Nakomelingen van Halbe Hindricks & Nieske Duirts van Lutjegastvorige  3de generatie  Volgende13. Jan Hendriks Schripsema (Hindrik2, Halbe1) werd gedoopt op 3 juni 1754 in Buitenpost (Fr)14 en is overleden op 24 maart 1837 in Niebert op 82-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Hendriks Schripsma en Jan Hendriks Schripzema.

Notitie bij de doop:
"14 dagen oud".

Feiten

Hij was dagloner te Grootegast. Later werd hij slagter, vleeshouwer te Lutjegast. Hij woonde naast een andere vleeshouwer, Halbe Wytzes Brouwer.

Hij was curator op 2 februari 1811. 40 Bij notaris Frans Izak Abresch werd een koopcontract opgemaakt tussen Bouwe Jacobs Pomstra, boerenarbeider te Kommerzijl en Hottje Lieuwes [later van der Ploeg], koopman te Grijpskerk; Jan Hendriks Schripsema, slagter te Lutkegast en Jan Gerrits Zijlstra, boerenknecht te Grijpskerk waren curatoren over de persoon en de goederen van Lieuwe Daniels [later Kiestra] en Riemke Klazen [later Dijkstra], ehelieden te Grijpskerk. Ook aanwezig waren Jacob Hantjes [later Formsma], kuiper te Grijpskerk en Hepke Ottes. Het ging om een behuizinge No. 6 te Kommerzijl, die ten oosten en westen grensde aan de diaconietuin van Kommerzijl en ten zuiden aan Jan Hindriks Stob en ten westen aan Esge Derks [Teenstra?].

Jan trouwde met Martje Harkes Kuiper, dochter van Harke Jacobs Kuipers 41 en Antje Derks, circa 1783. Martje werd gedoopt op 12 augustus 1753 in Oldekerk en is overleden op 21 januari 1815 in Lutjegast42 op 61-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 41    i. Fijke Jans Schripsema werd geboren op 18 april 1784 in Lutjegast en is overleden op 2 juni 1833 in Doezum op 49-jarige leeftijd.

+ 42    ii. Anje Jans Schripsema 43 werd geboren op 15 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 19 november 1858 in Aduard op 71-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Tietje Jakobs Kremer, dochter van Jacob Wessels 44 en Gaatske Hemmes,44 op 26 december 1816 in Grootegast. Tietje werd gedoopt op 14 september 1772 in Grootegast en is overleden op 17 april 1848 in Niebert op 75-jarige leeftijd. Tietje was ook bekend als Tyttje Jacobs Kreemer.

22. Jan Sipkes Wattema (Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 27 juni 1756 in Doezum en is overleden op 5 oktober 1842 in Lutjegast op 86-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Sips Wattema.

De naam Wattema kwam hier al in de 14e eeuw voor. In de 16e eeuw kwam deze naam voor in Kollumerland: daar was een zekere Bocke Wattema getrouwd met Eesck Popma. Zij woonden op de Haijema State, die door hun erfgenamen werd verkocht aan Wybet Mennes, die zich toen Haijema noemde. Wybet Mennes staat in mijn kwartierstaat op nr. 4384.
Op 26 november 1729 is er een geschil tussen een zekere Garbrant Claassen en Rudolf De Mepsche van Faan over de slijting van de halve grietenij en het buurrecht in de Noorderkluft te Lutjegast op Wattemastede vallende. De Wattemaheerd lag ten westen van Ooster Froma en komt later in bezit van Jan Sipkes Wattema. Het lijkt erop dat Jan Sipkes zich heeft genoemd naar deze boerderij. Voorzover bekend heeft de familie van Jan Sipkes de naam Wattema maar kort gebruikt; na 1 generatie waren er geen mannelijke naamdragers meer.

Feiten

Hij was landbouwer te Lutjegast.

Geldzaken: 46 Op 25 augustus 1781 lenen Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast, 1200 gulden van Ywe Ennes en Diewerke Martens, wonende te Boerum. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn). Ze lenen ook (fol 266) 400 gulden van Hendrik Sikkes en Ebeltje Pieters.

Op 13 mei 1782 sluiten Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelerius, ehelieden te Grijpskerk, een lening van 1000 gulden en tevens een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. Als borg verschijnt Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), naast Tietje Jans.

Hij gebruikte op 25 mei 1781 landerijen te Lutjegast. 47 Zo was hij eigenaar van de Wattemaheerd, die ten westen van Ooster Froma en de Sappemaheerd lag. Hij had ook een huis met landerijen vlakbij Dorp.

Op 25 mei 1781 kochten Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans te Lutjegast van Geert Yntjes [Harkema] en zijn huisvrouw Anke Hindriks een boerenbehuizing met schuur, boomen en plantagien, alsmede het recht van vaste en altoos durende beklemming der landerijen onder Lutkegast voor 2700 gulden in drie egaale termijnen te betalen.

Op 7 juli 1785 verkopen Jan Sipkes en Grietje Everts een boerenhuizinghe aan Barteld Sakes en zijn vrouw Tytje Laurens.
NB Dit zijn Barteld Sakes & Pietje Laurens Boersma. Hun zoon Jan trouwde met Sytske Doekes de Boer, dochter van Doeke Idzerts de Boer & Tjitske Aedsges Teenstra.

Op 27 mei 1796 verkoopt Jan Sipkes land en een huis. "Ut Supra betuige met deese openen en verzegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert en verschenen is de E Jan Sipkes woonagtig onder Lutkegast welke bekende en belede Stede vast en onherroepelijk te hebben verkogt op en overgedragen zulks doende bij dezen aan de E Jan Jans woonagtig te Collum en mede caveerenden voor zijn ehevrouw Antje Ywes meede gecompareert en zulks accepterende verkopers aandeel of een 15de portie in 45 grazen land en een huis... etc.
NB Jan Jans en Antje Ywes zijn Jan Jans Feitsma en Antje Eeuwes Wiersma.

In 1827 werd Grootegast voor het kadaster in kaart gebracht:
Op naam van Jan Sipkes Wattema staan in de Westerhorn stukken bouwland, weiland, een huis en erf met boomgaard en tuin. Het gaat om de nummers 180 t/m 188. Dit was de Wattemaheerd, het huis stond op nr 183. Zijn landbezit strekte zich verder uit tot stukken bij Dorp en langs de Trekvaart (Hoendiep), sommige stukken vallen onder Grijpskerk. Zie de noten voor meer details.

Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 48 In Westerhorn (Lutjegast) huis nr. 14 wonen Jan Sipkes Wattema, gehuwd, 74, Doezum, landbouwer en Grietje Everts Wattema, gehuwd, 68, Grijpskerk, landbouwerse, met Evert Jans Wattema, ongehuwd, 43, Lutjegast, zonder beroep, Grietje Jans Wattema, ongehuwd, 30, Lutjegast, zonder beroep; verder nog Kornelis Oetzes Bosma, ongehuwd, 25, Doezum, boerekn., Kornelis Hendriks Froentjes, ongehuwd, 20, Lutjegast, boerekn., en Anne Jaspers Veenstra, ongehuwd, 16, Visvliet, boerekn.

Nalatenschap: nalatenschap, 31 december 1842, Eibersburen, Grijpskerk. 49 De executie van zijn testament vond plaats ten huize van Lammert Jacobs Cazemier, kastelein te Eibersburen. De executeur was Hendrikus Lunsing. Het ging om 13 percelen land, o.a. op Hilmahuis, en een grond-polder-molen en Zijlschotten. Alles werd door de kinderen gerfd, zonder dat er koopbrieven bij hen bekend waren. Het bezit werd openbaar geveild en de hoogste bieder was Klaas Meijer met zijn vrouw Heilina Bennema. Een andere bieder was Dirk Willems Scheringa, die niet kon schrijven. Bij de ondertekenaars hoorden behalve de genoemden ook nog 2x een S.H. Sipkes en een E.J. van Dellen.
NB De kastelein Lammert Jacobs Cazemier was getrouwd met Krijnje Jans Kooij, dochter van Jan Cornelis Kooij en Anke Sipkes [Wattema].

Jan trouwde met Trijntje Jans,50 dochter van Jan Derks 51 en Teetje Jans,52 op 14 mei 1780 in Lutjegast. Trijntje werd gedoopt op 17 september 1756 in Westerhorn, Lutjegast en is overleden vr 12 april 1785.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 14 mei 1780 te Grootegast en Doezum. "Attestatie naar Lutjegast: Jan Sipkes, van 't Dorp & Trijntje Jans, van Westerhorn".

Jan trouwde vervolgens met Grietje Everts, dochter van Evert Tonnis en Aafke Harms, op 12 april 1785. Grietje werd gedoopt op 12 juni 1761 in Grijpskerk en is overleden op 9 januari 1840 in Grootegast op 78-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Gretie Everts.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 12 april 1785. 53 Als getuigen bij het huwelijkscontract van Jan Sipkes en Grietje Everts waren aanwezig:
de ouders Jan Sipkes: Sipke Halbes en Antje Frankes
de moeder van Grietje Everts: Aafke Harms.

Kinderen uit dit huwelijk:

   43    i. Evert Jans Wattema werd gedoopt op 14 mei 1786 in Lutjegast en is overleden op 4 oktober 1855 in Grootegast54 op 69-jarige leeftijd.

+ 44    ii. Aafke Jans Wattema werd gedoopt op 23 september 1787 in Lutjegast en is overleden op 17 maart 1850 in Groningen op 62-jarige leeftijd.

   45    iii. Antje Jans Wattema werd gedoopt op 27 december 1789 in Lutjegast.

+ 46    iv. Antje Jans Wattema werd gedoopt op 21 februari 1790 in Lutjegast en is overleden op 5 augustus 1868 in Stroobos (Fr) op 78-jarige leeftijd.

+ 47    v. Anke Jans Wattema werd gedoopt op 18 januari 1793 in Lutjegast en is overleden op 8 januari 1864 in Grootegast op 70-jarige leeftijd.

   48    vi. Grietje Jans Wattema werd gedoopt op 9 april 1798 in Lutjegast en is overleden op 17 januari 1877 in Grootegast op 78-jarige leeftijd.

   49    vii. Brugtje Jans werd gedoopt op 7 maart 1802 in Lutjegast.

24. Anke Sipkes Wattema (Sipke7, Halbe1) werd gedoopt op 15 maart 1760 in Doezum en is overleden vr 20 mei 1810.

Notitie bij de doop:
Haar ouders woonden in Dorp bij Doezum.

Anke trouwde met Jan Cornelis Kooij, zoon van Cornelis Jans en Crijnje Alberts, op 10 juli 1791 in Lutjegast. Jan werd gedoopt op 9 februari 1755 in Middelstum en is overleden op 4 november 1830 in Grootegast op 75-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Kornelis Kooi.

Feiten

Hij was bakker te Lutjegast.

Notitie bij het huwelijk:
"Jan Cornelis van Middelstum & Anke Sipkes van Doezum gecopuleert".

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 19 juni 1791 te Grootegast. "Jan Cornellis van Lutkegast en Anke Sipkes van het Dorp geproclameert te Grootegast op 5, 12 en 19 juni 1791, daarvan attestatie afgegeven om te Lutkegast gecopuleert te worden".

Kinderen uit dit huwelijk:

   50    i. Sipke Jans Kooij werd gedoopt op 17 juni 1792 in Lutjegast.

+ 51    ii. Hendrik Jans Kooi werd geboren op 6 juni 1793 in Lutjegast en is overleden op 25 maart 1866 in Groningen op 72-jarige leeftijd.

+ 52    iii. Krijnje Jans Kooij werd geboren op 24 november 1794 in Grootegast en is overleden op 4 februari 1838 in Lutjegast op 43-jarige leeftijd.

   53    iv. Jakob Jans Kooij werd gedoopt op 1 juni 1797 in Lutjegast.

   54    v. Antje Jans Kooij werd gedoopt op 1 februari 1800 in Lutjegast.

Antje trouwde met Olphert Jacobs Vonk, zoon van Jacob Olphers Vonk en Ida Jeltes, op 30 mei 1822 in Grootegast. Olphert werd geboren op 19 december 1790 in Ezinge en is overleden op 6 augustus 1877 in Gerkesklooster (Fr) op 86-jarige leeftijd.

   55    vi. Albert Jans Kooij werd geboren op 10 januari 1801 in Lutjegast, werd gedoopt op 7 februari 1801 in Lutjegast en is overleden op 11 mei 1821 in Grootegast op 20-jarige leeftijd.

   56    vii. Halbe Jans Kooij werd geboren op 10 januari 1801 in Lutjegast.

26. Halbe Duirts Schripsema (Duirt9, Halbe1) werd gedoopt op 2 december 1764 in Lutjegast en is overleden op 7 augustus 1812 in Grootegast op 47-jarige leeftijd. Halbe was ook bekend als Albert Duurts Schripsema.

Feiten

Hij was dagloner te Grootegast.

Halbe trouwde met Jantje Jannes, dochter van Jannes Berends Helmholt 55 en Aukjen Arends. Jantje werd geboren op 13 mei 1766 in Sebaldeburen, werd gedoopt op 27 mei 1766 in Sebaldeburen en is overleden in juli 1804 in Grootegast op 38-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Jannes Helmholt.

Feiten

Zij was dienstmaagd te Aduarderzijl. Ook te Sebaldeburen.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 57    i. Diewerke Halbes Schripsema werd gedoopt op 5 mei 1791 in Sebaldeburen en is overleden op 15 april 1827 in Den Ham op 35-jarige leeftijd.

+ 58    ii. Jannes Halbes Helmhold 56 werd geboren op 7 april 1795 in Grootegast, werd gedoopt op 10 mei 1795 in Grootegast en is overleden op 30 januari 1836 in Groningen op 40-jarige leeftijd.

+ 59    iii. Auktje Halbes Schripsema werd geboren op 5 december 1797 in Doezum, werd gedoopt op 21 januari 1798 in Doezum en is overleden op 28 september 1831 in Feerwerd op 33-jarige leeftijd.

Halbe trouwde vervolgens met Jeike Arents Slagter op 15 mei 1806 in Sebaldeburen. Jeike werd geboren op 22 november 1779 in Peize (Dr) en is overleden op 8 februari 1836 in Peize (Dr) op 56-jarige leeftijd. Jeike was ook bekend als Feike Arents, Jeltje en Jaichien Arents.

Notitie bij het huwelijk:
Halbe Duurts, van Sebaldeburen & Jeltje Arents, van Peize".

Kinderen uit dit huwelijk:

   60    i. Grietje Halbes werd geboren op 4 april 1807 in Sebaldeburen, werd gedoopt op 3 mei 1807 in Sebaldeburen en is overleden op 1 oktober 1807 in Sebaldeburen.

   61    ii. Grietje Halbes werd geboren op 22 juli 1809 in Grootegast, werd gedoopt op 27 augustus 1809 in Grootegast en is overleden op 29 augustus 1812 in Grootegast op 3-jarige leeftijd.

+ 62    iii. Duurtje Halbes Schripsema werd geboren op 29 juni 1812 in Doezum en is overleden op 19 februari 1891 in Roderveld (Dr)57 op 78-jarige leeftijd.


28. Hotze Duurts Schripsema 31 (Duirt9, Halbe1) werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

Feiten

Hij was dagloner, arbeider en landbouwer te Lutjegast.

Hij was aangever bij twee overlijdens in augustus 1812 te Grootegast.

Getuige: 20 juni 1826, Grootegast.
Het overlijden van Hendrikje Geerts Harkema wordt gemeld door Hotze Duurts Scripsema (53 jaar) en Klaas Jans van Sloten (25 jaar), beiden dagloners van beroep, wonende te Lutkegast, geburen, gene familie van na te melden overledene.

Hij was aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829 te Grijpskerk. 58
Als mede-erfgenaam verscheen hij in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk (mogelijk het huis bij de brug te Eibersburen), waar de afwikkeling plaatsvond van de openbare veiling (1828) van Hilmahuis, een erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes. Hij vertegenwoordigde ook zijn minderjarige zoons Bauke Hotses Schripsema en Jacob Hotses Schripsema. Hun toeziend voogd was Fokke Pieters Luinstra, die zich bij volmacht liet vertegenwoordigen door de kastelein Cornelis Jans Kooij. Bij de ondertekening verklaart Hotse Duurts Schripsema "... niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam te teekenen".

Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 59
In huis nr. 6 op de Eibersburen bij Lutjegast wonen Klaas van Sloten, weduwnaar, 29, Kollum, dagloner [eigenlijk was hij net 2 dagen tevoren overleden], Harriet Zwart, gehuwd, 22, Gerkesklooster, dagloner, Annegien Siel [Zijl], ongehuwd [sic], 24, Garnwerd, daglonerse, Hotze Duurts Schripsema, gehuwd, 59, Noordwijk, dagloner, Trijntje Jans Zwarts, gehuwd, 39, Gerkesklooster, daglonerse, Jan Hotzes Schripsema, ongehuwd, 6, Lutjegast, zonder beroep, Hendriktje Zwarts, ongehuwd, 10, Gerkesklooster, zonder beroep, Dieuwke Hotzes Schripsema, ongehuwd, 1, Lutjegast, zonder beroep.
NB Aangenomen dat de datum van de Volkstelling niet betekent dat alles op 1 dag geteld was... Zo waren Annegien en Harriet op 1 januari al een half jaar getrouwd, maar Annegien was tijdens het tellen nog ongehuwd...
NB Trientje Jans Zwarts en Harriet Jans Zwart zijn broer en zus, Hendrikje Zwarts is een onechte dochter van Trientje Jans Zwart. Ze heet later Hendrikje Hendriks Van der Molen Zwart.

Hotze trouwde met Grietje Willems Kooij, dochter van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, op 7 oktober 1798 in Visvliet. Grietje werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 6 april 1777 in Visvliet en is overleden op 2 september 1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 63    i. Willem Hotzes Schripsema werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd.

+ 64    ii. Duurt Hotzes Schripsema werd geboren op 3 februari 1806 in Lutjegast, werd gedoopt op 23 februari 1806 in Lutjegast en is overleden op 25 juli 1838 in Burum (Fr) op 32-jarige leeftijd.

+ 65    iii. Bouke Hotzes Schripsema werd geboren op 7 november 1810, werd gedoopt op 2 december 1810 in Lutjegast, is overleden op 1 februari 1894 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, USA.

+ 66    iv. Jacob Hotzes Schripsema werd geboren op 19 november 1815 in Grootegast en is overleden op 19 januari 1879 in Lutjegast op 63-jarige leeftijd.

Hotze trouwde vervolgens met Trientje Jans Zwart, dochter van Jan Klazes en Jeltje Jillens Zwart,60 op 18 december 1823 in Grootegast. Trientje werd geboren op 1 februari 1792 in Gerkesklooster (Fr) en werd gedoopt op 18 maart 1792 in Gerkesklooster (Fr).

Feiten

Zij was daglonersche te Lutjegast. Arbeidster te Leeuwarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 67    i. Jan Hotzes Schripsema werd geboren op 1 maart 1824 in Lutjegast en is overleden vr 1890 in USA.

   68    ii. Jeltje Hotzes Schripsema werd geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast en is overleden op 16 juli 1829 in Grootegast61 op 1-jarige leeftijd.

   69    iii. Dieuke Hotzes Schripsema werd geboren op 12 mei 1828 in Lutjegast en is overleden op 20 maart 1830 in Grootegast62 op 1-jarige leeftijd.

29. Jakob Duirts Schripsema 32 (Duirt9, Halbe1) werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 28 maart 1779 in Lutjegast en is overleden op 4 december 1842 in Aduard op 63-jarige leeftijd. Jakob was ook bekend als Jacob Duurts Schripsma.

Feiten

Hij was arbeider te Aduard. Ook schipper.

Jakob trouwde met Roelfke Gerrits Olthoff,32 dochter van Gerrit Luitjens Olthoff en IJdje Jacobs Rozema, op 15 februari 1807 in Fransum. Roelfke werd gedoopt op 1 maart 1788 in Fransum en is overleden op 29 december 1853 in Aduard op 65-jarige leeftijd.

Feiten

Zij was arbeidster te Aduard.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 11 februari 1807 te Zuidhorn. Roelfke Olthof & Jakob Durs
Bg: Halbe Duurts, volle broer;
Hotze Duurts, volle broer;
Diewerke Hotzes, moeder.
Bd: Luitjen Olthof, grootvader;
Gerrit Olthof, vader;
Itje Jakobs, moeder.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 70    i. Itje Jacobs Schripsema werd geboren op 29 juli 1807 in Fransum en is overleden op 12 november 1851 in Aduard op 44-jarige leeftijd.

   71    ii. Diewerke Schripsema werd geboren op 2 april 1809 in Aduard en is overleden op 22 augustus 1839 in Aduard op 30-jarige leeftijd.

+ 72    iii. Gerrit Olthof Schripsema 63 werd geboren op 14 februari 1811 in Fransum, werd gedoopt op 3 maart 1811 in Fransum en is overleden op 15 februari 1886 in Aduard op 75-jarige leeftijd.

+ 73    iv. Durandus Jacobs Schripsema werd geboren op 22 maart 1813 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1875 in Garnwerd op 62-jarige leeftijd.

+ 74    v. Luitje Jacobs Schripsema werd geboren op 22 juni 1815 in Aduard en is overleden op 15 oktober 1864 in Zuidhorn op 49-jarige leeftijd.

+ 75    vi. Jan Jacobs Schripsema werd geboren op 9 mei 1817 in Aduard, is overleden op 5 juli 1900 in Grand Rapids, MI, USA op 83-jarige leeftijd en werd begraven in 1900 in Greenwood Cemetery, Walker Twp, MI, USA.

+ 76    vii. Neiske Jacobs Schripsema werd geboren op 13 mei 1819 in Aduard en is overleden op 17 april 1894 in Aduard op 74-jarige leeftijd.

+ 77    viii. Jacob Jacobs Schripsema werd geboren op 7 juni 1821 in Aduard en is overleden op 5 augustus 1886 in Noordhorn op 65-jarige leeftijd.

+ 78    ix. Pieter Jacobs Schripsema werd geboren op 27 oktober 1823 in Aduard en is overleden op 21 oktober 1911 in Groningen op 87-jarige leeftijd.

   79    x. Johannes Jacobs Schripsema werd geboren op 4 mei 1832 in Aduard en is overleden op 25 april 1836 in Aduard op 3-jarige leeftijd.

Bronnen


1. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

2. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

3. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn. .... J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

4. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

5. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1. .... Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

6. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

7. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236). .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

8. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

9. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

10. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

11. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

12. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

13. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-1 Norrits, pag. 118.

14. DTB Boeken Provincie Friesland, Achtkarspelen. 3 juni 1754.

15. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast, lidmaten. 27 maart 1750.

16. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast LXIX h. 6 september 1756.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX i. 12 januari 1761.

18. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 74. 14 januari 1761.

19. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Noordhorm, 310, Aduard Fol:51. 1699

Op Northormer gast gebr: 26 gra: buiten en 24 gra: binnen de slagdijk: Sijpke Halbes en Jantie.

NB Misschien zijn grootvader of een oom?.

20. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX i. 14 januari 1762.

21. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79, maar ook: Tn: 656 Archieftitel: Collectie Schnfeld Wichers, goederen in het Westerkwartier en onder Roden, Veendam en Wildervank 1638-1813. 23 juni 1783. Akte van verkoop en overdracht door Sipke Halbes en zijn vrouw Antje Frankes op het dorp onder Doezum aan Esge Sieuwerts van 1/24 van een boerenbehuizing met landerijen in Opende begrensd ten noorden door de Lauwers voor de som van 270,-- verleden voor Melchior Willem de Raadt j.u.d. grietman van Oosterdeel Langewold, Grijpskerk. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. 1783.

22. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 161. ca 1775.

23. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 656 inv 3 Archieftitel: Collectie Schnfeld Wichers, goederen in het Westerkwartier en onder Roden, Veendam en Wildervank 1638-1813.

24. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 17 april 1792

Boedelinventaris van Hendrik Lijkels.

25. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn: 659 Archieftitel: Inventaris van de collectie Tonckens, 1671-1860 1.1 Doezum en Grootegast.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Doezum Tn 735 Inv 330 fol 10. 4 juni 1755.

27. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

28. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

29. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

30. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

31. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

32. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 27.

33. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 99.

34. Taeke van der Leij, Bron ontvangen van Gert Meinen:
Op 14 juni 1733 en 13 mei 1736 genoemd als lidmaat en echtgenoot van Tjerk Liekles te Jislum. Ze kan de dochter zijn van Nanne Meinerts (gedoopt op 12 juni 1701 te Ferwerd) Wel wat jong bij trouwen, Tjerk was in 1718 al pachter Alvastate. Kijken bij lidmaten Ferwerd of Nanne getrouwd is met Syke. lidm.(pacht grond aan de kust) Ferwerd :Nanne Meinerts x Leutske Pyters, hij bel. 30-7-1696; zij 10-8-1699). Omdat in 1769 kleinzoon ? Nanne Meinderts een kind laat dopen in Wanswerd/Jislum en omdat Nanne Meinderts sr (1665) en zijn zus Trijntje Meinderts (1669) gedoopt zijn voor het huwelijk (1669) (geen toestemming van n van hun ouders, maar wel van de classis Dokkum) te Blija/Hogebeintum (Waarschijnlijk Hogebeintum, boven Genum) getrouwd zijn vul ik de lijn voorlopig in. Zij kan echter ook de dochter van Nanne Pijters zijn die in 1700 , 129,5 pm (vlak boven Genum, Aelva-state) pacht in Ferwerd. Ook is er een Nanne Jans in Hallum. Ook Ytje, gedoopt op 17 november 1678 te Oudkerk, dochter van Nanne Johannes is mogelijk. Pier Nannes een broer
.

35. Taeke van der Leij, Geboorteplaats Jislum (Fr).

36. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 15 Dec: 1762 - Haskemoeij (bij Visvliet). Dat zou Haske Willems kunnen zijn...

37. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 203. 19 november 1779.

38. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 182-185. 30 juni 1763.

39. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 312. 11 oktober 1782. .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19. 20 november 1778.

40. Notarieel Repertorium, Zuidhorn Tn 99 Inv 1. 2 februari 1811.

41. B.W. Siemens, Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755 (1962), Cusemer. 322.1 50 g. =Menke Clasens en Frouke Ku.17 Harke Jacobs en Anje Derks. .... Reid van der Leij, Notities, Afkomstig uit Oldekerk. .... H.S, Notities, Vragenrubriek NGV Groningen. Harke Jacobs [Kuipers] is bij eerste huwelijk afkomstig van Noordhorn, en gedoopt aldaar op 05-02-1713, zoon van Jacob Derks (Dirx), ged Noordhorn 25-10-1676 en van Grietje Jans,
(huwelijk Noordhorn 07-06-1705)
Anje Derks is ged Oldekerk 01-02-1711, ovl aldaar voor 28-08-1767 wanneer een boedelinventaris wordt opgemaakt, de kinderen uit het huwelijk krijgen elk een 1/6e deel van het moederlijk erfdeel. Zij is dochter van Derk Luirts, ged Sebaldeburen 27-08-1671 en Abeltje Harkes, ged Oldekerk 23-03-1684, hun huwelijk Niekerk/Oldekerk op 04-05-1704.
Imke Doeskes (Wijma,Weima) is ged Doezum 17-12-1741, ovl Oldekerk 21-03-1824, oud 83 jaar, dr van Doeske Geerts (ged Grijpskerk 26-04-1716) en Reine Ytzes (ged Doezum 01-04-1708), hun huwelijk te Grootegast op 10-06-1739. Uit het huwelijk van Imke Doeskes met Harke Jacobs zijn 7 kinderen bekend met verbindingen naar de families Kuipers, Teeninga, Cazemier en Meringa. Bij de doop van het laatst bekende kind in 1785 is Harke Jacobs 72 jaar oud.
(van genoemden is bij inzender meer informatie aanwezig)
Roelof van Wijk, Haren.

42. Rechterlijke Archieven Groningen, Leek/Grootegast Tn 102 Inv 42 en 92. 3 april 1815

no 42, 3 april 1815 J.H. Schripsema, wonende te Lutjegast: verkoop van meubels
no 92, 2 juni 1815 J.H. Schripsema, wonende te Lutjegast: decharge van verkoop van meubelen.

43. LDS Familysearch, Relatives: Geert de Vries.

44. John Nauta, Notities, e-mail.

45. Rechterlijke Archieven Groningen, Hoge Justitiekamer Tn 136 Inv 1877. 26 november 1729.

46. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782.

47. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 255. 25 mei 1781. .... Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk sectie E Pag 5 Blad 1 nr 167. 1827

In 1827 werd Grootegast voor het kadaster in kaart gebracht:
Op naam van Jan Sipkes Wattema staan stukken bouwland, weiland, een huis en erf met boomgaard en tuin. Het gaat om de nummers 180 t/m 188. Dit was de Wattemaheerd, het huis stond op nr 183 (Sectie A Westerhorn Minuutplan Blad 2 Pag 5).

Zijn buurvrouw, Grietje Hillebrands weduwe van Jan Johannes Dijk, woonde op de nummers 178 en 179 (dat is Ooster Froma, waar Jan Sipkes grootvader Halbe Hindricks heeft gewoond). Hun zoon Aldert Jans Dijk was getrouwd met Wijtske Adema, een nazaat van Menne Heerties en Dieuwerke Repkes Froma. Bij de landerijen van Ooster Froma hoorden ook de nrs 211 t/m 222 en dat is al het land dat ten noorden van de boerderij ligt tot aan de Oude Tocht of Reit.

De weduwe van Klaas Lieuwes (IJtje Daniels Kiestra) bezat de nummers 160 t/m 176. Nr 166 is de Sappemaheerd.

De erven van Hinderk Cornelis Froentjes zaten op nummer 177. Frans Abrahams Hartzema bezat de nummers 196 t/m 207. Nr 202 is de verdwenen borg Froma.

Jan Sipkes Wattema bezat nog meer verspreid liggende landerijen:
Nummer 509 op Pag 1 Minuutplan Blad 1 is bouwland.
De nummers 32 en 33 zijn ook bouwland.
Daarnaast liggen de nrs 34 en 35, weilanden van de weduwe van Jan Jans Feitsma, rentenier te Kollum. En daarnaast, op de nrs 36 en 37, liggen weilanden van de weduwe van Klaas Lieuwes (IJtje Daniels Kiestra).

Jan Sipkes Wattema's bezit strekte zich ook uit tot Dorp.

Op Pag 3 Minuutplan Blad 1 staan de nrs 88-91 (waar nu de Noorderheerd ligt, kruising Visvlieterdiep en Westerhornerweg) en elders de nrs 100-113, pal ten oosten van Dorp, waarop langs de Trekvaart (Hoendiep) landerijen met huis en erf (102) van Jan Sipkes Wattema, vlak naast de landerijen van Zwerus Willems Kooi.

Op Pag 4 Minuutplan Blad 1 nrs 123 en 124: bouwland van Jan Sipkes Wattema.

Op Pag 8 en 9 Minuutplan Blad 2 nrs 276 t/m 281: bouw- en weiland van Jan Sipkes Wattema. Dit ligt pal ten westen van Hillemahuis.

Op Pag 10 Minuutplan Blad 3 nrs 316 t/m 321: bouw- en weiland en huis en erf (321) van Jan Sipkes Wattema. Het huis staat niet meer op de kaart maar in 1827 lag het oostelijk van de kruising van de weg van Dorp naar Hillemahuis met de Trekweg van Strobos naar Groningen (Hoendiep of Van Starkenborghkanaal).

Perceel 167 langs de trekvaart, ten noorden van Buikstede was een los stuk bouwland van Jan Sips Wattema. Volgens een mededeling van H.H. Oudman moet "ergens" een nummer 490 ook van hem zijn. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 7 juli 1785. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 27 mei 1796.

48. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Westerhorn, huis 14. 1 januari 1830.

49. Rechterlijke Archieven Groningen, Hillemahuis Tn 2 Inv 875. 31 december 1842.

50. H.S, Notities, Zie de huwelijksnotites.

51. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. Aan Jan Derks (Dirks) & Tietje Jans nog toegevoegd: 2 eerdere huwelijken (van Jan Derks) en een zoon Jan Jans Feitsma (bron voor deze zoon: Dirk Piet Feitsma). Hierdoor ontstaan 2 achternamen, Doornbos en Feitsma, in 1 gezin.

52. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Extra Regtdag. 24 juni 1765. Tietje Jans is bij de verdeling van de erfenis van Jan Derks aanwezig als weduwe van wijlen Jan Derks en als vertegenwoordigster van haar drie minderjarige kinderen bij Jan Derks. Zij heeft een aandeel in de molen en de bakkerij te Lutjegast. Derk Jans, Harm Jans en Jelje Jans verschijnen als zijn meerderjarige kinderen bij Grietje Harms. Jan Derks was ook getrouwd met Ebeltje Berents en ze hadden een minderjarige zoon, Beerent Jans, waarover Hindrik Berents als voormond en Claas Cornelis als vreemde voogd zijn aangesteld. Wijlen Jacob Harms was sibbevoogd, de nieuwe sibbevoogd wordt Pauwel Jans. .... Taeke van der Leij, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781

Trijntje Jans en Jan Sipkes kochten een boerderij onder Lutjegast. Hiervoor leenden zij bij diverse mensen geld, o.a. bij Eeuwe Ennes en Dieuwerke Martens, de schoonouders van Jan Jans Feitsma: "Ywe Ennes en Diewerke, wonende te Boerum, lenen 1200 gulden aan Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn)."
Op 13 mei 1782 verscheen Tietje als borg bij een andere lening. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782

Tietje Jans verscheen als borg, naast Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), voor een lening van 1000 gulden die Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast sloten bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelezius, ehelieden te Grijpskerk en tevens voor een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 293. 4 augustus 1783

Tietje stond borg voor een lening voor haar andere dochter, Ebeltje: "Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks. De E. Tietje Jans is borg.". .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 14 februari 1794

Alberdina Bekkeringh en haar eheman A Graatsma verpagten aan mevr A.H. Tjarda van Starkenborgh, douariere, hertoghe vrouwe van Feeringa, voor 9 jaren van 1-2-1794 tot 1-2-1803 84 grazen land in de Westerhorn onder Lutkegast gelegen, wordende bij Tietje Jans, wedw van Jan Derks onder hun behuizinge daar op staande in vaste beklemminge gebruikt 's-jaars voor 218 guldens huire met de gerechtigheden daarop gelegen...etc. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 80 fol 70. 18 november 1801

Jan Daniels namens Ebeltje Jans en Jan Jans treden op als erfgenamen van Tietje Jans, wed Jan Derks. Zij verkopen het huis van hun ouders: een huizinge met beklemminge van 84 grazen land aan Gepke Joosten wedw van Merten Mennes te Collum voor 9000 car. gld in termijnen te voldoen.

Tn 735 Inv 81, 19 maij 1802, Gepke Joosten verkoopt dezelfde plaats aan Gerrit Posthumus en Antje Johannes Siccama voor 8000 Car Gl. NB 23 Apr 2005 In de akte van scheiding/erfenis van Jan Derks is sprake van 84 jukken land. Ik neem aan dat het om hetzelfde gaat
NB Tietje dus overleden in 1801.

53. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 34 en/of 79. 12 april 1785. NB Register van voogdijzaken?.

54. DTB Boeken Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 4 oktober 1855.

55. Kristian Alexander Helmholt, Notities (http://www.helmholt-kleefsman.net), E-mail. Kerkeraadsvergadering: een schriftelijk verslag waarin Jannes Beerents zijn mede diaken Eije Fokkes ervan beschuldigt geld te hebben ontvreemd. Tijdens de kerkenraadsvergadering waarop deze beschuldiging wordt behandeld, wordt er overigens niet genoeg bewijs gevonden. Beide heren zijn daarna wel enigszins gebrouilleerd en er worden twee nieuwe diakenen gekozen.
Verder komt zijn naam ook voor op een lijst van de beklemde landerijen van de pastorij van Sebaldeburen. Het huwelijk van Jannes Berends en Auckien Arends is voor mij 'onvindbaar'. De indexen van huwelijken voor 1750 en na 1750 leveren niets op. NB Hypothese; alle gegevens van de "ouders" van Jantje Jannes (Helmholt) zijn van deze bron en moeten nog gecontroleerd worden. .... Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hij wordt Helmholt genoemd bij het overlijden van zijn zoon Arend.

56. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum, huwelijksakte. 5 april 1823.

57. Burgerlijke Stand Provincie Drenthe, Roden, overlijdensakte. 21 februari 1891.

58. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

59. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

60. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

61. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

62. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

63. J.B. Glasbergen, Het Olde Hof (Nuenen, 1981).


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 25 februari 2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar