fr), op 86-jarige leeftijd.

   55    vi. Albert Jans Kooij werd geboren op 10 januari 1801 in Lutjegast, werd gedoopt op 7 februari 1801 in Lutjegast en is overleden op 11 mei 1821 in Grootegast, op 20-jarige leeftijd.

   56    vii. Halbe Jans Kooij werd geboren op 10 januari 1801 in Lutjegast.

26. Halbe Duirts Schripsema (Duirt8, Halbe1) werd gedoopt op 2 december 1764 in Lutjegast en is overleden op 7 augustus 1812 in Grootegast, op 47-jarige leeftijd. Halbe was ook bekend als Albert Duurts Schripsema.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Grootegast.

Halbe trouwde met Jantje Jannes, dochter van Jannes Berends Helmholt 56 en Aukjen Arends. Jantje werd geboren op 13 mei 1766 in Sebaldeburen, werd gedoopt op 27 mei 1766 in Sebaldeburen en is overleden in juli 1804 in Grootegast, op 38-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Jannes Helmholt.

Algemeen: Haar familie nam na 1811 de naam Helmholt aan. Wellicht werd haar die naam posthuum toegeschreven. Haar zoon Jannes ging door het leven als een Helmhold en niet als een Schripsema.

Bijzonderheden:

Zij was dienstmaagd te Aduarderzijl. Ook te Sebaldeburen.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 57    i. Diewerke Halbes Schripsema werd gedoopt op 5 mei 1791 in Sebaldeburen en is overleden op 15 april 1827 in Den Ham, op 35-jarige leeftijd.

+ 58    ii. Jannes Halbes Helmhold 57 werd geboren op 7 april 1795 in Grootegast, werd gedoopt op 10 mei 1795 in Grootegast en is overleden op 30 januari 1836 in Groningen, op 40-jarige leeftijd.

+ 59    iii. Auktje Halbes Schripsema werd geboren op 5 december 1797 in Doezum, werd gedoopt op 21 januari 1798 in Doezum en is overleden op 28 september 1831 in Feerwerd, op 33-jarige leeftijd.

Halbe trouwde vervolgens met Jeike Arents Slagter op 15 mei 1806 in Sebaldeburen. Jeike werd geboren op 22 november 1779 in Peize (Dr) en is overleden op 8 februari 1836 in Peize (Dr), op 56-jarige leeftijd. Jeike was ook bekend als Feike Arents, Jeltje en Jaichien Arents.

Notitie bij het huwelijk:
Halbe Duurts, van Sebaldeburen & Jeltje Arents, van Peize".

Kinderen uit dit huwelijk

   60    i. Grietje Halbes werd geboren op 4 april 1807 in Sebaldeburen, werd gedoopt op 3 mei 1807 in Sebaldeburen en is overleden op 1 oktober 1807 in Sebaldeburen.

   61    ii. Grietje Halbes werd geboren op 22 juli 1809 in Grootegast, werd gedoopt op 27 augustus 1809 in Grootegast en is overleden op 29 augustus 1812 in Grootegast, op 3-jarige leeftijd.

+ 62    iii. Duurtje Halbes Schripsema werd geboren op 29 juni 1812 in Doezum en is overleden op 19 februari 1891 in Roderveld (Dr),58 op 78-jarige leeftijd.


28. Hotze Duurts Schripsema 31 (Duirt8, Halbe1) werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast, op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner, arbeider en landbouwer te Lutjegast.

Hij was aangever bij twee overlijdens in augustus 1812 te Grootegast.

Getuige: 20 juni 1826, Grootegast.
Het overlijden van Hendrikje Geerts Harkema wordt gemeld door Hotze Duurts Scripsema (53 jaar) en Klaas Jans van Sloten (25 jaar), beiden dagloners van beroep, wonende te Lutkegast, geburen, gene familie van na te melden overledene.

Hij was aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829 te Grijpskerk. 59
Als mede-erfgenaam verscheen hij in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk (mogelijk het huis bij de brug te Eibersburen), waar de afwikkeling plaatsvond van de openbare veiling (1828) van Hilmahuis, een erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes. Hij vertegenwoordigde ook zijn minderjarige zoons Bauke Hotses Schripsema en Jacob Hotses Schripsema. Hun toeziend voogd was Fokke Pieters Luinstra, die zich bij volmacht liet vertegenwoordigen door de kastelein Cornelis Jans Kooij. Bij de ondertekening verklaart Hotse Duurts Schripsema "... niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam te teekenen".

Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 60
In huis nr. 6 op de Eibersburen bij Lutjegast wonen Klaas van Sloten, weduwnaar, 29, Kollum, dagloner [eigenlijk was hij net 2 dagen tevoren overleden], Harriet Zwart, gehuwd, 22, Gerkesklooster, dagloner, Annegien Siel [Zijl], ongehuwd [sic], 24, Garnwerd, daglonerse, Hotze Duurts Schripsema, gehuwd, 59, Noordwijk, dagloner, Trijntje Jans Zwarts, gehuwd, 39, Gerkesklooster, daglonerse, Jan Hotzes Schripsema, ongehuwd, 6, Lutjegast, zonder beroep, Hendriktje Zwarts, ongehuwd, 10, Gerkesklooster, zonder beroep, Dieuwke Hotzes Schripsema, ongehuwd, 1, Lutjegast, zonder beroep.
NB Aangenomen dat de datum van de Volkstelling niet betekent dat alles op 1 dag geteld was... Zo waren Annegien en Harriet op 1 januari al een half jaar getrouwd, maar Annegien was tijdens het tellen nog ongehuwd...
NB Trientje Jans Zwarts en Harriet Jans Zwart zijn broer en zus, Hendrikje Zwarts is een onechte dochter van Trientje Jans Zwart. Ze heet later Hendrikje Hendriks Van der Molen Zwart.

Hotze trouwde met Grietje Willems Kooij, dochter van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, op 7 oktober 1798 in Visvliet. Grietje werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 6 april 1777 in Visvliet en is overleden op 2 september 1818 in Lutjegast, op 41-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek:
Zij is een Oudgrootmoeder. Haar broer Jan Willems Kooij 70 is een Oudgrootvader. Hij staat dus ook in mijn kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).


Kinderen uit dit huwelijk

+ 63    i. Willem Hotzes Schripsema werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr), op 84-jarige leeftijd.

+ 64    ii. Duurt Hotzes Schripsema werd geboren op 3 februari 1806 in Lutjegast, werd gedoopt op 23 februari 1806 in Lutjegast en is overleden op 25 juli 1838 in Burum (Fr), op 32-jarige leeftijd.

+ 65    iii. Bouke Hotzes Schripsema werd geboren op 7 november 1810, werd gedoopt op 2 december 1810 in Lutjegast, is overleden op 1 februari 1894 in Grand Rapids, MI, USA, op 83-jarige leeftijd en werd begraven in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

+ 66    iv. Jacob Hotzes Schripsema werd geboren op 19 november 1815 in Grootegast en is overleden op 19 januari 1879 in Lutjegast, op 63-jarige leeftijd.

Hotze trouwde vervolgens met Trientje Jans Zwart, dochter van Jan Klazes en Jeltje Jillens Zwart,61 op 18 december 1823 in Grootegast. Trientje werd geboren op 1 februari 1792 in Gerkesklooster (Fr) en werd gedoopt op 18 maart 1792 in Gerkesklooster (Fr).

Bijzonderheden:

Zij was daglonersche te Lutjegast. Arbeidster te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 67    i. Jan Hotzes Schripsema werd geboren op 1 maart 1824 in Lutjegast en is overleden vr 1890 in USA.

   68    ii. Jeltje Hotzes Schripsema werd geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast en is overleden op 16 juli 1829 in Grootegast,62 op 1-jarige leeftijd.

   69    iii. Dieuke Hotzes Schripsema werd geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast en is overleden op 20 maart 1830 in Grootegast,63 op 1-jarige leeftijd.

29. Jakob Duirts Schripsema 32 (Duirt8, Halbe1) werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 28 maart 1779 in Lutjegast en is overleden op 4 december 1842 in Aduard, op 63-jarige leeftijd. Jakob was ook bekend als Jacob Duurts Schripsma.

Bijzonderheden:

Hij was arbeider te Aduard. Ook schipper.

Jakob trouwde met Roelfke Gerrits Olthoff,32 dochter van Gerrit Luitjens Olthoff en IJdje Jacobs Rozema, op 15 februari 1807 in Fransum. Roelfke werd gedoopt op 1 maart 1788 in Fransum en is overleden op 29 december 1853 in Aduard, op 65-jarige leeftijd.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 11 februari 1807 te Zuidhorn. Roelfke Olthof & Jakob Durs
Bg: Halbe Duurts, volle broer;
Hotze Duurts, volle broer;
Diewerke Hotzes, moeder.
Bd: Luitjen Olthof, grootvader;
Gerrit Olthof, vader;
Itje Jakobs, moeder.

Bijzonderheden:

Zij was arbeidster te Aduard.

Kinderen uit dit huwelijk

+ 70    i. Itje Jacobs Schripsema werd geboren op 29 juli 1807 in Fransum en is overleden op 12 november 1851 in Aduard, op 44-jarige leeftijd.

   71    ii. Diewerke Schripsema werd geboren op 2 april 1809 in Aduard en is overleden op 22 augustus 1839 in Aduard, op 30-jarige leeftijd.

+ 72    iii. Gerrit Olthof Schripsema 64 werd geboren op 14 februari 1811 in Fransum, werd gedoopt op 3 maart 1811 in Fransum en is overleden op 15 februari 1886 in Aduard, op 75-jarige leeftijd.

+ 73    iv. Durandus Jacobs Schripsema werd geboren op 22 maart 1813 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1875 in Garnwerd, op 62-jarige leeftijd.

+ 74    v. Luitje Jacobs Schripsema werd geboren op 22 juni 1815 in Aduard en is overleden op 15 oktober 1864 in Zuidhorn, op 49-jarige leeftijd.

+ 75    vi. Jan Jacobs Schripsema werd geboren op 9 mei 1817 in Aduard, is overleden op 5 juli 1900 in Grand Rapids, MI, USA, op 83-jarige leeftijd en werd begraven in 1900 in Greenwood Cemetery, Walker Twp, MI, USA.

+ 76    vii. Neiske Jacobs Schripsema werd geboren op 13 mei 1819 in Aduard en is overleden op 17 april 1894 in Aduard, op 74-jarige leeftijd.

+ 77    viii. Jacob Jacobs Schripsema werd geboren op 7 juni 1821 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1886 in Noordhorn, op 65-jarige leeftijd.

+ 78    ix. Pieter Jacobs Schripsema werd geboren op 27 oktober 1823 in Aduard en is overleden op 21 oktober 1911 in Groningen, op 87-jarige leeftijd.

   79    x. Johannes Jacobs Schripsema werd geboren op 4 mei 1832 in Aduard en is overleden op 25 april 1836 in Aduard, op 3-jarige leeftijd.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar