Nakomelingen van Halbe Hindricks & Nieske Duirts van Lutjegastvorige  2de generatie  Volgende2. Hindrik Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 26 september 1717 in Noordhorn en is overleden vr 12 juli 1783.

Feiten

Op 17 juni 1755 was hij landgebruiker op "Norrits" te Noordhorn. 13 De naam van deze boerderij komt van de bevelvoerder Norrits van de Staatse troepen die hier op 30 september 1581 verslagen werden door de Spaanse troepen van Verdugo. De locatie is aan de Rijksstraatweg 20 bij Noordhorn, vlakbij het Ipegat (de Kolk), iets ten oosten van Oxwerd.

"Hindrik Halbes en Feike Jans kochten op 17 juni 1755 van Gerrit Gerrits een behuizing en schuur te Noordhorn met beklemming van "in naam en faam 48 grasen lands de Heer Borgemr. de Marees en de Predicant Bijler [berucht door het "monsterproces van Faan"] in eigendum toebehoorende", doende voor 140,- voor 825,-. Er liggen 18 grasen in de Noordhorner Ga.
Op 25 april 1758 cedeert Gerrit Gerrits van Noordhorn zijn recht van gereserveerde eigendom op de behuizing en schuur en de beklemming van 48 grazen land die hij aan Hendrik Halbes en Feike Jans verkocht heeft in ruil 250,- die de kopers nog niet hebben voldaan, aan de heer R.B. de Marees, een burgemeester van Groningen.
Op 19 januari 1764 (6 weken voor het overlijden van zijn vader) verkoopt Hindrik Halbes aan Olger Jans zijn behuizing en schuur en het recht van beklemming van 48 1/2 gras onder de klokslag van Noordhorn, waarvan 30 grasen hoogland bij het huis gelegen en 18 1/2 gras op de Noordhorner Ga. De jaarhuur is 140,- en de prijs 1550,-."

Hij was op 26 juni 1761 lidmaat op belijdenis te Noordhorn. "... op Belijdenis aangenoomen Hindrik Halbes". Drie maanden na de geboorte van zijn laatste kind.

Hindrik trouwde met Trijntje Jans op 17 mei 1750 in Lutjegast. Trijntje werd geboren in Ruigewaard, Grijpskerk en is overleden vr 16 september 1753. Zij kregen geen kinderen.

Notitie bij het huwelijk:
"Hindrik Halbes, van Lutjegast & Trijntje Jans, van Ruigewaard onder Grijpskerk".

Hindrik trouwde vervolgens met Feijke Jans, dochter van Jan Abels en Trijnie Pieters, op 16 september 1753 in Grijpskerk. Feijke werd geboren in De Waard, Grijpskerk en werd gedoopt op 5 november 1724 in Grijpskerk. Feijke was ook bekend als Fijke Jans en Teeke Jans.

Notitie bij het huwelijk:
"Hindrik Halbes, van Buitenpost & Fijke Jans, van Waard".

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 13    i. Jan Hendriks Schripsema werd gedoopt op 3 juni 1754 in Buitenpost (Fr)14 en is overleden op 24 maart 1837 in Niebert op 82-jarige leeftijd.

   14    ii. Halbe Hindriks werd gedoopt op 23 mei 1756 in Noordhorn.

   15    iii. Trijntje Hindriks werd gedoopt op 24 september 1758 in Noordhorn.

   16    iv. Nieske Hindriks werd gedoopt op 29 maart 1761 in Noordhorn.

4. Anje Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 18 mei 1721 in Noordhorn en is overleden in september 1753 in Lutjegast op 32-jarige leeftijd.

Anje trouwde met Cornelis Derks, zoon van Derk en NN, op 29 juni 1749 in Lutjegast. Cornelis werd geboren in Dorp, Doezum.

Feiten

Hij was op 27 maart 1750 lidmaat na belijdenis te Lutjegast. 15 Het is niet helemaal zeker of dit de juiste Cornelis Derks is. Hij wordt hier zonder vrouw genoemd. Op dezelfde dag werd ook een Trijntien Berents na belijdenis ingeschreven als lidmaat. Zij was toen Dienstmaagt van Cornelis Barnjes.
Op 26-12-1756 werd Cornelis Derks een keer als ouderling opgevolgd.

Hij was betrokken bij een rechtszaak op 6 september 1756. 16 Uitspraak tegen Cornelis Derks tot Lutjegast, die heeft op sondag 15 augustus jongstleden langs de trekweg bij de Gaarkeuken [onleesbaar..?] laten mennen. Hij werd tot zes gulden gecondemneert.

Voogdij: 12 januari 1761. 17 Request van Cornelis Derks, die een tweede huwelijk wilde aangaan. Eerst moesten 3 voogden worden benoemd voor een onmondig soontje bij wijlen Anje Halbes: Sipke Halbes, Luirt Derks en Cornelis Barnjes.

Boedelinventaris: 14 januari 1761. 18 Een lange lijst met huis, goederen, vee en geld. Het saldo bedroeg 2683-4-4 gulden. Ondertekenaars waren Cornellis Derks, Sipke Halbes als voormond, Luirt Derks als sibbevoogd en verder Cornellis Barneijs (die getrouwd was met Aeltie Duirts, de tante van Anje Halbes) en Jan Bijlevelt (die getrouwd was met Trijntje Cramer).

Hij was op 3 september 1763 lidmaat met attestatie van Lutjegast te Niekerk, Oldekerk en Faan. Sijn als lidmaaten der Gemeente van Lutkegast tot ons overgekoomen Cornelis Derks en Trijntjen Beerents egtelieden.

Notitie bij het huwelijk:
"Cornelis Derks & Anje Halbes van Lutjegast".

Kinderen uit dit huwelijk:

   17    i. Derk Cornelis werd gedoopt op 26 april 1750 in Lutjegast.

   18    ii. Geeske Cornelis werd gedoopt op 27 juni 1751 in Lutjegast en is overleden in juni 1752 in Lutjegast op 1-jarige leeftijd.

   19    iii. NN Cornelis werd geboren vr september 1753.

   20    iv. Anne Cornelis werd geboren vr september 1753 en is overleden op 30 januari 1756 in Lutjegast.

7. Sipke Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 23 februari 1727 in Lutjegast en is overleden na 22 februari 1799.

Twee van zijn kinderen noemen zich Wattema, een naam die al in de 14e eeuw voorkomt in de Westerhorn bij Grijpskerk. Daar lag de Wattemaheerd, ten westen van de Sappemaheerd. De boerderij Ooster Froma van Sipkes vader Halbe Hindricks lag tussen de Wattemaheerd en de Sappemaheerd.

Notitie bij het onderzoek:
Zou Sipke Halbes iets te maken hebben met de andere, oudere Sijpke Halbes & Jantie, die in 1699 land gebruiken op de Noordhorner Gast? En/of met de doopsgezinde Sipke Halbes & Anje Bernardus, ook al te Noordhorn.
Halbe Hindricks kwam ook van Noordhorn..., bij zijn eerste huwelijk in 1711.

Feiten

Hij was voogd over de minderjarige zoon van wijlen Anje Halbes en Cornelis Derks omstreeks 14 januari 1762. 20 Op deze datum verzoekt Sipke Halbes de pas gerfde goederen van deze jongen "op het profijtelijkste te mogen verkopen, omdat het kind er niets aan heeft"

Hij was landbouwer te Doezum. 21 Op 23 juni 1783 verkopen Sipke Halbes en Antje Frankes, wonende te Dorp bij Doezum, een deel van een boerderij aan Edsge Siewerts, bewoond door Lubbe Berends als losse meijer.
Ook in 1783 verkopen Duurt Halbes uit Noordwijk en zijn vrouw Diewerke Hotzes een vierde eigendom van 12 grazen onbehuisd land voor 280 gulden aan Sipke Halbes en Antje Frankes.

Geldzaken: Hij sloot verschillende leencontracten, 13 mei 1782, Grijpskerk. 22 Sipke Halbes verschijnt (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes) als borg, naast Tietje Jans, voor een lening van 1000 gulden die Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast sluiten bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelezius, ehelieden te Grijpskerk en tevens voor een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum.
NB Jan Derks & Tietje Jans zijn de voorouders van de Feitsma's (Jan Jans Feitsma & Antje Eeuwes Wiersma).

Omstreeks 1775 lenen Sipke Halbes en Antje Frankes 600 gulden aan Diewerke Duirts, weduwe van Jan Jans; als zekerheid worden 4 pondematen greideland onder Visvliet aangewezen.

Hij bezat op 23 juni 1783 boerenbehuizing met landerijen te Opende. 23 Akte van verkoop en overdracht door Sipke Halbes en zijn vrouw Antje Frankes op het dorp onder Doezum aan Esge Sieuwerts van 1/24 van een boerenbehuizing met landerijen in Opende begrensd ten noorden door de Lauwers voor de som van 270,-- verleden voor Melchior Willem de Raadt j.u.d. grietman van Oosterdeel Langewold, Grijpskerk

Hij was debiteur bij een boedelinventaris van Hendrik Lijkels op 17 april 1792. 24 Hierbij worden o.a. Harm Witsenborg, Sipke Halbes en Brugt Harmannes Witsenborg genoemd als debiteuren.
NB Harm Witsenborg en Sipke Halbes zijn beide getrouwd geweest met Antje Frankes.

Geldzaken: Huur, 22 februari 1799, Grootegast. 25 Akte van verkoop door Jan Eppes Kooyma en Antje Garmts, e.l., aan Geert Pieters en Aukjen Sijpkens, e.l., van een behuizing en schuur met beklemming van 44 grazen land, staande en gelegen te Grootegast, doende jaarlijks tot vaste huur aan Sipke Halbes en consorten 100 gulden.

Geert Pieters van Prins vluchtte in 1797 uit Friesland naar Grootegast, na het Kollumer Oproer.

Sipke trouwde met Antje Frankes, dochter van Franke Brugts en Anke Jans, op 13 juli 1755 in Grootegast. Antje werd gedoopt op 1 augustus 1723 in Doezum en is overleden op 31 december 1808 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 4 juni 1755 te Dorp, Doezum. 26 Bij Doctor Regnerus Tjaarda Nauta verschenen te Doezum de Eersame jonge geselle Sipke Halbes en de E. Antje Frankes (weduwe van wijlen Harmen Harmens Witsenborg) voor het sluiten van een Huwelijkscontract. Dedigslieden aan bruidegomszijde waren Halbe Hindriks en Nieske Duirts als vader en moeder; Hindrik Halbes en Teke [Feijke?] Jans als volle broer en aangetrouwde zuster; Cornellis Dirks als zwager; Jan Evers als aangetrouwde oom; Jan Jans en Diewerke Duirts als aangetrouwde oom en volle moei; Cornellis Barnjes en Aeltje Duirts als aangetrouwde oom en volle moei.
Aan bruidszijde: Franke Brugs als vader; Jan Kellenaar als Steeschoonvader, mede caverende voor zijn vrouw Lutske Walings; Arien Jans als volle oom; Abel Jacobs en Diewerke Jans als aangetrouwde oom en volle moei; Jacob Cornellis als volle neef; Abel Jans, Renskje Reisses alsmede [?] R.D. Uillersema als dedigslieden hiertoe speciaal versogt.

Kinderen uit dit huwelijk:

   21    i. Halbe Sipkes werd geboren 1756-1757 in Doezum en is overleden op 1 november 1807 in Dorp, Doezum op 51-jarige leeftijd.

+ 22    ii. Jan Sipkes Wattema werd gedoopt op 27 juni 1756 in Doezum en is overleden op 5 oktober 1842 in Lutjegast op 86-jarige leeftijd.

   23    iii. Franke Sipkes werd gedoopt op 5 maart 1758 in Doezum.

+ 24    iv. Anke Sipkes Wattema werd gedoopt op 15 maart 1760 in Doezum en is overleden vr 20 mei 1810.

   25    v. Frank Sipkes werd gedoopt op 30 oktober 1763 in Doezum.


9. Duirt Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast en werd begraven op 1 februari 1795 in Noordwijk.

Feiten

Hij bezat landerijen. 27
Duurt Halbes uit Noordwijk en zijn vrouw Diewerke Hotzes verkopen een vierde eigendom van 12 grazen onbehuisd land voor 280 gulden aan Sipke Halbes en Antje Frankes.

Boedelinventaris: 9 december 1766. 28
Na het overlijden van Geert Alberts, de meester smid, moest een akte van afkoop worden opgesteld. Hierbij werden de rechten van de pupillen op de nalatenschap van hun ouders afgekocht. Eerst werd dan de nagelaten boedel geinventariseerd. Duirt Halbes is sibbevoogd en Pieter Alberts is voormond over de minderjarige kinderen van Diewerke Jacobs en Geert Alberts. Daniel Jans Kiestra is vreemde voogd.

Voogdij: 22 november 1779. 29
Duurt Halbes is voormond over de 3 minderjarige kinderen van Reinder Klunder en wijlen Lubbigjen Jans, ten tijde van een nieuw huwelijk van Reinder Klunder met Geertruida Jurjens Westenberg. Albert Lammerts is sibbe en Arrien Sikkes is vreemde voogd.

Duirt trouwde met Dieverke Hotzes,30 dochter van Hodse Dootjes Scheerings en Hemke Meinderts, op 18 september 1763 in Lutjegast. Dieverke werd gedoopt op 3 april 1741 in Doezum, is overleden op 15 januari 1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

Feiten

Nalatenschap: 26 juni 1771.
Duirt Halbes en Diewerke Hotzes waren op 26 juni 1771 erfgenamen van haar oom Tjerk Dootjes. | Heirs of Diewerke Hotzes' uncle Tjerk Dootjes.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 26    i. Halbe Duirts Schripsema werd gedoopt op 2 december 1764 in Lutjegast en is overleden op 7 augustus 1812 in Grootegast op 47-jarige leeftijd.

   27    ii. Nieske Duirts werd gedoopt op 13 maart 1768 in Lutjegast en is overleden op 21 juni 1770 in Lutjegast op 2-jarige leeftijd.

+ 28    iii. Hotze Duurts Schripsema 31 werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd.

+ 29    iv. Jakob Duirts Schripsema 32 werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 28 maart 1779 in Lutjegast en is overleden op 4 december 1842 in Aduard op 63-jarige leeftijd.

10. Jacob Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 11 april 1735 in Lutjegast en is overleden na 2 september 1769.

Jacob Halbes was op 2-9-1769 gemachtigde namens Jan Jansen, de vader van bruid Anke Jans uit Kollum, die trouwde met Jan Cornellis, de zoon van Cornelis Barnjes.

Feiten

Hij was op 27 oktober 1763 te Kollum (Fr) betrokken bij een rechtszaak. Trijntje Lammerts, 23 jaar, geboren te Oudwoude, is uit haar detentie ontslagen. Sinds mei 1762 woonde ze bij Jacob Halbes en Sijke Tjerks onder Kollum als dienstmeid. Op 5 juli 1763 zou ze onder de pruimenboom een kind ter wereld hebben gebracht en in de gracht gesmeten. Ze houdt vol dat het niet waar is.

Hij woonde op 6 maart 1776 te Kollum (Fr). Toen deed zijn vrouw Sijke Tjerks hier belijdenis.

Jacob trouwde met Lijs Lijkels, dochter van Lijkel Jans 33 en Sjoukje IJtzes, op 25 juni 1758 in Lutjegast. Lijs werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 31 maart 1730 in Doezum en is overleden vr 15 februari 1761. Lijs was ook bekend als Lijsbet Lijkels.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 4 juni 1758 te Grootegast en Doezum. "attestatie naar Lutjegast: Jacob Halbes, van Lutjegast & Lijzebet Lijkels, van Doezum".

Jacob trouwde vervolgens met Sieke Tjerks, dochter van Tjerk Lykles Reidendein en Ytske Nannes,34 op 15 februari 1761 in Kollum (Fr). Sieke werd geboren circa 1720 in Jislum (Fr)35 en is overleden na 1776. Sieke was ook bekend als Sike Tjerks.

Feiten

Op 6 maart 1776 deed zij belijdenis te Kollum (Fr). Huisvrou van Jacob Halbes.

Notitie bij het huwelijk:
Jakob Halbes, afkomstig van Lutjegast.
Sike Tjerks, afkomstig van Kollum.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 25 januari 1761 te Lutjegast.

Kind uit dit huwelijk:

   30    i. Ietske Jacobs werd gedoopt op 7 november 1762 in Kollum (Fr).

12. Agnieta Halbes (Halbe1) werd gedoopt op 15 mei 1740 in Lutjegast en is overleden vr 5 oktober 1777.

Agnieta trouwde met Fridse Pieters, zoon van Pieter Martens en Haske Willems,36 op 30 januari 1763 in Lutjegast. Fridse werd gedoopt op 25 augustus 1720 in Lutjegast.

Feiten

Geldzaken: 37 Fridse Pieters en Tietjen Roelfs, echtelieden te Lutkegast, tekenen op 19 november 1779 een schuldbekentenis van 300 gulden wegens achterstallige landhuur aan Thomas Cornelis en Sijmke Harms.

Boedelinventaris: 30 juni 1763. 38 Aanwezig: Fridse Pieters, Pieter Meertens, als voormond en Jurrien Cornellis Eissema als vreemde voogd over 4 minderjarige kinderen van Cornellis Gerbens bij Menke Fridses in echte verwekt. Tenslotte Henke Cornellis, meerderjarige dochter van Cornellis Gerbens.
NB Uit dit contract blijkt dat Menke Fridses een dochter was van wijlen Fridse Tonnis en Haschien (Haske) Willems. Fridse Pieters is een zoon van wijlen Pieter Martens bij wijlen deselve Hasschien Willems in haar tweede huwelijk verwekt.

Op 12 juli 1765 was hij beklemde meijer op Noorder Feringa te Lutjegast. 39 Hij was toen gebruiker van de boerderij Noorder Feringa. Deze boerderij werd op 12 juli 1765 voor 1243 gulden verkocht door Berent Jans te Buitenpost, caverende voor zijn huisvrouw Diewerke Hindriks, aan Tomas Cornelis en Symke Harms.
Fridse Pieters moet de boerderij later zelf hebben gekocht want op 11 oktober 1782 verkopen hij en zijn huisvrouw Tietjen Roelfs, wonende te Visvliet, aan Klaas Hellinga en Engeltje Jans een boerenbehuizing, schuur, annexen en altoos durende beklemming van 44 3/4 grazen land aan de Heereweg onder Lutjegast voor 2599 gulden en 10 stuivers.
Op 20 november 1778 verkopen Roelf Pesee en Wytske Geerts, e.l. in Groningen, en Jantje Pieters huisvrouw van Frans Douwes geads. met haar meerderjarige zoon Pieter Fransen (vertonende last van Frans Douwes d.d. 6-11-1778) aan Thomas Cornellis en Symke Harms plm 44 grasen land ongescheiden gelegen in een heerd land tot Lutkegast, Noorder Feringa genoemd, onder beklemming gebruikt bij Fridser Pieters, voor 2620 gulden; dit deel doet jaarlijks aan vaste huur 93.10.0 gulden, de koper bezit zelf 1/4 en de heer Fruitier een ander vierdepart.
NB Frans Douwes is een zoon van Douwe Douwes & Jantijen (Oudbetovergrootouders)

Op 27 oktober 1814 was hij arbeider. Zo werd hij aangeduid bij het huwelijk van zijn dochter Sapke...

Notitie bij het huwelijk:
Het lijkt wel of alle 10 kinderen jong zijn gestorven; er is geen enkel nageslacht te vinden.
Maar in 1783, bij de verkoop van de nalatenschap van Nieske Duirts, zijn er wel onmondige kinderen met voogden waaronder voormond Harm Hindriks, de wedman.

Kinderen uit dit huwelijk:

   31    i. Pieter Fridses werd gedoopt op 12 februari 1764 in Lutjegast.

   32    ii. Halbe Fridses werd gedoopt op 29 september 1765 in Lutjegast.

   33    iii. Halbe Fridses werd gedoopt op 7 december 1766 in Lutjegast.

   34    iv. Haske Fridses werd gedoopt op 31 januari 1768 in Lutjegast en is overleden als kind.

   35    v. Willem Fridses werd gedoopt op 2 april 1769 in Lutjegast.

   36    vi. Halbe Fridses werd gedoopt op 14 juli 1771 in Lutjegast.

   37    vii. Willem Fridses werd gedoopt op 2 augustus 1772 in Lutjegast.

   38    viii. Nijske Fridses werd gedoopt op 20 maart 1774 in Lutjegast.

   39    ix. Willem Fridses werd gedoopt in juni 1775 in Lutjegast.

   40    x. Willem Fridses werd gedoopt op 25 augustus 1776 in Lutjegast.

Bronnen


1. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

2. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

3. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn. .... J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

4. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

5. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1. .... Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

6. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

7. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236). .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

8. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

9. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

10. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

11. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

12. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

13. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-1 Norrits, pag. 118.

14. DTB Boeken Provincie Friesland, Achtkarspelen. 3 juni 1754.

15. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast, lidmaten. 27 maart 1750.

16. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast LXIX h. 6 september 1756.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX i. 12 januari 1761.

18. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 74. 14 januari 1761.

19. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Noordhorm, 310, Aduard Fol:51. 1699

Op Northormer gast gebr: 26 gra: buiten en 24 gra: binnen de slagdijk: Sijpke Halbes en Jantie.

NB Misschien zijn grootvader of een oom?.

20. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX i. 14 januari 1762.

21. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79, maar ook: Tn: 656 Archieftitel: Collectie Schnfeld Wichers, goederen in het Westerkwartier en onder Roden, Veendam en Wildervank 1638-1813. 23 juni 1783. Akte van verkoop en overdracht door Sipke Halbes en zijn vrouw Antje Frankes op het dorp onder Doezum aan Esge Sieuwerts van 1/24 van een boerenbehuizing met landerijen in Opende begrensd ten noorden door de Lauwers voor de som van 270,-- verleden voor Melchior Willem de Raadt j.u.d. grietman van Oosterdeel Langewold, Grijpskerk. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. 1783.

22. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 161. ca 1775.

23. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 656 inv 3 Archieftitel: Collectie Schnfeld Wichers, goederen in het Westerkwartier en onder Roden, Veendam en Wildervank 1638-1813.

24. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 17 april 1792

Boedelinventaris van Hendrik Lijkels.

25. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn: 659 Archieftitel: Inventaris van de collectie Tonckens, 1671-1860 1.1 Doezum en Grootegast.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Doezum Tn 735 Inv 330 fol 10. 4 juni 1755.

27. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

28. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

29. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

30. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

31. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

32. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 27.

33. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 99.

34. Taeke van der Leij, Bron ontvangen van Gert Meinen:
Op 14 juni 1733 en 13 mei 1736 genoemd als lidmaat en echtgenoot van Tjerk Liekles te Jislum. Ze kan de dochter zijn van Nanne Meinerts (gedoopt op 12 juni 1701 te Ferwerd) Wel wat jong bij trouwen, Tjerk was in 1718 al pachter Alvastate. Kijken bij lidmaten Ferwerd of Nanne getrouwd is met Syke. lidm.(pacht grond aan de kust) Ferwerd :Nanne Meinerts x Leutske Pyters, hij bel. 30-7-1696; zij 10-8-1699). Omdat in 1769 kleinzoon ? Nanne Meinderts een kind laat dopen in Wanswerd/Jislum en omdat Nanne Meinderts sr (1665) en zijn zus Trijntje Meinderts (1669) gedoopt zijn voor het huwelijk (1669) (geen toestemming van n van hun ouders, maar wel van de classis Dokkum) te Blija/Hogebeintum (Waarschijnlijk Hogebeintum, boven Genum) getrouwd zijn vul ik de lijn voorlopig in. Zij kan echter ook de dochter van Nanne Pijters zijn die in 1700 , 129,5 pm (vlak boven Genum, Aelva-state) pacht in Ferwerd. Ook is er een Nanne Jans in Hallum. Ook Ytje, gedoopt op 17 november 1678 te Oudkerk, dochter van Nanne Johannes is mogelijk. Pier Nannes een broer
.

35. Taeke van der Leij, Geboorteplaats Jislum (Fr).

36. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 15 Dec: 1762 - Haskemoeij (bij Visvliet). Dat zou Haske Willems kunnen zijn...

37. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 203. 19 november 1779.

38. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 182-185. 30 juni 1763.

39. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 312. 11 oktober 1782. .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19. 20 november 1778.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 25 februari 2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar