LUTJEGAST 
Verstorvene 1684-1776

In het kerkboek van Lutjegast stonden niet alleen de ledematen van 1684-1811, maar ook de overledenen tot 1776.
bron: DTB Lutjegast
transcriptie: Hans Schripsema, juni 2005
[L. = Ledemaat]
[? = kan ik niet lezen]
   
 
Fol. 40
Namen der Verstorvene in den tijt van G. Alstorff 
1684
October
Jantje Klaessen, L
November
Gerrit Cornelis kind Aeghtje
1685
Februari
Klaes hierckens? Vrouw Wimme
Geese Lamberts
Harcke Gerbens [beide] op de kruiswegh
Hemke Jans op de Westerhorn
Hemme Harmens Stijfkind Jacob Jacobs
30 Meert
Hindrick Tieerts
April
Heerke Jacobs smid op Vromabuiren
8 dito
Joost Harmens Schipper
11 dito
Neel Gerrits op de kruiswegh, L
13 dito
Jue Harmens op ’t Oost
Meij
Harmen Peters kind Peter
Juni
Tiet Jansen h.vrouw van Thomes Goukes, L
Hemme Harmens suster
8 Juli
Hitje h.vrouw van Gerrit Tonnis Ouderlingh, L
Decemb.
Reinder Jiljes op ’t Dorp sijn kind Jilje
25 dito
Martjen Alberts h.vrouw van Lambert Jans
1686
Febr.
Egbert Geerts Schipper bij Vroomaboeren
April
Aefke de h.vrouw van Evert Geerts op de Wierden
Juni
Thomes Jues, L
Anje Wed. van Lulcke Jans [Lolcke]
27 7br
Egbert Simmes soontje Simme
1687
Febr.
Harmen Peters sijn twee kinderen te weten Siaucje en Peter op den weg
Jacob Jans vrijgesel woonende bij Hemke Jans Wed. in de Westerhorn
3 April
Frederica Tijada van Starckenborgh huisvrouw van den heer Collonel Prot, L
7 dito
Tieert Alberts dogtertjen Trijntje
2 Juni
Minne Haickes de Smid sijn kind Haicke
Juli
Sijwert Douwes sijn kind Antje
Decemb.
Harmen Peters kind Siaucje
1688
Juni
Jan Geerts kind Martjen
Hemme Harmens kind Fosse
Aug.
Jacob Jans kind Jan
Willem Jans kind Jan
Fol. 41
Verstorvene
1689
14 Januari
Willem Jans kind Jan
20 dito
Jannes Jans kind Jan
31 Meij
IJle Goukes kind Eesse
Juli
Hemme Harmens kind Klaas
Grietje Jans h.vrouw van Menne Haickes, L
Jan Jans kind
Septemb.
Gerrit Cornelis kind Aeghtje
Octob.
Sijwert Douwes kind Douwe
Klaas Tammes jongman de stiefsoon van Lubbe Tomes
Jan Geerts kind Grietje
Novemb.
Thomes Gouckes Wed. haer kind Tijes?
Harmen Wevers kind nog ongedoopt
Heercke Gouckes Wed. haer kind Goucke
Decemb.
Popke Jans kind Ancke
Eenje Berents, L [of Fenje?]
1690
Janu.
Rein Gerkes, L
Feb.
Hittie Harckes Huisvrou van Peter Claesen
April
Albert Geerts eigenerfde tot Does. In de Kercke tot L.gast begraven, L
Aegt Jacobs
Joest Harmens kind Grietie
7 meij
Juffer Huijninga, L
17 dito
Joest Harmens huisvrou Ettjen Jansen, L
30 Sept.
Lambert Jannes, L
Octob.
Focce Jiljes kind Vrouwke
Heerke Gouckes kind Pietje
Novemb.
Harmen Riekels, L
17 dito
Grietje Peters h.vrouw van Gerrit Cornelis, L
18 dito
Jannes Alberts kind Lieuwe
21 dito
Maria Fransen h.vrouw van Gerrit Tonnis, L
Decemb.
IJde Julles, L
21 dito
Jan Harckes
23 dito
Klaas Jans kind Peter
1691
15 Juni
Haske Jans h.vrouw van Hercke Jannes
19 dito
Aefke Klaessen de Weduwe van Jacob Jans, L
Febr.
IJle Goukes kind nog ongedoopt
5 dito
Willem Jans Weduwe haer Dogter Hilje
6 Meert
Jacob Eckes, L
18 dito
Goucke Videnius
Roelef Harckes
3 April
Geeske Jans, L
9 Meij
Wijtske Jannes
20 dito
Menne Haickens kind Haicke
21 dito
Ekke Reinders
Juni
Willem Fockes kind Willem
Novemb.
IJle Gouckes kind Goucke
Popke Jans kind nog ongedoopt
Decemb.
Kunne moej, L
31 dito
Gerben Klaessens, L
1692
Janu’ri
Klaas Jantjes kind Roeleff
20 dito
Gebbe Tomes h.vrouw van Tonnis Jans, L
Febr.
Jan Olchers kind Geert
Jan Dirks stiefsoon
Jan Wennekes kind Sijke
Harmen Peters kind Nieske
2 April
Vrouwke Klaessens jongedogter, L
Benne Bennes
August.
Geeske een weeskind van Jannes IJckes
Beetje Tomes jongedogter
Jacob Jans kind Lubbe
17 Decemb.
Lebbe Tijssen, L
Tonnis Jans, L
1693
27 febr.
Klaas Arbs, L
15 meert
Jurjen Molanus kind Jacob
4 April
Romcke Klaessen
11 dito
Klaas Gerbrants Diaken, L
13 dito
desselfs huisvrouw Grietje Bauckes ? dese man de Weduwe zijnde jong? ? getrout den 16 meert deses jaars
Fol. 42
1693
4 Juli
Hemme Harmens kind Klaas
Septemb.
Jurjen Molanus kind Jurjen
2 Novemb
Harmen Peters kind Nieske
1694
14 Janu
Griet Jacobs
20 dito Focce Jiljes, L
23 februari
Goucke Tomes kind Tomes
9 April
De Welgeboren heer Onno Jacob d’Hertoghe, L
April
Benne Bennes soon Kempe
Klaasjen Harmens jongedogter
Popke Jans kind Luels
2 Meij
Aefke Ritskes, L
13 Junij
Dirk Jans , L
Augustus
Willem Abels kind Maicke
19 Septemb.
heerschup Joannes Wuijtjerus
18 novemb
Jan Wennekes kind Aeghtje Aefke
20 dito
Juffer Catharina Elisabet d’Hertoghe, L
24 Decemb.
Lambert Jans kind Catharina
28 dito
Meester Garbrant Harmens, L
1695
1 Meert
Lambert Jans kind Jan
16 Meij
Harmen Peters kind Jan
Sijbrich Aeldriks, L
1 Juli
Jan Willems
Menne Luels kind Jan
10 dito
Willem Jans wedu Hilje, L
Gale IJwema vrouw Wijtske
Jacob Hindriks kind Hindrik
19 dito
Harmen Peters vrouw Grietje, L
Jurjen Molanus kind Anneke
17 Aug.
Hindrik Jans, L
Sept.
Jan Wennekes kind Trijntje
6 Novemb.
Klaas Jans kind Lambert
Decemb.
Otte Jans kind Grietje
1696
15 febr.
Harmen de soon van Hemme Harmens
25 meert
Gale IJwema, L
April
Roeleff Tammes kind Klaaske
Meij
Sasker Jans kind Jan
29 Octob.
Jurjen Molanus kind Jacob
22 Novemb.
Rieucke Gouckes, L
1697
19 Januari
Meindert Luitjes
Meij
Harmen Geerts kindjen
6 Juli
Hilje Jacobs, L
Eijte Tomes kindjen nog ongedoopt
Willem Abels kind Abel
19 Octob.
Roeleff Freriks, L
Elle Jans kind Jan
21 novemb
Jantjen Saskers, L
1698
9 febr.
Menne Haickes Smid sijn kind Wimke
21 meert
Neel moej de weduwe van Jacob Eckes, L
29 dito den wevers gesel uit Munsterland Harmen
22 Augusti
Sasker Jans kind Jan
27 dito Berber Klaessen huisvrouw van Jurjen van de ?, L
1 Novemb.
Jan Olchers kind Geerd
1699
Febr.
Grietje Lebbes jongedogter
13 meert
Elle Jans, L
22 april
Fenne Jans huisvrouw van Harmen Luitjes
16 Juni
Het soontjen van mij G: Alstorff Wijnand
28 dito
Jannes Lamberts kind Lambert
3 Juli
Jacob Hindriks kind Hindrik
17 Augusti
Thijs Janssen, L
1700
Meert
Abel Roelefs kind
6 April
Hijlcke de huisvrouw van Focco Peters, L
8 Meij
Siauckjen Jurjens, L
10 Juni
Antje Gerbens h.vrouw van Claas Focces, L
Juli
Albert Berends kind Berend
29 Septemb.
Trijntje Jacobs h.vrouw van Albert Berens, L
23 Novemb
Harmen Peters kind Arend
28 dito
Jeike Hindriks h.vrouw van Hidde Ottes, L
Fol. 43
Verstorvene
1701
Meert
Gerrit Cornelis kind Aegtjen
Jelte Jacobs kind Grietje
Harmen Peters kind Grietje
April
Barber Klaessen, L
Toomes Tonnis een arme weese
Meij
Frans Peters kind Reinje
Juni
Leene Lenses, L
5 Juli
Lambert Jans kind Ida
13 dito
Harmen Luitjes kind Frerick
22 dito
Jan Tonnis een arme weese
28 August.
Jacob Jans Smidsgesel
12 Sept.
Harmen Hindriks kind Trijnje
24 dito
IJwe Martens kind Gale
10 Decemb.
Tijs Lamberts kind Lambert
23 Decemb
Tonnis Sijbrants Eigenerfde
1702
8 April
Joest Harmens, L
14 dito
Lammichjen Jochums h.vrouw van Geerd Harmens, L
23 dito
Lambert Jans kind Geert
27 dito
Jannes Lamberts kind Lambert
8 meij
Jan Wenneks kind Titia
Hidde Ottes kind Eenje
7 Juli
Reemcke Jans h.vrouw van Reinder Eckes, L
De Heer Wuitiers sijn kraamkind
25 dito
Willem Fockes
26 dito
Lubke Heerkes h.vrouw van Frans Peters, L
27 7br
Iwe Martens Meima, L
Jan Jacobs kind Wemel
7 Octob
Harke Jans oud in sijn 91 jaar
Novemb 
Frans Peters kind Lubke
1703
1 Januari
Reen Jacobs de dienstmaagd van Lambert Jans
23 febr
De Heer Overste Bernhard Johan van Prot, L
15 Meert
Focce Peters
April
Arrien Jans
Klaas Eckes kind Ecke
7 meij
Renske Jacobs h.vrouw vam Jan Jacobs, L
14 meij
Jan Tieerts
19 meij
Trijnje de h.vrouw van Lubbe Tomes, L
22 dito
Tamme Lubbes kind Tomes
8 Juni
Harmen Hindrix kind Derk
Septemb 
Gebbe moej de weduwe van Lebbe Tijssen
23 7ber
Theijs Lambers kindt Lambertje
Roelef Roelefs kindt Hilje
Harm Luitjes Kindt Roelefke
	([Alledrie] door abuis hier gesteld als zijnde gedoopte)
6 Octob
Albert Franssens kind Cornelis
8 dito
Vroukjen Johannes h.vrouw van Roelef Roelefs, L
26 dito
Date Dates
Jan Jurjens kind Barber
12 Novemb.
Vrouw Emerentiana Fossetta Cloot h.vrouw van de Heer Wuitiers
1704
14 januari
Grietje Lamberts Dogter van Lambert Jans
22 dito
Giel
4 febr.
Eeuke Karst Weduwe van Joest Harmens, L
15 April
Pietje Peters h.vrouw van Otte Jans, L
26 dito
Jeltje het kind van Otte Jans
5 Sept.
Grietje Jans h.vrouw van Albert Berents
14 dito
Berend het kind van Albert Berends
30 dito
Lulke Karst, L
23 October
Jurjen Jans
2 November 
Geerd Dirks, L
11 Xber
Siauckjen het kind van Eite Thomes
1705
10 febr
Hilje het kind van Roeleff Roelefs
11 febr 
Jantjen de Dogter van Lambert Jans
19 dito
Jan Olchers kind Jan
13 meert
Menne Luels kind Foekjen
1 april
Barber Jansen h.vrouw van Andries Ages, L
10 Meij
Popke Jans kind Anje
13 Juni
Wicher Sijbrants op de Nee [Nie]
15 Juni
Johannes Martinus Alstorff J.U.Doctor
Juli
Klaas Jans, L
Novemb.
Sibrant Tijmens kind Renske
12 xbr
Gouke Tomes kind Heerke
11 dito
IJmke Luels h.vrouw van Popke Jans, L
20 dito
Gouke Thomes kinder Cornelis en Heerke [Harke?]
31 dito
Jan Helms, L
1706
20
Janu. 
Lijke Remmers een dienstmaagd
21 dito
Trijntje Peters Havinga, L met haar kraamkind
1 febr.
IJwe Meima
3 dito
Het Soontje van mij Wijnand
17 dito
IJke Hermanni h.vrouw van Gouke Toomes, L
Het kraamkind van Albert Berents
14 april
Trijntje Peters h.vrouw van Reenik Teekes, L
21 dito
Aefke Willems weduwe van Roelef Freriks, L
Juni
Gerrit Cornelis kind Willem
26 Juni
Tamme Lubbers kind Elle
Augusti
Jan Jacobs kind Wemel
7ber
Renske de weduwe van Dirk Jansen, L
Franke moej.
Fol. 44
Verstorvene
1706
17 Octob.
Het kind van Claas Ekkes, Anje
xber
B[D]ouwe Sijbrantd kind Jaske
Decemb.
Abel Jacobs kind Harmen
1707
13 Januari
Klaas Jans kind Peter
18 dito
Harmen Geerds wever
19 dito
Reintjen Jans kind Jan
14 meert
Peter Claessen, L
April
Tijs Lamberts kind Lambertjen
8 Juni
Lambert Jansen Hijlema, L
15 dito
Maike Jans h.vrouw van Menne Luels, L
1 7br
De huisvrou van Tamme Lubbes, Thomes en Renske
30 7br
Frans Harkes, L
Octob.
Het kraamkind van Hidde Ottes
20 xbr
Jacob Jans, L
1708
10 meert
Frouke de huisvrouw van Hemme Harmens, L
1 meij
Het kind van Roelef Peters, Gale
3 dito
Joannes Wuijtiers een kind in onegt geboren
27 meij
Abel Jacobs kind Geertjen
10 Juni
Hilje Lamberts Hijlema jongedogter
5 Octob.
Klaas Ekkes kind Antje
6 Decemb.
Geertjen Egberts
9 dito
Otto Jans
30 dito
Tamme Lubbes kind Trijntje
1709
12 januari
Hidde Ottes, L
6 Meert
Antje Lijkels h.vrouw van Gerrit Cornelis
Trijne Moej Weduwe van Lambert Jans, L
22 meert
Aukjen Joestens h.vrouw van Roelef Roelefs, L
29 meert
Aukjen Gales Iwema h.vrouw van Roelef Pieters, L
april
Roelef Peters kind Gale
15 Juli
Het Dogtertjen van Mr Jan Christiani, Lisebet
29 Novemb.
Alegunda Wussum h.vrouw van Secrtet. Videnius, L
5 Decemb.
Sijbrant Tijmens Vrouw met haar kraamkind
29 Decemb.
Geertruit Jurjens Vrouw van Lucas Lucassen wever
1710
18 Januari
Het Soontjen van Klaas Jans, Lambert
31 dito
Gebke Reenicks h.vrouw van Gouke Toomes, L
3? febr.
Frans Peters kind Jan
14/15 febr.
Tietje Focces j.dogter, L
18 meert
Wijtske Mennes Vrouw van Jacob Jans, L
Verstorvene
1710
11 Juli
Trijne Harkes Weduwe van Geert Dirks, L
27 Augusti
Harmen Jacobs kind Jacob
12 novemb.
Bouwe Sijbrands indertijd Diacen, L
1711
April
Fridse Tonnis
Meij
Tamme Lubbes kind Trijntje
3 Juli
Frans Peters kind Aeltjen
6 Augusti
Eebel Annes h.vrouw van Jan Wennekes, L
8 7br
Abel Jacobs kind het jonghste
6 Octob.
Roelef Roelefs kind Aukjen
1712
10 April
Hindrik Gerrits vrijgesel
14 Novemb.
Eite Tomes, L
1 Decemb.
het kind van Abel Jacobs, Willem
30 dito
Tijmen Sijbrants
1713
9 Janu.
Geeske Freriks met haar kraamkind h.vrouw van Jannes Lamberts, L
25 Juni
het kind van Jan Wennekes, Nieske
19 Augusti
Jelkjen Hindriks h.vrouw van Roelef Tammes, L
5 7br
het Soontjen van Schelte Popkes, Popke
14 Octob.
Jantjen de weduwe van Romke Claessen, L
7 xbr
het Soontjen van Sijbrand Tijmens, Tonnis
1714
febr.
het Soontjen van Roelef Peters, Peter
17 febr.
Brand Reinderts kind nog ongedoopt
21 dito
de Soone van Willem Jans, Jan
17 meij
de Soone van Jacob Tijmens, Tijmen
13 Juli
het kind van Sijbrnat Tijmens, Tijmen
28 Augusti
het kind van Lucas Lucassen
25 9ber
Barber Gerrits Weduwe van Frans Harckes, L
12 xbr 
Antje Folkerts h.vrouw van Harmen Joestens met haar twee kraamkinderen
29 xbr
Tietje Jacobs h.vrouw van Gale Wirks
1715
7 Janu.
Riemke Hindriks h.vrouw van Jan Jacobs met haar kraamkind
20 Janu.
het kind van Jan Claessen, Claes
20 meert
Het kind van Klaas Ekkes, Hindrik
18 Juni
Het kind van Date Dates, Trijntje
Juni
Antje Jans h.vrouw van Willem Jans
25 Augusti
Peter IJles de kooiker
5 7br
het kind van Roelef Peters, Martjen
1 8br
Brand Reinders kind Hindrik
1716
31 meert
De E. Reinder Ekkes Kerkvoogt, L
April
Roeleff Tammes kind Jelk
Harmen Joestens kind Folkert
29 April
Geerd Wigbolds, L
7 Juli
Menne Luels, L
8 Juli
Focce Wobbes, L
20 Juli
Menne Haickes Dogter Stijntje
23 Augusti
het kind van Tamme Lubbes, Renske
Octob.
Jan Hindriks kind nog ongedoopt
2 9br
De E. Secret. Johannes Videnius, L
Fol. 45
1716
24 Novemb.
Jantjen Egberts h.vrouw van Klaas Ekkes, L
6 xbr
Krijnje de Weduwe van Lulke Karst, L
28 xbr
Menne Haikes Smid, L
29 xbr
Trijntje Tijmens h. vrouw van Tamme Lubbes, L
1717
8 meert
Harmen Berents kind Menne
22 meert
Hemme Harmens, L
16 april
Folkert Piers, L
4 meij
Jantjen Jans een Weduwe tot Zuidhorm woonagtig
meij
Gouke Tomes Soon Tomes
Juni
Fetje Romkes j.d.
3 Juli
Roelef Tammes kind Grietje
10 August.
Aucke Jans h.vrouw van Jurjen Molanus, L
11 Septemb.
Roelef Peters kind Baukjen
27 Septemb.
Gerrit Cornelis Soontjen Willem
24 Octob.
Jan Wennekes kind Lucas
1718
Febr.
Jannes B[R?]eninks
28 Julij
Trijne Moeij Weduwe van Olchert Jans, L
Aug.
Jan Wenneks kind nog ongedoopt
3 7br
Jannes Lamberts kind Harke
26 Octob.
MeVrouw de Overstinne Prot, L
Novemb.
Martjen Jans Weduwe van Hindrik Jans
20 dito
Griet (Groene) Weduwe van Peter IJles
1719
meert
Gieuwe Fokkes kind Aefke
29 Meij
Harmen Luitjes
14 Juni
Anna Margareta Alstorff
11 August.
Jan Hindriks Smit sijn kind Maike
12 August.
Fokjen Weduwe van Jan Hindriks
August. 
Wicher Harmens bij de trekweg sijn kind Geeske
Peter Martie Alberts kind Maike
11 Sept.
Jannes Lamberts kind Grietje
Roelef Peters kind Baukjen
15 Sept.
Wijbe Cornelis kind Meindert
16 Sept.
Grietje Tiepkes Weduwe van Thomes Goukes
21 Octob.
Lamme Uwes, L
Jan Hindriks Smits kind nog ongedoopt
Sijbrant Tijmens kind Renske
Abel Jacobs kind Anke
7 Novemb.
Marten Alberts, L
Decemb.
Tonnis Jans kind Uilcke
24 Decemb.
Pietje Klaessen Weduwe van Folkert Piers, L
31 Decemb.
Popke Jans, L
1720
2 Januari
Hindrik Hindriks Wevers kind Geeske
4 dito
Hindrik Jans j.m.
31 dito
Dieuwer Lamberts Weduwe van Klaas Jans, L
19 febr.
Jantjen Jans h.vrouw van Roelef Roelefs, L
20 dito 
Anke Harmens h.vrouw van Cornelis Gerrits, L
23 dito
Simke Jiljes h.vrouw van IJle Goukes, L
Verstorvene
1720
7 meert
Roelef Tammes, L
24 meert
Roelef Roelefs kind Harmen
4 april
Jacob Jeltes Soon van Jelte Jacobs
13 april
Wibrich Cornelis h.vrouw van Jan Hindriks
Roelef Roelefs kind Drewes
28 april 
Eltje Fokkes Weduwe van Popke Jans
30 april
Jelte Jacobs, L
4 meij
Frieuke Jans Weduwe van Otto Jans
10 meij
Martjen Tomes h.vrouw van Jacob Jans
12 meij
Jannes Lamberts Soon Lambert Roeleff
23 meij
Gerrit Cornelis Soon Nijkel
25 dito
Grietje Tonnis h.vrouw van Tonnis Jansen
27 dito
Elle Fokkes
29 dito
Jacob Jans
6 Juni
Tonnis Janssen
12 Juni
Jan Tonnis j.m.
15 Juni
Jantjen Jans Huisvrouw van Tijs Lamberts, L
18 Juni
Jan Olchers, L
25 Juni
Harmen Hofhuis Soontjen Geerd
14 Juli
het kraamkind van de Heer dHerthoge
17 Juli
Gerrit Cornelis
26 Juli
de h.vrouw van de Heer dHerthoge
3 Aug.
Harmen Jacobs, L
20 Augus.
het kraamkind van de Hoovenier Jan
13 Sept.
Willem Jans
8 Octob.
Juffer Maria Helena dHertoge Dogter van Feringa
29 Octob.
Jan Jacobs, L
4 Novemb.
Foske Reinders Weduwe van Menne Haikes, L
5 dito
Antje Fockes j.d., L
6 dito
Haike Mennes j.m.
5 Decemb.
Luel Mennes
Klaas Fokkes Eskes, L
7 Decemb.
Lucas Lucassen Wever bij de terkweg
15 Decemb.
Jannes Lamberts Schoemaker, L
26 Decemb.
Trijntje Bartels Weduwe van Jannes Lamberts, L
1721
24 Januari
een Stoelbieder uit Friesland sig ophoudende op de kruisweg
18 Febr.
Jilje Dirks, L
23 meert
Jan Wessels Christiani Schoolmr., L
Krijnje Jans h.vrouw van Willem Fokkes
30 meert
Geertjen Franssen Weduwe van Jan Helms, L
3 april
Derk Willems in de mieden
1 meij
Geeske Karst h.vrouw van Albert Berents, L
20 meij
Trijntje Olchers j.d. Jans j.d., L
11 Juni
Harmen Hindriks, L
5 Juli
Jacob Hemmes kind Diewer
24 Juli
Francis Gerhardus Weddeman sijn kind Lijsebeth
Fol. 46
1721
21 Aug.
Tijs Lamberts Gortemaker
10 Sept.
Brant Reinders, L
28 Octob.
Trijntje	Weduwe van Peter Jans
22 xbr
Trijntje Jans h.vrouw van Willem Abels, L
1722
11 Januari
Jacob Hindriks, L
18 dito
Roelef Jans sijn kraamkind
9 febr.
Francis Gerhardus Weddeman
meert
Brecht Joestens
20 april
het kind van Jan Federik Jans, Hindrik
2 Juni
hier begraeven Pier	een oud vrijer van Visvliet
10 Juni
het kraamkind van Jacob Hemmes, Vrouwkjen
15 Juni
het kraamkind van Jan Hindriks Smit, Grietje
25 Juni
Peter Martens op noorder feringa
nog 
Jantjen Mennes h.vrouw van Harmen Berents, L
27 Juli
Harmen Berents, L
19 Aug.
Assel Jans, L
25 Aug.
Wiske Lamberts h.vrouw van Sasker Jans, L
29 Aug.
Harmen Joestens, L
3 7br
Harmen Berents kind Maike
11 7br
Jacob Geutjes
7br
Gieuwe Fokkes kind Jantjen
27 7br
Aucke	een oude meit onder de Diakonie
3 Oct.
Griet Tijmens
10 Oct.
het kind van Jan Klaessen Klaes
15 Oct.
Albert Berents, L
17 Oct.
Wijbe Cornelis Ouderling in der tijd
31 Oct.
Aeltjen Bennes h.vrouw van Roelef Peters, L
3 Nov.
Fijke Martens een oude blinde meid, L
11 Nov.
Roelef Peters kind Peter
30 Nov.
Frans Peters, L
5 xbr
Swaantjen Gerbrants h.vrouw van Frans Peters, L
19 xber
Lijsebeth Roelefs h.vrouw van Jacob Tijmens, L
21 xbr
IJwe Sijbolts
23 xbr
Fenne Tijssen Weduwe van Roelef Tammes, L
26 xbr
Peter Fransen onder de Diakonie
nog
Menne het Soontjen van Harmen Joestens
1723
11 Janu.
Foske Hemmes h.vrouw van Klaas Roelefs, L
14 febr.
Jan Wennekes, L
15 meij
Harmen Hindriks Wever bij de trekweg sijn kind
5 Juni
Abraham Ulriks de Rooderoe sijn kind
29 Juli
Heerke Simmes
7 Octob.
het Soontjen van Wijbe Cornelis, Klaas
4 Novemb.
het kraamkind van Jan Claessen, Dieuwer
16 xbr
Maijke Harmens Weduwe van Tieert Siours, L
20 xbr
Sasker Jans, L
Verstorvene
1724
Januari
de kinderen van Peter Martens Wedu. Marten en Geertje
meert
tweelingen van Jan Hindriks Smit een ongedoopt het andere Hindrik
meert
Klaas Willems kind Tijs
11 Juni
Jan Arents kind Sijbrand
31 Aug.
Trijntjen de Dogter van Roelef Peters
11 7br
Maice Renekes h.vrouw van Harmen Hindriks
9ber
Brechtje Jurjens h.vrouw van Cornelis Gerrits
Keike Hindriks j.d.
Jantje Jans j.d.
4 xbr
Roelef Peters kind Baukjen
17 xbr
Jan Klaessen, L
18 xbr
Grietjen Videnius Weduwe van Harmen Jacobs, L
1725
24 febr.
Cornelis Gerrits kind Grietje
3 meert
Jan Claessens Weduwe kind Dieuwertje
april
Jan Popkes kinderen Jan en Popke
25 april
Hermannus Hekhuis Weddeman
18 7br
Jan Hindriks kind Hindrik
30 Oct.
Garmt Jans kind Trijntje
4 9ber
Garmt Jans kind Albert
1726
11 Janu.
Willemke Lieuwes Wed. van Harmen Luitjens, L
febr.
Onne Doeskers kind nog ongedoopt
9 meert
Jantjen Saskers jongedogter
27 meij 
Gijwe Fokkes kind Focco
20 Juni
Garmt Jans kind Albert
8 Juli
Ebel de dogter van Klaas Ekkes
16 Juli
Geertjen Harkes de Wed. van Willem Fokkes
25 Juli
twelingen van Gieuwe Focces noch ongedoopt
Sept.
het kraamkind van Jan Derks nog ongedoopt
Trijntje Sijtses h.vrouw van Roelef Jans, L
Octob.
het kind van Jan Popkes, Popke
21 9br
Hindrik Hindriks kind Hindrik
24 9br
IJdje Alberts h.vrouw van Harmen Peters, L
xbr
het kind van Roelef Peters nog ongedoopt
17 xbr
Fokke Klaessen Jongman
1727
1 meert
Ariaentje Ariaens h.vrouw van Thijs Jans, L
1 april
Vroukje het kind van Jilje Dirks en Foske Hemmes
15 meij
Grietje het kind van Jan Hindriks Smid
1 Juli
Ebeltje Jiljes Wedu. van Hemme Harmens, L
8 Juli
Grietje	Weduwe van Jacob Geutjes
30 Juli
Ariaentje Hijlkes h.vrouw van Gerrit Gerrits, L
16 Aug.
Welmoet Wirks Weduwe van Luen Mennes, L
9 Sept
Jacob Hemmes Dogtertjen Dieuwertjen
Sept.
Klaas Derks kind Meindert
Jan Popkes kind Popke
Octob.
Jan Lamberts kind Grietje
25 Novemb.
Menne Harmens een weeske onder de Diakonie
2 xbr
Jan Harmens Soon van Harmen Luitjes onder de Diakonie
Fol. 47
1728
Janu.
het jongste kind van Roelef Jans, Jan
het jongste kind van Jan Lulkes, Aafke
19 febr.
Lubbe Tomes, L
Foske Abels Jongedogter
6 meert
Reenik Teekes, L
Jan Derks kind IJdje
8 april
Jan Popkes in der tijd Diaken, L
1 meij
Wicher Harms
27 meij
Harmen Peters in der tijd Ouderling, L
2 Juni
Gerrit Sterenberg Schoolmr., L
4 Juni
Grietje Jans Weduwe van Jan Olchers, L
Ekke Feddes kind Antje
3 Juli
Reinder Jans, L
2
Gieuwe Fokkes kind Fokke
Oct.
Antje het kind van Harmannus Hekhuis
Novemb.
Roelef Peters kind Peter
27 Novemb.
Siaukje Harmens, L
Jacob Klaessens kind nog ongedoopt
30 xber
Roelef Jans, L
1729
2 febr.
Klaas Willems kind Thijs
21 febr.
Roelef de Soon van Roelef Roelefs
22 dito
Vrouwke Moej een seer oude Weduwe, L
23 dito
Lambert Jannes jongman
7 april
Reinder Feddes kind Trijntje
25 april
Popke Hindriks de Rooderoe
13 meij Froukjen Jans h. vrouw van Sibold Eewes met haar kraamkind
26 Sept
Johanna Christiani Jongedogter
11 xber
Thijs Jans, L
1730
3 Janu.
Meerten Jans
18 febr.
het kind van Mattijs Feijkes, Elske
21 febr.
het kind van Jan Jacobs, Thijs
23 febr.
het kind van Mattijs Feijkes, Peter
22 april
Benink Geerts
23 april
Jacob Hemmes kind Klaas
13 7br
Jan Hindriks kind Klaas
25 7br
Halbe Hindriks kind Frans
Octob.
Harmen Dates kind Ancke
29 Novemb.
Etjen Dogter van Harmen Joestens
11 xbr
Anje Claessen Weduwe van Wijbe Cornelis, L
24 xbr
Johanna het Dogtertjen van Jan Frederik Jans
29 xbr
Remmert Jeltes Jongman
Verstorvene
1731
6 febr.
Peter Soon van Geert Wigbolts en Metje Martens
9 febr.
Dirk nagelaten Soontje van Jilje Dirks en Foske Hemmes
14 febr.
Geutje een arme weese Soon van Jacob Geutjes
26 febr.
Wijke Tammes h.vrouw van Cornelis Gerrits, L
3 meert
Jan Lulkes kind IJmke
8 meert
Fennichjen Sijmens h.vrouw van Mr Jan Venema, L
10 meert
Anke het kind van Jan Lulkes
IJdje het kind van Jan Derks
20 meert
Klaas het kind van Jacob Klaessen
27 meert
Harmen Tieerts
7 april
Sijmon het kind van Mr Jan Venema
10 april
Kunje Claessen h.vrouw van Jan Arents
Lambert het kind van Tiebbe Harmens
25 april
Hemme het kind van Jacob Hemmes
8 meij
Anje Egberts een oude meid onder de Diakonie
19 meij
Jan het kind van Hindric Hindricks
25 meij
twee kinderen van Harmen Tieerts Wed. na haar mans dood in de kraam bevallen nog ongedoopt
Juni
Grietje het Dogtertje van Matthijs Feikes
Lucas het Soontje van Wicher Harms Wedu.
17 Aug.
Aeghtje het Dogtertje van Ekke Feddes
19 Sept
Jan Hindriks kind nog ongedoopt
31 Oct.
Tietje IJles h.vrouw van Willem Fokkes
29 Novemb.
Peter? het soontje van Klaas Wobbes
4 xbr
Trijntje Harmens h.vrouw van Gerrit Gerrits
15 xbr 
Harmen het Soontje van Gerrit Gerrits
22 xbr
Klaas Ekkes
1732
10 Janu.
Jurjen het kind van Harmen Dates
16 meij
Hindrik Jans Jongman
12 Aug.
Klaas Willems
6 Sept.
Harmen het kind van Date Harmens
1733
15 Janu.
Durk het kind van Durk Jans Bakker
Jan het kind van Cornelis Barnjes
3 febr.
Jan het kind van Durk Jans Bakker
7 febr.
Fenna het kindje der Weduwe van Klaas Willems
20 febr.
Grietje Jans h.vrouw van Hindrik Hindriks, L
25 april
Beitske Uipts Wedu van Euwe Sijbolts, L
27 meij
Egge het kind van Durk Jans Bakker
25 Juni
Jan de Soone van Roelef Roelefs
1 Aug.
Jan het kindje van Durk Jans Bakker
10 Sept.
Jacob het kindje van Johannes Hajes
1734
13 febr.
Roelefke	Wedu van Harmen Hindriks
3 april
Hindrik het kindje van Jan Hindriks Smid
27 meij
Jacob Klaessen Schoemaker, L
31 meij
Gerrit het kindje van Jan Hofkamp
5 Juni
Wijbrand Basseleurs kindje nog ongedoopt
20 Juni
Johanna Zaunslifer h.vrouw van Dr. Georg Alstorff
29 Juli
Klaas Jantjes, L
13 Sept.
Tiebke Meinders h.vrouw van Jan Lamberts
Fol. 48
Verstorvene
1735
12 febr.
Jurjen Molanus, L
25 meert
Fennichjen het kind van Jan Jacobs
10 april
Lijsebet het kind van Tiebbe de rooderoe
2 april
Date het kindje van Roelef Peters
25 Juni
Peter Wijbets, L
17 Aug.
Menke Wijgers Weduwe van Peter Wijbes, L
3 Oct.
Aeltien Gerrits huisvrouw van Hindrik Jans, L
15 Novemb.
Gerrit Gerrits, L
23 Novemb.
Tijetske Jacobs de Dienstmeijd
27 Novemb.
Unico Michiel dHertoghe Heer van Feringa, L des avonds
1736
int begin van meert
de twee soontjes van Roelef Peters na dat 3 a 4 daagen te vooren gebooren waren
meij
Jan Hindriks Smit sijn jongste kind IJdjen
Fremer Arents Huisvrouw van Cornelis Jans
21 Augusti
Hemme het Soontje van Jacob Hemmes
10 Sept.
Grietje Klaessen Weduwe van Klaas Fokkes Eskes, L
22 Sept.
Gijwe Fokkes Diaken in der tijd, L
9 Octob.
Roelefke het kind van Date Harmens
16 Novemb.
Grietje Tijeerts h.vrouw van Peter Reniks
1737
1 Januari
Corneli het kindje van Hindrik Hindriks
Meert
het kindje van Wijbe Peters nog ongedoopt
15 april
Brand het kindje van Hindrik Jans
5 meij
IJle Goukes, L
meij
Grietje Weduwe van Jelte Jacobs
2 Juni
Jan Hofkamp en Siwerdina Krijgmans kind Doede
Juli
Hindrik Meinders en Wendeltje Meertens kind Jan
7 Aug.
de Paapsche weever bij de trekweg sijn kind begraeven
21 Novemb.
Roelef Roelefs, L
13 Decemb.
Albert Jans kind Jan
14 Decemb.
Trijntje Roelefs huisvrouw van Lieuwe Alles, L
20 Decemb.
Wijbrand Basseleurs kind Wijnand
1738
31 Janu.
Achnetha het kindje van Halbe Hindriks
--------------------------vanaf hier andere handschriften----------------------------
April
Alle Jacobs kind
nog
de Kreemer van Eijberb. Gosling
Juni
Cornellis Jans kind Jan verstorven
26 dito
Jan Jans int gemeen Jan Bek
3 Juili
de Kreemer Gosling voorn.s weduwe
Juili
Louwe Roelfs kind Jantjen
September
Aaltjen Sijbes wed. van Andries Aages
4 November
Hindrik Jans kind Martha
1739
31 Augusti
Jan Hindriks kind Gerrit
1 September
Pieter Cornellis kind Menke
11 dito
Wijbrant Basseleur sijn kind Gesina
29 dito
Harm Hindrix wever bij de Eijberburen sijn kind
6 November
Jan Derks kindje Idje
Verstorvene
1740
12 Januari
Claas Derks kind Derk verongelukt
Cornellis Barnjes kind Barnje
Januari
Louwe Roelfs kind Roelf
Febr.
Peter Dates kind Barber
2 April
Thomas Tammes kind Wijbe
15 dito
Harm Joestens
21 Juili
Anje Saskers Huisvr van Jan Lamberts
15 7br
Fedde Tijes
6 November
Wobbe Fokkes
20 dito
Grietje Jeltes Huisvrouw van Bonne Eilerts
December
Jan Derks en Grietje Harms kind IJdje
1741
23 Maij
Aafke Tammes Huisvrouw van IJje Jeltes
3 Juinij
Claas Wobbes
5 dito
Rijtje Reinders Popkes Huisvrouw van Tonnis Geerts
Jan Hindrix en Frouw Hindrix kind IJdje
8 dito
De Hoogwelgeboren Heer B.J. De Hertoge Heer van Boekstee
16 dito
Tamme Lubbes
31 December
Foske Roelofs Huisvrouw van Reender Jacobs
1742
7 meert
Geeskemoeij de moeder van Derk Schoenmaker op Gerks Clooster
6 Junij
Geertje Tialks Huisvrouw van Mattias Feikens
Soldaat in de Compagnie van Capitein Bennema
1743
23 Januari
Diewerke Jacobs Dogtertje van Jacob Hemmes
1742
23
Abel Jans en Renske Reitses kind Geertie
1743
6 meert
Jan Lammerts kind Mekke
15 meert
Harm Dates en Johanna Jurjens soon Date
20 meert
Jan Lammerts kind Grietie
21 dito
Jan Lammerts kind Wiske
19 meert
Fokel Roelofs Huisvrouw van Cornelis Jans
22 dito
Date Harms soon Harm
30 meert 
Hindrik Bartelts Wolda kind Daniel
20 April
Jan Jacobs Dogter Fenne
21 dito
Pieter Dates kind Date
16 Meij
Rense Harms Dogter Trijntie
24 dito
Jeijje Jans Wed. van Wobbe Fokkes
27 Meij
Frouwke Douwes
19 Junij
Albert Jans
Fol. 49
Verstorvene
1743
12 Augusti
Grietie Harms Huisvrouw van Jan Derks
18 dito
Leuwe Alles kind
1744
21 Januari
Luitjen bij de Tocht int West ende
9 meert
Pieter Cornelis kind
22 dito
Cornellis Gerrits Timmerman
8 Meij
Derk Jans Bakker
8 dito
Anne Popkes Dogtertie genaamt Corneliske
21 Aug.
Abel Harms Kuiper
5 7br
Willem Doties kind Claas genaamt
17 October
Boukje Meinderts Huisvrouw van Claas Derks
19 November
Anje Tijsses Huisvrouw van Jan Jacobs
2 December
Louwe Roelofs kind Roelof
4 December
Hindrik Bartels Wolda kind Engbert
10 December 
Jan Harms kind
12 December
Willem Fokkes
14 December
Jan Jacobs Roderoe
1745
30 meert
Auctje Ites Huisvrouw van Anne Popkes
5 april
de Hoog Welgeboren Mevrouw van Feringa
11 april
een Diakonie kind ten Huise van Lubbe wever ant Oostende
Dan int laatst van Meij Date Harms kind int water versmoort
29 Junij
Hanne Jurrijens Huisvrou van Date Harms
Juli
Date Harms
?
Anke Willems wed. van Jacob Hindrix
Barnje Harinx kind
1746
8 Januari
Halbe Hindrix Dogter Geeske
Meert
Aafke Hindrix wed. haar soon Lammert
Jan Moddermans kindt
9 Octob.
het Dogtertie van Domi: Hagenouw genaamd Careijna
25 dito
Grietie Harms Huisvrouw van Cornelis Jans
7 Nov.
Pieter Roelofs
26 Nov.
Jan Meinderts
1747
Derk Harms
25 febr
Tonnis Geerts kind doot ter werelt gekomen
23 april
Jantien Jans huisvrouw van Barnje Harings en kind
21 Juli
Aafke Hindrix wed. van Cornelis Gerits kind
17 Oct
Aagtie Hindrix Huisvrouw van Cornellis Derks
26 Dec.
Anne Fokkes kind
1748
13 Januari
Jan Leuwes
17 dito
Tietie Jans Huisvrou van Eje Jeltes
Verstorvene
1748
22 Januari
Hindrik Hindrix wever sijn kind
22 Jan.
Lubbe Harms weever sijn kind in het ijsgat verdronken
6 Febr.
Jan Lammerts
17 dito
Tieert Stiefzoon van Pieter Reeniks
25 dito
Hilje Balles Huisvrouw van Willem Dotjes
7 Octob.
Claas Derks kind
1749
12 Januari
Jacob Hemmes
17 Maaij
Grietie Ubbens Wd Jan Wessels Christiani
14 Junij
Lammert Saskers soontie
15 Aug.
de Hoog Welgebr. Frelle Elizabeth de Herthoge van Feringa tot Groningen gestorven en 
alhier bij gezet den 21 dito
13 7br
Jan Bijlevelt kind Annegijn genaamt
4 December
Menne Fokkes ligt geen driemaal in 9 Jaar onder de Godsdienst ge?
1750
9 Januari
de Wedman H.B. Wolda kind Jantijn
28 dito
Tiebbe Lammerts Dogter genaamt Hiltie in de kraam neffens het kind, door onegt
2 Febr.
Jan Bijlevelt kind Maria
12 april
Claas Cornellis kind Cornellis
10 meij
Jan Bijlevelt kind
10 meij
Anne Popkes Wed. kind
7 Junij
Ebel Berents Huisvrouw van Jan Derks
21 Juli
Eeke Arriens Huisvrouw van Pieter Dates
1751
19 april
Jan Willems en Grietje zijn Huisvrouw haar kint Eetje
30 maij
Eckke Feddes
7 Juilij
Pieter Dates
31 Augusti
Roelfke Harms wesende onder de Diakonie
3 October
Rinske Jannis wed. van Pieter Roelfs
18 dito
een kint van Garbrant Fransen zijnde onder dese Diakonie
31 dito
een kint van Coenraat de Haas ongedoopt
7 Nov.
Claas Derks
26 dito
Lammert Christiaans
9 xbr
Lammert Jans
Jan Ipes kint Tijs en Jan en Ekke huisje een kint ongedoopt
30 dito
Grietje Jans Dogter van Jan Lieuwes wed.
Verstorven in den tijd van R: Brongers
1752
7 Febr.
Tjerk Luitjens kind Meijke
Junij
Cornellis Derks en Anje Halbes kind Geeske
6 Dec.
Jan Jacobs op de wierden
1753
29 Aug. 1752
Sijpt Tijssens en Aaltje...	kind ongedoopt
...
Lubbe Harms en Antje Jans kind Aaltje
Junij
Jan Jans Zoon van Aafke... wed. van Jan Joestens
...
Jurjen Cornellis (wedman) en Ebelje Jilkes kind Voske
...
Pieter Jans en Trijntje Brands kind...
Sept.
Pieter Rienix en Anje Jannes kind...
Fol. 50
Verstorvene
1753
Pieter Cornellis & Jiske Pieters, kind
Jacob Harms (mr kuiper op de Eiberbuiren) en Sijtske Sierds, kind
Anje Halbes, Huisvrouw van Cornellis Derks
Anke Jans (Snijder) & Martien Jans, Zoon Jannes
5 Dec.
Dina Jans, Huisvrouw van Harm Clasen
26 Dec.
Tjeert Derks
31 Dec.
Meijke, Dogter van Jan Hindrix (mr Smit op de Eiberbuiren) en Fraukje
1754
April
Tjerk Coens & Antje Fokkes, kind...
3 Junij (Pinxtermaandag)
Lammert Pieters
13 Octob.
Tjerk Coens & Antje Fokkes, kind, nog niet gedoopt
3 Dec
Diderick Calenbos, Soldaat in de Compagnie van Capitein Berghuis
1756
30 Jan.
Cornellis Derks, kind Anne
26 Mart
Sijpt Tijssens &... kind Rense
dito
Meinard Claessen & Imptjen Jans, kind ongedoopt
15 Nov.
Jene Geerts &... kind...
19 Nov.
Antje Fokkes Huisvrouw van Tjerk Coens, Diak.
dito
Lubbe Harms & Antje Jans, kind ongedoopt
1757
22 Decemb.
Hindrik Meinders (Bo? opt Oostende)
4 Febr.
Imptje Jans, Huisvrouw van Meindert Clasen met ongedoopt kindje
25 Mart
Jacob Pieters & IJtje IJles, kind Pieter
1758
1 Mart
Hans Mennes (vrijgesel op de Wierden)
4 Mart
Dieverke Jacobs, Huisvrouw van Pieter Sijmens (meester Schoenmaker)
Maij
Aagtje...Dienstmgt? van Bonne Eilers
30 Junij
(Antiemoeij) Antie Jans Weduwe
Verstorvene
1758
7 Julij
Wijtskemoeij (weduwe van Albert Jans)
12 Julij
Harm Clasen & Romke... kind Hiltje
1759
7 Feb.
Jan Bijlevelt & Trijntje Cramer, kind Albert
6 Mart
Fokke Mennes & Sijbrich Pieters kind Rikske
1760
5 Apr.
Pieter Cornellis & Jiske Pieters kind, nog ongedoopt
11 Maij
Roelof Gaijkes & Geertje Pieters kind, nog ongedoopt
28 Maij
Aaltjemoeij (weduwe ten huise van Pieter Sijmons meester Schoenmaker)...
Sijpt Tijssen op de wierden
1761
30 Jan.
Harm Clasen & Femke... kind Claas
9 Aug.
Gerrit Arends (Chargier) & Deeltje? Ubels, kind...
12 Octob.
Frouke... Huisvrouw van Jan Hindrix
15 Octob.
Jan Hindrix, de man van Frouke...
12 Octob.
Garbrand Fransen & Tonniscke... kind
Lubbe Harms & Antje Jans kind
21 Nov. (Zaturdag)
Martje Lambertz, weduwe van Jan Leuwes
1762
29 Maij
Louwe Fokkes & Grietje... Dogter...
29 Maij
Meindert Clasen &... kind tweling ongedoopt
30 Maij
Deselve kind tweling ongedoopt
23 Sept.
Eje Jeltes (mr Timmerman)
23 Nov.
Pieter Rienix (mr Timmerman)
15 Dec.
Haskemoeij (bij Visvliet)
21 Dec.
Jan Coenes & Rikske Jacobs kind Derkje
1763
Grietje... huisvrouw van Louwe Fokkes
23 Aug.
Riemke... Huisvrouw van Claas Cornellis in de Westerhorn
Verstorvene
1764
3 Mart
Halbe Hindrix in de Westerhorn
12 Mart
Evert Tonnis & Aafke Harms kind (Zoontje) nog ongedoopt
16 Mart
Hiltje Leuwes huisvrouw van Claas Harms
12 Apr.
Trijntje... huisvrouw van Jan IJpes
30 Maij
Geert Christiaans
26 Oct.
Aaltjen... (Diaconij weese) ten huise van de weduwe Aafke Rosema: haar moeij
9 Nov.
Grietje Willems, moeder van Martjen Jacobs & Volkjen Jacobs
De Schoonmoeder van Jeene Geertz (eigenerfde op de Nij onder Lutkegast) ten huise van 
opgenoemde Jeene Geertz
Dec,
Sijmon Reinjes & Froukje Jacobs kind Reinje (verst.)
1765
27 Mart
Tjipke Sjoerts in een hoge ouderdom van 97 jaren
dito
Eje... ten huise van koopman Bonne Eilerts op de Eiberbuiren
29 Mart
Arend Jans (zoon van Jan Derks) in de Westerhorn
22 Maij
Jan Derks (in de Westerhorn)
19 Julij
Jacob... & Baije... kind Wijbringh
15 Oct.
De Hoogwelgebr. Hr. D:O: De Hertoghe Hr. van Feringa & Mevrouw Anna Habbina Tjarda 
van Starkenborg, zoontje Unico Edzard
15 Nov.
Jan Harms
3 Dec.
Geert Albertz (mr Smit op de Eiberbuiren)
1766
29 Jan.
Dina & Harm, kinderen van Harm Clasen & Romke Harms: welke kinderen zijnde 2 oudste van 3lingen 
geboren des vriedaags na midwinter 1765 met verloop van 4 a 5 weeken zijn gestorven
7 Feb.
Meerten Hindrix & Grietjen... oudste kind
14 Feb.
Pieter Clasen (int Rohuisje)
25 Feb.
Jurjen Cornellis Eissema & Ebel Jiljes, Zoontje Jacob
Verstorvene
Mart (woensdag)
oudste Dogter van Tjerk Coenes
(vriedag)
Jacob... (kuiper) & hiske... kind Siert
30 Maij (vriedag)
Auke Jans (kleermaker & ouderling)
6 Junij (vriedag)
Lammert Saskers)
10 Julij
IJlktje Wijbes (huisvrouw van Thomas Thammes schoolmr)
27 Nov. (Donderdag)
Evert Tonnis in de Westerhorn op Noordercluft
5 Dec. (vriedag)
Anje... Dogter of voordogter van Crijnje Albertz, huisvrouw van Cornellis Jans (mr Bakker)
19 Dec. (vried.)
Dieuwerke Jacobs
1767
24 Maart (Dingsdag)
Grietje, Dogter van Garbrand Fransen zijnde onde Diaconij
27 Maart (vriedag)
Anje Jeltes, Huisvrouw van Hindrik (wever)
8 Dec.
Grietje Pieters, Dogter van Pieter Arnjes & Trijnjemoeij
1768
6 Jan. (Dingsdag)
De beijde kinderen van Tjerk Coenes, Coene & Ebeltje die te gelijk 
met t Dienstjongetje (Hotse de zoon van Barnje Harings & Doetje Hotses) int ijs waren verdronken
8 Jan. (vriedag)
Jan Lulkes (oud 96 jaar)
22 Jan.
Jelte Hindriks & Jacobje... jongste kind
6 April (woensdag)
Hilje Clasen, wed Jacob Hemmes
5 Julij (Dingsdag)
Jelte Hindrix (wever)
Julij
Fridse Pieters & Agnietje Halbes kind Haske
30 Dec.
Tjipkemoeij, de huisvrouw van Tonnis Geerts
1769
10 Jan.
Jan Bijlevelt & Trijntje Cramer, soon Philippus
21 Feb.
Harm... (vader van Aafke Harms in de Westerhorn)
10 Mart
Trijntje Tjeerts (Dienstmaagt van Rintje & Aafke in de Westerhorn)
Fol. 52
Verstorvene
1769
18 April
Meindert Goris & Geeske Hindriks kind Hindrik
27 maij
Derk Ennes & Froukje Ruirts, kind Ruirt
1770
9 Feb
Aafke Rosema (wed wijlen Date Harms)
2 mart
oude Jantjemoeij (wed...
7 mart
Pieter Edsges?
6 & 7 Junij (tusschen woensdag en Donderdag, snagts overleden 
De Hoogwelgebr. Jonker... Jarches (vaandrick). Begraven op Maandag 11 Junij in de kerk alhijer
21 Junij
Duirt Halbes & Dieverke Hotses, kind Nieske
9 Octob.
Wolther Jans Boerema (Chargier bij de molen)
30 Nov.
Feijke Sijbrans & Grietje Ejes, kind Tetje
1771
21 Octob.
Ds R. Brongers predikant aan deze plaatse
16 Novemb.
Hindrik Hindriks weever
1772
20 Janu.
Heere Edsges
meert
Tonnijs Geerts
23 Octob.
Grietje Hindriks
31 dito
Cornellis Cornellis en Baukjen Meinders kind
3 Decemb.
Hindrik Jacobs
1773
9 Febr.
Claas Harms
12 meert
Pieter Tjaerts en Pieterke Aukes kind
6 April
Willem Pijbes en Vrouws kind
11 maij
Derk Ennes en Frouwkjen Ruirts kind
31 dito
Geeske vrouw van Willem Pijbes
26 Junij
Harm Jacobs
18 Julij
Martjen Fransen
1 Octob.
Popke Derks
1774
19 meert
Jan Cornellis en Anke Jans kind ongedoopt
22 dito
Reenink [Runink?] Jans en Lolkjen Sijtses kind
26 dito
Barnje Harings
14 april
Wicher Aukes en Sijtske Fokkes kind Martje
21 dito
Jan Cornellis en Anke Jans kind Harke
19 maij
Martje wed. van Gieuwe Fokkes
Junij
Het kind van de lieden wonende op de Cingel van Jan Fokkes ongedoopt
19 Octob.
De Hoogwelgeb. Heer D.O. de Hertoghe Heer van Feringa Rikkerda en Middelstewaar, 
Gecommiteerde Raad ter Admiraliteit in Vriesland
18 Novemb.
Janke wed. van Jan Lulkes
1775
4 Janu.
Abel Jans en Renske Sijpts kind ongedoopt
8 dito
Albert Lamberts en Grietje Sjoerts kind Lambert
2 Febr.
Martjen Jans kind
11 meert
Cornellis Barnjes
maij
Het kind van Pieter Jans en Vrouw


Verstorvenen gedurende den tijd van Ds B. Bruins
Julij
Het kind van Derk Ennes en Frouwkjen Ruirts
De zoon van Jene Geerts
1776
Jacob Jans
Martjen
Hillebrand Jans
5 Aug 1776
Sijtske Aukes, en de
26 Aug
Eevengenoemde haar man Wicher Aukes

IntroNederlandse versie

Omhoog / Top

Intro English version