Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  8ste generatie  Volgende


128. Duirt Halbes, zoon van Halbe Hindricks 116 en Nieske Duirts,117 werd gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast en werd begraven op 1 februari 1795 in Noordwijk.

Persoonlijke situatie

Boedelinventaris: 9 december 1766. 118 Na het overlijden van Geert Alberts, de meester smid, moest een akte van afkoop worden opgesteld. Hierbij werden de rechten van de pupillen op de nalatenschap van hun ouders afgekocht. Eerst werd dan de nagelaten boedel geinventariseerd. Duirt Halbes is sibbevoogd en Pieter Alberts is voormond over de minderjarige kinderen van Diewerke Jacobs en Geert Alberts. Daniel Jans Kiestra is vreemde voogd.

Hij bezat landerijen. 119 Duurt Halbes uit Noordwijk en zijn vrouw Diewerke Hotzes verkopen een vierde eigendom van 12 grazen onbehuisd land voor 280 gulden aan Sipke Halbes en Antje Frankes.

Voogdij: 22 november 1779. 120 Duurt Halbes is voormond over de 3 minderjarige kinderen van Reinder Klunder en wijlen Lubbigjen Jans, ten tijde van een nieuw huwelijk van Reinder Klunder met Geertruida Jurjens Westenberg. Albert Lammerts is sibbe en Arrien Sikkes is vreemde voogd.

Duirt trouwde met Dieverke Hotzes 40 41 op 18 september 1763 in Lutjegast. Dieverke werd gedoopt op 3 april 1741 in Doezum, is overleden op 15 januari 1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Halbe Duirts Schripsema werd gedoopt op 2 december 1764 in Lutjegast en is overleden op 7 augustus 1812 in Grootegast op 47-jarige leeftijd. Halbe was ook bekend als Albert Duurts Schripsema.

         ii.  Nieske Duirts werd gedoopt op 13 maart 1768 in Lutjegast en is overleden op 21 juni 1770 in Lutjegast op 2-jarige leeftijd.

64      iii.  Hotze Duurts Schripsema (gedoopt op 29 september 1771, geboren in Lutjegast - overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast)

         iv.  Jakob Duirts Schripsema werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 28 maart 1779 in Lutjegast en is overleden op 4 december 1842 in Aduard op 63-jarige leeftijd. Jakob was ook bekend als Jacob Duurts Schripsma.


129. Dieverke Hotzes,40 41 dochter van Hodse Dootjes Scheerings en Hemke Meinderts, werd gedoopt op 3 april 1741 in Doezum, is overleden op 15 januari 1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

Notitie bij het overlijden: Weduwe, nalatende 3 kinderen.

Door Dieverke komt de naam Hotze in de familie Schripsema terecht.

Persoonlijke situatie

Nalatenschap: 26 juni 1771. Duirt Halbes en Diewerke Hotzes waren op 26 juni 1771 erfgenamen van haar oom Tjerk Dootjes. | Heirs of Diewerke Hotzes' uncle Tjerk Dootjes.

Dieverke trouwde met Duirt Halbes op 18 september 1763 in Lutjegast. Duirt werd gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast en werd begraven op 1 februari 1795 in Noordwijk.


130. Willem Jans Kooij, zoon van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, werd gedoopt op 18 mei 1744 in Oostwold en is overleden op 17 juni 1828 in Visvliet121 op 84-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: Niezijl is ook ergens een keer genoemd, maar dat kan ik niet bevestigen...

Notitie bij het overlijden: Hij overleed in huis nr. 73 (Hilmahuis). Aangifte werd gedaan door Fokke Pieters Luinstra, 60 jaar, landbouwer te Visvliet en Hemme Hemmes Rinkema, 27 jaar, dagloner te Visvliet. "De namen der ouders, voor lange overleden, bij de aangevers niet bekend. Nalatende acht kinderen".

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op Hilmahuis in de Westerhorn te Visvliet. 122 123 "... Hilmahuis is een gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema".

De boerderij Hilmahuis werd in 1829 door Herman Meijer en Anke Hellinga gekocht van de erven van Willem Jans Kooij en Menskje Boukes. Uit een akte van 1855 blijkt dat er een collatierecht (recht van benoeming van predikanten) op deze boerderij lag. Een latere bewoner, Warmold Tonckens, wil de overschrijving van dit recht laten registreren.

Zijn testament werd op 8 april 1800 te Visvliet ingeschreven. 124 Testament van Willem Jans en Menstie Boukes. Getuigen waren: Jan Danils (Kiestra) onder Grootegast en Roelf Klaasen onder Lutjegast.

Hij nam de familienaam Kooy aan op 28 april 1812 te Grijpskerk. 125 Willem Jans te Visvliet.
Zoons: Bouwke 33 jaar, Jan 32 jaar te Burum, Euwe 26 jaar, Swerus 23 jaar, Derk 22 jaar, Kornelis 15 jaar.
Dochters: Grietje 35 jaar te Lutjegast, Tjitske 30 jaar, Itje 28 jaar, Geertje 17 jaar.

Land: 1800-1821. 126 127 Willem Jans en Menstje Boukes woonden op 8 april 1800 te Visvliet en kochten toen land van Marijke Berents en Jan Benens.
In 1827, ten tijde van het eerste Kadaster van Grootegast (OAT), is op pag 8 en 9 van Minuutplan Blad 2 na te gaan dat de nrs 267 t/m 275 en 301 t/m 311 percelen zijn van de erfgenamen van Willem Jans Kooi, landbouwer te Visvliet. Het betreft Hilmahuis, huis en erf (301), boomgaard, weiland en bouwland. Bij de verkoop in 1829 blijkt dat perceel 301 hetzelfde is als Hilmahuis nr 73, waar zij woonden en stierven.

Nalatenschap: 10 januari 1829, Grijpskerk. 17 In het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk, 's morgens om tien uur, wordt Hilmahuis openbaar geveild (bij vonnis 28-11-1828 van de Regtbank te Groningen). Deze erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes wordt afgewikkeld in aanwezigheid van alle erfgenamen.
Het gaat om 2 percelen: "Eene kapitale boerenplaats geteekend nummer drieenzeventig en vriesche schuur met de vaste en altoosdurende beklemming van ongeveer vijfentwintig bunders bouw en weideland staande en gelegen te Hillemahuis onder Visvliet, doende jaarlijks eene op Midwinter verschijnende vaste huur van tweehonderdentien guldens aan den landbouwer Cornelis Bolt wonende op de Hogemeden, zwettende ten noorden aan perceel twee, Herman Meijer en de erven van Cornelis Feddes, ten oosten aan de erven van Cornelis Feddes, ten zuiden de trekweg en ten westen aan de erven van Jan Danils en Jan Sips [Jan Sipkes Wattema]". Het huis was door Willem Jans Kooij & Menstje Boukes gekocht op 6-4-1791 uit de erfenis van haar vader Bouke IJwes.
Het tweede perceel: Ongeveer eeneneenhalve bunder vrij eigen groenland mede te Hillemahuis gelegen, zwettende ten noorden en ten westen aan Herman Meijer en perceel een en ten zuiden aan perceel een. Dit was gekocht op 20-5-1802.
Het huis kan door de koper, Herman Meijer, worden aanvaard op 12-5-1829 en de landerijen, die apart worden verkocht, op St. Gregorius [12 maart] daartevoren.
Op 26-5-1829 betaalde koper Herman Meijer te Visvliet de eerste helft van het huis, 3400 gulden en tevens het gehele bedrag voor het land, 903 gulden en 95 cents, onder aftrek van een jaar intrest van het tweede termijn van het land, ter som van 21 gulden en 5 cents. Een jaar later, op 22-5-1830, volgt het restant van het koopschat.
Beide keren "quiteeren alle erfgenamen te Visvliet, zonder enige reserve, met hun handtekening".
NB 1
Behalve Hotze Duurts Schripsema, want hij kan niet schrijven. Namens hem tekent Fokke Pieters Luinstra. Zwerus en Kornelis Willems tekenen als Kooi, de anderen als Kooij.
NB 2
Cornelis Bolt was getrouwd met Tettje Hellinga, de schoonzus van Herman Meijer. Tettjes vader Klaas Hellinga was in zijn 2e huwelijk met Sytske Aedsges Teenstra een schoonzoon van Aedsge Derks Teenstra & Barber Martens.

Willem trouwde met Menstje Boukes op 14 mei 1775 in Visvliet. Menstje werd gedoopt op 13 oktober 1754 in Visvliet en is overleden op 6 december 1818 in Visvliet128 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.129

Notitie bij dit huwelijk: Zij zijn in twee opzichten mijn Oudovergrootouders, want zowel hun dochter Grietje als hun zoon Jan zijn beide mijn Oudgrootouders (kwartierverlies).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Bauwke Willems Kooij werd gedoopt op 17 maart 1776 in Visvliet.

65       ii.  Grietje Willems Kooij (gedoopt op 6 april 1777, geboren in Visvliet - overleden op 2 september 1818 in Lutjegast)

        iii.  Bouke Willems Kooij werd gedoopt op 27 september 1778 in Visvliet en is overleden op 23 november 1858 in Grootegast op 80-jarige leeftijd. Bouke was ook bekend als Bauwke Kooij.

70       iv.  Jan Willems Kooij (geboren op 4 mei 1780 in Visvliet - overleden op 27 december 1831 in Burum (Fr))

          v.  Tijtske Willems Kooij werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 20 januari 1782 in Visvliet en is overleden op 17 september 1868 in Visvliet op 86-jarige leeftijd.

         vi.  IJtie Willems Kooij werd geboren in Grootegast, werd gedoopt op 29 februari 1784 in Visvliet en is overleden op 12 juli 1863 in Kommerzijl op 79-jarige leeftijd. IJtie was ook bekend als Ietje Kooij.

        vii.  IJwe Willems Kooij werd gedoopt op 18 december 1785 in Visvliet en is overleden op 3 september 1819 in Lutjegast130 op 33-jarige leeftijd. IJwe was ook bekend als Euwe Kooij.

       viii.  Sweris Willems Kooi werd gedoopt op 6 juli 1788 in Visvliet en is overleden op 6 februari 1869 in Grootegast op 80-jarige leeftijd. Sweris was ook bekend als Zwerus Kooi.

         ix.  Derk Willems Kooij werd geboren in Grootegast, werd gedoopt op 13 juni 1790 in Visvliet en is overleden op 29 augustus 1871 in Visvliet op 81-jarige leeftijd.

          x.  Gerrijt Willems Kooij werd gedoopt op 13 januari 1793 in Visvliet.

         xi.  Geertie Willems Kooij werd gedoopt op 14 juni 1795 in Visvliet en is overleden op 16 augustus 1871 in Grootegast op 76-jarige leeftijd.

        xii.  Kornelis Willems Kooij werd geboren op 9 mei 1797 in Visvliet, werd gedoopt op 21 mei 1797 in Visvliet en is overleden op 6 augustus 1866 in Kollumerland (Fr) op 69-jarige leeftijd. Kornelis was ook bekend als Kornelius Kooij.
131. Menstje Boukes, dochter van Bauke IJwes 131 132 en Tjeetske Derks,133 werd gedoopt op 13 oktober 1754 in Visvliet en is overleden op 6 december 1818 in Visvliet128 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.129

Notitie bij het overlijden: Menschtje Boukes overleed in huis nr. 73 Hillemahuis te Visvliet, nalatende 9 kinderen. De aangifte werd gedaan bij de Maire, Klaas Jans de Waard, door Tie Klaassens Hoekstra, 62 jaar, dagloner en door Fokke Pieters Luinstra, 50 jaar, landbouwer, beiden naaste buren.

Persoonlijke situatie

Land: 6 april 1791. 134 De erfgenamen van Bouke Ywes verkopen gezamenlijk het huis en 65 pondematen land op Hillemahuis aan Menskjen Boukes en haar Eheman Willem Jans.

Zij was landbouwersche te Visvliet. Ze werd ook genoemd: "huishoudster" [eigenares] op Hilmahuis onder Visvliet.

Haar testament werd op 8 april 1800 te Visvliet ingeschreven. 127 Testament van Willem Jans en Menstie Boukes. Getuigen: Jan Danils (wsch. Kiestra) onder Grootegast en Roelf Klaasen onder Lutjegast.

Menstje trouwde met Willem Jans Kooij op 14 mei 1775 in Visvliet. Willem werd gedoopt op 18 mei 1744 in Oostwold en is overleden op 17 juni 1828 in Visvliet121 op 84-jarige leeftijd.

132. Louwe Sytses werd geboren circa 1730.

Opmerking bij het onderzoek: Ongedoopt, zoals bij de dopen van zijn kinderen telkens wordt vermeld. Dat wordt van Geeske Pijters niet gezegd, maar ook van haar zijn geen eerdere gegevens te vinden.
Tijdens de dopen woonden ze in Munnekezijl, Kollumen en uiteindelijk in Burum.

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider te Munnekezijl (Fr).

Hij was op 25 mei 1755 ongedoopt. Vermelding bij de doop van zijn eerste zoon Sytse en later ook bij de doop van de andere kinderen.

Louwe trouwde met Geeske Pyters vr 1755. Geeske werd geboren circa 1730.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Sytse Louwes van der Molen werd gedoopt op 25 mei 1755 in Burum (Fr) en is overleden op 5 februari 1827 in Oldehove op 71-jarige leeftijd.

         ii.  Wiskje Louwes van der Molen werd geboren in 1756 in Visvliet en is overleden op 17 mei 1840 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd.

        iii.  Antje Louwes van der Molen werd geboren in 1760-1761, werd gedoopt op 1 april 1764 in Munnekezijl (Fr) en is overleden op 3 augustus 1824 in Kollum (Fr) op 64-jarige leeftijd.

66       iv.  Pieter Louwes van der Molen (gedoopt op 1 april 1764, geboren in Burum (Fr) - overleden op 14 maart 1836 in Grootegast)

          v.  Doetze Louwes werd gedoopt op 20 september 1767 in Kollum (Fr).

         vi.  Froukje Louwes van der Molen werd gedoopt op 1 juli 1770 in Burum (Fr) en is overleden op 16 januari 1837 in Burum (Fr) op 66-jarige leeftijd.

        vii.  Doetje Louwes werd geboren op 8 mei 1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 20 juni 1773 in Burum (Fr) en is overleden op 30 april 1812 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd.

       viii.  Dieuke Louwes van der Molen werd geboren op 1 mei 1777 in Burum (Fr), werd gedoopt op 1 juni 1777 in Burum (Fr) en is overleden op 27 september 1813 in Kollumerland (Fr) op 36-jarige leeftijd.


133. Geeske Pyters werd geboren circa 1730.

Geeske trouwde met Louwe Sytses vr 1755. Louwe werd geboren circa 1730.

134. Riemer Willems Spoelstra, zoon van Willem Riemers en Frouke Lohman,135 werd gedoopt op 16 maart 1732 in Tolbert en is overleden op 9 januari 1818 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "Weduwnaar van Emke Klasens".

Riemer trouwde met Wijpke Willems op 20 januari 1760 in Doezum. Wijpke werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 8 mei 1729 in Doezum en is overleden op 6 februari 1801 in Doezum op 71-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Willem Riemers Spoelstra werd gedoopt op 29 maart 1760 in Doezum en is overleden op 6 juni 1821 in Grijpskerk op 61-jarige leeftijd.

67       ii.  Jantje Riemers Spoelstra (gedoopt op 14 september 1764, geboren in Doezum - overleden op 17 februari 1853 in Sebaldeburen)

        iii.  Klaas Riemers Spoelstra werd gedoopt op 3 juli 1768 in Doezum en is overleden op 23 december 1840 in Doezum op 72-jarige leeftijd.

         iv.  Willemke Riemers Spoelstra werd gedoopt op 1 maart 1772 in Doezum.

          v.  Wiebe Riemers Spoelstra werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 25 juni 1775 in Grootegast en is overleden op 27 mei 1842 in Doezum op 66-jarige leeftijd.

Riemer trouwde vervolgens met IJmkie Claasen, dochter van Claas Cornelis en Geeske Geerts, op 5 juli 1801 in Doezum. IJmkie werd gedoopt op 9 augustus 1733 in Grijpskerk en is overleden op 30 juni 1808 op 74-jarige leeftijd. IJmkie was ook bekend als Imke Klaassens en Emke Klasens.


135. Wijpke Willems, dochter van Willem Beenes 136 en Marije Wobbes, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 8 mei 1729 in Doezum en is overleden op 6 februari 1801 in Doezum op 71-jarige leeftijd.

Opmerking bij het onderzoek: Van Wijpke was in eerste instantie geen doop te vinden. Haar dochter Marieke (bij Hindrik Jans) was een duidelijke aanwijzing naar haar moeder Marije (Marijke) Wobbes die trouwde met Willem Beenes. En zo klopt het ook dat zij een broer Wiebe heeft (die getuige was bij de boedelinventaris van 19 december 1759).
Het kwartje viel toen ik in de kantlijn van het Doezumer Doopboek een vergissing bemerkte van de doopinschrijving waarbij haar vader Beene Melles wordt genoemd, in plaats van Willem Beenes...

Persoonlijke situatie

Een boedelinventaris te Doezum op 19 december 1759. 137 Haar eerste man overleed ruim twee jaar na het huwelijk. De inventaris beschrijft de boedel van wijlen Hindrik Jans, wever in Doesum, en Wijpke Willems. Er is een kind bij Wijpke Willems. Bij de inventaris hoort een behuisinge, zijnde een weverie te Doezum. Ondertekenaars zijn: Harm Everts en Wiebe Willems.

Dat zal haar broer kunnen zijn. In het gezin van Willem Beenes & Marijke Wobbes komt wel een Wijbe voor.

Wijpke trouwde met Hindrik Jans Wever Weijerstrate op 4 maart 1757 in Doezum. Hindrik werd geboren in Schttrup, Duitsland en is overleden vr 4 maart 1759 in Doezum. Hindrik was ook bekend als Hindrik Jans Weijerstrate.

Notitie bij dit huwelijk: Bij zijn tweede huwelijk kwam hij van Doezum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Willem Hindriks werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 8 december 1757 in Grootegast.

         ii.  Marieke Hindriks werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 4 maart 1759 in Grootegast.

Wijpke trouwde vervolgens met Riemer Willems Spoelstra op 20 januari 1760 in Doezum. Riemer werd gedoopt op 16 maart 1732 in Tolbert en is overleden op 9 januari 1818 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

136. Rinse Klazes Rispens, zoon van Claes Jansen Rispens 138 en Sjoukjen Rinses Reitsma,139 werd geboren op 10 april 1728 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 18 april 1728 in Deinum (Fr), is overleden vr 1782 en werd begraven in Burum (Fr).

Opmerking bij het onderzoek: In een belasting-lijst met eigenaars van wagens met paard, staat een Rinse Clases Rispens in 1797 geboekt voor een wagentje met 2 paarden. Misschien wordt zijn weduwe bedoeld...

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Kollum (Fr). "... Wonende op 't Nieuwland onder Burum".

Hij was op 14 augustus 1772 lidmaat te Burum (Fr). 141 "...met attestatie tot ons gekomen: Rinse Klases en Sjeuke Gerrits van Tietjerk, echtelieden, wonende op het Nyeuwlant onder Boerum en tot het Avondmaal toegelaten".

Rinse trouwde met Sjeuke Gerryts Haijema op 9 november 1760 in Buitenpost (Fr). Sjeuke werd gedoopt op 17 mei 1739 in Burum (Fr) en is overleden op 26 februari 1816 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Klaas Rinses Rispens werd geboren op 7 september 1761 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 27 september 1761 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 13 april 1840 in Kollum (Fr) op 78-jarige leeftijd.

         ii.  Rinske Rinses Rispens werd geboren op 2 april 1763 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 1 mei 1763 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 23 januari 1800 in Kollum (Fr) op 36-jarige leeftijd.

68      iii.  Willem Rinzes Rispens (geboren op 5 januari 1765 in Tietjerk (Fr) - overleden op 2 april 1813 in Kollum (Fr))

         iv.  Sjoukje Rinses Rispens werd geboren op 2 juni 1768 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 19 juni 1768 in Tietjerk (Fr) en is overleden vr 2 april 1790.

          v.  Gerrit Rinses Rispens werd geboren op 27 april 1772 in Burum (Fr),142 werd gedoopt op 14 juni 1772 in Burum (Fr) en is overleden vr 11 november 1773 in Burum (Fr).

         vi.  Sybrig Rinses Rispens werd geboren op 27 april 1772 in Burum (Fr)143 en werd gedoopt op 14 juni 1772 in Burum (Fr).

        vii.  Gerrit Rinses Rispens werd geboren op 11 november 1773 in Burum (Fr),144 werd gedoopt op 5 december 1773 in Burum (Fr) en is overleden op 21 oktober 1846 in Burum (Fr) op 72-jarige leeftijd.


137. Sjeuke Gerryts Haijema, dochter van Gerrit Minnes Haijema 145 en Rinske Willems, werd gedoopt op 17 mei 1739 in Burum (Fr) en is overleden op 26 februari 1816 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

De naam Haijema is verbonden aan de Haijema State bij Kollum: "...In de eerste helft der 16de eeuw behoorde Haijema state en zathe aan de familie Eysma naar het schijnt, want in 1557 verkochten Auck Eysma en Gielt Eysma eenig land, gelegen in "Hayema-staetten tot Collum" aan Tjepke Gerbranda, tweede man van Eesck Popma, die vroeger gehuwd was geweest met Bocke Wattema, welke ook in Kollumerland woonde en in 1551 overleed. Eesck Popma vermaakte de state bij haar overlijden in 1595 aan Eva Eysma en hare broeders en zusters, van wie echter in datzelfde jaar "Hayema-saete" werd gekocht door Wybet Mennes, die vervolgens de naam van de "saete" aannam, dat huis met zijne vrouw Baefke Idsedr. bewoonde en wiens zoon haar in 1640 nog bezat en bewoonde".

Persoonlijke situatie

Zij bezat in 1798 een wagent met 1 paard te Nieuwkruisland (Fr). 147 Rinse Clases wed.

Sjeuke trouwde met Rinse Klazes Rispens op 9 november 1760 in Buitenpost (Fr). Rinse werd geboren op 10 april 1728 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 18 april 1728 in Deinum (Fr), is overleden vr 1782 en werd begraven in Burum (Fr).


138. Eeuwe Ennes Wiersma, zoon van Enne Cornelis Wiersma en Grietje IJwes, werd gedoopt op 26 augustus 1736 in Burum (Fr) en is overleden op 11 augustus 1811 in Burum (Fr)148 op 74-jarige leeftijd. Eeuwe was ook bekend als Euwe Korneles?.

Notitie bij de doop: Zoon van Enne Cornelis en niet genoemde moeder

Notitie bij het overlijden: "... Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks [?] volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. Handtekeningen: E.E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema [Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit]. Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf".

NB Grietje Durks zal een schrijffout zijn.

Na het 'Kollumer Oproer' (der Oranjegezinden) werd hij op 4 januari 1797 op het Blokhuis te Leeuwarden gevangen gezet wegens ophitsing tegen de Franse bezetting.

4 februari 1797

"... (Aebele Aebeles de Oude van Collum).
Klaas Nauta, geregtsdienaar te Collum, oud 30 jaaren deponeert dat op zaturdag den 4 Febr. 1797 's avonds ongeveer tusschen 10 en 11 uur in 't Regthuis te Collum onder een menigte van menschen mede is geweest en aldaar ziende eenen Eeuwe Ennes, huisman onder Burum, oud ontvanger, tans gedetineerd op 't Blokhuis, welke hij aanspreekt met toereiking van zijne hand: "ontvanger hoe vaar Jou?" waarop gedagte Eeuwe Ennes antwoorde: "dij geef ik de hand niet, dou duivel hebt lang genoeg de baas speelde", dat na zulks eenen Jacob Gerrits, mede tans gedetineerd op 't Blokhuis, den deponent aanpakte en met een bloote houwer verscheidene slaagen tegen 't hoofd heeft gegeven, waarop een geroep van de menigte volgde: "Slaan hem maar dood", daarop voornoemende Jacob Gerrits zeide: "dat is hem veels te goed, wij zil dij wel beter krije", waarna eenen Pieter Banjers, tans mede gedetineerd op 't Blokhuis, den deponent allerdeerlijkst met een swaare stok op 't schouder sloeg, dat hij op de grond nederviel, waarop een Aebele Aebeles, tans nog voortvlugtig, hem deponent bij de borst vatte en wederom op de voeten haalde, zeggende: "nou suste in 't honnegat", dat ook met alle geweld heeft volbragt, dan aldaar ongeveer twee voet water in staande is deselve in de hondegats kelder geslooten en aldaar een buitendeur vindende, dewelke de vaart voorbij loopt, heeft den deponent dien ontgrendeld, en is in een sterke stroom door de vaart geswommen en also zijnen kerker ontvlugt, meer van de zaak niet wetende sloot de deponent zijne depositie en persisteerde na duidelijke voorlezinge - was get - Klaas Nauta".

7 maart 1797

"... COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum.
Geextraheerd uijt de depositie gepasserd bij Jan Poulus huijsman onder Ausbuurt.

No 1. Jan Poulus, huijsman onder Ausbuurt oud 36 jaaren, deponeert dat hij op Zaturdag den 4den Februarij 1797 's avonds ongeveer vier vijf uuren voor het Regthuijs te Collum op de Straat stonden eenige menschen zijnde den deponent niet kenlijk, dan alleen eenen Eeuwe Ennes, huijsman onder Burum, dog tans gedetineerd op het Blokhuijs welke destijds zeide "waar is die cannonier van Dockum die geschoten is; en waarom hebbe jemme hem niet doodgeslagen; die onder de genoodschappen zyn moete allegaar maar doodgeslagen worden; daar moet niet een in het leven blijven want dan kunnen zij geen meer quaad doen"; waar op gemelde Eeuwe Ennes weder vandaar de straat is langs gegaan, meer van de saak niet wetende, etc., actum den 7e Maart 1797. Aldus geinformeerd bij ons ondergeschreven Mederegter en Secretaris actum den 6e en 7e Maart 1797 (was get. J: Ellens en J:S: Braak)
COPIA depositie gepasseerd bij Hendrik Gerrits onder Buurum.

No 2. Hendrik Gerrits, arbeider in de leegte onder Buurum oud 56 jaaren, deponeert dat hij ten huijse van Pieter Roelofs is geweest te arbeiden, dat op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer tussen een en twee uur aldaar is gekoomen Eeuwe Ennes (hebbende een los snijder in de handen) terwijl den deponent en Pieter Roelofs bij de agterdeur stonden; dat Eeuwe Ennes destijds tegen den deponent en Pieter Roelofs zeide 'staan jemme hier nog; is 't nog geen tyd dat jemme ook na Kollum gaan; hoore jemme de noodklokken niet luijden'; dat Eeuwe Ennes dan deponent en Pieter Roelofs daar op meede na Collum heeft genoomen; dan nevens het huijs van Dieuwke Minnes Wede Else Jacobs komende; zeide deselve tegen den deponent Hendrik 'ik bleef tuijs als ik U: was; dat Eeuwe Ennes zulks hoorde daarop antwoorde het is nu geen tijd van tuijs blijven; voort voort maar'; dat zij lieden daar op hun weg hebben vervolgd na Collum; aldaar gegaan na het huijs van Sijbren Meinardij, en Eeuwe Ennes den deponent een soopje gegeven hebbende; en den deponent 's nagts gelegentheid krijgende om weder uijt Collum te komen zulks ook dadelijk heeft gedaan, en na zij huijs weder terug gekeerd; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797.

No 3. COPIA Antje Jans, huijsvrouw van Hendrik Sijmens wonende bij de kolk onder Burum oud 29 jaaren, deponeert dat zij op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer twee drie uur van zijn huijs heeft zien komen Eeuwe Ennes gaande het pad na Munnekezijl; hebbende een hoed op de stok; dat op Zondag morgen den 4e Februarij 1797 na dat de meenigte yolk van Collum 's deponentes huijs voorbij gepasseerd was na Munneke zijl; zij deponente zich heeft begeeven na het huijs van Rinse Hessels; en van daar weeder na Eeuwe Ennes om te zien of haar man ook daar was; dat Eeuwe Ennes destijds tegen de deponente zeide, dat zij na de leegte moeste gaan om aldaar tegens het volk te zeggen dat die niet ongerust moesten zijn; dat er geen Beer te Collum was dat het allegaar maar opraapsels van Jan Rap waaren ('t welk was Jan Eebes Broersma) dat zij de deponente daarop ook dadelijk op reis is gegaan, en in de leegte komende aan het huijs van Jan Jochems, aldaar het Boodschap haar door Eeuwe Ennes mede gegeven heeft overgebragt; dat destijds mede bij het huijs van Jan Jochems stonde de huijsvrouw van Fredrik Sweiser, havenchergier in de leegte onder Buurum voorschn; en twee dogters van Hendrik Gerrits, dat de deponente daarop haar reis heeft voortgeset na Pieterzijl; om aldaar ook het Boodschap haar door Eeuwe Ennes meede gegeven te Boodschappen; dat zij deponente digt aan Pieterzijl komende aldaar hun man en de knegt van Rinse Hessels ontmoetede; waar mede zij deponente dadelijk weder terug is gegaan na het huijs van Eeuwe Ennes, huijsman onder Buurum, dat zij lieden aldaar koomende Eeuwe Ennes tegen hun seide 'zijt gij daar dat is goed; maar vandaag zal er niet veel gebeuren, morgen vroeg om zeven uur moet gij alle klaar zijn'; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797".

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer (huisman) te Burum (Fr).

Hij woonde op Eijsinga State te Burum (Fr).

Voogdij: 10 juli 1770, Burum (Fr). 153 Eeuwe Ennes, huisman onder Burum, was curator over "Gryttie 19 jr. en Dieuke Dirks 17 jr., beiden nagelatene minderjarige kinderen van wijlen Dirk Jans, in leven huisman onder Burum en aldaar overleden bij Hiltie Willems in echte verwekt".

Hij was op 21 juni 1773 lidmaat te Burum (Fr). 154 "... Euwe Ennes en Dieuke Martens, echtelieden onder Boerum na de belijdenis aangenomen".

Hij was Kerkvoogd te Burum (Fr).

Geldzaken: 155 Op 25 augustus 1781 lenen Ywe Ennes en Diewerke Martens, wonende te Boerum, 1200 gulden aan Jan Sippes [Jan Sipkes Wattema] en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe [Sipke] Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans [weduwe van Jan Derks in de Westerhorn].
NB Jan Derks & Tietje Jans zijn de voorouders van de Feitsma's (Jan Jans Feitsma & Antje Eeuwes Wiersma).

Hij was rentenier te Burum (Fr).

Hij bezat in 1797 een wagentje met 2 paarden te Burum (Fr). 156

Eeuwe trouwde met Dieuwke Martens op 28 december 1755 in Kollum (Fr). Dieuwke werd gedoopt op 9 maart 1738 in Burum (Fr) en is overleden op 8 oktober 1807 in Burum (Fr) op 69-jarige leeftijd. Dieuwke was ook bekend als Dijttien Martens.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Enne Eeuwes Wiersma werd gedoopt op 12 december 1756 in Burum (Fr) en is overleden als kind.

         ii.  Antje Eeuwes Wiersma werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 21 maart 1759 in Burum (Fr) en is overleden op 10 augustus 1839 in Kollum (Fr) op 80-jarige leeftijd. Antje was ook bekend als Antje Eeuwes Hooghiem.

        iii.  Enne Eeuwes Wiersma werd gedoopt op 3 augustus 1760 in Burum (Fr) en is overleden als kind.

         iv.  Enne Eeuwes Wiersma werd geboren op 10 september 1761 in Burum (Fr), werd gedoopt op 27 september 1761 in Burum (Fr), is overleden op 14 april 1839 in Burum (Fr) op 77-jarige leeftijd en werd begraven in Burum (Fr). Enne was ook bekend als Enne Eeuwes Wyrsma.

          v.  Marten Eeuwes Wiersma werd gedoopt op 4 december 1763 in Burum (Fr). Marten was ook bekend als Marten Eeuwes Wyersema.

         vi.  Marten Eeuwes Wiersma werd gedoopt op 30 augustus 1767 in Burum (Fr).

        vii.  Grietje Eeuwes Wiersma werd geboren in Munnekezijl (Fr), werd gedoopt op 23 december 1768 in Burum (Fr) en is overleden op 12 september 1812 in Burum (Fr) op 43-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Eeuwes, Grietje Euwes en Iwes Wyrsma.

       viii.  Minke Eeuwes Wiersma werd geboren op 26 december 1772 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 17 januari 1773 in Burum (Fr).

69       ix.  Minke Eeuwes Wiersma (geboren op 13 december 1773 in Burum (Fr) - overleden op 21 december 1814 in Augsbuurt (Fr))

          x.  Marten Eeuwes Wiersma werd geboren op 16 augustus 1775 in Burum (Fr), werd gedoopt op 10 september 1775 in Burum (Fr) en is overleden op 24 juni 1822 in Burum (Fr) op 46-jarige leeftijd.


139. Dieuwke Martens, dochter van Marten Jans en Antie Minnes, werd gedoopt op 9 maart 1738 in Burum (Fr) en is overleden op 8 oktober 1807 in Burum (Fr) op 69-jarige leeftijd. Dieuwke was ook bekend als Dijttien Martens.

Persoonlijke situatie

Erfscheiding: 13 oktober 1767, Kollumerland (Fr). 157 Repke Minnes huisman , woonachtig onder Burum curator
Dyttien Martens oud 15 jaar weeskind
Wijlen Marten Jansen , woonachtig op Kollumerterp vader
Antie Minnes moeder

Zij was op 21 juni 1773 lidmaat te Burum (Fr). 154 "... Euwe Ennes en Dieuke Martens, echtelieden onder Boerum na de belijdenis aangenomen".

Dieuwke trouwde met Eeuwe Ennes Wiersma op 28 december 1755 in Kollum (Fr). Eeuwe werd gedoopt op 26 augustus 1736 in Burum (Fr) en is overleden op 11 augustus 1811 in Burum (Fr)148 op 74-jarige leeftijd. Eeuwe was ook bekend als Euwe Korneles?.

140. Willem Jans Kooij, zoon van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, werd gedoopt op 18 mei 1744 in Oostwold en is overleden op 17 juni 1828 in Visvliet121 op 84-jarige leeftijd.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

141. Menstje Boukes, dochter van Bauke IJwes 131 132 en Tjeetske Derks,133 werd gedoopt op 13 oktober 1754 in Visvliet en is overleden op 6 december 1818 in Visvliet128 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.129
(Dubbele vermelding. Zie elders)

142. Doeke Idzerts de Boer, zoon van Idzert Fokkes en Trijntje Tjibbes,52 werd geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) en is overleden op 20 mei 1828 in Burum (Fr).158

Notitie bij het overlijden: "... Doeke Idzers de Boer, oud 67 jaren, landbouwer te Burum, geboren onder Kollum, weduwnaar van Tjitske Edsges Teenstra, en zoon van zijn wijlen ouders Idze Fokkes en Trijntje Tjebbes. Overleden op 20 mei 1828 des voormiddags ten 10 uren, in de huizinge numero 166 te Burum. Aangevers: Elze Pieters Sikkema, 47 jaren, landbouwer te Burum, en Ieke Jans Sikkema, 46 jaren, landbouwer aldaar, geburen van de overledene".

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Burum (Fr). En ook op het 'Vrouwenklooster' even ten westen van Visvliet.

Hij bezat in 1797 een wagentje met 2 paarden te Burum (Fr). 156

Doeke trouwde met Tjitske Aedsges Teenstra op 17 september 1786 in Oudwoude (Fr). Tjitske werd geboren op 2 januari 1751 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 11 augustus 1799 in Oudwoude (Fr)159 en is overleden op 20 juni 1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)160 op 68-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

71        i.  Trijntje Doekes de Boer (geboren op 5 september 1787 in Burum (Fr) - overleden op 19 september 1825 in Burum (Fr))

         ii.  Jetske Doekes de Boer werd geboren op 12 april 1790 in Burum (Fr), werd gedoopt op 2 mei 1790 in Burum (Fr) en is overleden op 3 november 1863 in Kollumerland (Fr) op 73-jarige leeftijd. Jetske was ook bekend als Jitske Doekes de Boer.

        iii.  Sytske Doekes de Boer werd geboren op 26 mei 1793 in Burum (Fr).

         iv.  Idsert Doekes de Boer werd geboren op 22 augustus 1796 in Burum (Fr).


143. Tjitske Aedsges Teenstra, dochter van Aedsge Derks Teenstra en Barber Martens, werd geboren op 2 januari 1751 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 11 augustus 1799 in Oudwoude (Fr)159 en is overleden op 20 juni 1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)160 op 68-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: "... Tjitske Aedsges Teenstra liet zich pas op 48 jarige leeftijd dopen. De familie Teenstra was doopsgezind".

Notitie bij het overlijden: "... Tjitske Eedsges Teenstra, oud 68 jaren, boerin wonende onder Burum, gehuwd aan Doeke Idserts de Boer, landbouwer onder Burum en dochter van Eedsge Dirks en van Barber Martens, beiden overleden. Overleden op 20 juni 1819 des nagts omtrent ten halfeen uren, onder Burum, in het huis No.166. Aangevers: Elze Pieters Sikkema, oud 38 jaren, landbouwer en Gerrit Hendriks Moltmaker, oud 28 jaren, koopman, beiden wonende onder Burum".

Haar neven Douwe en Aedsge Martens Teenstra kregen in De zomer van 1823 bezoek van de wandelende schrijver Jacob van Lennep (1802-1868).

Persoonlijke situatie

Zij woonde op Het Klooster te Visvliet. Een boerderij, staande op een wier, ten zuiden van de Friesestraatweg, ten westen van Visvliet.

Tjitske trouwde met Lubbert Tjeerds van Dellen, zoon van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus, op 24 december 1769 in Oudwoude (Fr). Lubbert werd geboren op 10 juli 1740 in Hallum (Fr) en is overleden in 1783 in Oudwoude (Fr) op 43-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Woonplaats "De Dellen".

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op De Dellen te Oudwoude (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Barber Lubberts van Dellen werd geboren op 16 augustus 1774 in Oudwoude (Fr), werd gedoopt op 3 mei 1801 in Burum (Fr) en is overleden op 20 oktober 1830 in Emden, Duitsland op 56-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barbara.

         ii.  Tjeerd Lubberts van Dellen werd geboren in september 1776 in Oudwoude (Fr) en is overleden op 13 januari 1853 in Westerhorn, Grijpskerk op 76-jarige leeftijd.

        iii.  Aedsge Lubberts van Dellen werd geboren in 1779 in Oudwoude (Fr) en is overleden op 21 oktober 1836 in Burum (Fr) op 57-jarige leeftijd.

         iv.  Rogchus Lubberts van Dellen werd geboren in 1782 in Oudwoude (Fr) en is overleden op 8 september 1858 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

Tjitske trouwde vervolgens met Doeke Idzerts de Boer op 17 september 1786 in Oudwoude (Fr). Doeke werd geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) en is overleden op 20 mei 1828 in Burum (Fr).158

144. Berend Pieters Prins, zoon van Peter Sigers en Greetje Berens, werd gedoopt op 13 januari 1743 in Sauwerd en is overleden op 11 januari 1813 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: In huis nr. 32 te Sauwerd. Aangifte werd gedaan door Jan Jans Arwert en Derk Jans de Groot, geen familie.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Sauwerd.

Land: 1796. 161 Akte van verkoop en overdracht "vanwege mevrouw Van Oldeneel aan de diakonie van Wetsinge voor 561 carolus gulden en 11 stuivers van de eigendom van ca 6 jukken land, gelegen te Baflo, onder vaste beklemming in gebruik bij Berent Pieters en diens vrouw voor een jaarlijkse huur van 18 carolus gulden, verleden voor de richter van Zuidwolde, dr. Rudolf Hindrik Koning".

Berend trouwde met Geeske Heines op 13 november 1774 in Wetsinge. Geeske werd gedoopt op 17 januari 1751 in Warffum en is overleden op 3 april 1820 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd. Geeske was ook bekend als Geessien Hein, Geziena Heines, en Geeske Heins.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 30 oktober 1774 te Warffum. Dit was de 3e proclamatie.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Pieter Berends werd gedoopt op 2 september 1775 in Sauwerd.

72       ii.  Pieter Berends Lijnema (gedoopt op 19 januari 1777, geboren in Sauwerd - overleden op 22 maart 1846 in Obergum)

        iii.  Heine Berends Prins werd gedoopt op 1 mei 1779 in Sauwerd en is overleden op 22 december 1824 in Sauwerd op 45-jarige leeftijd.

         iv.  Martjen Berends werd gedoopt op 15 september 1782 in Sauwerd.

          v.  Grietje Berends werd gedoopt op 5 juli 1789 in Sauwerd.


145. Geeske Heines, dochter van Heine Claassen en Martijn Lamberts, werd gedoopt op 17 januari 1751 in Warffum en is overleden op 3 april 1820 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd. Geeske was ook bekend als Geessien Hein, Geziena Heines, en Geeske Heins.

Notitie bij de doop: Haar ouders worden bij het dopen Hennes Klasen & Jantijn Lammers genoemd.

Notitie bij het overlijden: Zij stierf in huis nr. 32 te Sauwerd. Aangifte werd gedaan door Kornelis Sierts Danhof en Harm Sijbrands Hoeksema, geen familie.
Volgens de overlijdensakte was zij 72 jaar en geboren te Zuidhorn...

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Sauwerd.

Geeske trouwde met Berend Pieters Prins op 13 november 1774 in Wetsinge. Berend werd gedoopt op 13 januari 1743 in Sauwerd en is overleden op 11 januari 1813 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.

146. Gerrit Pieters, zoon van Pieter Gerrits en Trijntie Geerts, werd geboren op 30 november 1738 in Bellingeweer, werd gedoopt op 7 december 1738 in Bellingeweer en is overleden na 1791. Gerrit was ook bekend als Gerrit Berends Valk.

Opmerking bij het onderzoek: Het boek over de familie Valk/Valkema levert geen aansluiting. Mogelijk omdat er vergeefs gezocht werd naar Gerrit "Berends" en Sieuwke "Berends", zoals de ouders van Grietje Gerrits Valk genoemd werden in Grietjes overlijdensakte van 1841. Dat ze allebei "Berends" zouden heten is een opmerkelijk toeval en waarschijnlijk een fout van de schrijver. De naam Berends komt in dit familieverband alleen voor in het patroniem van hun schoonzoon Pieter Berends Lijnema, die aangifte doet van het overlijden van zijn vrouw Grietje.

Op zoek naar de voornamen Gerrit & Sieuwke vond ik in Tinallinge een Grietje van de juiste leeftijd als dochter van Gerrit Pieters & Siweke Willems. Zij waren eerst landbouwers onder Bellingeweer op de boerderij Valkum en in 1771 vestigden zij zich in Tinallinge.

Na de dood van Sieuwke in 1782 hertrouwt Gerrit Pieters met Anna Freriks en verruilt hij Tinallinge weer voor "Falcum".

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op Valkum te Winsum.

Hij gebruikte op 24 maart 1768 landerijen te Wetsinge. Gerrijt Pieters en zijn Huisvrouw Sijwke Willems woonagtig op Valkum verkopen de beklemming van 9 1/2 grasen Wetzinger Kerke Landt voor 92 gulden aan Thomas Jacobs en zijn Huisvrouw Aafke Cornellis woonagtig te Wetzingh.
Op 25 mei 1769 kopen zij van Roelf Jacobs & Jantje Jans te Wetzinge de beklemming van 5 grasen Kerke Landt voor 270 gulden.

Hij was op 18 juni 1768 lidmaat te Tinallinge. "... Gerrit Pieters en sijn Huisvrouwe Siefke Willems".

In 1771 wordt vermeld: "... Wanneer op 't nieuw ook sijn toegekomen die na voorgaande Onderwijs op Belijdenisse waren angenomen vijf volgende Personen (...)
Gerrit Pieters met sijn huisvrouwe Siefke Willems".

Tensotte in 1777: "... Zijn in dese gemeente de navolgende Ledematen bevonden en angenomen: Gerrijt Pieters (vertrokken na Winsum met attestatie 1791) en Siefke Willems deszelfs vrouw (overleden 1782)".

Hij was op 8 juli 1791 lidmaat met getuigenis van Tinallinge te Winsum.

Op 19 december 1811 was hij arbeider.

Gerrit trouwde met Sieuwke Willems vr 1767. Sieuwke werd geboren circa 1740 en is overleden in 1782 in Tinallinge ongeveer 42 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Sieuwke Berends, Siefke Willems, en Sijwke Willems.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Trienje Gerrits werd gedoopt op 11 januari 1767 in Bellingeweer.

         ii.  Jantje Gerrits Valk werd gedoopt op 25 december 1768 in Bellingeweer en is overleden op 10 juni 1814 in Groningen op 45-jarige leeftijd.

        iii.  Pieter Gerrits werd gedoopt op 31 januari 1770 in Bellingeweer.

         iv.  Anje Gerrits werd gedoopt op 31 maart 1771 in Bellingeweer.

          v.  Antje Gerrits Valk werd geboren op 17 januari 1773 in Tinallinge, werd gedoopt op 24 januari 1773 in Tinallinge en is overleden op 25 augustus 1827 in Groningen op 54-jarige leeftijd. Antje was ook bekend als Anje Gerrits Valk.

73       vi.  Grietje Gerrits Valk (geboren op 14 februari 1777, gedoopt Tinallinge - overleden op 21 september 1841 in Obergum)

        vii.  Pieter Gerrits Valk werd geboren op 12 januari 1782, werd gedoopt op 20 januari 1782 in Tinallinge en is overleden op 6 februari 1854 in Uithuizen op 72-jarige leeftijd.

Gerrit trouwde vervolgens met Anna Freriks, dochter van Frerik Hindriks en Bareltjen Derks, op 19 december 1784 in Bellingeweer en Ranum. Anna werd gedoopt op 12 november 1747 in Noordwolde.

Notitie bij dit huwelijk: 19-12-1784 Bellingeweer en Ranum
Gerrit Pieters, van Bellingeweer, weduwnaar
Anna Freriks, van Noordwolde, jongedochter

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract. Getuigen voor de bruidegom: Geert Pieters, volle broer en Aaltje Pieters, aangetrouwde zuster; Cornellis Mennes, aangetrouwde broer en Welmoet Pieters, volle zuster.
Voor de bruid: Hendrik Freriks, volle broer en Aaltje Pieters, aangetrouwde zuster; Derk Freriks, volle broer.

Persoonlijke situatie

Zij was op 15 april 1791 met attestatie van Bellingeweer overgekomen te Winsum. "... Anna Freriks vrouw van Gerrit Pieters".

Op 4 april 1773 was zij dienstmeid van den schoolmeester te Noordwolde. Zij deed hier belijdenis op deze datum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Bareltje Gerrits Valk werd geboren op 23 december 1786, werd gedoopt op 10 januari 1787 in Bellingeweer en is overleden op 2 juli 1819 in Winsum op 32-jarige leeftijd. Bareltje was ook bekend als Barteltje Gerrits.

         ii.  Freerk Gerrits werd gedoopt op 10 augustus 1788 in Sauwerd.


147. Sieuwke Willems, dochter van Willem Jans 163 en Jantien Bruins, werd geboren circa 1740 en is overleden in 1782 in Tinallinge ongeveer 42 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Sieuwke Berends, Siefke Willems, en Sijwke Willems.

Notitie bij de geboorte: De geboortedatum wordt geschat (ongeveer even oud als haar man Gerrit Pieters).

Notitie bij het overlijden: Het jaar van overlijden wordt vermeld in de ledematenlijst van Tinallinge.

Opmerking bij het onderzoek: Sieuwke (Siewke, Siefke, Siweke, Sijwke) was afkomstig van Tinallinge. Haar ouders waren doopsgezind, vandaar dat een doop niet te vinden is.

Persoonlijke situatie

Zij was doopsgezind.

Boedelscheiding: 2 mei 1774, Baflo. 164 Zij was mede-erfgenaam van haar half-tante Anje Bruins:

"... Gecompareerd bij Henricus Cleveringa, Rigter van Baflo zijn Cornelis Alberts te Baflo gewesen eheman van wijlen Anje Bruins als boedelhouder en afkoper ter eenre; en Freerk Bruins, Cornellis Bruins, Harm Harkes, Jan Hindrix Huisinga, Bruin Hindrix, Lammert Hindrix, Gepke Hindrix, Aafke Willems geadsisteert door haar eheman Jacob Hindrix, Sijwke Willems geadsistreert door haar eheman Gerrit Pieters, beneffens Tamme Geerts in qlte als grootvader en de legitieme tutele hebbende aangenomen over de kinderen van wijlen Grietje Willems bij wijlen Jan Tammes in echte verwekt, alle gesamentlijke en universele erfgenamen van opgemelte Anje Bruins, sijnde des eerste comparanten overleeden vrouw en de twee(de) comparanten overleden halfzuster en halve moeij".
Cornelis Alberts behoudt het huis en het land en hij koopt de anderen af met "3000 gulden en de lijfstoebehoren en het goud en silver van Anje Bruins".

Sieuwke trouwde met Gerrit Pieters vr 1767. Gerrit werd geboren op 30 november 1738 in Bellingeweer, werd gedoopt op 7 december 1738 in Bellingeweer en is overleden na 1791. Gerrit was ook bekend als Gerrit Berends Valk.

148. Jacob Pieters, zoon van Peter Hendriks en Anje Peters, werd gedoopt op 3 augustus 1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.

Opmerking bij het onderzoek: Jacob Pieters, niet te verwarren (zoals door Luinstra) met een zoon van Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Garnwerd.

Jacob trouwde met Jeentje Sijmens op 24 juli 1768 in Garnwerd. Jeentje werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.

Notitie bij dit huwelijk: Zij zijn in twee opzichten mijn Oudovergrootouders. De ene zoon Sijmen Jacobs de Roo is een Oudvader van mijn moeder en de andere zoon Pieter Jacobs de Roo is een Oudvader van mijn vader (kwartierverlies).

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 14 augustus 1768 te Den Ham. Uitgekondigt het huwelijk tusschen Japik Peters van Den Ham en Jentjen Sijmens van Garnwert, waarvan attestatie gepasseert naar Garnwert.

Kinderen uit dit huwelijk

118       i.  Sijmen Jacobs de Roo (geboren op 23 december 1770 in Garnwerd - overleden op 6 februari 1844 in Garnwerd)

74       ii.  Pieter Jacobs de Roo (geboren op 20 mei 1774 in Garnwerd - overleden op 7 oktober 1831 in Garnwerd)


149. Jeentje Sijmens, dochter van Sijmen, werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.

Opmerking bij het onderzoek: Van Jeentje is geen doop in Garnwerd te vinden. Mogelijk was ze van doopsgezinde huize. Mogelijk is ze toch een dochter van een zekere Sijmen Jans van Garnwerd, die in Eenrum opduikt. Hier is een hiaat in de dopen van 1748-1760, terwijl haar geboorte juist ca. 1748 geschat kan worden.
In Eenrum worden in 1763 een Jan Sijmens van Garnwert genoemd en in 1787 een Sijmen Jans van Garnwert in 2 voogdijzaken als sibbevoogd voor de 2 pupillen van Sijmen Pieters van Eenrum & Anje Jans van Garnwerd, aldaar.

Date Noorlag stelt dat zij een dochter is van Sijmen Jans en Martien Dercks, doopsgezind en getrouwd 1722 in Ulrum en Niekerk-Vliedorp.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Garnwerd.

Jeentje trouwde met Jacob Pieters op 24 juli 1768 in Garnwerd. Jacob werd gedoopt op 3 augustus 1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.

150. Klaas Cornellis, zoon van Cornelis IJpes en Wijtske Klaassen, werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 13 januari 1737 in Ezinge en is overleden op 24 augustus 1809 in Garnwerd op 72-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Garnwerd.

Klaas trouwde met Martjen Hindriks op 9 augustus 1761 in Garnwerd. Martjen werd geboren in Oostum, werd gedoopt op 9 september 1740 in Garnwerd en is overleden vr 24 augustus 1809 in Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Wietske Klasens werd gedoopt op 25 oktober 1761 in Garnwerd.

         ii.  Martje Klasens werd gedoopt op 13 januari 1765 in Garnwerd en is overleden op 20 december 1825 in Den Ham op 60-jarige leeftijd.

        iii.  Cornellis Klasens werd gedoopt op 27 september 1767 in Garnwerd en is overleden vr 7 januari 1800.

75       iv.  Ida Klasens (geboren op 8 maart 1770 in Garnwerd - overleden op 13 augustus 1820 in Garnwerd)

          v.  Hinderkjen Klasens werd gedoopt op 14 maart 1773 in Garnwerd.

         vi.  Hindrik Klasens werd gedoopt op 23 mei 1774 in Garnwerd.

        vii.  Jan Klasens werd geboren op 7 april 1777 in Garnwerd en werd gedoopt op 12 april 1777 in Garnwerd.


151. Martjen Hindriks, dochter van Hindrick Hindriks en Martien Jans,168 werd geboren in Oostum, werd gedoopt op 9 september 1740 in Garnwerd en is overleden vr 24 augustus 1809 in Garnwerd.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Garnwerd.

Martjen trouwde met Klaas Cornellis op 9 augustus 1761 in Garnwerd. Klaas werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 13 januari 1737 in Ezinge en is overleden op 24 augustus 1809 in Garnwerd op 72-jarige leeftijd.

152. Jibbe Jans, zoon van Jan Jibbes en Jantien Wilms, werd gedoopt op 29 maart 1723 in Adorp en is overleden in Zuidwolde.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Zuidwolde.

Afkoop: 8 april 1758, Zuidwolde. Er wordt een Afkoopbrief opgesteld waarbij verschenen Derk Sjabbes, als voormont; Willem Jans, als sibbe en Caspar Beerends, als vreemde voogd over de minderjarige dochter van Jippe Jans bij Grietje Stevens [Hebels?] [of Sjabbes?]. Het gaat hierbij om "Rekeningen en verantwoordingen door voogden, met inventarissen van boedels en akten waarbij de rechten van pupillen op de nalatenschap van hun ouders worden afgekocht."

Jibbe trouwde met Geertje Hebels (?) op 26 april 1750 in Zuidwolde. Geertje werd geboren circa 1725 in Bedum. Geertje was ook bekend als Geertje Simons, Geertje Stevens, en Geertje Stierings.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jantje Jibbes werd gedoopt op 31 januari 1751 in Zuidwolde.

         ii.  Mertje Jibbes werd gedoopt op 3 februari 1754 in Zuidwolde.

Jibbe trouwde vervolgens met Antje Jans op 8 april 1758 in Zuidwolde. Antje werd gedoopt op 17 februari 1737 in Sauwerd en is overleden in Zuidwolde. Antje was ook bekend als Aentje Jans.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 8 april 1758 te Zuidwolde. 169 Getuigen "... An bruidegomszijde: Willem Jans, als broer en sibbevoogd over des bruidegoms voorkind en deszelfs huisvrouw Geertje Pieters, als aangetrouwde zuster; Derk Willems, als zwager; Aarentijn Jans, als zuster; Grietje Jans, weduwe van Floris Floris, als volle zuster; Derk Sjabbes, als voormont; Caspar Berents, als vreemde voogd over des bruidegoms voorkind; Willem Jans, als voormond over de kinderen van Claas Roelefs en Aaltje Jans, in leven zwager en zuster; Hemme Mennes en Rebekke Andries, als aangetrouwde oom en halve moeij over des bruidegoms overleden vrouw.
An bruidszijde: Jan Jacobs, aangetrouwde oom, caverende voor zijn huisvrouw Grietje Sijmons, als volle moeij; Pauwel Jans, als volle oom".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Amke Jibbes van der Laan werd gedoopt op 1 januari 1758 in Zuidwolde en is overleden op 20 juni 1837 in Sauwerd op 79-jarige leeftijd.

         ii.  Aaltje Jibbes werd gedoopt op 3 september 1759 in Zuidwolde en is overleden op 25 januari 1841 in Engelbert op 81-jarige leeftijd. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jibbes Dijken.

        iii.  Aerendtjen Jibbes werd gedoopt op 19 oktober 1760 in Zuidwolde en is overleden op 21 januari 1821 in Bedum op 60-jarige leeftijd.

         iv.  Antje Jibbes werd gedoopt op 10 oktober 1761 in Zuidwolde.

          v.  Anje Jibbes werd gedoopt op 10 oktober 1762 in Zuidwolde en is overleden op 4 maart 1845 in Zuidwolde op 82-jarige leeftijd.

         vi.  Jan Jibbes van der Laan werd gedoopt op 29 april 1764 in Zuidwolde en is overleden op 15 mei 1837 in Sauwerd op 73-jarige leeftijd.

76      vii.  Derk Jibbes van der Laan (gedoopt op 2 maart 1766, geboren in Zuidwolde - overleden op 24 juni 1831 in Wetsinge en Sauwerd)

       viii.  Geertje Jibbes werd gedoopt op 1 mei 1768 in Zuidwolde.

         ix.  Klaes Jibbes werd gedoopt op 24 september 1769 in Zuidwolde en is overleden op 18 november 1848 in Onderdendam op 79-jarige leeftijd.

          x.  Geertje Jibbes werd gedoopt op 27 oktober 1770 in Zuidwolde.

         xi.  Grietje Jibbes van der Laan werd gedoopt op 20 februari 1774 in Zuidwolde en is overleden op 21 januari 1827 in Sauwerd op 52-jarige leeftijd.

        xii.  Martie Jibbes werd gedoopt op 8 juni 1777 in Zuidwolde. Martie was ook bekend als Martje Jebbes.

       xiii.  Willemtje Jibbes werd gedoopt op 20 mei 1781 in Zuidwolde.


153. Antje Jans, dochter van Jan Simen Simens en Amke Jans, werd gedoopt op 17 februari 1737 in Sauwerd en is overleden in Zuidwolde. Antje was ook bekend als Aentje Jans.

Opmerking bij het onderzoek: In Sauwerd vond ik een Antje, gedoopt door Jan Simens & Amke Jans op 17-2-1737... Maar, zoveel kinderen en dan geen Simen benoemen, dat maakt het bewijs wat mager.
Simen is echter wel een naam die vaker voorkomt bij Antje, nl. bij haar huwelijkscontract als getuige: tante Grietje Sijmons (getrouwd met Jan Jacobs). Grietje Sijmons zou dan een zus van Antjes vader kunnen zijn.

In Sauwerd werd op 14-4-1748 een Amke gedoopt als dochter van Jan Lauwes & Trijntje Simens; het lijkt wel familie, een nichtje?...
In Wetsinge werd op 10-2-1709 een Amke gedoopt als dochter van Jan Pauwels & Martien Claesen; Zij hebben ook een zoon Pauwel Jans. Onze Antje heeft volgens haar huwelijkscontract nog een volle oom Pauwel Jans.

Hypothese:
"Oom" Pauwel Jans is een broer van Amke Jans (van Wetsinge), de moeder van onze Antje Jans. Haar vader is dan Jan Simens (van Baflo), mogelijk de broer van tante Grietje Sijmons en eventueel ook van Trijntje Simens... Alleen, die laatste laten zich niet vinden in Baflo of omgeving, hetgeen de hypothese weer op losse schroeven zet...

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Zuidwolde.

Antje trouwde met Jibbe Jans op 8 april 1758 in Zuidwolde. Jibbe werd gedoopt op 29 maart 1723 in Adorp en is overleden in Zuidwolde.


154. Jan Lienders, zoon van Leendert Jans en Hijke Jans, werd gedoopt op 3 april 1741 in Westerdijkshorn en is overleden op 12 januari 1803 in Sauwerd op 61-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Leenders en Jan Leinders.

Notitie bij het overlijden: De bron van deze datum is zoek, het lijkt onzeker of dit wel klopt.

Hij werd regelmatig genoemd als getuige bij huwelijkscontracten en de afhandeling van notariele stukken over voogdij en verkopingen.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Wetsinge en Sauwerd.

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van Jan Berents & Aaltje Berents op 4 februari 1774 te Wetsinge.
"...Recht van Representatie: de kinderen van Jan Lienders en zijn vrouw Aaltjen Berents, alsmeede van Coop Geerts en vrouw Willemtje Jans.

Getuigen voor de bruidegom: Berent Jans als zoon en deszelfs vrouw Trijntje Roelefs; Willemtje Jans als dochter & eheman Coop Geerts; Geert Cornelis en Claas Jans als voorstanders over bg's kinderen bij wijlen deszelfs eerste vrouw Engeltje Jans in echte verwekt; Claas Jans [de Jonge], Jan Lienders en Geert Geerts Sijl als voorstanders over bg's kinderen bij wijlen deszelfs tweede vrouw Geertruid Jans in echte verwekt; Luikjen Jans als moeije & eheman Cornellis Arijs.
Voor de bruid: Claaske Luigjes als moeder; Freerikje Luigjes als moeije & eheman Claas Olchers."

Hij was op 26 juni 1775 sibbevoogd te Wetsinge. Bij een boedelscheding n.a.v. overlijden van Anje Luitjens was Jan Lienders sibbevoogd over de minderjarige kinderen van Jan Beerents bij wijlen Geertruit Jans in echte verwekt.
Dat zou volgens de gebruiken betekenen dat Jan Lienders als sibbe verwant zou moeten zijn met de zus van Jan Beerents, Aaltje Berents... was dat niet zijn eigen vrouw?

Zelfde soort akte op 4-2-1774.

Jan Lienders werd op 19 mei 1784, Wetsinge-Sauwerd, nog steeds genoemd als voogd in een koopbrief betreffende een huis en een weverie te Sauwerd tussen verkopers Gepke Geerts, weduwe van Hindrik Harms en de kopers Evert Willems & Antje Harms. Er werd namelijk 6 gulden huur betaald aan deze voogden.
Daarbij werd door Gepke Geerts in een tweede akte aan deze voogden ook een heemstede verkocht waarop de behuising van Evert Willems & Antje Harms staat.

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van Fokko Berents Swaagman & Janna Jans op 23 december 1778. Jan Lienders & Aaltjen Berents waren aanwezig als oom en Moeije van Janna Jans.

Hij woonde op 29 mei 1780 te Wetsinge. Hun huis wordt op 29-5-1780 verkocht door Meindert Mennes aan de diakonie van Wetsinge "een behuisinge bestaande in een binnenhuis en agterhuis met al wat daar an aard paal en nagelvast is, voorts deuren en vensters, steen en pannen los en vast, vermuirt en onvermuirt, met de beklemminge van het heem waarop de behuisinge staat, met bomen en plantagien so om en op het heem sijn, staande gelegen op de Wetzinger Meden bij de Oosterlaan, wordende door Jan Lienders en vrouw bewoont, doende sjaarlijks tot heemhuur an de Heer van Wetzinge de somma van drie gulden..." De kopers, mede gecompareerd, waren de diakenen Jan Berents en Geert Geerts Zijl betaalden 140 gulden. Jan Lienders en Aaltjen Berents mogen "voor gelijke somma van penningen de gekochte behuisinge altijd van de diakonie weder overnemen."

Geldzaken: 20 januari 1800, Adorp. Jan Lienders betaalt de koopprijs 460 gulden van het huis dat zijn dochter Hijke Jans heeft gekocht van Tonnis Everts Hofman & Anna Oltmans, en deszelfs suster Harmanna Everts

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van Hindrik Jans Beerling & Anje Jans in 1786. Jan Lienders was aangetrouwde oom, met Aaltjen Berents als volle moij.

Jan trouwde met Aaltje Berents op 25 november 1769 in Wetsinge en Sauwerd. Aaltje werd geboren circa 1730 in Onstwedde en is overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd ongeveer 69 jaar oud. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk

77        i.  Harmke Jans (gedoopt op 12 augustus 1770, geboren in Roodehaan, Leens - overleden op 20 oktober 1842 in Wetsinge en Sauwerd)

         ii.  Hijke Jans werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12 augustus 1770 in Warfhuizen en is overleden op 25 november 1833 in Sauwerd op 63-jarige leeftijd. Hijke was ook bekend als Hieke Jans.

        iii.  Berend Jans werd gedoopt op 24 maart 1774 in Wetsinge.


155. Aaltje Berents, dochter van Berend Jans en Harmtie Hansen Scheper,170 werd geboren circa 1730 in Onstwedde en is overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd ongeveer 69 jaar oud. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jans.

Opmerking bij het onderzoek: De naam van Aaltjes eerste dochter was Harmke. Aaltje kwam van Onstwedde; daar leefden een Berent Jans & Harmke Jansen. Zij doopten daar een zoon Jan op 16-8-1722, maar een Aaltje is niet te vinden.

Niet ver van Onstwedde, in Oudeschans leefde ook een paar Berent Jans & Harmke Jans, die 5 kinderen doopten, waaronder Aeltie op 9-10-1746 en verder Jan, Gerard, Tiaart en Bartelt Jans...
Deze Berent Jans was een weduwnaar van Oudeschans die op 9-1-1746 te Oudeschans trouwde met Harmke Jans van Bellingwolde.
Wie zal 't zeggen?

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Wetsinge en Sauwerd.

Zij was getuige bij het huwelijkscontract van Jan Berents x Aaltje Berents op 4 februari 1774 te Wetsinge. Zie de tekst bij haar man Jan Lienders.

Aaltje trouwde met Antoon Frijderik Meijer.

Aaltje trouwde vervolgens met Jan Lienders op 25 november 1769 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd gedoopt op 3 april 1741 in Westerdijkshorn en is overleden op 12 januari 1803 in Sauwerd op 61-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Leenders en Jan Leinders.

156. Harm Franssen, zoon van Frans Harmens en Franckjen Annes, werd geboren circa 1720 in Hoogkerk.

Opmerking bij het onderzoek: Er is in de documenten van deze buurt maar 1 keer een Frans: Frans Harms te Leegkerk. Deze doopt daar een "kindt" Gerbrig op 4-12-1722.
Geen andere kinderen, geen Harm...
Op 9-4-1719 was er in Hoogkerk een huwelijk van een zekere Frans Harmens met Franckjen Annes van Leegkerk. Aangezien onze Harm Franssen zijn eerste dochter Frankje noemt, ben ik er vrij zeker van dat dit echtpaar zijn ouders zijn.

Harm trouwde met Eltje Geerts op 15 april 1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Eltje werd gedoopt op 1 februari 1722 in Leegkerk.

Notitie bij dit huwelijk: "... Harm Fransen, JG (jonggezel) geboortig van Hoogkerk & Eltje Geerts, JD (jongedochter) geboortig en woonagtig tot Leegkerk".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Frans Harms werd gedoopt op 2 november 1749 in Oldehove.

78       ii.  Geert Harms (Werkema) (gedoopt op 10 september 1752 in Oldehove - overleden op 8 april 1810 in Feerwerd)

        iii.  Jean Harms werd gedoopt op 29 december 1754 in Garnwerd.

         iv.  Frankje Harms werd gedoopt op 25 februari 1759 in Zuidhorn en is overleden op 3 juni 1817 in Feerwerd op 58-jarige leeftijd.

          v.  Jantjen Harms werd gedoopt op 31 juli 1763 in Zuidhorn.


157. Eltje Geerts, dochter van Geert Clasen 171 en Jantjen Roelefs, werd gedoopt op 1 februari 1722 in Leegkerk.

Eltje trouwde met Harm Franssen op 15 april 1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Harm werd geboren circa 1720 in Hoogkerk.

158. Pieter Jans Hovingh, zoon van Jan Pieters Hoven en Geeske Jans, werd geboren in Feerwerd en is overleden circa 1795 in Feerwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Jans Hoven.

Bij zijn huwelijk heette hij Hovink. Bij de dopen van bijna al zijn kinderen was hij aanwezig als Hovingh, soms Hovink.
In de overlijdensakte van zijn dochter Janna heet hij slechts Pieter Jans.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Feerwerd.

Pieter trouwde met Menje Cornelis op 14 januari 1753 in Feerwerd. Menje werd gedoopt op 9 maart 1732 in Feerwerd en is overleden circa 1807 in Feerwerd ongeveer 75 jaar oud. Menje was ook bekend als Mentje, Meenje Cornelis.

Notitie bij dit huwelijk: In 1815, ten tijde van het tweede huwelijk van dochter Janna, wordt een Akte van Bekendheid opgesteld waarin hun overlijden wordt bevestigd:
"... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden". 172

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Eeske Pieters Hovingh werd gedoopt op 28 oktober 1753 in Feerwerd en is overleden op 21 november 1829 in Aduard op 76-jarige leeftijd. Eeske was ook bekend als Eiske Hovingh.

         ii.  Janna Pieters Hovingh werd gedoopt op 4 april 1756 in Feerwerd en is overleden op 2 december 1831 in Garnwerd173 op 75-jarige leeftijd. Janna was ook bekend als Janna Pieters Havinga.

        iii.  Jan Pieters Hovingh werd gedoopt op 19 juli 1759 in Feerwerd en is overleden op 25 maart 1831 in Niekerk op 71-jarige leeftijd.

         iv.  Corneliske Pieters Hovingh werd gedoopt op 10 januari 1762 in Feerwerd.

          v.  Roelf Pieters Hovingh werd geboren op 2 februari 1764 in Feerwerd en werd gedoopt op 5 februari 1764 in Feerwerd.

         vi.  Geeske Pieters Hovingh werd geboren op 28 september 1766 in Feerwerd en werd gedoopt op 5 oktober 1766 in Feerwerd.

79      vii.  Grietje Pieters Hovingh (geboren op 10 juli 1769 in Feerwerd - overleden op 18 december 1829 in Feerwerd)

       viii.  Cornelis Pieters Hovingh werd geboren op 25 mei 1772 in Feerwerd, werd gedoopt op 31 mei 1772 in Feerwerd en is overleden op 18 december 1773 in Feerwerd op 1-jarige leeftijd.

         ix.  Cornelis Pieters Hovingh werd gedoopt op 9 april 1775 in Feerwerd.


159. Menje Cornelis, dochter van Cornelis Berents 174 en Eeske Rijkels, werd gedoopt op 9 maart 1732 in Feerwerd en is overleden circa 1807 in Feerwerd ongeveer 75 jaar oud. Menje was ook bekend als Mentje, Meenje Cornelis.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Feerwerd.

Zij was op 30 maart 1777 lidmaat "na Belijdenis der waarheid" te Feerwerd.

Menje trouwde met Pieter Jans Hovingh op 14 januari 1753 in Feerwerd. Pieter werd geboren in Feerwerd en is overleden circa 1795 in Feerwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Jans Hoven.

162. Ebel Arijs,65 66 zoon van Aris Eebels en Frouwke Rinnes, werd geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen en is overleden op 12 februari 1778 in Eenrum.175

Notitie bij de geboorte: In de periode 1729 - 1736 is er in het doopboek van Uithuizen een hiaat. Precies hier zou je de geboorte van Ebel Aris verwachten.

Notitie bij het overlijden: "... den 12 Febr is overleden Ebel Arijs Latende tot Sibste bloede na Zoon en Dogter".

Opmerking bij het onderzoek: Lange tijd geen spoor van bewijs gevonden voor wie zijn ouders waren, totdat Eika Kuipers stuitte op een boedelinventaris van 6 november 1750, waarin hij als 21-jarige zoon wordt genoemd. En passant werd ook direct duidelijk dat Frouwke Rinnes hertrouwd was met Pieter Tonnis.

Ebel trouwde met Margarieta Alegonda Pieters 65 op 10 november 1754 in Obergum, Wetsinge. Margarieta werd gedoopt op 31 maart 1732 in Wetsinge en Sauwerd.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 4 oktober 1754 te Wetsinge en Sauwerd. 176 Getuigen aan bruidegomszijde: Jacob Rinnes, sibbevoogt; Jan Claasen, vreemde voogt.
Aan bruidszijde: Lucas Harms, voormondt; Pieter Harms, sibbevoogt; Raang Hindriks, vreemde voogt.

Dit zijn dezelfde mensen als in de boedelscheiding die opgemaakt is na het overlijden Aris Ebels omstreeks 30-11-1744 te Uithuizen; als voormond over de 2 minderjarige kinderen is genoemd: Jan Pieters, Jacob Rinnes sibbevoogd en Jan Clasen als vreemde voogd.

Zij was bij het huwelijkscontract van Pietertje op 20 juni 1757. 177 Cornellis Arijs (die ook ondertekent), tr. Petronella Pieters; Margaretha Allegonda Pieters, dochter van Pieter Jargs en Eike Pieters (ook 24 maart 1752, 16 jan., 31 mei 1756. Op de eerstgenoemde datum: Stijnie, getrout, Trijnie, Margarita Alegonda en Pietertie, over de 16 jaren).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Arijs Ebels Groenveld werd gedoopt op 6 juli 1755 in Winsum en is overleden op 21 oktober 1814 in Westerdijkshorn op 59-jarige leeftijd. Arijs was ook bekend als Aries Eibels en Arijs Ebels Groeneveld.

81       ii.  IJke Ebels (gedoopt op 19 januari 1760 in Leens - overleden op 17 juni 1814 in Wehe)


163. Margarieta Alegonda Pieters,65 dochter van Pieter Jarghs 178 en Eeijcke Pieters, werd gedoopt op 31 maart 1732 in Wetsinge en Sauwerd.

Opmerking bij het onderzoek: Waar komt deze deftige naam zo opeens vandaan? Een andere Wetsinger, Geert Pieters en zijn vrouw Trijntje Jans noemen op 9-9-1712 een dochter Alegonda Maria.
Wordt hier gerefereerd aan Alegonda Maria Clant van Juckema, de Vrouwe van Wetsinge die aldaar op de Onstaborg woonde? Of aan dier dochter Margareta Bouwina Tjarda van Starkenborgh? Of aan haar kleindochter Alegonda Maria Rengers, de Vrouw van Westerwijtwerd? Die staat op 17-9-1741 in het zelfde doopboek van Wetsinge, want ze is dan "te kraam leggende" bij haar grootmoeder.

Margarieta trouwde met Ebel Arijs 65 66 op 10 november 1754 in Obergum, Wetsinge. Ebel werd geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen en is overleden op 12 februari 1778 in Eenrum.175

166. Klaas Tijmens werd geboren circa 1730 in Rasquert.

Persoonlijke situatie

Land: 16 mei 1768. 179 Stukken afkomstig van Heine Ubels en Grietje Jans:

Akte van overdracht door Claas Tijmens en Grietje Jacobs e.l. te Baflo en Cornellis Jacobs en Anje Jacobs e.l. te Niehove aan Heijne Ubels en Grietje Jans e.l. te Rasquert van "ruim" 1 juk land, door Grietje en Anje Jacobs van hun moeder gerfd, liggende mandelig in de plaats van wijlen Hiepke Rientjes onder Eenrum

Klaas trouwde met Grietje Jacobs op 25 april 1756 in Baflo. Grietje werd geboren circa 1730 in Niehove.

Notitie bij dit huwelijk: Zij waren Mennisten, echtelieden te Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grietje Klaassen Tijmens werd geboren op 9 augustus 1764 in Lutke Saaxum, Baflo en is overleden op 16 december 1826 in Baflo op 62-jarige leeftijd.

83       ii.  Bauwke Klaassen Tijmens (geboren tussen 1767 en 1768 in Rasquert - overleden op 25 januari 1812 in Rasquert)

        iii.  Jakob Klaassen Tijmens werd geboren op 5 juli 1774 in Lutke Saaxum, Baflo en is overleden op 27 maart 1827 in Baflo en Rasquert op 52-jarige leeftijd.

         iv.  Klaas Tijmens


167. Grietje Jacobs, dochter van Jacob en NN, werd geboren circa 1730 in Niehove.

Grietje trouwde met Klaas Tijmens op 25 april 1756 in Baflo. Klaas werd geboren circa 1730 in Rasquert.

168. Willem Louwes, zoon van Louwe Pieters en Ouke Jacobs, werd gedoopt op 20 februari 1707 in Zuurdijk. Willem was ook bekend als Willem Lauwes.

Persoonlijke situatie

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van zijn broer Focke op 1 september 1741 te Eenrum. 180 "Voor de Bruidegom: Peter Louwes & Anie Tijmens en Willem Louwes & Lienje Jans als broeder en snaersche.
Voor de Bruid: Arent Peters & Jantien Writsers en Jacob Peters & Eilke Eilts als broeder en snaersche.
Recht van Representatie: aan de kinderen van Jannis Berents bij Barbertie Peters in echte verweckt; aan de kinderen van Arent Peters & Jantien Writsers echtelieden tot Menscheweer; en de kinderen van Enne Peters bij Trijnie Hendrijks in echte verweckt, woonachtig tot Middelstum; en de kinderen van Peter Reinders & Aeltien Peters echteluiden te Vierhuizen [in de kantlijn] en aan de kinderen van Willem Louwes & Lientje Jans, en Peter Louwes & Anie Tijmens echteluiden woonachtig ..., Siert Louwes & Anna Doesborgh."

Willem trouwde met Lientje Jans vr 1743.

Kinderen uit dit huwelijk

84        i.  Fokke Willems Louwes (gedoopt op 17 februari 1743 in Warfhuizen - begraven op 9 januari 1809 in Westernieland)

         ii.  Jacob Willems werd gedoopt op 21 maart 1745 in Warfhuizen.

        iii.  Aachtje Willems werd gedoopt op 5 februari 1747 in Warfhuizen.

         iv.  Aachtje Willems werd gedoopt op 19 januari 1749 in Warfhuizen.

          v.  Jacob Willems Dijkhuis werd geboren in 1749-1750 in Warfhuizen, werd gedoopt op 6 februari 1752 in Warfhuizen en is overleden op 15 januari 1825 in Leens op 76-jarige leeftijd. Jacob was ook bekend als Jacob Willems Diekhuis.

         vi.  Albert Willems werd gedoopt op 25 mei 1755 in Warfhuizen.


169. Lientje Jans .

Lientje trouwde met Willem Louwes vr 1743. Willem werd gedoopt op 20 februari 1707 in Zuurdijk. Willem was ook bekend als Willem Lauwes.

170. Jan Berends werd geboren in Westernieland.

Jan trouwde met Aaltjen Pieters op 15 juli 1742 in Westernieland en Saaxumhuizen. Aaltjen werd geboren in Rasquert.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Peter Jans werd gedoopt op 28 april 1743 in Westernieland en Saaxumhuizen.

         ii.  Jan Jans werd gedoopt op 19 april 1744 in Westernieland en Saaxumhuizen.

        iii.  Alje Jans werd gedoopt op 28 januari 1748 in Westernieland en Saaxumhuizen.

         iv.  Anje Jans werd gedoopt op 8 februari 1750 in Westernieland en Saaxumhuizen.

          v.  Geertjen Jans werd gedoopt op 31 januari 1752 in Westernieland en Saaxumhuizen.

         vi.  Bauwke Jans werd gedoopt op 15 april 1753 in Westernieland en Saaxumhuizen en is overleden op 28 december 1813 in Warffum op 60-jarige leeftijd. Bauwke was ook bekend als Bouwke Jans Naber.

        vii.  Peter Jans werd gedoopt op 9 februari 1755 in Westernieland en Saaxumhuizen.

85     viii.  Anje Jans (gedoopt op 5 september 1756 in Westernieland - overleden op 24 januari 1813 in Westernieland)

         ix.  Pieter Jans werd gedoopt op 11 mei 1760 in Westernieland en Saaxumhuizen.


171. Aaltjen Pieters werd geboren in Rasquert.

Opmerking bij het onderzoek: Doopsgezind? In Rasquert is een doopsgezind gezin Alje Jans & Luitje Elles (Aaltjes zoon heet ook Alje)...

Aaltjen trouwde met Jan Berends op 15 juli 1742 in Westernieland en Saaxumhuizen. Jan werd geboren in Westernieland.

174. Simen Jacobs .

Simen trouwde met Hendrikje Everts.

Kind uit dit huwelijk

87        i.  Willemtje Simons (gedoopt op 16 februari 1755, geboren in Vierhuizen - overleden op 8 april 1807)


175. Hendrikje Everts .

Hendrikje trouwde met Simen Jacobs.

176. Jan Hommes is overleden in Usquert. Jan was ook bekend als Jan Homges.

Jan trouwde met Anje Cornellijs op 9 november 1738 in Usquert. Anje is overleden in Usquert. Anje was ook bekend als Grietje?.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Homme Jans werd gedoopt op 30 augustus 1739 in Usquert en is overleden vr 10 november 1771 in Usquert.

         ii.  Willem Cornelis Jans werd geboren op 12 februari 1741 in Usquert.

        iii.  Grietje Jans werd gedoopt op 27 december 1744 in Usquert.

         iv.  Jacob Jans werd gedoopt op 9 augustus 1750 in Usquert.

88        v.  Jakob Jans Huizinga (gedoopt op 29 oktober 1752 in Usquert - overleden op 10 juni 1828 in Rasquert)

         vi.  Albert Jans werd gedoopt op 30 maart 1755 in Usquert.

        vii.  Cornelliske Jans werd gedoopt op 12 juni 1757 in Usquert.

       viii.  Trijntje Jans werd gedoopt op 12 juni 1757 in Usquert.

         ix.  Jan Jans werd gedoopt op 7 januari 1759 in Usquert.

          x.  Cornelliske Jans werd gedoopt op 19 juli 1761 in Usquert.


177. Anje Cornellijs is overleden in Usquert. Anje was ook bekend als Grietje?.

Anje trouwde met Jan Hommes op 9 november 1738 in Usquert. Jan is overleden in Usquert. Jan was ook bekend als Jan Homges.

178. Jan Jans ter Lip, zoon van Jan Jans ter Lip en Trijntje Jans, werd geboren in 1725 in Den Andel. Jan was ook bekend als Jan Jans de jonge.181

Persoonlijke situatie

Hij was timmerman te Den Andel.

Jan trouwde met Grietje Roelefs op 9 november 1748 in Den Andel. Grietje werd geboren in 1725 in Westernieland.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hilje Jans ter Lip werd geboren in 1748-1749 in Den Andel en is overleden op 31 december 1825 in Rasquert op 77-jarige leeftijd.

         ii.  Jan Jans ter Lip werd gedoopt op 1 februari 1750 in Den Andel en is overleden op 26 januari 1826 in Den Andel op 75-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Jans ter Lip de jonge.

        iii.  Roelef Jans ter Lip werd gedoopt op 7 juli 1754 in Den Andel.

         iv.  Trijnje Jans ter Lip werd gedoopt op 2 september 1756 in Den Andel.

89        v.  Trijntje Jans ter Lip (gedoopt op 2 oktober 1757 in Den Andel - overleden op 27 december 1816 in Den Andel)

         vi.  Derkje Jans ter Lip werd geboren in 1761-1763 in Den Andel en is overleden op 6 mei 1820 in Den Andel op 59-jarige leeftijd.

        vii.  Grietje Jans ter Lip werd gedoopt op 24 oktober 1762 in Den Andel.

       viii.  Martha Jans ter Lip werd geboren in 1763-1764 in Den Andel en is overleden op 13 augustus 1827 in Den Andel op 64-jarige leeftijd. Martha was ook bekend als Martje.

         ix.  Roelof Jans ter Lip werd gedoopt in februari 1765 in Den Andel.

          x.  Anje Jans ter Lip werd gedoopt op 30 juli 1768 in Den Andel.


179. Grietje Roelefs, dochter van Roelf Jans en Hilje Jacobs, werd geboren in 1725 in Westernieland.

Grietje trouwde met Jan Jans ter Lip op 9 november 1748 in Den Andel. Jan werd geboren in 1725 in Den Andel. Jan was ook bekend als Jan Jans de jonge.181

182. Hendrik Geerts, zoon van Geert Derks en Jantjen Hindrix, werd gedoopt op 12 augustus 1742 in Baflo en is overleden vr 13 mei 1778 in Baflo.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Baflo.

Hendrik trouwde met Lijsabeth Joesten (Bakker) op 27 februari 1763 in Baflo. Lijsabeth werd geboren in Martenshoek, werd gedoopt op 1 juli 1742 in Hoogezand en is overleden vr 14 april 1835 in Baflo.

Notitie bij dit huwelijk: Hun kinderen komen voor onder de naam Pier, de naam van Jantje Hindrix' tweede man Jan Pijrs.

Meer feiten bij het huwelijk

Boedelinventaris: 11 mei 1778. 182 Elisabet Joesten en haar man Hindrik Geerts.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Geert Hendriks werd gedoopt op 27 januari 1765 in Baflo.

         ii.  Thomas Hendriks Pier werd gedoopt op 11 maart 1768 in Baflo en is overleden op 20 mei 1838 in Eenrum op 70-jarige leeftijd.

        iii.  Geertje Hendriks Pier werd gedoopt op 21 juni 1772 in Baflo en is overleden op 14 april 1835 in Baflo op 62-jarige leeftijd.

91       iv.  Jantjen Hindriks (gedoopt op 11 juni 1775 in Baflo)


183. Lijsabeth Joesten (Bakker), dochter van Joest Heres en Geertje Thomas, werd geboren in Martenshoek, werd gedoopt op 1 juli 1742 in Hoogezand en is overleden vr 14 april 1835 in Baflo.

Persoonlijke situatie

Zij was dagloonster te Baflo.

Lijsabeth trouwde met Hendrik Geerts op 27 februari 1763 in Baflo. Hendrik werd gedoopt op 12 augustus 1742 in Baflo en is overleden vr 13 mei 1778 in Baflo.

Lijsabeth trouwde vervolgens met Douwe Emmes op 31 mei 1778. Douwe werd geboren in Warffum. Douwe was ook bekend als Doede Immes.

Persoonlijke situatie

Hij was schoenmaker.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Emme Douwes werd gedoopt op 13 augustus 1778 in Baflo.

         ii.  Hindrikje Douwes werd gedoopt op 11 juni 1780 in Baflo.

        iii.  Jan Douwes werd gedoopt op 7 maart 1784 in Baflo.


184. Isebrand Gerrits werd geboren circa 1710 in Den Andel.

Isebrand trouwde met Trijntje Arents op 5 november 1730 in Pieterburen. Trijntje werd gedoopt op 22 november 1711 in Pieterburen.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Gerrit Isebrants werd geboren circa 1730 in Kloosterburen en is overleden op 12 november 1755 ongeveer 25 jaar oud.

         ii.  Ettjen Isebrands werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 28 september 1731 in Niekerk en Vliedorp.

        iii.  Metje Izebrands werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 3 mei 1733 in Pieterburen, Wierhuizen.

         iv.  Jan Izebrands werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 23 januari 1735 in Pieterburen, Wierhuizen.

92        v.  Jan Izebrands Helder (gedoopt op 4 maart 1736, geboren in Pieterburen - overleden in Pieterburen)

         vi.  Arend Izebrands Borgman werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 20 september 1739 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 24 februari 1814 in Pieterburen op 74-jarige leeftijd.

        vii.  Garmt Isebrants


185. Trijntje Arents, dochter van Arent Menses en Mettjen Jans, werd gedoopt op 22 november 1711 in Pieterburen.

Opmerking bij het onderzoek: In het Kerkboek van Pieterburen staat: "... 1743 Den 30 7ber. is het Heilige Avondmaal gehouden en is Trijnje Arents van 't selve afgehouden". Het is niet zeker of dit onze Trijntje is, maar 't zou kunnen...

Persoonlijke situatie

Zij was op 9 oktober 1735 lidmaat na voorgaande onderwijsinge te Pieterburen. Het is niet zeker of dit onze Trijntje is...

Trijntje trouwde met Isebrand Gerrits op 5 november 1730 in Pieterburen. Isebrand werd geboren circa 1710 in Den Andel.

186. Peter Jans Helder, zoon van Jan Jacobs 183 en IJmke Sijgers,184 werd gedoopt op 26 mei 1695 in Pieterburen.

Voor zover bekend is dit de oudste vermelding van de achternaam Helder voor deze familie.

Gelezen op de website van Willem Helder: In Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens wordt op o.a. 3 Febr. en 29 April 1747 een zaak behandeld van Hermannus Schonevelt namens zijn overleden moeder Catharina Molanus (doktersweduwe) tegen de diaconie van Leens. De kern van de zaak is dat Catharina Molanus volgens haar zoon recht had op vergoeding van geleverde medicijnen in opdracht van de diaconie verstrekt aan de huisvrouw van Piet Helder genaamd Anje Jans die in Juni 1742 "door zware blitskoortsen was aangetast".

Persoonlijke situatie

Hij was op 12 december 1723 lidmaat te Leens.

Peter trouwde met Foske Lubberts, dochter van Lubbert Geerds en Louken Jans, op 11 april 1723 in Leens. Foske werd gedoopt op 30 augustus 1696 in Groningen en is overleden vr 11 november 1736 in Leens.

Notitie bij dit huwelijk: Beiden van Leens.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Imke Pieters werd geboren op 24 mei 1724 in Leens en is overleden vr 1730.

         ii.  Jan Pieters werd geboren op 14 juli 1726 en is overleden vr 1741.

        iii.  Imke Pieters werd geboren op 26 februari 1730 en is overleden vr 1737.

Peter trouwde vervolgens met Anje Jans op 11 november 1736 in Leens. Anje werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 4 september 1698 in Wehe.

Kinderen uit dit huwelijk

93        i.  IJmke Pieters (gedoopt op 24 april 1737 in Leens - overleden op 16 augustus 1825 in Pieterburen)

         ii.  Geertje Pieters werd gedoopt op 30 november 1738 in Leens.

        iii.  Trijnje Pieters werd gedoopt op 10 april 1740 in Leens.

         iv.  Jan Pieters Heller werd gedoopt op 26 december 1741 in Leens en is overleden vr 1818 in Leens. Jan was ook bekend als Jan Pieters Helder.

          v.  Jacob Pieters Helder werd geboren op 26 januari 1744 in Leens, werd gedoopt op 26 januari 1744 in Leens en is overleden op 24 augustus 1820 in Leens op 76-jarige leeftijd.

         vi.  Trijnje Pieters werd gedoopt op 16 mei 1745 in Leens.

        vii.  Willem Pieters Heller werd geboren circa 1747 in Leens.


187. Anje Jans, dochter van Jan Jans op den Busch en Geertien Willems, werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 4 september 1698 in Wehe.

Opmerking bij het onderzoek: Gelezen op de website van W. Helder: "Bij haar doopinschrijving in 1698 wordt de vader Jan Jans Vet genoemd, afkomstig van den Hoorn. In Wehe wordt 08-07-1703 een Anje gedoopt als kind van Jan Geerts zonder vermelding van de moeder. Zou dit onze Anje kunnen zijn, waarbij abusievelijk de vader Jan Geerts i.p.v. Jan Jans wordt genoemd? Gezien het feit dat zij nog een kind (Trijnje) krijgt in 1745 is haar doop in 1703 waarschijnlijker!

Anje trouwde met Peter Jans Helder op 11 november 1736 in Leens. Peter werd gedoopt op 26 mei 1695 in Pieterburen.

188. Albert Gerrits,72 zoon van Gerrijt Jans en Hindrickien Jans, werd gedoopt op 26 november 1699 in Usquert en is overleden op 28 maart 1781 in Usquert op 81-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Moeder: Hindrixjen.

Opmerking bij het onderzoek: Ik had een onbekende (van internet?) notitie "doopsgezind", maar dat is vreemd, want dat past niet in zijn familie. Het zou eerder kloppen bij zijn vrouw Trijntje Jacobs, van wie geen doopdatum is gevonden.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Usquert. 186 De familie bezat boerderij De Streek tussen 1691-1791. Albert Gerrits nam het bedrijf over in 1734. Zijn kinderen* verkochten de boerderij op 25 mei 1791 aan Rijpke Roelfs (Bouwman) en zijn vrouw Jantjen Everts voor 9040 car. gld.

* Bij de ondertekening van de akte verschenen ... "24 Maaij 1791: Gerrit Alberts en Martjen Alderts, Jakob Alberts en Hendrikje Klasen, Jan Alberts en Martjen Ties, Heine Alberts en Grietje Melles, Hindrikje Alberts en Harke Waldriks, Driewes Alberts en Anje Garmts, Eibe Alberts, Anje Alberts en Pieter Berents, IJdje Alberts en Derk Tjarks, Klaaske Alberts en Klaas Harms, allen als kinderen en Erfgenamen van wijlen Albert Gerrits bij wijlen Trijntje Jakobs in Egte verwekt, hebben verkogt en overgedragen haar ouderlijke Boerenplaats op de Streek te Usquert, enz. enz., met de Beklemminge van Vijftig Jukken Binnen en Uitterdijks land waarop de Behuisinge mede is staande en zeventig a' tagtig Jukken quelder, huur aan Tewes Redmers en cont. Twee Hondert car. Gulds. Verkogt an de E. Rijpke Roelfs en Jantjen Everts voor 9040 car. gls."

Albert trouwde met Trijntje Jacobs op 22 november 1733 in Usquert. Trijntje werd geboren omstreeks 1717 in Usquert en is overleden op 13 mei 1788 in Usquert ongeveer 71 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hindrikje Alberts werd gedoopt op 14 mei 1735 in Usquert.

         ii.  Jacob Alberts

        iii.  Gerrit Alberts Dob werd gedoopt op 27 januari 1737 in Usquert en is overleden op 18 februari 1799 in Usquert op 62-jarige leeftijd.

         iv.  Jacob Alberts Dob werd gedoopt op 4 mei 1738 in Usquert.

94        v.  Jan Alberts Dobben (gedoopt op 1 mei 1740 in Usquert - overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen)

         vi.  Heine Alberts werd gedoopt op 25 november 1741 in Usquert. Heine was ook bekend als Heine Alberts van der Boer.

        vii.  Hindrikje Alberts Dob werd gedoopt op 15 november 1743 in Usquert en is overleden op 30 september 1821 in Middelstum op 77-jarige leeftijd.

       viii.  Drewes Alberts Bouwman werd gedoopt op 17 oktober 1745 in Usquert en is overleden op 27 november 1820 in Rottum op 75-jarige leeftijd.

         ix.  Ida Alberts werd geboren in 1746-1747, werd gedoopt op 22 oktober 1747 in Usquert187 en is overleden op 6 november 1835 in Westernieland op 89-jarige leeftijd. Ida was ook bekend als IJtje Alberts en Itje Alberts Dob.

          x.  Eijbe Alberts werd gedoopt op 23 maart 1749 in Usquert. Eijbe was ook bekend als Eibe Alberts Dob en Eibe Alberts van Dobben.

         xi.  Anje Alberts werd gedoopt op 28 maart 1751 in Usquert en is overleden op 1 maart 1828 in Uithuizen op 76-jarige leeftijd. Anje was ook bekend als Anje Alberts Dob.

        xii.  Claaske Alberts werd gedoopt op 11 juni 1752 in Usquert.


189. Trijntje Jacobs, dochter van Jacob Jans en IJdje Tonnis, werd geboren omstreeks 1717 in Usquert en is overleden op 13 mei 1788 in Usquert ongeveer 71 jaar oud.

Opmerking bij het onderzoek: Er is geen direct bewijs dat Trijntje Jacobs een dochter is van Jacob Jans & IJdje Tonnis.
In de lidmatenlijst van Usquert is een Trijntje Jacobs te vinden, gedoopt: jonge dogter ged. 26 juni 1761, van Mennonieten afkomst... Dus al wat ouder. En op 22 september 1768 op belijdenis aangenomen.
Maar, temidden van gedoopte kinderen past zij niet in dit gezin...

Trijntje trouwde met Albert Gerrits 72 op 22 november 1733 in Usquert. Albert werd gedoopt op 26 november 1699 in Usquert en is overleden op 28 maart 1781 in Usquert op 81-jarige leeftijd.

190. Thies Jacobs, zoon van Jacob Jans Schreur en Anje Thees, werd gedoopt op 21 maart 1723 in Leens. Thies was ook bekend als Thiees Jacobs.

Notitie bij de doop: Zijn vader heet hier Jacob Snijder, moeder niet genoemd. Snijder betekent kleermaker, net als schreur of schroder. Daardoor is de doop op 21-03-1723 te Leens in n klap aannemelijk als de juiste.

Opmerking bij het onderzoek: Bij zijn huwelijk in 1748 kwam Thies Jacobs van Usquert. Daar vond ik in de lidmatenlijst op 30-12-1764 een Thies Jacobs, schoenmaker, zwager van Luitje Claassen, ook schoenmaker. Thies volgde Luitje op als diaken.
In dezelfde lijst staat ook Luitjes Claassens vrouw: Ettien Jacobs. Dat moet dus een zus (of halfzus?) van Thies Jacobs zijn. Zij noemen allebei een dochter Anje, dus hun ouders zouden een echtpaar kunnen zijn met de namen Jacob & Anje.
Ettien Jacobs is inderdaad terug te vinden als dochter van Jacob Jans Schreur & Anje Thees (Thies of Tijs).

Jacob Snijder komt verder niet onder die naam voor.

[[Maar misschien was deze Anje Thies ook wel eerder getrouwd met Jacob Caspers en is Thies een eerdere zoon van Anje Thies...?

Usquert 27-01-1715
Bruidegom Jacob Kaspers, wonende te Stitswerd
Bruid Anje Thijs, wonende te Usquert
Stitswerd 17-02-1715
Bruidegom Jacob Caspers, van Stitswerd
Bruid Anje Tijssen, van Usquert.
Van hen echter geen verdere vermeldingen aangetroffen.

Nog verwant?
Zo staat er bijvoorbeeld tussen 1680 - 1717 steeds een Jacob Jans vermeld die getrouwd was met Maria Schroders

Ledematenlijst Leens
1680:
Jacob Jansen en sijn huijsvrouw Maria Schroders
1702:
Den 23 Junij
Jacob Jansen en sijn huisvr. Maria Schroders, van Hornhuisen, te voren hier gewoont.
1717:
Jacob Jans en Maria Schroders abi na Wee (in Wehe is geen lidmatenlijst).

Bij de ledematen van Leens hoorden in 1717:
Thies en sijn vrouw Lijsbeth Harms

Den 7 April 1803 is op afgelegde geloofsbelijdenis tot Lidmaat aangenomen: Martje Thijs, welke van de Mennonieten tot ons is overgekomen en daar op den 8 April alhier gedoopt is]]

Persoonlijke situatie

Hij was schoenmaker.

Hij was op 20 juni 1754 lidmaat op belijdenis te Usquert. Junij 20 zijn tot ledematen op belijdenisse des geloofs angenomen: Ties Jacobs en Fokelje Jans, Egtelieden.

Hij was op 30 december 1764 diaken te Usquert. Tot diaken bevestigd Ties Jacobs Schoenmaker, in plaats van Luitien Claassen Schoenmaker desselfs zwager.

Op 13 november 1772 werd in Usquert een boedelinventaris opgemaakt. Focalijna Jans en haar man de schoenmaker Ties Jacobs te Usquert

Hij was op 5 januari 1775 lidmaat te Usquert. Met zijn vrouw Geertjen Havinga.

Hij was op 15 oktober 1797 afgaand ouderling te Usquert.

Thies trouwde met Fokeltje Jans op 28 april 1748 in Usquert. Fokeltje werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 13 november 1772. Fokeltje was ook bekend als Focalijna Jans.

Notitie bij dit huwelijk: "Thies Jacobs, van Usquert & Fokel Jans, van Warfhuizen."

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jacob Ties werd gedoopt op 23 februari 1749 in Usquert.

         ii.  Martjen Ties werd gedoopt op 18 september 1749 in Usquert.

        iii.  Anje Ties werd gedoopt op 20 februari 1752 in Usquert.

         iv.  Trijnje Ties werd gedoopt op 8 juli 1753 in Usquert.

          v.  Jacob Ties werd gedoopt op 5 januari 1755 in Usquert.

95       vi.  Martjen Ties (gedoopt op 8 februari 1756 in Usquert - overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen)

        vii.  Jacob Ties werd gedoopt op 30 januari 1757 in Usquert.

       viii.  Eltien Ties werd gedoopt op 18 december 1757 in Usquert.

         ix.  Jan Ties werd gedoopt op 11 januari 1759 in Usquert.

          x.  Eltien Ties werd gedoopt op 28 september 1760 in Usquert.

         xi.  Eltien Ties werd gedoopt op 1 mei 1763 in Usquert.

        xii.  Jantien Thies werd gedoopt op 29 juli 1764 in Usquert.

Thies trouwde vervolgens met Geertjen Havinga, dochter van Klaas Harmannus Havinga 188 en Sijbrich Hindriks van Wijk, op 22 november 1772 in Usquert. Geertjen werd geboren in Usquert. Geertjen was ook bekend als Geertjen Havingha.

Notitie bij dit huwelijk: "Ties Jakobs, van Usquert, weduwnaar & Geertjen Havingha, van Usquert."

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19 november 1772 te Usquert. Bruidegomszijde: Cornellis Jans, oom en voormond; Luitjen Clasen, oom en sibbe voogd.
Bruidszijde: K.H. Havinga, vader; Sibrig Hindrikx, moeder; Harmannus Havinga, broer; Jan Havinga, broer; Stijntje Havinga, zuster, verloofde van Onno Grimmius (ook aanwezig); en Anje Havinga, zuster.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Anje Thies werd gedoopt op 10 oktober 1773 in Usquert.


191. Fokeltje Jans, dochter van Jan, werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 13 november 1772. Fokeltje was ook bekend als Focalijna Jans.

Persoonlijke situatie

Zij was op 20 juni 1754 lidmaat op belijdenis te Usquert. Junij 20 zijn tot ledematen op belijdenisse des geloofs angenomen: Ties Jacobs en Fokelje Jans, Egtelieden

Fokeltje trouwde met Thies Jacobs op 28 april 1748 in Usquert. Thies werd gedoopt op 21 maart 1723 in Leens. Thies was ook bekend als Thiees Jacobs.

192. Berend Bruins, zoon van Bruine (Uil) Jacobs en Tetie Pieters, werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25 november 1731 in Pieterburen en werd begraven op 18 maart 1767 in Wierhuizen.

Notitie bij de begrafenis: "... Den 18 Meert is begraven Berent Bruins te Wierhuisen, nalatende vrouw en ... kinder".

In het begrafenisregister van Pieterburen staan 3 naamloze kinderen vermeld: "... den 19 September 1760 is begraven het kindt van Berend Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder". En "op dato [5 maart 1762] is nog begraven het kindt van Berent Bruins en zijn huisvrouw Nalatende vader en moeder tot Wierhuizen".
Het zou hier kunnen gaan om Tjaarke, Jacob of Bruin (2x).
"Op den 22 Februarij 1765 is begraven het kint van Berent Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder".

Persoonlijke situatie

Hij woonde op 19 juni 1759 te Wierhuizen. 189 Op 19 juni 1759 verschijnen "Sijmen Driewes en Martjen Isebrants, egtelieden woonachtig op 't Zandt, bij rigter dr. Berent Eilerts tot Cantens, alsmede Albert Driewes, woonachtig tot Rottum, om in eigendom over te dragen aan de HWGeboren Heer G. Alberda Heer van Dijxterhuis, stukken land onder Eenrum met daarop het huis van Popke Jacobs en tevens de gerechte helfte van een heemstede onder de Klokkenslag van Wierhuizen gelegen so als door Berent Bruins wordt gebruikt, doende in 't geheel 's jaars tot huire twee Guldens waarvan reeds de HWGebr Heer Coper de helfte competeert. Sullende de huir so op Maij 1760 komt te verschijnen komen tot Profijt van de HWGebr Heer Coper dit lant en de gerechte helfte van het genoemde heemstede aldus vercoft".

Berend trouwde met Hilje Broerkes vr 1753 in Pieterburen?. Hilje werd geboren circa 1730 in Wierhuizen? en werd begraven op 27 april 1783 in Wierhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tjaarke Berends werd gedoopt op 25 maart 1753 in Pieterburen, Wierhuizen.

         ii.  Jacob Berends werd geboren op 24 december 1754 in Pieterburen, Wierhuizen en werd gedoopt op 26 december 1754 in Pieterburen, Wierhuizen.

96      iii.  Broer Berends van Dijken (geboren op 11 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen - overleden op 14 mei 1820 in Dorkwerd)

         iv.  Bruin Berends werd geboren op 9 december 1758 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 17 december 1758 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 19 september 1760 in Wierhuizen, Pieterburen op 1-jarige leeftijd.

          v.  Bruin Berends werd geboren op 18 maart 1761 in Pieterburen, Wierhuizen en werd gedoopt op 22 maart 1761 in Pieterburen, Wierhuizen.

         vi.  Pieter Berends werd geboren op 9 april 1763 in Pieterburen, Wierhuizen en werd gedoopt op 10 april 1763 in Pieterburen, Wierhuizen.


193. Hilje Broerkes, dochter van Broerken Pieters en Tjaardke Izebrands, werd geboren circa 1730 in Wierhuizen? en werd begraven op 27 april 1783 in Wierhuizen.

Notitie bij de begrafenis: 27 april is begraven te Wierhuizen Berent Bruins wed. met name Hilje.
Kinderen nalatende.

Hilje trouwde met Berend Bruins vr 1753 in Pieterburen?. Berend werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25 november 1731 in Pieterburen en werd begraven op 18 maart 1767 in Wierhuizen.

194. Enne Louwes, zoon van Lauwe Ennes en Martjen Sigers, werd gedoopt op 27 februari 1729 in Niekerk en is overleden vr 8 maart 1783 in Houwerzijl. Enne was ook bekend als Enne Lauwrens.

Persoonlijke situatie

Geldzaken: 190 Syger Louwes, Anje Louwes en haar man Jan Jans (Bol), Grietje Louwes en haar man Albert Juurts verkopen aan broeder en sneerske Enne Louwes en Wieke Hansen de ouderlijke plaats te Houwerzijl onder Vliedorp voor 1815 Caroly guldens. Op dezelfde dag lenen Enne Louwes en Wieke Hansen, ehelieden tot Houwerzijl, van hun zwager en zuster Albert Juurts en Grietje Louwes de somma van 587 Caroly guldens en eveneens van Jan Jans en Anje Louwes, ehelieden tot Zoutkamp de somma van 587 Carolyguldens, zijnde deel in de ouderlijke plaats, en ook nog 113 gulden gereed geld. [datum opzoeken]

In 1780-1786 was hij landbouwer op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

Geldzaken: 25 januari 1782. 191 "... Abel Juurts en Jacob Liefferts als sibbe van Albert Juurts en wijlen Grietje Louwes, inzake erfenis groot 655 Car. gl. waarvoor de vader zich garant heeft gesteld met huis, bunsnik, en mobilair alsmede een vordering groot 587 Car. gl. op Enne Louwes en vrouw te Houwerzijl.
Het huis is getaxeerd op 400,-, de snik op 600. Albert Juurts wil het geld van Louwes terugvragen maar de voogden hebben hiertegen bezwaar omdat het geld vast en zeker ligt. Lieuwe Ipes [nieuwe schoonvader van Albert Juurts] en Harm Jacobs stellen zich borg voor Albert Juurts. Op de Rechtdag d.d. 8-2-1782 meent Albert Juurts dat huis en snik zeker 1000,- waard zijn en dat het geld bij Louwes ook niet zo veilig is aangezien die ook zit in een onverdeelde boedel."

Voogdij: 8 maart 1783. 192 Over het kind van wijlen Enne Louwes en Wieke Hansen, met name Pieter Ennes, worden tot voogden aangewezen: Syger Louwes, voormond; Claas Mennes, sibbe; en Harm Lammerts, vreemde voogd.

Enne trouwde met Wijke Hansen op 6 mei 1759 in Niekerk en Vliedorp. Wijke werd gedoopt op 8 maart 1733 in Niekerk. Wijke was ook bekend als Wieke Pieters.

Notitie bij dit huwelijk: Beiden kwamen van Houwerzijl.

Kinderen uit dit huwelijk

97        i.  Martje Ennes (gedoopt op 2 december 1759, geboren in Houwerzijl - overleden op 10 februari 1827 in Dorkwerd)

         ii.  Itjen Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 7 februari 1762 in Niekerk en Vliedorp.

        iii.  Itjen Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 13 mei 1764 in Niekerk en Vliedorp.

         iv.  Anje Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 7 september 1766 in Niekerk en Vliedorp.

          v.  Grietje Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 14 februari 1768 in Niekerk en Vliedorp.

         vi.  Laurens Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 23 september 1770 in Niekerk en Vliedorp.

        vii.  Pieter Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 29 augustus 1773 in Niekerk en Vliedorp.


195. Wijke Hansen, dochter van Hans Willems en Idje Pieters, werd gedoopt op 8 maart 1733 in Niekerk. Wijke was ook bekend als Wieke Pieters.

Persoonlijke situatie

In 1780-1786 was zij landbouwersche op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

Wijke trouwde met Enne Louwes op 6 mei 1759 in Niekerk en Vliedorp. Enne werd gedoopt op 27 februari 1729 in Niekerk en is overleden vr 8 maart 1783 in Houwerzijl. Enne was ook bekend als Enne Lauwrens.

196. Hindrik Hindriks is overleden in Garnwerd.

Opmerking bij het onderzoek: Een paar goeie ouders is vooralsnog niet te vinden.
Er bestaan in deze periode verschillende Hindrikken Hindriks in Oostum en Garnwerd. En tot overmaat van ramp noemen ze haast allemaal een zoon Hindrik of een dochter Hindrikje, waardoor de kluwen onontwarbaar wordt. Zie ook mijn Kwartiernummer 302 en 303: Hindrick Hindricks & Martien Jans. En, niet in deze kwartierstaat: Hindrick Hindrick & Aafke Jacobs.
Ook hun zonen Jacob leveren niet veel bewijs.

Leuk om te weten dat een zekere "Hindrick Hindricks op 15-3-1691 te Maarslag werd geadmitteert met attestatie van Garnwert, wonende bij Jacob Ennes op Rollingeweer". (Lidmaten Mensingeweer).

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Garnwerd.

Hindrik trouwde met Aafke Arius op 14 juli 1748 in Garnwerd. Aafke werd gedoopt op 17 maart 1726 in Oldehove en is overleden in Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hindrik Hindriks werd geboren op 1 september 1749 in Garnwerd, werd gedoopt op 22 oktober 1750 in Garnwerd en is overleden als kind.

98       ii.  Hindrik Hindriks Til (gedoopt op 1 oktober 1752 in Garnwerd - overleden op 20 april 1820 in Garnwerd)

        iii.  Hindriktje Hindriks Til werd geboren op 2 maart 1756 in Garnwerd, werd gedoopt op 14 maart 1756 in Garnwerd en is overleden op 16 februari 1819 in Aduarderzijl op 62-jarige leeftijd.

         iv.  Jacob Hindriks werd gedoopt op 13 januari 1760 in Garnwerd.


197. Aafke Arius, dochter van Aris Derks en Hindrikjen Hindriks,194 werd gedoopt op 17 maart 1726 in Oldehove en is overleden in Garnwerd.

Aafke trouwde met Hindrik Hindriks op 14 juli 1748 in Garnwerd. Hindrik is overleden in Garnwerd.

198. Jan Eisses, zoon van Eijse Jans en Anje Abels, werd gedoopt op 23 juli 1724 in Bellingeweer, Winsum en is overleden vr 11 juli 1774 in Winsum.

Notitie bij de doop: "Moeder doopsgezind"

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider, huisman te Winsum.

Hij was in 1764 lidmaat te Winsum. "... In de Kerkestraatskluft: Jan Eisses (gesturven)". Er wordt geen jaartal bij gezet, bij anderen staan jaartallen als 1774 en 1776

Jan trouwde met Tjeerdje Claassen op 16 april 1753 in Mensingeweer. Tjeerdje werd geboren circa 1733 in Warfhuizen en is overleden op 19 september 1816 in Uithuizermeeden195 ongeveer 83 jaar oud. Tjeerdje was ook bekend als Tjeerdje Jans Claassen, Tieertje Klasens, en Tjeertje Klaassen Lemstra.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 16 april 1753 te Mensingeweer en Maarslag. Met attestatie naar Winsum.

Op 11 juli 1774 werd in Winsum een boedelinventaris opgemaakt. 196 Tjeertje Claassen en haar man Jan Eisses.

Kinderen uit dit huwelijk

99        i.  Anje Jans (gedoopt op 11 augustus 1754 in Winsum - overleden op 30 november 1846 in Groningen)

         ii.  Antje Jans werd gedoopt op 7 augustus 1757 in Winsum.

        iii.  Antje Jans de Boer werd gedoopt op 3 februari 1760 in Winsum en is overleden op 21 oktober 1829 in Winsum op 69-jarige leeftijd.

         iv.  Eisse Jans de Boer werd geboren in Winsum, werd gedoopt op 13 februari 1763 in Winsum en is overleden op 5 maart 1839 in Obergum op 76-jarige leeftijd.

          v.  Klaasje Jans werd geboren op 25 september 1766 in Winsum en werd gedoopt op 3 oktober 1766 in Winsum.

         vi.  Jantje Jans de Boer werd geboren op 18 juni 1772 in Winsum en werd gedoopt op 28 juni 1772 in Winsum.


199. Tjeerdje Claassen, dochter van Claas Luitjes en NN, werd geboren circa 1733 in Warfhuizen en is overleden op 19 september 1816 in Uithuizermeeden195 ongeveer 83 jaar oud. Tjeerdje was ook bekend als Tjeerdje Jans Claassen, Tieertje Klasens, en Tjeertje Klaassen Lemstra.

Notitie bij het overlijden: In het huis (269) haar dochter, waar ook Jan Alderts Tempel was overleden.

Opmerking bij het onderzoek: Bij het nageslacht van haar broer Luitje Claassen ontstaan 3 achternamen: Van Dijk, Hekkema en Lemstra.

Tjeerdje trouwde met Jan Eisses op 16 april 1753 in Mensingeweer. Jan werd gedoopt op 23 juli 1724 in Bellingeweer, Winsum en is overleden vr 11 juli 1774 in Winsum.

Tjeerdje trouwde vervolgens met Jan Alderts Tempel, zoon van Aldert, op 17 augustus 1774 in Winsum. Jan werd geboren in 1735-1736 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 11 maart 1814 in Uithuizermeeden op 79-jarige leeftijd.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 15 juli 1774 te Winsum. 197 "... Recht van representatie aan de 2 volle neefs kinderen van de bruidegom, te weten van de E. Lammert Geerts bij Martie Jans, van de E. Jan Geerts bij Beiske Geerts. Ook aan (de kinderen) des bruids volle broeder Luitje Claassen bij Rienje Yzebrands [= Rienje Pels, komt van Pelbrands = Pelle Brands, haar vader.
Getuigen aan bruidegomszijde: Lammert Geerts en Martie Jans, als volle neef en aangetrouwde nicht; Jan Geerts en Beiske Geerts, als volle neef en aangetrouwde nicht.
Aan bruidszijde: Luitje Claassen, als volle broeder en voormond over des bruids 5 minderjarige kinderen voor wijlen Jan Eisses bij haar in egte verwekt; Jantie Luitjes, weduwe van wijlen Remge Jans, als volle moeij; Luitje Remges en huisvrouw Margaretha Tunnis, als volle neef en aangetrouwde nicht; Abel Alders, als oom en voormond; Geert Willems Bazuijn, als vreemde voogd."

Opmerking bij het onderzoek: De volle neefs Lammert Geerts en Jan Geerts (getuigen uit het huwelijkscontract met Tjeerdje Claassen) blijken beiden een geslacht Tempel voort te brengen... Zijn zij broers met dezelfde vader Geert? En had deze Geert "dus" een broer Aldert?

Ook bestond er in Wetsinge een Allert Willems, getr. m. Anje Heeres, die op 30-6-1726 een zoon Willem lieten dopen. Vervolgens aldaar een Allert Willems van Roderwolde, op 18-5-1732 te Bellingeweer getr. m. Jantijn Jans van Hoogkerk, die op 4-3-1736 aldaar een zoon Jan lieten dopen.

Er is een doopnotitie in Wetsinge, op 12-6-1775, Jan, zoon van Aldert Jans & Martje Pieters. Mogelijk is er een verband.

Persoonlijke situatie

Hij was op 26 september 1788 lidmaat na belijdenis te Winsum. Op dezelfde datum: Tjeertje Klaassen.
Drie jaar later, 1-7-1791, wordt er weer een Jan Alderts op belijdenis aangenomen.
Weer later, 29-9-1802 naar Obergum vertrokken: een Jan Alders.
In Obergum komt op 26-9-1802 een Jan Alderts aan met attestatie gekomen van Winsum, overleden d. 7 januari 1809.
Op 19-6-1807 wordt Geertruid Jans, ehevrouw van een Jan Alderts aangenomen in Obergum.

Jan woonde in 1809 in huis nummer 40 te Winsum. 198

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Janna Jans werd geboren op 18 maart 1775 in Winsum en werd gedoopt op 26 maart 1775 in Winsum.

         ii.  Aldert Jans werd geboren op 18 oktober 1776 in Winsum en werd gedoopt op 27 oktober 1776 in Winsum.


204. Claas Jans Teisman, zoon van Jan Jans en Jantje Jacobs, werd gedoopt op 19 mei 1715 in Zuidwolde en is overleden na 25 juni 1782.200

Notitie bij het overlijden: De laatste vermelding van Claas Jans Teisman in leven was bij zijn verkiezing tot ouderling op 25-9-1782.

Opmerking bij het onderzoek: Op het internet circuleert een ongefundeerd stukje kwartierstaat vol fouten, waarin Claas Jans Teisman geboren zou zijn in mei 1715 te Zuidwolde als zoon van "Jan Jans & Grietje Jacobs".
De ouders van Jan Jans zouden dan zijn: "Jan Eiwert & Anne Jans".
De ouders van Grietje Jacobs zouden zijn: "Jacob Jans & Frouwke".

Controle in het doopboek van Zuidwolde leert dat er op 19-5-1715 een Claas is gedoopt als zoon van Jan Jans & Jantjen Jacobs (niet Grietje Jacobs). Het is ook de enige Klaas/Claas in Zuidwolde met een vader Jan.
Tot hier is het redelijk en aannemelijk dat de gedoopte Claas inderdaad Claas Jans Teisman is: bij huwelijk "van Zuidwolde" en door de vernoeming van zijn eerste 3 kinderen Jan, Jantje en Jakob.
Voor de rest is het koffiedik kijken.

Bij verdere controle op de vader van deze Jan Jans (volgens deze bron geboren augustus 1690 te Zuidwolde) staat er op 10-8-1690 een Jan als zoon van Jan Ciwerts (niet Jan Eiwert) & Anna (Annetjen) Jans.
Bij controle op Grietje Jacobs (volgens deze bron geboren te Zuidwolde december 1690) staat er op 21-12-1690 een mannelijke NN, zoon van Jacob Jans & Frouke. Dus helemaal geen vrouwelijke Grietje.

Ook na deze correcties blijft dit staakje "grootouders" van Claas Jans Teisman niet meer dan een gokspel.

Persoonlijke situatie

Hij was in 1761 diaken te Zuidwolde. "... Klaes Jans Teisman, voor R. Jans (afgegaan 14 Januarij -71) en Pieter H. Smit voor Klaas Teisman (afgegaan 17 augustij -76)".

Voogdij: 7 mei 1762, Zuidwolde. Over de 4 onmondige kinderen van Jan Derks Teisman & Fenje Harms waren op 7 mei 1762 voormond en voogden: Claas Jans [Teisman?] te Zuidwolde, Jan Lucas te Sint Annen en Hindrik Alberts te Bedum.
Jan Derks Teisman heb ik nog niet kunnen plaatsen. Maar ik vermoed dat hij de vader is van de Dorkwerder tak: Derk Jans Teisman & Reinje Heres. Deze Derk Jans Teisman stierf in 1835 als zoon van Jan Derks & Fennechien "Jacobs" [GenLias], maar dat kan gemakkelijk een verhaspeling zijn van Fenje Harms. Hiertegen pleit weer dat dit paar een zoon Jacob heeft genoemd.

Hij was op 25 september 1782 ouderling te Zuidwolde. Kerkenraad gehouden den 25 Sept. 1782:
"... is men getreden tot verandering van den Kerkenraad en is in plats van Berend Classen tot ouderling verkoren Claas Jan Teisman, tot diaken in plats van Drewes Classen tot diaken verkoren Gerrit Classen".
Van 1796-1811 komt er enkele malen een Claas Jans ("junior", of "de Jonge") voor in de Ledematenlijst van Zuidwolde, mogelijk zijn kleinzoon...

Claas trouwde met Lolje Jans op 22 december 1743 in Zuidwolde. Lolje werd gedoopt op 7 januari 1723 in Garmerwolde en is overleden na 25 juni 1782.200 Lolje was ook bekend als Lolke Jans en Lollechijn Jans.

Notitie bij dit huwelijk: "Klaas Jans, van Zuidwolde & Lolje Jans, van Zuidwolde."

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Klaassens Teisman werd gedoopt op 20 december 1744 in Zuidwolde en is overleden op 11 september 1809 in Bedum201 op 64-jarige leeftijd.

         ii.  Jantje Klaassens Teisman werd gedoopt op 16 oktober 1746 in Zuidwolde.

        iii.  Jakob Klaassens Teisman werd gedoopt op 24 november 1748 in Zuidwolde.

         iv.  Hindrik Klaassens Teisman werd gedoopt op 31 januari 1751 in Zuidwolde en is overleden op 12 mei 1819 in Zuidwolde202 op 68-jarige leeftijd.

          v.  Hilje Klaassens Teisman werd gedoopt op 17 december 1752 in Zuidwolde.

         vi.  Trijntje Clasen Teisman werd geboren in 1754-1755 en is overleden op 13 oktober 1813 in Noordwolde op 59-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Klasen.

102     vii.  Pieter Klaassens Teisman (geboren in december 1757 in Zuidwolde - overleden op 10 november 1810 in Wetsinge en Sauwerd)

       viii.  Geertje Klaassens Teisman werd gedoopt op 25 december 1760 in Zuidwolde en is overleden op 2 januari 1838 in Bedum op 77-jarige leeftijd.

         ix.  Henricq Klaassens Teisman werd gedoopt op 16 juni 1765 in Zuidwolde en is overleden op 18 augustus 1847 in Zuidwolde op 82-jarige leeftijd. Henricq was ook bekend als Henricus Teisman.


205. Lolje Jans, dochter van Jan Hindriks 203 204 en Hilje Alders,200 werd gedoopt op 7 januari 1723 in Garmerwolde en is overleden na 25 juni 1782.200 Lolje was ook bekend als Lolke Jans en Lollechijn Jans.

Lolje trouwde met Claas Jans Teisman op 22 december 1743 in Zuidwolde. Claas werd gedoopt op 19 mei 1715 in Zuidwolde en is overleden na 25 juni 1782.200

206. Drewes Klaesen, zoon van Klaas Drews en Anje Tiddes,205 werd geboren circa 1740 in Westerwijtwerd en is overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde.206 Drewes was ook bekend als Dreeuws Houtman.

Notitie bij de geboorte: Hij werd door zijn huwelijk meerderjarig, dus was hij waarschijnlijk niet eerder geboren dan ca. 1740.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Zuidwolde.

Geldzaken: 28 maart 1767. 207 Driewes Claassen, door huwelijk meerderjarig geworden, ontvangt o.a. een obligatie te laste van Marieke Driewes f 300 met 5 jaren achterstallige rente f 60.

Geldzaken: 4 mei 1770. 208 Driewes Clasen en Martjen Willems verkopen aan Antje Jans wed. van Jan Clasen [zijn jongere broer?] "hare behuisinge zijnde een Cremerie (lakenwinkel) tot Westerwijtwerd, laatst door de verkopers bewoond, voor 600 Car. gulden".

Nalatenschap: 12 april 1781. 209 "... Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen, geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens".

Hij was op 25 september 1782 diaken te Zuidwolde.

Drewes trouwde met Martijn Willems op 13 januari 1765 in Westerwijtwerd. Martijn werd gedoopt op 30 november 1738 in Westerwijtwerd210 en is overleden vr 1836 in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Margje Willems en Martje Willems.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Aaltjen Drewes werd gedoopt op 31 maart 1765 in Westerwijtwerd.

         ii.  Klaas Drewes Oudman werd gedoopt op 27 juli 1766 in Westerwijtwerd en is overleden op 9 augustus 1840 in Winsum op 74-jarige leeftijd.

103     iii.  Anje Drewes Oudman (gedoopt op 12 mei 1768 in Westerwijtwerd - overleden op 28 september 1858 in Sauwerd)

         iv.  Marike Drewes werd gedoopt op 18 februari 1770 in Westerwijtwerd en is overleden op 18 juni 1836 in Zuidwolde op 66-jarige leeftijd. Marike was ook bekend als Maria, Mena Drewes.

          v.  Willemtje Drewes Oudman werd gedoopt op 22 september 1771 in Zuidwolde en is overleden op 22 september 1856 in Kloosterburen op 85-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Drewes Oudman werd gedoopt op 14 maart 1773 in Zuidwolde en is overleden op 20 mei 1837 in Kantens op 64-jarige leeftijd.

        vii.  Martijn Drewes werd gedoopt op 27 november 1774 in Zuidwolde en is overleden op 22 juni 1831 in Groningen op 56-jarige leeftijd. Martijn was ook bekend als Matje, Margje Drewes.

       viii.  Leentje Drewes Oudman werd geboren op 10 december 1776 in Zuidwolde, werd gedoopt op 2 februari 1777 in Zuidwolde en is overleden op 5 augustus 1838 in Bedum op 61-jarige leeftijd.

         ix.  Battruda Drewes werd gedoopt op 23 mei 1779 in Zuidwolde en is overleden op 6 november 1841 in 't Zandt op 62-jarige leeftijd. Battruda was ook bekend als Gattruda Drewes.


207. Martijn Willems, dochter van Willem Pieters en Martijn Pieters, werd gedoopt op 30 november 1738 in Westerwijtwerd210 en is overleden vr 1836 in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Margje Willems en Martje Willems.

Persoonlijke situatie

Geldzaken: 31 mei 1797, Groningen. "... Martjen Willems wed. van Jacob Jans en Jacobjen Jans wed. van Rudolf Aaldriks beide onder Suidewolde woonagtig verschijnen bij de notaris van Wetsinge als borgen bij een lening van 600 gulden aan Aaldrik Rudolfs & Martie Drewes te Bellingeweer van Derk Cornellis te Zuidwolde."

Boedelscheiding: 7 juni 1797, Wetsinge. 211 Scheidbrief tussen Matje Jans & Jan Pieters enerzijds, en Martie Willems wed. Jacob Jans anderzijds:
"... Verschenen Matje Jans & Jan Pieters; Jantie Jans & Pauwel Melles, erfgenamen en representanten [zusters?] van wijlen Jacob Jans ter eenre, en Martie Willems weduwe van Jacob Jans ter ander zijde, om de boedel volgens Huwelijkscontract van 19 december 1788 van Martie Willems en Jacob Jans te scheiden."
Martie Willems behoudt de hele boedel zoals ze die met Jacob Jans heeft bezeten en betaalt 1650 gulden aan Matje Jans en aan Jantie Jans.
De boedel bestaat uit "pmo. een behuisinge en Schuire nevens de vaste beklemminge van Twee en Seventig grasen Lands, doende jaarlijks tot huire 114 [?] gulden 5 stuivers; 2do. de eigendom van negen vijftig grasen lands tot Westerwijtwerd gelegen, wordende bij Sjerp Elema onder vaste beklemminge gebruikt, jaarlijks tot huure doende een hondert seven veertig gulden en 10 stuivers; 3tio. den eigendom van een behuisde heemstede mede aldaar gelegen, wordende bij de weduwe van Jacob Tonnis gebruikt sjaars voor 4 gulden; 4to. een behuisde heemstede tot Warffum gelegen, wordende bij Derk Eikes gebruikt sjaars voor vijf gulden; 5to. een behuisinge staande en gelegen tot Suidewolde doende jaarlijks aan Hijbe Groenewold in qlte tot heem huure Seven gulden".

Martijn trouwde met Drewes Klaesen op 13 januari 1765 in Westerwijtwerd. Drewes werd geboren circa 1740 in Westerwijtwerd en is overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde.206 Drewes was ook bekend als Dreeuws Houtman.

Martijn trouwde vervolgens met Jacob Jans op 11 oktober 1789 in Zuidwolde.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19 december 1788 te Zuidwolde. 212


208. Abel Numan, zoon van Jan Abels Nieman en Catharina Harms Dartwinkels, werd gedoopt op 30 januari 1716 in Groningen. Abel was ook bekend als Abel Nuiman.

Notitie bij de doop: Geboorteplaats Kromme Elleboog.

Persoonlijke situatie

Hij woonde an Zuderdaip te Groningen.

Hij was in 1756 lidmaat van de Hervormde Gemeente te Groningen. 213

Abel trouwde met Jantje Claessens op 25 februari 1744 in Groningen. Jantje werd geboren in Groningen.

Notitie bij dit huwelijk: Het huwelijk werd voltrokken in de Martinikerk door ds. Noordbeek. P.q. Jakob Zweerts als neef.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 8 februari 1744 te Groningen. 214 Getuigen aan bruidegomszijde: Dooije Numan, broer; Harmannus Numan, broer.
Aan bruidszijde: Claas Geerts, vader; Geertje Weggemans, moeder.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Catarina Numan werd gedoopt op 27 november 1744 in Groningen.

         ii.  Klaas Numan werd gedoopt op 19 juni 1748 in Groningen en is overleden op 21 juni 1816 in Groningen op 68-jarige leeftijd.

        iii.  Elizabeth Numan werd gedoopt op 23 december 1750 in Groningen.

         iv.  Anna Numan werd gedoopt op 11 november 1754 in Groningen. Anna was ook bekend als Anna Niemans.

          v.  Elizabeth Numan werd gedoopt op 15 september 1758 in Groningen.

         vi.  Margje Numan werd gedoopt op 17 februari 1762 in Groningen.

104     vii.  Jan Numan (geboren op 2 juli 1763 in Groningen - overleden vr 16 mei 1818)


209. Jantje Claessens, dochter van Claas Geerts en Geertje Weggemans, werd geboren in Groningen.

Persoonlijke situatie

Zij woonde "an Zuderdaip" te Groningen.

Zij was in 1756 lidmaat van de Hervormde Gemeente te Groningen. "Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep)".

Jantje trouwde met Abel Numan op 25 februari 1744 in Groningen. Abel werd gedoopt op 30 januari 1716 in Groningen. Abel was ook bekend als Abel Nuiman.

212. Sijmen Jans de Wit,84 zoon van Jan Geerts de Wit en Grietie Sijmons Jans, werd gedoopt op 12 mei 1737 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 18 mei 1815 in Maarhuizen op 78-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Geerts.215

Notitie bij de doop: Gedoopt als Simon, moeder Grietie Jans genoemd.

Notitie bij het overlijden: Ouders: Jan Geerts & Grietje Jans

Persoonlijke situatie

Hij was rentenier te Maarhuizen.

Sijmen trouwde met Antje Pieters op 8 juni 1760 in Obergum. Antje werd geboren in Obergum, werd gedoopt op 30 november 1732 in Obergum en is overleden op 11 november 1808 in Winsum op 75-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Itje Sijmons de Wit werd geboren tussen 1761 en 1762 in Obergum en is overleden op 17 april 1835 in Obergum.

106      ii.  Jan Sijmons de Wit (gedoopt op 15 maart 1761 in Obergum - overleden op 11 april 1832 in Maarhuizen)

        iii.  Grietje Sijmons de Wit werd geboren in Obergum en werd gedoopt op 17 april 1768 in Obergum.


213. Antje Pieters, dochter van NN en IJtie Gerrijts, werd geboren in Obergum, werd gedoopt op 30 november 1732 in Obergum en is overleden op 11 november 1808 in Winsum op 75-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: "... in onecht geboren kind".

Antje trouwde met Sijmen Jans de Wit 84 op 8 juni 1760 in Obergum. Sijmen werd gedoopt op 12 mei 1737 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 18 mei 1815 in Maarhuizen op 78-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Geerts.215

214. Geert Pieters Groen, zoon van Pieter NN, werd geboren circa 1720 in Wetsinge en is overleden vr 12 juni 1767 in Warffum. Geert was ook bekend als Geert Groen en Geert Pieters.

Notitie bij de geboorte: Gerekend vanaf zijn trouwdatum in 1744 zal hij minstens 20 jaar oud zijn geweest.

Opmerking bij het onderzoek: In een huwelijkscontract van Pieter Jargs & Grietje Oosting (1790, Winsum-Bellingeweer) vond ik ooit een "Klaas" Pieters als man van Stijntje Pieters. Dat er ook een Geert Pieters moest zijn, begreep ik later door het vinden van een koopcontract (Wetsinge 1753, verkoop van ouderlijk huis) van de kinderen van Pieter Jarghs & Eeke Pieters. Hierin stond dat Stijnie Pieters op dat moment getrouwd was met Geert Pieters.

Een echtpaar Geert Pieters & Stijntje Pieters had ik al eerder vastgesteld als de nummers 214 en 215 in mijn kwartierstaat. Aangezien hun kinderen qua vernoeming (Eeke!) heel goed aansluiten op hun grootouders het nu zeker dat deze Stijntje identiek is met de Stijntje uit het gezin van Pieter Jarghs & Eeke Pieters.

Hij wordt pas in 1785 Geert Groen genoemd bij het hertrouwen van Stijntje Pieters met Klaas Pieters.

Aangezien Geert Pieters doopsgezind was, is het zeer aannemelijk dat hij ook degene was die eerder getrouwd was met de eveneens doopsgezinde Grietje Aris van Baflo. Aangezien hij ook voorkomt in een Huwelijkscontract (Garsthuizen 1721) van Anje Pieters & Focke Heeres als mogelijke "broer" van Anje zal hij ongeveer even oud kunnen zijn en dus van ca 1700.

Van Geert Pieters Groen verder geen enkel spoor... behalve misschien dat hij een broer had: Jan Pieters Groen in Eenrum, ook doopsgezind en ook hebben beiden dochters Antje, Trijntje en Renske. In beide gevallen ontbreekt ieder spoor over hun ouders.

Een kandidaat voor deze mogelijke broer Jan Peters is te vinden in het huwelijkscontract van Tamme Geerts & Trijntje Geerts (Winsum, 15-11-1754). Hier is Jan Peters de broer van Trijntje Peters, maar ook van Geert Peters die er met zijn vrouw Stijntje Peters bij is. En dn is er nog een neef van Trijntje, Geert Peters.

Er is nog een dubbelganger: Geert Pieters Groen (van Warfhuizen) x Ettien Boelkens (van Oldenzijl) 18-11-1770 te Oldenzijl.

Persoonlijke situatie

Hij was doopsgezind. Na zijn dood liet Stijntje Pieters alle 6 dochters in n keer dopen te Warffum. Geert had het dopen altoos tegengehouden.

Geldzaken: 4 april 1753, Wetsinge. 216 Verschenen bij P. van Wullen: Trijnie Pieters geadsisteert met haar eheman Pieter Abels, en Stijnie Pieters geadsisteert met haar eheman Geert Pieters, beneffens Lucas Harms als voormont, Pieter Harms als sibbe en Raang Hindriks als vreemde voogden over de vijf onmondige pupillen van wijlen Pieter Jarghs en Eeke Pieters in leven Eheluiden tot Wetsinge...
Zij verkopen (sulks doende kragt deses an der pupillen stiefvader Jan Jacobs de gerechte helfte) hun ouderlijke plaatse die zij met hun stiefvader mandelig hebben bezeten, bestaande in een binnenhuis en Vriesche schuire staande en gelegen tot Wetsinge op de Hoogweledelgeboren Mevrouw van Wetsinge haar gront, eert en nagelvast met deuren en vensteren, stienen en pannen, los en vast met de karrenmolen alsmede bomen en plantagien zoo op en om het hiem en het land zijn staende met de beklemminge van 72 en 3/4 grazen lant in naam en faam zonder de maate daarop te mogen leggen, waaronder het hiem daar de behuisinge op is staende mede wordt gerekent waar van de Hoogwelgeboren Mevrouw van Wetsinge Eigenaarsche is, doende jaarlijks in genere tot Huijre 150 Carl. gulden, alsmede het halve wintersaat zoo reets op het lant is staende, sulks alles voor een somma van vierhondert Car. gls. dico 400 Carl gulden welke somma de kooper soo mede voor mij is gecomppareert aannam en beloofde te betalen in drie termijnen...

Geert trouwde met Grietje Aris, dochter van Aries Onnes 217 en Anje Cornelis, op 20 september 1744 in Baflo en Rasquert. Grietje werd geboren in Baflo en is overleden vr 23 december 1749.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 19 september 1744 te Wetsinge en Sauwerd. "Geert Pieters, van W, met att. weggegaen & Grietje Aris, van Baflo".
Proclamatie Baflo en Rasquert op 20-09-1744: "Geert Peters, van Wetsinge, doopsgezind & Grietje Aris, van Baflo, doopsgezind".

Geert trouwde vervolgens met Stijntje Pieters op 23 december 1749 in Bellingeweer. Stijntje werd gedoopt op 19 maart 1729 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden na 1785.

Notitie bij dit huwelijk: Met attestatie van Obergum en Maarhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Trijntje Geerts Groen werd geboren in 1759-1760 in Wetsinge, werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum en is overleden op 21 augustus 1820 in Warffum op 61-jarige leeftijd.

         ii.  Anje Geerts werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum.

        iii.  Grietje Geerts werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum.

         iv.  Eeke Geerts werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum.

107       v.  Pieterke Geerts Groen (gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum - overleden op 29 juli 1810 in Maarhuizen)

         vi.  Renske Geerts werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum.


215. Stijntje Pieters, dochter van Pieter Jarghs 178 en Eeijcke Pieters, werd gedoopt op 19 maart 1729 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden na 1785.

Persoonlijke situatie

Zij was op 22 maart 1767 lidmaat op belijdenis te Warffum. Daarna worden op n dag, 12-6-1767, al haar kinderen gedoopt, waarbij werd opgemerkt dat de vader doopsgezind was en overleden. Hij had deze dopen altoos tegengehouden. Zie illustratie bij Pieterke Geerts Groen.

Stijntje trouwde met Geert Pieters Groen op 23 december 1749 in Bellingeweer. Geert werd geboren circa 1720 in Wetsinge en is overleden vr 12 juni 1767 in Warffum. Geert was ook bekend als Geert Groen en Geert Pieters.

Stijntje trouwde vervolgens met Klaas Pieters.


216. Adriaan van Heusden werd geboren vr 1749.

Adriaan trouwde met Aletta Elizabeth van Buren. Aletta werd geboren vr 1752.

Kind uit dit huwelijk

108       i.  Hendrik Anthonie van Heusden (geboren vr 1773 in Leiden (ZH) - overleden op 6 april 1817 in Goes (ZE))


217. Aletta Elizabeth van Buren werd geboren vr 1752.

Aletta trouwde met Adriaan van Heusden. Adriaan werd geboren vr 1749.

218. Jan Frederik Waas werd geboren vr 1752.

Jan trouwde met Geertruij Wolthing circa 1760. Geertruij werd geboren vr 1755.

Kind uit dit huwelijk

109       i.  Anthonia Frederika Waas (geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) - overleden op 16 november 1861 in Elburg (Gld))


219. Geertruij Wolthing werd geboren vr 1755.

Geertruij trouwde met Jan Frederik Waas circa 1760. Jan werd geboren vr 1752.

220. Lourens Jillis Bouthoorn, zoon van Jillis Bastiaans Bouthoorn en Geertruij Eijmerts de Kruijf, werd gedoopt op 6 februari 1724 in Lopikerkapel (U).

Opmerking bij het onderzoek: Het patroniem Gillis komt van Stamboom Baerveldt (www.edybaerveldt.nl)

Persoonlijke situatie

Hij bezat in Barwoutswaarder (U) een hofstede met landeryen. Akte inv.nr. U205a30, aktenr. 134, d.d. 11-07-1778
Aktesoort Procuratie
Notaris L. VAN DER PAUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit van der Schroef
Woonplaats eerste partij: Roodebrugge
Naam tweede partij: Gerrit Vierkaart, neef
Samenvatting inhoud akte: tot transport ten behoeve van Laurens Bouthoorn van hofstede met landeryen onder Barwoutswaarder en Bekenes

Lourens trouwde met Marijtje van der Giezen op 21 maart 1751 in Woerden (U).94 Marijtje werd geboren circa 1722.

Notitie bij dit huwelijk: Op de website Baerveldt wordt gesproken van 9 kinderen...

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Geertruij Bouthoorn werd gedoopt op 16 januari 1752 in Bodegraven (ZH).

         ii.  Jannetje Bouthoorn werd gedoopt op 27 januari 1754 in Bodegraven (ZH).

        iii.  Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 13 april 1755 in Bodegraven (ZH).

110      iv.  Gerrit Bouthoorn (gedoopt op 19 december 1756 in Bodegraven (ZH) - overleden op 17 oktober 1835 in Woerden (U))

          v.  Aagje Bouthoorn werd geboren in Woerden (U), werd gedoopt op 9 april 1758 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 25 januari 1833 in Zwammerdam (ZH) op 74-jarige leeftijd.

         vi.  Bastiaan Bouthoorn werd gedoopt op 23 december 1759 in Bodegraven (ZH).

        vii.  Lijsbeth Bouthoorn werd gedoopt op 4 oktober 1761 in Bodegraven (ZH).

       viii.  Bastiaan Bouthoorn werd gedoopt op 2 maart 1763 in Bodegraven (ZH).

         ix.  Bastiaan Bouthoorn werd gedoopt op 18 maart 1764 in Waarder (U).

          x.  Lijsbeth Bouthoorn werd gedoopt op 27 juli 1766 in Waarder (U).

         xi.  Maria Bouthoorn werd gedoopt op 16 juli 1769 in Waarder (U).

        xii.  Jan Bouthoorn werd gedoopt op 15 februari 1772 in Waarder (U) en is overleden op 25 maart 1842 in Barwoutswaarder (U) op 70-jarige leeftijd.


221. Marijtje van der Giezen, dochter van Gerrit Willems van der Giessen en Jannigje Ariens Vermeij, werd geboren circa 1722.

Opmerking bij het onderzoek: Waarschijnlijk van deze ouders.

Marijtje trouwde met Lourens Jillis Bouthoorn op 21 maart 1751 in Woerden (U).94 Lourens werd gedoopt op 6 februari 1724 in Lopikerkapel (U).

222. Jan Jans Bosch .

Jan trouwde met Aletta Cornelis van Veen.

Kind uit dit huwelijk

111       i.  Johanna Bosch (gedoopt op 17 juli 1757 in IJsselstein (U) - overleden op 13 juli 1831 in Woerden (U))


223. Aletta Cornelis van Veen .

Aletta trouwde met Jan Jans Bosch.


224. Cornelis Onnes, zoon van Onno Cornelis en NN, werd geboren circa 1715 en is overleden in Grijpskerk.218 Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, en Cnelis Oenes.

Notitie bij het overlijden: Toen dochter Emke Kornelis Duisterwinkel stierf in 1832 werd in de aangifte vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

Duisterwinkel was (tot tenminste 1781, toen de kaart van Beckeringh getekend werd) een gehucht ten noorden van Garnwerd, aan de overkant van een in 1640 afgesneden meander (de Raken) in het Reitdiep, ingeklemd tussen Schilligeham, Bellingeweer en Klein Garnwerd. De vroegste Duisterwinkels die ik vond, met deze achternaam, komen echter uit de streek rond Grijpskerk en Visvliet. Het spoor terug naar naar Garnwerd loopt vooralsnog via Onno Cornelis, die gedoopt is in Garnwerd en die misschien de vader is van Kornelis Kornelis. De mensen van Duisterwinckel gingen in Garnwerd naar de kerk.

Opmerking bij het onderzoek: Bij zijn huwelijk met Enneke Jans heette hij Cornelis Onnes en Cnelis Oenes. Bij de dood van zijn kinderen weten de aangevers zich te herinneren dat hij Kornelis Kornelis moet hebben geheten.
Met enig voorbehoud, er is namelijk geen rechtstreeks bewijs, zie ik als zijn vader: Onno Cornelis. Tot nu toe is er in het Doopregister van Garnwerd maar n Onno gevonden en ik weet niet of deze lang geleefd heeft en met wie hij getrouwd was. Hier is dus de missing link. De moeder van deze Onno is evenwel een Wijtske en daarbij past - net als bij Hilje - een dochter met dezelfde naam. Helaas is die is nog niet gevonden, maar wel een achterkleindochter. Dit, naast de locatie (Garnwerd, waar Duisterwinckel lag) en de juiste periode, vormt het schamele "bewijs" tot nu toe.

Dat "Kornelis Kornelis & Enneke Jans" dezelfden zijn als "Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling" wordt aannemelijk gemaakt door twee feiten: 1. bij de afkondigingen (Niezijl en Grijpskerk) van hun huwelijk wordt Enneke Jans genoemd met Cornelis Onnes en met Cnelis Oenes en 2. hun dochter Emke Kornelis heeft bij haar huwelijkscontract een volle broeder Cornellis Cornellis als getuige. Het gebruiken van deze dubbele naam werd dus wel vaker vertoond in deze familie.

Cornelis trouwde met Enneke Jans in december 1749 in Grijpskerk. Enneke werd geboren op 14 oktober 1714 in Lutjegast223 en is overleden in Grijpskerk.224 Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 29 november 1749 te Niezijl. 225 226 In december 1749 deden ze het nogmaals in Grijpskerk.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Emke Kornelis Duisterwinkel werd geboren in 1753-1754 in Grijpskerk227 en is overleden op 10 mei 1832 in Vierhuizen228 op 79-jarige leeftijd. Emke was ook bekend als IJmke Cornelis van Ulrum.

112      ii.  Cornelis Cornelis Duisterwinkel (geboren in 1758 in Grijpskerk - overleden op 26 juni 1822 in Hoogemeeden, Aduard)


225. Enneke Jans, dochter van Jan Wennekes en Imke Mennes, werd geboren op 14 oktober 1714 in Lutjegast223 en is overleden in Grijpskerk.224 Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.

Notitie bij het overlijden: In Grijpskerk is geen overlijdensakte van Enneke Jans of Enje Gosseling.

Opmerking bij het onderzoek: Dat we hier de juiste Enneke voor ons hebben is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, naar haar moeder Imke, maar er is ook plaats voor twijfel omdat Enneke al behoorlijk op leeftijd is (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

Misschien heeft de naam Gosseling (ze wordt ook een keer Enje Gosseling genoemd) nog iets te maken met een familie tussen Friesland en Groningen: Hessel Gosseling, lidmaat te Buitenpost in 1759, die later (1774-1784) in Visvliet 7 kinderen doopt...
En dan is er Gosling Alberts, die met IJtske Gabes (1772-1774) in Visvliet 3 kinderen doopt waaronder een Enneke...

Enneke trouwde met Cornelis Onnes in december 1749 in Grijpskerk. Cornelis werd geboren circa 1715 en is overleden in Grijpskerk.218 Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, en Cnelis Oenes.

228. Sijmen Gosses Reitzema,97 zoon van Gosse Douwes en Hebeltje Jannes, werd gedoopt op 8 januari 1730 in Visvliet. Sijmen was ook bekend als Sijmen Gosses Reitsema.229 230

Persoonlijke situatie

Hij was schoenmaker.

Sijmen trouwde met Sijbrig Martens op 22 mei 1757 in Zuidhorn. Sijbrig werd geboren circa 1730 in Den Ham.

Notitie bij dit huwelijk: Met attestatie van Leegkerk en Den Ham

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 22 april 1757 te Aduard. Attestatie naar Zuidhorn.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Gosse Sijmens Reitzema werd gedoopt op 6 augustus 1758 in Zuidhorn en is overleden op 23 juli 1827 in Aduard op 68-jarige leeftijd.

114      ii.  Marten Sijmens Reitzema (gedoopt op 29 juli 1759, geboren in Zuidhorn - overleden op 4 oktober 1825 in Den Ham)

        iii.  Douwe Sijmens Reitzema werd gedoopt op 5 april 1761 in Zuidhorn en is overleden op 11 januari 1836 in Aduard op 74-jarige leeftijd. Douwe was ook bekend als Douwe Sijmons.

         iv.  Jan Sijmens Reitzema werd gedoopt op 8 mei 1763 in Zuidhorn en is overleden op 6 november 1825 in Aduard op 62-jarige leeftijd.

          v.  Pieter Sijmens Reitzema werd gedoopt op 10 februari 1765 in Aduard.

         vi.  Jannes Sijmens Reitzema werd gedoopt op 23 mei 1768 in Aduard.

        vii.  Eetje Sijmens Reitzema werd gedoopt op 26 augustus 1770 in Aduard.

       viii.  Eetje Sijmens Reitzema werd gedoopt op 17 januari 1773 in Aduard.


229. Sijbrig Martens, dochter van Marten Pieters 231 en Eetje Jans, werd geboren circa 1730 in Den Ham.

Sijbrig trouwde met Sijmen Gosses Reitzema 97 op 22 mei 1757 in Zuidhorn. Sijmen werd gedoopt op 8 januari 1730 in Visvliet. Sijmen was ook bekend als Sijmen Gosses Reitsema.229 230

230. Pieter Douwes,100 zoon van Douwe Douwes (de jonge) 232 en Jantjen,233 werd geboren in 1722 in Ezinge, werd gedoopt op 28 februari 1727 in Ezinge234 en is overleden circa 1775 in Garnwerd ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij de doop: "... Gedoopt: zoon van Douwe Douwes en Jantjen, zijnde omtrent 5 jaren oud. Den doop door vader en moeder verwaarloosd, doch nu de vraagstukken door moeder beantwoord; en genoemd Pieter".

Alle personen die de naam Antuma dragen zijn nazaten van Pieter Douwes en zijn eerste vrouw Jantje Claasen.

Persoonlijke situatie

Hij was schoenmaker te Hoogkerk. Ook te Ezinge.

Voogdij: 1754. 235 236 237 "... Jan Jans en consorten als voorstanderen over het onmondige zoontje van Pieter Douwes bij Jantje Claasen in echte verwekt, i.v.m. 'halfscheidt soo de pupille met Arent Theijs ingevolge verseegeling hadde gecompeteerd en uit het preferentie oordeel van Egbert Pieters en Auke Arents getrocken' etc... Pieter Douwes moet een inventaris van sijn boedel maken".
"... Pieter Douwes ter ener en Jan Jans en consorten als voorstanderen over het onmondige zoontje van Pieter Douwes en Jantje Claasen. Pieter Douwes belooft alsnog een inventaris te maken".
"... Arent Thijs en Jan Jans als voormond, Julle Wijtjes, sibbevoogd en Rense Harms, vreemde voogd over het minderjarige zoontje van Pieter Douwes en Jantje Claasen, tezamen erfgenamen van Egbert Pieters en Auke Arents [zij hertrouwde na overlijden van Claas Renses met Egbert Pieters]".

Pieter woonde in 1756 aan de Peperstraat te Ezinge. 238 "... Claas Eddes en Trijntje Sijmens verkopen aan Jacob Derks en Trijntje Harms hun huis gelegen aan de Peperstraat in Ezinge. Zwetten: oz Pieter Douwes, zz de Peperstraat, wz Jannes Westerlee, schoenmaker, en nz de schoolmeester".

Boedelinventaris: 18 mei 1785. 239 Inventaris van Eelje Cornellis, weduwe van Cornellis Schuiringe. Hierin o.a. een vermelding van een "... schadelijke staat aan Pieter Douwes weduwe voor geleverde schoenen: 6 gulden".

Pieter trouwde met Jantje Claasen,240 dochter van Claas Renses 240 en Auke Arents,240 op 12 mei 1743 in Hoogkerk. Jantje werd gedoopt op 9 september 1714 in Feerwerd en is overleden circa 1750 in Ezinge ongeveer 36 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Claas Pieters werd gedoopt op 29 maart 1744 in Hoogkerk en is overleden op 15 januari 1745 in Hoogkerk.

         ii.  Douwe Pieters Antuma werd geboren op 2 juli 1746 in Hoogkerk, werd gedoopt op 17 juli 1746 in Hoogkerk en is overleden op 23 november 1833 in Garnwerd99 op 87-jarige leeftijd.

        iii.  Auke Pieters werd gedoopt op 31 augustus 1749 in Ezinge en is overleden vr 1 mei 1754.

Pieter trouwde vervolgens met Hester Hindriks circa 1750. Hester werd geboren circa 1730 en is overleden na 1790.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Trijnje Pieters werd gedoopt op 7 november 1751 in Ezinge.

         ii.  Jantje Pieters werd gedoopt op 3 april 1757 in Ezinge en is overleden op 2 maart 1837 in Groningen op 79-jarige leeftijd.

        iii.  Hindrikje Pieters werd gedoopt op 10 februari 1760 in Ezinge en is overleden vr 6 april 1766.

115      iv.  Hindrikje Pieters (gedoopt op 6 april 1766, geboren in Ezinge - overleden op 19 juli 1840 in Pieterzijl)

          v.  Frans Pieters werd gedoopt op 22 oktober 1769 in Ezinge, is overleden op 4 juli 1807 in Ezinge op 37-jarige leeftijd en werd begraven in Ezinge.


231. Hester Hindriks werd geboren circa 1730 en is overleden na 1790.

Opmerking bij het onderzoek: Geen gegevens gevonden in de buurt van Ezige. Wel een mogelijkheid in Groningen:
Hindrik Jacobs van Aduard & Aaltjen Popkes van Groningen trouwden 3-1-1726 te Groningen.
Hun dochter Hestertjen werd gedoopt in Groningen, 19-10-1727. Andere kinderen: Mentjen, Derck, Popke. Aaltjen Popkes hertrouwde op 20-3-1742 in Groningen met Hindrick Arijs van Pieterburen.

Hester trouwde met Pieter Douwes 100 circa 1750. Pieter werd geboren in 1722 in Ezinge, werd gedoopt op 28 februari 1727 in Ezinge234 en is overleden circa 1775 in Garnwerd ongeveer 53 jaar oud.

232. Jacob Geerts werd geboren circa 1730 in Leens en is overleden vr 19 februari 1756 in Obergum. Jacob was ook bekend als Jacob Jans.241

Persoonlijke situatie

Hij was schipper. "... Gesneuveld met zijn schip".

Jacob trouwde met Geertien Geerts op 18 januari 1750 in Obergum. Geertien werd geboren circa 1730 in Obergum. Geertien was ook bekend als Geertje Alberts.242

Notitie bij dit huwelijk: "Jacob Geerts, van Leens & Geertien Geerts, van Obergum".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Anna Jacobs werd gedoopt op 7 februari 1751 in Obergum en is overleden op 1 september 1824 in Obergum op 73-jarige leeftijd. Anna was ook bekend als Anna Geerts.

         ii.  Geert Jacobs werd gedoopt op 13 augustus 1752 in Obergum.

116     iii.  Jan Jacobs Knap (gedoopt op 15 december 1754 in Obergum - overleden op 7 juni 1829 in Feerwerd)

         iv.  Jacob Jacobs werd gedoopt op 19 februari 1756 in Obergum.


233. Geertien Geerts werd geboren circa 1730 in Obergum. Geertien was ook bekend als Geertje Alberts.242

Opmerking bij het onderzoek: Mogelijke ouder-kandidaten zijn:
Geert Lammertz & Cornelske Rikkerz, met de doop van een Geertie in Obergum 12-12-1728, of
Geert Jacobs & Anie Harmens, met een doop in Grijpskerk 20-4-1727, geboorteplaats de Waard.

Geertien trouwde met Jacob Geerts op 18 januari 1750 in Obergum. Jacob werd geboren circa 1730 in Leens en is overleden vr 19 februari 1756 in Obergum. Jacob was ook bekend als Jacob Jans.241

234. Derk Lubberts, zoon van Lubbert Derks en Grietie Tiaerts, werd geboren tussen 1712 en 1713 in Ulrum, is overleden op 9 oktober 1785 in Ulrum en werd begraven op 10 oktober 1785 in Ulrum.

Notitie bij de begrafenis: Nalatende 1 dochter.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Ulrum.

Derk trouwde met Jantje Peters op 19 april 1739 in Ulrum. Jantje werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden op 24 april 1756 in Ulrum ongeveer 36 jaar oud. Jantje was ook bekend als Jantje Jans.243

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grietje Derks werd gedoopt op 6 mei 1742 in Ulrum.

117      ii.  Itje Derks (gedoopt op 28 november 1751 in Ulrum - overleden op 16 november 1826 in Feerwerd)


235. Jantje Peters werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden op 24 april 1756 in Ulrum ongeveer 36 jaar oud. Jantje was ook bekend als Jantje Jans.243

Jantje trouwde met Derk Lubberts op 19 april 1739 in Ulrum. Derk werd geboren tussen 1712 en 1713 in Ulrum, is overleden op 9 oktober 1785 in Ulrum en werd begraven op 10 oktober 1785 in Ulrum.

236. Jacob Pieters, zoon van Peter Hendriks en Anje Peters, werd gedoopt op 3 augustus 1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

237. Jeentje Sijmens, dochter van Sijmen, werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

238. Jacob Sijmens, zoon van Sijmen Jans en Martien Dercks, werd geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens102 en is overleden op 7 november 1777 in Leermens.

Notitie bij de doop: "... Van de Mennonieten afkomstig".
NB Hier wordt de naam Huisman tussen haakjes aan Jacob Sijmens toegevoegd. Meestal is Huisman de benaming voor een vrije, kleine boer. Hun dochter Martje Jacobs noemt zich Bus, blijkens een overlijdensakte van haar zoon Pieter Sijmens de Roo.

Opmerking bij het onderzoek: Volgens Date Noorlag zou hij een broer zijn van Jeentje Sijmens 149 en 237.

Persoonlijke situatie

Hij was huisman te Leermens.

In 1763-1768 was hij landbouwer op de Vliedorp, Vlakkeriet 6 te Houwerzijl.

Jacob trouwde met Itjen Pieters 102 op 19 maart 1772 in Niekerk en Vliedorp. Itjen werd geboren circa 1750 in Niekerk, werd gedoopt op 14 maart 1773 in Leermens en is overleden vr 27 februari 1778 in Leermens.

Notitie bij dit huwelijk: "... Jacob Sijmens en Itjen Pieters zijn kort na hun huwelijk in Leermens gaan wonen. Daar laten beiden zich dopen. Op 24 augustus, dus een aantal maanden na na Jacob Sijmens' dood, laat Itjen Pieters een inventaris opmaken en voogden benoemen over haar twee kinderen bij Jacob Sijmens. In de inventaris komt een boerderij met 42 grazen beklemd land voor, verder nog 12 grazen land elders. De voogden zijn Pieter Sijmens, voormond; Harm Pieters, sibbevoogd en Thomas Pieters, vreemde voogd". 244

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19 maart 1772 te Grote en Kleine Reedschap. 245 "... An bruidegomszijde: Pieter Sijmens, als volle broer; Jacob Jans, als zwager.
An bruidszijde: Pieter Harms, als vader; Claas Lubberts, als zwager en Isak Bussenmaker, als volle oom".

Kinderen uit dit huwelijk

119       i.  Martjen Jacobs Bus (geboren op 2 januari 1773 in Leermens - overleden op 12 december 1831 in Garnwerd)

         ii.  Annegijn Jakobs werd geboren op 23 juli 1774 in Leermens en werd gedoopt op 28 juli 1774 in Leermens.

        iii.  Annegijn Jakobs werd geboren op 5 mei 1776, werd gedoopt op 12 mei 1776 in Leermens en is overleden na 25 augustus 1778.


239. Itjen Pieters,102 dochter van Pieter Harms en Annechijn Jans Bussemaker,246 werd geboren circa 1750 in Niekerk, werd gedoopt op 14 maart 1773 in Leermens en is overleden vr 27 februari 1778 in Leermens.

Persoonlijke situatie

Zij was landbouwerse te Leermens.

Nalatenschap: 27 juni 1783. 247 In het testament van haar vader Pieter Harms staat dat Idje Pieters die met Derk Berends in Middelstum woont, wordt onterfd.

Itjen trouwde met Jacob Sijmens op 19 maart 1772 in Niekerk en Vliedorp. Jacob werd geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens102 en is overleden op 7 november 1777 in Leermens.

Itjen trouwde vervolgens met Derk Berents, zoon van Berent Derks en Anje Dorenbos, op 13 september 1778 in Leermens. Derk werd geboren in Westeremden, werd gedoopt op 23 juni 1754 in Westeremden en is overleden tussen 1792 en 1800.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 25 augustus 1778 te Leermens. 248 "... An bruidegomszijde: Berent Derks en Anje Dorenbos, als vader en moeder; Trijntje Berents, huisvrouw van Jan Ties, als zuster; Jan Alderts en Diewerke Sierts, als halve broeder en aangetrouwde halfzuster.
An bruidszijde: Pieter Harms, als vader; Harm Pieters, als Broer en sibbevoogd over des bruids voorkinderen bij wijlen Jacob Sijmens; Klaas Lubberts, als zwager; Isak Jans Busma, als volle oom; Pieter Sijmens, als oom en voormond; Thomas Pieters, als vreemde voogd".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Dieverke Derks werd gedoopt op 28 februari 1779 in Leermens.

         ii.  Anje Derks werd gedoopt op 9 april 1780 in Leermens en is overleden in 1787-1790 op 7-jarige leeftijd.

        iii.  Berent Derks werd gedoopt op 6 oktober 1782 in Eenum, is overleden op 27 oktober 1782 in Eenum en werd begraven op 31 oktober 1782 in Eenum.


240. Jan Jansen werd geboren in Zevenhuizen, Leek en is overleden vr 4 november 1759.

Jan trouwde met Claeske Sijdtses op 1 oktober 1757 in Midwolde. Claeske werd geboren in Zuidhorn.

Kind uit dit huwelijk

120       i.  Jan Jans Posthuma Zorge (gedoopt op 4 november 1759 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 16 oktober 1832 in Marum)


241. Claeske Sijdtses werd geboren in Zuidhorn.

Claeske trouwde met Jan Jansen op 1 oktober 1757 in Midwolde. Jan werd geboren in Zevenhuizen, Leek en is overleden vr 4 november 1759.

Claeske trouwde vervolgens met Albert Jans op 29 maart 1760 in Midwolde. Albert werd geboren in Roden (Dr).


242. Gerrijt Roelefs werd geboren circa 1730 in Foxwolde (Dr).

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Foxwolde (Dr).

Gerrijt trouwde met Grietie Harms op 12 juli 1761 in Roderwolde (Dr). Grietie werd geboren circa 1730 in Roderwolde (Dr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Roelof Gerrits werd gedoopt op 28 maart 1762 in Foxwolde (Dr).249

121      ii.  Matje Gerrits (gedoopt op 10 februari 1765 in Foxwolde (Dr) - overleden op 14 oktober 1824 in Niebert)

        iii.  Harm Gerrits werd gedoopt op 26 maart 1769 in Foxwolde (Dr).250


243. Grietie Harms werd geboren circa 1730 in Roderwolde (Dr).

Grietie trouwde met Gerrijt Roelefs op 12 juli 1761 in Roderwolde (Dr). Gerrijt werd geboren circa 1730 in Foxwolde (Dr).

244. Gerrit Jans Buil, zoon van Jan Gerrits Buil en Aafke Jakobs, werd geboren op 31 oktober 1726 in Leek, werd gedoopt op 3 november 1726 in Leek en is overleden op 16 april 1812 in Groningen op 85-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was schipper te Leek. Ook te Groningen.

Gerrit trouwde met Aefjen Hindriks op 10 december 1752 in Leek. Aefjen werd gedoopt op 4 juni 1730 in Leek en is overleden tussen 1765 en 1774.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Trijntje Gerrits Buil werd gedoopt op 7 oktober 1753 in Leek.

         ii.  Clara Gerrits Buil werd gedoopt op 21 september 1755 in Leek.

        iii.  Clara Gerrits Buil werd gedoopt op 17 september 1758 in Leek.

         iv.  Aeltje Gerrits Buil werd gedoopt op 11 juli 1762 in Leek.

122       v.  Hendrik Gerrits Buil (gedoopt op 25 augustus 1765 in Leek - overleden op 30 januari 1823 in Zevenhuizen, Leek)

Gerrit trouwde vervolgens met Grietje Wielefs Groeneveld, dochter van Wielef Jans Groeneveld en NN, op 22 december 1774 in Groningen. Grietje werd geboren tussen 1727 en 1728 in Groningen en is overleden op 10 juli 1819 in Groningen. Grietje was ook bekend als Grietje Wielfs.


245. Aefjen Hindriks, dochter van Hendrik Gerrits en Claertjen Tjaerds, werd gedoopt op 4 juni 1730 in Leek en is overleden tussen 1765 en 1774.

Aefjen trouwde met Gerrit Jans Buil op 10 december 1752 in Leek. Gerrit werd geboren op 31 oktober 1726 in Leek, werd gedoopt op 3 november 1726 in Leek en is overleden op 16 april 1812 in Groningen op 85-jarige leeftijd.

246. Jan Heeres 105 is overleden vr 19 mei 1796.

Opmerking bij het onderzoek: In Midwolde werd op 1-2-1674 een Lutgert gedoopt door een zekere Jan Heeres, mogelijk zijn grootvader?

Jan trouwde met Geeske Koenes 105 op 15 mei 1749 in Donkerbroek (Fr). Geeske werd geboren in Wijnjeterp (Fr) en is overleden na 3 juni 1798.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Heere Jans werd geboren in Zevenhuizen en werd gedoopt op 6 oktober 1754 in Midwolde.

123      ii.  Jantje Jans Breemhaar (gedoopt op 20 maart 1757, geboren in Zevenhuizen, Leek)

        iii.  Beerent Jans werd geboren in Zevenhuizen en werd gedoopt op 19 augustus 1759 in Midwolde.

         iv.  Berend Jans Breemhaar werd geboren in Zevenhuizen en werd gedoopt op 23 augustus 1761 in Midwolde. Berend was ook bekend als Barend Jans.

          v.  Aaltje Jans Breemhaar werd geboren in Zevenhuizen, werd gedoopt op 1 juli 1764 in Midwolde en is overleden op 25 juni 1830 in Zevenhuizen, Leek op 65-jarige leeftijd.


247. Geeske Koenes 105 werd geboren in Wijnjeterp (Fr) en is overleden na 3 juni 1798.

Geeske trouwde met Jan Heeres 105 op 15 mei 1749 in Donkerbroek (Fr). Jan is overleden vr 19 mei 1796.

248. Gauwe Kornelis,108 zoon van Kornelis Gauwes en Fopkje Kornelis, werd geboren in 1730 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden in 1802 in Noorderdrachten (Fr) op 72-jarige leeftijd.

Opmerking bij het onderzoek: Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten, k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13, vgl. Epen F.E.

Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

Gauwe trouwde met Renskje Foppes.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Kornelis Gauwes Visser werd geboren op 16 oktober 1753 in Warga (Fr), werd gedoopt op 16 oktober 1753 in Drachten (Fr) en is overleden op 25 oktober 1834 in Drachten (Fr) op 81-jarige leeftijd.

124      ii.  Jan Gauwes de Visser (geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) - overleden op 29 december 1834 in Opsterland (Fr))

Gauwe trouwde vervolgens met Aukjen Hendriks.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Engeltje Kornelis Gouwenga werd geboren in 1779-1780.

         ii.  Hendrik Kornelis Gouwenga werd geboren in 1788-1789.

        iii.  Foppe Kornelis Gouwenga werd geboren in 1794-1795.

         iv.  Rinskjen Kornelis Gouwenga werd geboren in 1797-1798.


249. Renskje Foppes .

Renskje trouwde met Gauwe Kornelis.108 Gauwe werd geboren in 1730 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden in 1802 in Noorderdrachten (Fr) op 72-jarige leeftijd.

250. Tabe Jelles werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 9 augustus 1795 in Ureterp (Fr).

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider.

Tabe trouwde met Yttje Bottes op 1 mei 1746 in Ureterp (Fr). Yttje werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 18 januari 1793 in Ureterp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Foekje Tabes werd gedoopt op 31 mei 1748 in Ureterp (Fr).

125      ii.  Antje Tabes Adema (geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) - overleden op 23 oktober 1821 in Opsterland (Fr))

        iii.  Maaike Tabes werd geboren circa 1756 en is overleden op 29 augustus 1831 in Ureterp (Fr) ongeveer 75 jaar oud.


251. Yttje Bottes werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 18 januari 1793 in Ureterp (Fr).

Yttje trouwde met Tabe Jelles op 1 mei 1746 in Ureterp (Fr). Tabe werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 9 augustus 1795 in Ureterp (Fr).

252. Ubel Gerbens .

Opmerking bij het onderzoek: Ubel Gerbens komt voor in het trouwregister (1737) van Lettelbert met zijn bruid Hindrikje Jacobs. In het doopregister (1737) van Tolbert staat alleen hij als vader van Gerben Ubels.
De naam Hendriktje Mekkes is alleen bekend uit de overlijdensakte (1830) van Jan Ubels Dijk, van wie geen doopgegevens bestaan, maar die van Niebert kwam (gegevens verloren gegaan).
Het is dus mogelijk dat Ubel Gerbens twee keer is getrouwd, een keer met Hendriktje Mekkes en een keer met Hindrikje Jacobs, maar het kan dus ook n Hendrikje zijn en wat naamsverhaspeling...

Ubel trouwde met Hindrikje Jacobs op 11 augustus 1737 in Lettelbert en Enumatil. Hindrikje was ook bekend als Hendriktje Mekkes.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 11 augustus 1737 te Lettelbert en Enumatil. Met attestatie van Oostermeer en van Niebert: Ubel Gerbens, van Oostermeer & Hindrikje Jacobs, van Niebert.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Gerben Ubels werd geboren in Niebert en werd gedoopt op 22 oktober 1737 in Tolbert. Gerben was ook bekend als Germ Ubels.

126      ii.  Jan Ubels Dijk (geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert - overleden op 25 februari 1830 in Marum)


253. Hindrikje Jacobs . Hindrikje was ook bekend als Hendriktje Mekkes.

Hindrikje trouwde met Ubel Gerbens op 11 augustus 1737 in Lettelbert en Enumatil.

254. Jan Hindriks Dijk,115 zoon van Hindrik Jans Dijk en Roelfke Stevens, werd geboren circa 1725 in Marum en werd begraven op 17 juni 1795 in Marum.

Notitie bij de begrafenis: Van de Kruisweg.

Opmerking bij het onderzoek: Op 6-5-1717 doopte de wever Hendrick Jans, wonende aan de Kruisweg te Marum, een zoon Jan. Het is niet duidelijk welke Hendrick Jans dit is, waarschijnlijk niet de goede. Deze doopdatum ligt namelijk vr het huwelijk met Roelfke Stevens. En dat Roelfke de moeder van Jan zou moeten zijn, is af te leiden uit de kindernamen.

Jan trouwde met Trientje Jans op 31 januari 1751 in Marum en Noordwijk. Trientje werd geboren in Marum en is overleden op 20 januari 1753 in Marum.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Trientje Jans Dijk werd geboren in Marum, werd gedoopt op 28 januari 1753 in Marum en is overleden in 1754 in Marum op 1-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Trientje Alberts op 21 september 1753 in Marum en Noordwijk. Trientje werd geboren circa 1725 in Tolbert en is overleden in 1772 in Marum ongeveer 47 jaar oud.

Notitie bij dit huwelijk: Den 21 Sept: tot Marum in den Houwelijken Staat bevestigt Jan Hindriks Dijk van ... en Trientje Alberts van Tolbert.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Roelfke Jans werd gedoopt op 20 januari 1754 in Marum.

         ii.  Roelf Jans Dijk werd geboren in Marum en werd gedoopt op 6 juli 1755 in Marum.

127     iii.  Hiltje Jans Dijk (gedoopt op 21 mei 1758, geboren in Marum - overleden op 4 augustus 1814 in De Wilp, Marum)

         iv.  Roelfke Jans Dijk werd geboren in Marum, werd gedoopt op 22 maart 1761 in Marum en is overleden op 12 augustus 1814 in Marum op 53-jarige leeftijd.

          v.  Albertje Jans Dijk werd geboren in Marum en werd gedoopt op 5 januari 1766 in Marum.

         vi.  Lamke Jans Dijk werd gedoopt op 9 oktober 1768 in Marum.


255. Trientje Alberts werd geboren circa 1725 in Tolbert en is overleden in 1772 in Marum ongeveer 47 jaar oud.

Opmerking bij het onderzoek: Is zij een dochter van Albert Schipper, en gedoopt in Tolbert 10-3-1726?

In Tolbert zijn twee huwelijken van een Albert/Allert:
Op 20-09-1684 attestatie gegeven aan Albert Pieters, van Westeremden & Jiltje Doejes, weduwe van Simen Everts. Op 28-04-1700 Allert Pieters, van Tolbert & Lamke Hindriks, van Midwolde.
Registratie: 16-05-1700, Midwolde en Leek
Aldert Pieters, van Tolbert & Lamke Hendrickx, van Midwolde.

De laatste zou de vernoemde kunnen zijn bij hun zesde kind.

Trientje trouwde met Jan Hindriks Dijk 115 op 21 september 1753 in Marum en Noordwijk. Jan werd geboren circa 1725 in Marum en werd begraven op 17 juni 1795 in Marum.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432. 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

6. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

7. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

10. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

11. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

12. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

13. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

14. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

15. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

16. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

18. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

19. LDS Familysearch.

20. Thomas Schripsema, USA, Notities.

21. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

22. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

23. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

24. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

25. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

26. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869.

27. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

28. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

29. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

30. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

31. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795.

33. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

34. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

35. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

36. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

37. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

38. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

39. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

40. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes.

41. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

42. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

43. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

44. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

45. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

46. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

47. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

48. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

49. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

50. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

51. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

52. Taeke van der Ley, Website.

53. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

54. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

55. Website Feringa, [[waar slaat dit op? 1777 Jan Jeltes Feringa werd geboren in Noordhorn, zoon van Jelte Jans Feringa en Grietje Kornelis Dijksterhuis. Jan Jeltes en zijn broer Kornelis (notabele in Oxwerd, bij Noordhorn) hebben geen nakomelingen. NB Aangenomen dat hij een zoon is; korenschipper, 38 jaar. Op 24-11-1846 gaf hij het overlijden aan van Grietje Alberts Feringa & Aafke Jans Mulder te Rasquert. Doopdatum nog uitzoeken]].

56. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

57. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

58. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

59. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

60. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

61. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

62. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

63. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

64. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

65. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

66. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

67. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

68. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

69. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

70. Willem Helder, Website.

71. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

72. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

73. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

74. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

75. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

76. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

77. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

78. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

79. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde? Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768. NB Niemand aan bruidegomszijde?.

80. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

81. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

82. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

83. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

84. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

85. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

86. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

87. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

88. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

89. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

90. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven.

91. Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot.

92. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

93. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

94. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

95. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

96. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

97. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

98. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

99. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

100. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

102. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

103. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

104. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

105. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

106. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389.

107. Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

108. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

109. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

110. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

111. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

112. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

113. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

114. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

115. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

116. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

117. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

118. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

119. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

120. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

121. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

122. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53.

123. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

124. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

125. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

126. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827.

127. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

128. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

129. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

130. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

131. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19).

132. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

133. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

134. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

135. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

136. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

137. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

138. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

139. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

140. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

141. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

142. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

143. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

144. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

145. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

146. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

147. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

148. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

149. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer...

150. B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994).

151. Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)...

152. Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

153. Taeke van der Ley, Website, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

154. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

155. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

156. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

157. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

158. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

159. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

160. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

161. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

162. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

164. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

165. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

168. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

169. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

170. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

171. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

172. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

173. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

174. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

175. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

176. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

177. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

178. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

179. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

180. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

181. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

183. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

184. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

185. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

186. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

187. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

188. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

190. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

191. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

192. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

193. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

194. Harm Walma, Notities, E-mail.

195. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

196. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

197. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

198. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

199. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

200. Wilco Boek, Website Schreuder.

201. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

202. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

203. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk).

204. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

205. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

206. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

207. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

208. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

209. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

210. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

211. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

212. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

213. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

214. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

215. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

216. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

217. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

218. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

219. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling.

220. Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier.

221. K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen".

222. Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

223. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

224. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

225. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk).

226. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

227. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

228. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

229. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
.

230. GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

232. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

233. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

234. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

235. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754.

236. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754.

237. Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

238. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

239. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

240. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

241. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

242. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

243. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

244. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

245. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

246. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

247. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

248. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

249. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

250. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

251. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 12 mei 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar