Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  Negende generatie  Volgende

256. Halbe Hindricks 152 werd geboren circa 1690 in Noordhorn? en is overleden op 3 maart 1764 in Westerhorn, Grijpskerk352 ongeveer 74 jaar oud.

Halbe Hindricks is de oudst bekende stamvader van alle Schripsema's. In 1711 kwam hij van Noordhorn, toen hij daar trouwde met zijn eerste vrouw. Hij gebruikte tot 1721 een boerderij bij Oxwerd. Zijn ouders kan ik tot nu toe niet vinden. De vader van Halbe Hindricks was vast een Hindrik. Mogelijk heette zijn moeder Anje of Geeske, gezien de namen van Halbes eerste dochters. De naam Frans voor zijn 8e kind is raadselachtig. | Halbe Hindricks is the oldest known primogenitor of all Schripsemas. In 1711 he came from Noordhorn, when he married his first wife. He was a farmer then at Oxwerd until 1721. So far, I cannot find his parents. Halbe Hindrick's father must have been a Hindrik, that's all I know. Possibly his mother's name was Anje or Geeske, regarding the names of Halbe's first daughters. The name of Frans for his 8th child is puzzling.

Bijzonderheden:

Hij was op 11 december 1712 lidmaat op belijdenis te Noordhorn. "... Nieuwe Ledematen zijn op belijdenis Halbe Hindrix en IJtjen Janssen Ehlieden op Oxuwert".
In 1721 woonde hij nog in Noordhorn en was hij daar "Diakon". In juli 1722 werd hij in Lutjegast ingeschreven, samen met Nieske Duirds, als lidmaten met attestatie.
Op 30 oktober 1726 was hij daar diaken. Op 26-10-1730 werd hij ouderling. In 1736 werd hij weer als ouderling ingeschreven. Vervolgens weer in 1749: "Den 26 Decemb. is door volle toestemming tot ouderling vercoren in plaats van Jan Hindrix Smit, Halbe Hindrix". In 1752 gaat Halbe Hindricks af en wordt opgevolgd door Claas Harms, om in 1754 opnieuw ouderling te worden. Tenslotte gaat hij weer af op 26 december 1756 om te worden opgevolgd door Cornelis Barnjes. Op 17 juni 1762 wordt zijn naam in een Acta Consistori genoemd onder de diakenen en ouderlingen die worden "geciteerd" bij de Hoge Justitiekamer om te delibereren over een geldkwestie. Hij behoort aan het eind echter niet tot de ondertekenaars. | He was a deacon on 30-12-1726, and an elder on 26-12-1730 and also in 1736, 1749, 1752 and 1754 till 1756.

Hij gebruikte in 1721 72 grazen land op Oxwerd te Noordhorn. 353,354 Volgens het schat- of verpondingsregister van 1721 gebruikte Halbe Hindriks 54 grasen land van vrouw Canters en 18 grasen van de heer van Hanckema.
De huidige boerderij ligt aan de Rijksstraatweg 40 in Okswerd, iets ten westen van Noordhorn. Het is de derde boerderij links vanaf de boerderij Norrits in westelijke richting.

Op een kaart van 12 oktober 1659 staat het land van de boerderij getekend. Eigenaresse is dan "Vrouw Drostinne Canters", terwijl Jacob Reijntiens de gebruiker is. De grootte was 43 3/4 gras en 34 voeten.
In 1755 wordt deze boerderij, die dan door Enne Berends en Lubke Arends wordt gebruikt, door Canters' erfgenaam Harm Canter verkocht aan Hoofdman J. Wolbers. Hierna komt de eigendom in handen van de familie Geertsema van Sjallema.

Latere gebruikers, na Halbe Hindricks en Enne Berends, werden Pieter Klasen (Pol) en Aaltje Pieters (Barsema) en erfgenamen; Meindert Rijpkes Krijthe En Antje Ewolds Gorter; Abel Abels Iwema en Grietje Homan.

Vanaf 1722 was hij Eigenerfde op Ooster Froma. In dat jaar kocht hij de "behuisinge en beklemminge" van Ooster Froma en in 1726 nog 42 grazen land in de Westerhorn onder het Caspel Lutkegast. Daarmee voldeed hij aan de eis om Landdagcomparant te kunnen worden. Vanuit Ooster Froma kon hij de borg Rikkerda zien liggen. Dat was het huis van Danil Onno de Hertoghe, Heer van Rikkerda en Feringa en daar zullen wel enkele van zijn contracten zijn getekend. | In 1722 he bought the rights and the house of Ooster Froma and in 1726 also about 57 acres of land in the Westerhorn in the community of Lutjegast. This gave him the opportunity to be a Member of the Convention of the Provincial Council of Groningen for twentytwo years (1727-1749). From Ooster Froma he could see the nearby castle of Rikkerda, which was the place to sign most of his contracts.

Halbe woonde sinds 1722 op Ooster Froma in de Eijbersburen te Lutjegast. 355 Ooster Froma ligt in de Besheerspolder, ten westen van Sappemaheerd. Ten westen van Ooster Froma ligt de 14e eeuwse Wattemaheerd of Wattemastede waarvan zijn kleinzoon Jan Sipkes Wattema later de eigenaar werd. Zie verder de voetnoten. | Ooster Froma is situated west of Sappemaheerd, just like the 14th century Wattemaheerd or Wattemastede which was owned by his grandson Jan Sipkes Wattema, later. See also the footnotes.

Hij bezat sinds 1726 42 grazen land in de Westerhorn te Lutjegast. 356,357,358 Op 21 Februari 1744 kochten Halbe Hindriks en Nieske Duirts nog "4 grasen groen Lant in de Westerhorn voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien stuivers van Dedmer Jacobs te Collum, namens sijn huijsvrou Anna Catarina Pytters"... | Halbe Hindriks and Nieske Duirts bought another "2 hectares of green land in Westerhorn to the tune of three hundred fifteen guilders fifteen nickels from Dedmer Jacobs in Collum, on behalf of his housewife Anna Catarina Pytters".

Tussen 1727 en 1749 was hij Landdagcomparant te Lutjegast. 359 Daardoor kon hij tweentwintig jaar verschijnen als vertegenwoordiger voor Lutjegast op de Landdagen van Gedeputeerde Staten van Stad en Ommeland. Halbe Hindricks werd 11 keer voor 2 jaar aangenomen als Landdagcomparant. De 12e keer, in 1749, werd hij afgewezen. Het waarom staat er niet bij, maar misschien hangt het samen met een belangrijke wijziging van het Reglement Refermatoir in 1749. De onderkwartieren waarin de Ommelanden waren verdeeld werden afgeschaft om een einde te maken aan de machtstrijd onder de jonkers. In deze streek woedde de strijd tussen de huizen Feringa-Hankema-Bennema en Rudolf de Mepsche. Een onderdeel van hun politiek was het verzamelen van zoveel mogelijk stemmen op de Ommelander Landdagen door het aantal stemhebbende eigenerfden kunstmatig uit te breiden. Dit kon eenvoudig door de zgn. "schijnverkopen" zonder betaling van stukken land, zodat de "eigenerfde" boeren minstens 30 grazen land zouden bezitten. Na verloop van jaren werden sommige van deze schijnverkopen weer ongedaan gemaakt. In het proefschrift "Bloeitijd en verval van de Ommelander Adel" van H. Feenstra (RUG 1981) worden de namen van de betrokken boeren genoemd, o.a. een Jan Hindriks (mogelijk de meester smit op Eibersburen?), maar niet die van Halbe Hindricks. Mogelijk stond Halbe met zijn landbezit buiten deze schijnverkopen; zijn land werd later op een normale manier, na zijn dood, door zijn erfgenamen verkocht op 12 juli 1783.

Geldzaken: Taxaties, tussen 1730 en 1731, Lutjegast. Halbe moest 4 gulden betalen. Bij de 46 landgebruikers is dat boven het gemiddelde (2,6 gulden). Het hoogste bedrag was 12 en het laagste was 1 gulden.

Hij was vreemde voogd op 3 mei 1752. 360 Na het overlijden van Jantien Jans, de vrouw van Barnje Harings, moest een akte van afkoop worden opgesteld. Hierbij werden de rechten van de pupillen op de nalatenschap van hun ouders afgekocht. Eerst werd dan de nagelaten boedel geinventariseerd. Bij de boedelinventaris op 3 mei 1752 waren aanwezig: Hans Jans als voormond; Claas Haarens [Harings, Harms?] als sibbe en Halbe Hindriks als vreemde voogd over een minderjarig kind van wijlen Jantien Jans bij Barnje Harings. Er blijkt ook nog een schuld van 12 gulden te bestaan aan Halbe Hindriks wegens landhuur; een schuld van 5 gulden aan Willem Dootjes, de schoenlapper; aan Pieter Hotzes [Venema?] wegens een lening; aan Jelmer Sikkes [Steenhuizen?] wegens landhuur en aan Jan Reinders een schuld van 2 gulden wegens nieuwe schoenen. | Hans Jans, Claas Haarens (Harings, Harms?) and Halbe Hindriks are appointed guardians to an underaged child of the late Jantien Jans and Barnje Harings.

Geldzaken: Hij sloot verschillende leencontracten. 361,362,363 In een schuldbekentenis van 6 juni 1738 staat dat Jelle Popkes en Zeijke Fockes, eghteluiden woonagtig onder het Caspel Lutkegast, 250 Caroly guldens hebben geleend van Halbe Hindricks en Nieske Duirts. Verder is er een uitgebreide terugbetalingsregeling waarbij de E. Jan Hindricks de Jonge zich borg stelt in Cas van wanbetaling. Ondertekend met Erfzegul en naamsonderschrijving door jonker en Hovelinck D.O. De Hertoghe. | Jelle Popkes en Zeijke Fockes in Lutjegast borrowed 250 Guilders from Halbe Hindricks and Nieske Duirts. Jan Hindricks the Younger stood surety according to an elaborate refunding arrangement.

Op 2 juni 1757 zijn Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs, ehelieden te Lutjegast, 100 Car. guldens schuldig aan Halbe Hindriks en vrouw. Op 6-2-1758 zijn ze ook nog 100 Car. guldens schuldig aan Haske Willems en 100 Car. guldens aan Jan Hindriks (meester smit op de Eijbersburen) en zijn vrouw Froukje Hindriks.

Vlak na de dood van Halbe Hindricks tekenen op 19 november 1764 Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems, egtelieden, een schuldbekentenis. Zij zijn schuldig aan Sijmen Reijnjes en Froukie Jacobs, egtelieden, 200 gulden wegens 2 obligatin; als de eene ten profijte van de erven van Haske Willems 100 gulden en de ander ten profijte van wijlen Halbe Hindriks en Nieske Duirts, meede 100 gulden houdende ten laste van de smitsrije op de Eijbersburen. | Claas Egberts (master blacksmith) borrowed 100 Guilders from Sijmen Reijnjes and Froukie Jacobs and also 100 Guilders from Halbe Hindriks and Nieske Duirts, who took as security the forge near Eijbersburen.

Halbe trouwde met IJttjen Janssen. op 8 februari 1711 in Noordhorn. IJttjen werd geboren in Ruigewaard, Grijpskerk en is overleden vr 1717.

Notitie bij het huwelijk: Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. | From this marriage no children were found.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 8 februari 1711 te Grijpskerk. Met attestatie naar Noordhorn:
Halbe Hindriks, van Noordhorn
IJtjen Jansen, van De Ruigewaard

Bijzonderheden:

Zij was op 11 december 1712 lidmaat op belijdenis te Noordhorn. In Grijpskerk wordt op 01-01-1684 een IJttie als volwassene gedoopt door vader Jan..., maar dat lijkt onwaarschijnlijk voor onze IJttjen Janssen. Zij zou dan ca 20 jaar eerder in 1664 geboren moeten zijn, klaarblijkelijk in een doopsgezind nest.

Halbe trouwde vervolgens met Nieske Duirts.153 op 14 februari 1717 in Noordhorn. Nieske werd geboren circa 1692 in Oostwold?364 en is overleden vr 12 juli 1783.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 31 januari 1717 te Noordhorn. Proclamatie:
Halbe Hindriks, van Noordhorn
Nieske Duirts, van Oldekerk

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Halbes (gedoopt op 26 september 1717 in Noordhorn - overleden vr 12 juli 1783). Hindrik trouwde met Trijntje Jans. op 17 mei 1750 in Lutjegast. Trijntje werd geboren in Ruigewaard, Grijpskerk. Zij kregen geen kinderen. Hindrik trouwde vervolgens met Feijke Jans, dochter van Jan Abels en Trijnie Pieters, op 16 september 1753 in Grijpskerk. Feijke werd geboren in De Waard, Grijpskerk en werd gedoopt op 5 november 1724 in Grijpskerk. Feijke was ook bekend als Fijke Jans en Teeke Jans.

         ii.  Duirt Halbes (gedoopt op 29 januari 1719 in Noordhorn - overleden in 1727-1730)

        iii.  Anje Halbes (gedoopt op 18 mei 1721 in Noordhorn - overleden in september 1753 in Lutjegast). Anje trouwde met Cornelis Derks, zoon van Derk en NN, op 29 juni 1749 in Lutjegast. Cornelis werd geboren in Dorp, Doezum.

         iv.  Geeske Halbes (gedoopt op 7 augustus 1722 in Lutjegast - overleden in 1722)

          v.  Geeske Halbes (geboren op 5 september 1723 in Lutjegast - overleden op 8 januari 1746 in Lutjegast)

         vi.  Sipke Halbes (gedoopt op 23 februari 1727 in Lutjegast - overleden na 22 februari 1799). Sipke trouwde met Antje Frankes, dochter van Franke Brugts en Anke Jans, op 13 juli 1755 in Grootegast. Antje werd gedoopt op 1 augustus 1723 in Doezum en is overleden op 31 december 1808 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

        vii.  Frans Halbes (gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast - overleden op 25 september 1730 in Lutjegast)

128    viii.  Duirt Halbes (gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast - begraven op 1 februari 1795 in Noordwijk). Duirt trouwde met Dieverke Hotzes,45.,46 dochter van Hodse Dootjes Scheerings en Hemke Meinderts, op 18 september 1763 in Lutjegast. Dieverke werd gedoopt op 3 april 1741 in Doezum, is overleden op 15 januari 1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

         ix.  Jacob Halbes (gedoopt op 11 april 1735 in Lutjegast). Jacob trouwde met Lijs Lijkels, dochter van Lijkel Jans 365 en Sjoukje IJtzes, op 25 juni 1758 in Lutjegast. Lijs werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 31 maart 1730 in Doezum en is overleden vr 15 februari 1761. Lijs was ook bekend als Lijsbet Lijkels. Jacob trouwde vervolgens met Sieke Tjerks, dochter van Tjerk Lykles Reidendein en Ytske Nannes,366 op 15 februari 1761 in Kollum (Fr). Sieke werd geboren circa 1720 in Jislum (Fr)367 en is overleden na 1762. Sieke was ook bekend als Sike Tjerks.

          x.  Achnietha Halbes (gedoopt op 29 december 1737 in Lutjegast - overleden vr 1740)

         xi.  Agnieta Halbes (gedoopt op 15 mei 1740 in Lutjegast - overleden vr 5 oktober 1777). Agnieta trouwde met Fridse Pieters, zoon van Pieter Martens en Haske Willems,368 op 30 januari 1763 in Lutjegast. Fridse werd gedoopt op 25 augustus 1720 in Lutjegast.


257. Nieske Duirts,153 dochter van Duijrt Jacobs en Agnietje Luirts, werd geboren circa 1692 in Oostwold?364 en is overleden vr 12 juli 1783.

Bijzonderheden:

Zij was op 18 december 1712 lidmaat op belijdenis te Oldekerk. "... 18 dec. 1712 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en tachtentigstemaal van mij bedient, en op ditmaal na gedane belijdenis als lidmaat mede toegelaten:
Nieske Duirts j.d. tot Oldekerk".

Zij was op 14 juni 1716 lidmaat met attestatie van --- te Noordhorn. "... Het twede avondmaal is gehouden d. 14 Jun: Met attestatie van [Visvliet = doorgestreept] is angekomen van Nijkerk Nieske Duirts." ["van Garnwert", lijkt er achter te staan, maar het staat er een beetje verdwaald, het kan ook boven de volgende regel staan].

Zij was in juli 1722 lidmaat met attestatie te Lutjegast.

Nalatenschap: verkoop van de boerderij, 12 juli 1783, Lutjegast. 369 Na het overlijden van Nieske Duirts werd Ooster Froma op een veiling door de gezamenlijke erfgenamen verkocht. De tekst van deze akte luidt:

"... Dat in eigenen perzoon voor mij gecompareert en erschenen zijn de E. Sipke Halbes en Antje Frankes, Egtelieden, en als gevolmagtigde van Duurt Halbes en Diewerke Hotses, Egtelieden en van Jan Hindriks, zoon van wijlen Hindrik Halbes en Feijke Jans, alsmede van Tonnis Jans als occuperende voor Halbe Hindriks en Trijntje Hindriks, de Wedman Harm Hindriks als Voormond en mede occuperende voor de E. Fridser Cornelles en Danil Jans Kijstra, als Voogden te Zamen gesworen over de minderjarige kinderen van Wijlen Angenieta Halbes met Fridse Pieters in echte Verwekt, te Zamen als Erven en repraesentanten van Wijlen Nieske Duurts, Weduwe van Halbe Hindriks, Welke bekenden en beleden Stedevast en onwederroepelijk Verkogt op en overgedragen te hebben aan de E. Derk Aennes en Froukje Ruurts, Egtelieden, mede gecompareert en dezen accepterende een boerenbehuizing, Schuur en annexen benevens den Vaste altoos duirende beklemming der Landerijen daaronder gehorig, Staande en gelegen in de Westerhorn onder Lutkegast, oosterloma [sic] genaamt, groot in naam en faam twee en Veertig grazen, alsmede nog van Twaalf Grazen gelegen onder Grotegast, doende aan den Hoogwelgeborene Vrouwe A.H. Tjarda van Starkenborg, Douarire de Hertoghe, Vrouwe van Feringa, nomine liberorum als Eigenaresse tot een jaarlijkse vaste huur een Summa van een hondert zeven vijftig Guld, tien Stuiv, met een half kintje boter, en een Zoetemelks kaas, boven alle ord. en extraord. Lands en Carspel lasten, en zulks alzoo verkocht met Lusten, Servituten, lasten en Zwaarigheden voor een Summa van twee duizend Vijfhondert een Gulden elf Stuivers en 4 Duiten (Zegge 2501=11=4) Welke penningen der eersten met den Laatsen door de koperen Zijnde Voldaan, Wierden dezelven bij dezen gequiteert, ten Vollen en Zonder eenige reserve, en Van nu af gesteld, en bevestigt in den Vollen eigendom en geruste possessie van deze behuizing en der Vaste beklemming der Landerijen daaronder gehorig, belovende Verkoperen hetzelve te zullen hoeden Wagten en Waren voor alle actie evictie, en namaning Verbindende ten dien einde alle haare en in qlte hebbende, en toekomende goederen aan de parate reale executie, en Verder als na rechte, onder afstand van alle bedenkelijke exceptien, In Waarheids oirconde etc, tot Lutkegast, den 12 Julij 1783.
Was getekend
M. W. De Raadt"

| This is an auction by which Halbe Hindricks' and Nieske Duirts' heirs sell "Ooster Froma", the farmhouse, land and barns.

Nieske trouwde met Halbe Hindricks.152 op 14 februari 1717 in Noordhorn. Halbe werd geboren circa 1690 in Noordhorn? en is overleden op 3 maart 1764 in Westerhorn, Grijpskerk352 ongeveer 74 jaar oud.

258. Hodse Dootjes Scheerings, zoon van Dootje Tjarks en Fedje Hodses, werd gedoopt op 20 januari 1701 in Niezijl en is overleden vr 29 mei 1764. Hodse was ook bekend als Hodse Dootjes en Hotze Dooijtjes Scheerings.

De erven van Hodse Dootjes ontvangen in 1764 de somma van agt hondert negentijn gls en vijftig 819-5-" van Debora Scheerings, weduwe van Prof. Guilielmus (Willem) van Irhoven te Utrecht. Zijn (half-) broers en zusters, Tjark, Willem, Fedje en Wytske erven ook flink wat.
Uit de erfscheiding blijkt dat ze allemaal de naam Scheerings hebben. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings wordt aangeduid.

Bijzonderheden:

Vanaf mei 1752 was hij meijer te Doezum. 371 "... Hotse Doties gebruikt sinds mei 1752 meijerwijse een plaatse gelegen op de Eese onder Doezum".
Dit is een streek waar tot 1727 de borg De Eest (Ehze) heeft gestaan. De landerijen waren toen net opgekocht door Evert Joost Lewe van Aduard, Danil Onno De Hertoghe van Feringa bij Lutjegast en Rudolf De Mepsche van Faan (Lit. Formsma, Borgen & Steenhuizen).

Nalatenschap: Debora Scheerings, 20 augustus 1763, Utrecht. 372 "... Notaris J. van Overmeer, Utrecht

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

Voogdij: 29 mei 1764. 373 Hotse Dootjes en Hemktjen Meinders zijn beiden overleden. Op verzoek van Berend Sickes wordt hun boedel zo spoedig mogelijk geconsigneerd. Er volgt een Eedaanzwering voor de voogdij over de minderjarige zoon van Hotse Dootjes: Tonnis Meinders, wonende te Gerkesklooster wordt voormond; Doetje Geerts te Doezum sibbevoogd en Willem Jans vreemde voogd.

Erfscheiding: 10 september 1764, Groningen. 374 Na de dood van Mevrouw Debora Scheerings vond er een Erfscheiding plaats.

"... Betuige met deesen openen versegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert ende erscheenen zijn de E. Tjark Dootjes Scheerings, Willem Dootjes Scheerings, en Fedje Dootjes Scheerings: mitsgaders Dootje Geerts, Doeske Geerts, Luitje Claassen, als in huiwlijk hebbende Fedje Geerts, Eentje IJwes als in huiwlijk hebbende Geeske Geerts, tesamen representanten van Wijtske Dootjes Scheerings. Vervolgens Beerent Sickes als in Huiwlijk hebbende Fedje Hotses. Jan Hotses, Tonnis Berents als in huiwlijk hebbende Sapke Hotses. Duirt Halbes als in huiwlijk hebbende Diewke Hotses. Mentje Hotses en Dootje Hotses benevens Tonnis Meinders, Dootje Geerts en Willem Jans in qlte als voorstanderen over de minderjarige zoon Pieter Hotzes Zoone van wijlen Hotse Dootjes en Hemtje Meinders, te saamen representanten van Hotse Dootjes Scheerings, welke bekenden ende beleeden onderling in der minne te hebben gescheiden en verdeelt soodaane Boedel als door wijlen Mevrouw Debora Scheerings, wed. van wijlen den Hoog Eerw: Heer G: Irhoven in leeven L:S: Th. et Hist. Ecles: Prof: Ord: op de Academie te Uitrecht is nagelaten; invoegen dat na Examinatie van den Staat en inventarium van dien benevens het Slot van rekening van Dr J: Huisinga, Practisered Advt. voor den Hoove Provinciaal in dato deeses ingenomen en geslooten, benevens de Erfscheidinge en Conventie voor de Hr. en Mr. Johan van Overmeer als Notaris bij den Edelen Hove van Uitrecht gecreert en geedet in dato den 20 Aug: 1762 beleeden Ieder Staak voor desselfs respective andeel uit handen van evengemelte Hr. Dr. Huisinga is toebedeelt als volgt:
1mo. is Tjark Dootjes Scheerings te deele gevallen tot een restant ter suppletie van de hem bevorens toegedeelde Erfportie de Somma van acht hondert seven sestig gls twalf stvs 867-12-"
2do. is Willem Dootjes Scherings van desgelijken tot een supplement angetelt de somma van seven hondert agtijn gls elf stvs 718-11-"
3tio. an Fedje Dootjes Scherings diergelijke supplement betaalt de somma drie hondert drie en dertig gls sestijn gls drie duiten 333-16-3
4to. de Staak van Wijtske Dootjes Scheerings voldaan tot supplement der portie als vooren de somma van ses hondert negen en sestig gls agt stvs en vier duiten 669-8-4
5to. an de Repraesentanten der Staak van Hotse Dootjes Scheerings insgelijks de somma van agt hondert negentijn gls en vijftig 819-5-"
Over sulks verklaarden de respective Staaken of Repraesentanten van Ider derselve opgenoemt de Haar particulier competerende quota Erfportie van gemelde nalatenschap door het versterf van de Wed: Irhoven op haar gedevolveert ten vollen te hebben ontfangen uit handen van voorengenoemde Dr. Huisinga, dieswegen sijn Ed: als ook malkanderen onderling meede ten vollen en sonder eenige reserve quiterende, en den rendant voor sijne administratie en gedaane rekening en reliqua bedankende, verklaaende den Heer Rendant ten dien fine meede gecompareert weegens sijne gedaane diensten en moeijten met een convenabel Honorarium te sijn gecontenteert oversulks sijne Principalen absoluitelijk quiterende. Blijvende alleenig, voor soo verre nog onverkogt waren, mandelig een kleine Prijs obligatie a vierhondert gls benevens nog drieduisend vijfhondert vijfen sestig Rijksdaalders ten laste van de Saxische Steuers, welke beide laaste posten ten spoedigsten sullen worden verkogt en te gelde gemaakt. Ten fine boovenvermelt verbonden de respective comparanten Ieder haare persoonen en goederen deselve de parate reale Executie ter Eerster Instantie submitterende onder afstand van alle deesen enigsinds tegenstrijdende Exceptien. In oirconde der waarheit en tot vestenisse hebbe ik Grietman opgemelt hijer van vijf gelijkluidende op belijeinge der gesamentlijke comparanten opgemaakt eigenhandig verteikent en voorts met mijn gewoon Segul gecorroboreert in Gron. den 10 Sept: 1764
Dr. Nauta
Grietman".

Hodse trouwde met Hemke Meinderts. vr 1734. Hemke werd gedoopt op 7 oktober 1703 in Grootegast en is overleden vr 29 mei 1764. Hemke was ook bekend als Himpkje Meinderts, Hemtie Meinerts, en Hemkje Meines.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fetje Hotzes (geboren in Doezum). Fetje trouwde met Berent Sikkes. op 26 november 1755 in Doezum. Berent werd geboren in Doezum en is overleden vr 30 mei 1773. Berent was ook bekend als Berent Zikkes. Fetje trouwde vervolgens met Luirt Gaaijkes, zoon van Gaeijke Roelfs en Hiltje Duirts, op 30 mei 1773 in Doezum. Luirt werd geboren in Oldekerk, werd gedoopt op 7 juli 1733 in Oldekerk en is overleden in 1809 in Sebaldeburen op 76-jarige leeftijd. Luirt was ook bekend als Luijrt Gaeijkes.

         ii.  Dootje Hotzes (gedoopt in september 1734, geboren in Doezum). Dootje trouwde met Trijntien Hindriks Wejema, dochter van Hindrik Sijwerts Wejema en Antje Lieuwes Faber, op 7 december 1760 in Doezum. Trijntien werd geboren in Ulrum en werd gedoopt op 11 februari 1742 in Ulrum.

        iii.  Jan Hotzes Scheringa (gedoopt op 18 maart 1736 in Doezum - overleden op 16 september 1815 in Grootegast). Jan trouwde met Jantje Wessels, dochter van Wessel Luitjes en Geertjen Karsens, op 1 april 1770 in Doezum. Jantje werd geboren in Doezum.

         iv.  Zapke Hotzes (gedoopt op 31 augustus 1738, geboren in Doezum - overleden op 9 mei 1818 in Doezum). Zapke trouwde met Tonnis Berents Scheringa, zoon van Berent Sikkes en Ancke Tonnis, op 23 juni 1758 in Doezum. Tonnis werd gedoopt op 3 april 1735 in Doezum en is overleden omstreeks 1794 in Doezum ongeveer 59 jaar oud. Tonnis was ook bekend als Tunnis Berends Scheringa.

          v.  Meintje Hotzes (geboren in 1741-1742 in Sebaldeburen - overleden op 23 december 1812 in Grootegast). Meintje trouwde met Jan Lefferts, zoon van Leffert Jans en Jeenke Sijwers, op 30 mei 1768 in Doezum. Jan werd gedoopt op 1 november 1739 in Grootegast en is overleden vr 23 december 1812.

129      vi.  Dieverke Hotzes (gedoopt op 3 april 1741 in Doezum - overleden op 15 januari 1809 in Sebaldeburen). Dieverke trouwde met Duirt Halbes, zoon van Halbe Hindricks 152 en Nieske Duirts,153 op 18 september 1763 in Lutjegast. Duirt werd gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast en werd begraven op 1 februari 1795 in Noordwijk.

        vii.  Pieter Hotzes Venema (gedoopt op 10 april 1747 in Doezum - overleden op 10 juni 1821 in Doezum). Pieter trouwde met Luukje Bartels, dochter van Bartelt Tjeerts 375 en Imke Willems, op 25 oktober 1772 in Nuis. Luukje werd geboren in Nuis, werd gedoopt op 16 november 1749 in Nuis en is overleden vr 5 juli 1801 in Doezum. Pieter trouwde vervolgens met Albertje Fokkes, dochter van Fokke Eijtes 376 en Anke Ubels, op 5 juli 1801 in Doezum. Albertje werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 29 februari 1756 in Grootegast en is overleden op 1 april 1835 in Grootegast op 79-jarige leeftijd.


259. Hemke Meinderts, dochter van Meijnert Jansens en Sapke Feijkes, werd gedoopt op 7 oktober 1703 in Grootegast en is overleden vr 29 mei 1764. Hemke was ook bekend als Himpkje Meinderts, Hemtie Meinerts, en Hemkje Meines.

Hemke trouwde met Hodse Dootjes Scheerings. vr 1734. Hodse werd gedoopt op 20 januari 1701 in Niezijl en is overleden vr 29 mei 1764. Hodse was ook bekend als Hodse Dootjes en Hotze Dooijtjes Scheerings.

260. Jan Willems Kooiker werd geboren circa 1710 in Oostwold. Jan was ook bekend als Jan Cooiker en Jan Kooiker.

Notitie bij het onderzoek: Het leven van Jan Willems is minder in nevelen gehuld dan ik lange tijd heb gedacht. Hij heeft in Oostwold gewoond, want daar werden zijn eerste 3 kinderen gedoopt. Pas zeer recent (juni 2006, waarom niet eerder?) ontdekte ik in Lutjegast nog een doop van Sweert (Siwert), de zoon van Jan Kooiker & Griete, op 23-5-1748. Daarna vond ik een huwelijk in Appingedam van Jan Willems van Oostwold & Grietien Swiers van Schildwolde. Appingedam was niet bepaald de plaats waar ik hun huwelijk zou zoeken, maar Jan Willems' afkomst - Oostwold - is onontkoombaar. Ook de naam Siwert in combinatie met het patroniem Swijrts van Grietie en de naam van haar kleinzoon Sweris of Zwerus versterken het bewijs dat Jan Willems uiteindelijk Jan Kooiker of Cooiker blijkt te zijn.

Na het overlijden van Tjeetske Derks (5-1-1767) maakte haar man Bauke IJwes 262=282 de inventaris op. Daarin staat dat hij 1 kalf mandeleg heeft met Jan Kooyker. Deze zou de vader kunnen zijn van Geertje Jans Kooij, de 3e vrouw van Bauke IJwes en dan ook de vader van haar broer Willem Jans Kooij.

Om het ingewikkeld te maken is er in Oostwold nog een tweede persoon die in aanmerking had kunnen komen voor het vaderschap van Willem Jans Kooij: een zekere Willem Jans Koyker, die kooiker was bij de Groeve te Leek, en die vier weken voor de geboorte van zijn zoontje Willem Jans stierf. Door de moeder, Aaltien Pieters, werd deze Willem Jans genoemd, naar de overleden vader, en gedoopt op 29-11-1744 te Oostwold, een half jaar na onze Willem Jans Kooij (18-5-1744 te Oostwold).
Hoogstwaarschijnlijk was deze Willem Jans "op de Kooij" of "van de Koeij" eerder (Oostwold, 2-12-1726) getrouwd met Aaltjen Gerbens; uit dit gezin werden een Geertje (en een overleden tweelingbroertje) en een Hiltje geboren. Aaltjen werd als volwassene in Oostwold gedoopt op 19-6-1731.

Ook in Hoogkerk doopte in de jaren rond 1710 een zekere Willem Jans (zonder vrouw) verschillende Jannen... Hiervoor komen mogelijk drie echtparen in aanmerking:

Willem Jansen van Hoogkerk & Annetien Lamberts van Lettelbert (tr. Hoogkerk 9-5-1686).

Willem Jans & Frouke Hindriks bij de Woldtil, die vanaf 1688 kinderen dopen.

Willem Jans & Trijntje Jacobs beiden van Hoogkerk (tr. Hoogkerk 31-7-1701).

In de vernoeming der kinderen zie ik hier echter geen verbanden.

Bijzonderheden:

Hij was mogelijk kooiker te Lutjegast. 377 Het is slechts zijn "achternaam" tijdens de doop van zijn zoon Siwert die zijn beroep verraadt. Verder wordt nergens vermeld dat hij kooiker van beroep was.

"... In het bezit van het Huis Nienoord waren een kooi en een huisje aan het Leekstermeer, onder Lettelbert, tussen 1645 en 1803. In 1803 wordt als plaats van ligging Midwolde genoemd, maar dat is misschien een onnauwkeurigheid. Overigens tekende de kaarttekenaar Beckeringh noch in Lettelbert, noch in Midwolde een vogelkooi. Kooikers betaalden hun huur meestal in geld en in vogels. Deze laatsten werden meestal in vaste hoeveelheden geleverd. Dit was het geval te Lettelbert in 1737".

Waar Beckeringh (1781) wl een kooi tekende was bij Rikkerda onder Lutjegast. Jan Kooiker doopte Siwert in Lutjegast, dus mogelijk was hij het die de kooi bij Rikkerda bediende.

Jan trouwde met Grietie Swijrts. op 15 februari 1739 in Appingedam. Grietie werd geboren circa 1710 in Schildwolde. Grietie was ook bekend als Grietie Sierts en Grietien Swiers.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 15 februari 1739 te Appingedam. Proclamatie:
Jan Willems geboor.. van Oostwold in 't Westerkwartier & Grietien Swiers geboortig van Schilwolde.
De tweede en de derde proclamatie volgden op 22 februari en 1 maart.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eet Jans Kooij (gedoopt op 5 augustus 1740 in Oostwold)

         ii.  Geertien Jans Kooij (gedoopt op 28 juli 1742 in Oostwold - overleden op 28 juni 1817 in Visvliet). Geertien trouwde met Bauke IJwes,179.,180 zoon van IJwe Julles 378 en Mensje Boukes, op 5 januari 1767 in Visvliet. Bauke werd gedoopt op 8 juni 1708 in Oldekerk en is overleden vr 5 april 1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.379 Geertien trouwde vervolgens met Pieter Uitjes, zoon van Uijtje Lippes 380,381 en Antie Lubbers, op 15 mei 1791 in Visvliet. Pieter werd gedoopt op 13 september 1744 in Visvliet en is overleden vr 28 juni 1817 in Visvliet.

130     iii.  Willem Jans Kooij (gedoopt op 18 mei 1744 in Oostwold - overleden op 17 juni 1828 in Visvliet). Willem trouwde met Menstje Boukes, dochter van Bauke IJwes 179,180 en Tjeetske Derks,181 op 14 mei 1775 in Visvliet. Menstje werd gedoopt op 13 oktober 1754 in Visvliet en is overleden op 6 december 1818 in Visvliet167 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.168

         iv.  Sweers Jans (gedoopt op 23 mei 1748 in Lutjegast)

          v.  Eetje Jans (gedoopt op 4 april 1751 in Lutjegast)


261. Grietie Swijrts werd geboren circa 1710 in Schildwolde. Grietie was ook bekend als Grietie Sierts en Grietien Swiers.

Notitie bij het onderzoek: Hypothese over haar ouders:
In Appingedam (niet ver van Schildwolde) werd een Grietje gedoopt op 16-6-1706 door Siwert Jacobs Swaveringh & Geertruit Jansen Kist... (Siwert Jacobs Tinnegieter, Beroep: tinnegieter).
Dit zou Grietie Swijrts kunnen zijn, ook al omdat er o.a. ook nog een IJtjen werd gedoopt op 8-7-1695 en dat lijkt sterk op de naam van Grietie's eerste en vijfde dochter Eet/Eetje... Haar tweede dochter Geertien zou afgeleid kunnen zijn van Geertruit Jansen...
De namen "Swaveringh" of "Kist" ben ik echter nooit eerder in deze familie tegengekomen.

Grietie trouwde met Jan Willems Kooiker. op 15 februari 1739 in Appingedam. Jan werd geboren circa 1710 in Oostwold. Jan was ook bekend als Jan Cooiker en Jan Kooiker.

262. Bauke IJwes,179,180 zoon van IJwe Julles 378 en Mensje Boukes, werd gedoopt op 8 juni 1708 in Oldekerk en is overleden vr 5 april 1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.379

Hij is een Oudbetovergrootvader. Zijn zuster Grietje IJwes 277 is een Oudbetovergrootmoeder. Zij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Visvliet. Ook te Pieterzijl en op Hilmahuis in de Westerhorn. Hij was Landdag-comparant voor Oldekerk (1729) en Visvliet (1737-1790). Op zijn 16e jaar, in 1724, meldde hij zich hiervoor al aan, maar hij voldeed niet aan de leeftijdseis van 19 jaar. Tussen 1755 en 1790 was hij, als boer aan het Visvlieterdiep, verwikkeld in de afwateringsprocessen van het Westerkwartier.

Vanaf 1729 was hij Landdagcomparant te Oldekerk. 382,383,384 Daarvoor liet hij zijn landbezit eerst registreren:
"... Eodem dato [zelfde datum als voorgaande] laat Bouke Iwes zoekende te compareren als eigenerfde registreren een verzegelde scheydbrief van dato den 19e febr. 1724 waarmede verdedigt een heerdt landts tot Oldekerk gelegen groot 56 grazen en 1/2 gras met de behuizinge en gebruike daarop staande.
Eodem dato een request neffens Apostil van 't gerichte van Oosterdeel Langewold van dato 19 febr. 1724 een doopcedulle den 8 juni 1708 waarmede aantoont dat Veniam Actatis heeft geobtineert".

"... Eodem dato laat Bouke Iwes om als eigenerfde ter Landdagh te compareren registreren een verzegelde coopbrief van dato den 19e febr. 1736 waarmede verdedigt 38 pondematen landt met de behuizinge daarop staande onder Visvliet gelegen".

Het bezit moet vanaf 1749 opnieuw worden geregistreerd, wegens een belangrijke wijziging in het Reglement Reformatoir. Dan is er een nieuwe coopbrief d.d. 17 februari 1750 en gaat het om seven en dertigh pondematen.

"... Waarom heeft Bauke Iwes zich in 1724 al op 16 jarige leeftijd als Landdagcomparant aangemeld? Hij werd toen [ondanks Veniam Actatis, HS] niet aangenomen, want de toelatingsleeftijd was 19 jaar. Mogelijk hebben we hier te maken met de invloed van de landjonkers in hun strijd om de macht: de Heer Hanckema van Zuidhorn tegen Rudolf de Mepsche van Faan. De comparanten moesten hun stem geven aan de jonkers. De winnaar van de machtsstrijd kon in de Ommelander Landdag zijn invloed vergroten en de buit in de vorm van lucratieve rechten binnenhalen".
NB In 1729 wordt hij op grond van hetzelfde bezit wel aangenomen. Na 1729 komt hij in de monsterrol van Oldekerk niet meer voor, maar wel in die van Visvliet, van 1737 tot en met 1790.

Omstreeks 1738 deed hij belijdenis te Visvliet. Hij werd ingeschreven als Bouke IJwes van Pieterzijl.

Hij was in 1754 ouderling te Visvliet. Zo staat hij ook genoteerd in 1764 en in 1770 was hij daar kerkvoogd.

Hij gebruikte in 1724-1779 landerijen te Visvliet. 385,386,387 Bauke Ywes te Visvliet verkocht op 12 juli 1765 aan Berent Derks (was hij de broer van Tjeetske Derks?), vrijgezel te Burum, 3,5 pondematen land bij Visvliet. Ten noorden lag het land van Hijlke Tieerts (meijergewijs); ten oosten de Oude Dijk; ten zuiden woonde de verkoper en ten westen lag het Zijldiep. De prijs bedroeg 550 gulden.

Op 6 januari 1770 "... verschenen voor dHr J. Fruijtier, gecommitteerde Raadt der Ommelanden tussen den Eems en de Louwers, benevens de Coopman Fedde Gerrits [...]. Zij verkochten aan de E. Bauke IJwes en Geertien Jans, ehelieden wonende onder Visvliet, de halve eigendom van de dijk ten westen van Visvliet tot an Schalkendam strekkende, waarvan de andere halve eigendom edog onverscheiden an de Diaconie van Visvliet is toebehorende, gelijk mede de behuisinge cum annexis op gemelte dijk staande, benevens 't regt van beklemminge over de gehele dijk, alles ingevolge de eerste opgezegte beklembrief hierbij overgegeven, waaruit 's jaarlijks an de Diaconie voornoemt voor haar halfscheidt tot huire moet worden betaalt 10 Car. gls. en tot grontpagt an de Kerk van Visvliet 3 gl. 3 st. benevens an de Schoolmeester 1-10-,-, zijnde 't verkogte door de kooperen reeds aangevaardt, egter geconditioneert dat Gerrit Tammes de dijk tot Gregori [waarschijnlijk 12 maart] sal mogen beweiden en in de behuisinge tot Maij 1770 vrije blijven wonen. Sulks tezamen verkogt met deszelfs lusten en lasten [...] voor 700 Car. gls. etc, etc.".

Op 1 mei 1779 verkocht Renske Sijmons, weduwe van Meerten Boersema, aan "... Bauke IJwes en Geertje Jans, echtelieden, een behuizing staande en gelegen te Pieterzijl, en aan Thomas Cornelis tot jaarlijkse grondpacht doende fl. 2,10,= voor fl 120,= in een termijn betaald".
NB Thomas Cornelis zou een kleinzoon van Cornelis Thomas en Trijntje Cornelis kunnen zijn, of een achterkleinzoon, later de Haijema's.

Hij was in 1756-1760 betrokken bij een rechtszaak over het Visvlieterdiep. 388,389 Op 22 maart 1756 is er een Regtdag: Claas Harms vs Bauke Ywes.
Bauke moet "... graven sodane aanpart in het zgn. Visvlieterdiep, lopende van het trekdiep tussen Strobos en de Gaarkeuken tot in en door Visvliet als tussen uwe landen is leggende" en moet dat oplossen met Claas Harms voorzover hun landerijen aan elkaar grenzen. Er wordt gedreigd met "regtsmiddelen" (6-4-1756).

Op een andere Regtdag, op 29 mei 1760, is er een geschil met Claas Harms, waarbij Bauke Ywes het bevel krijgt op 9 juni in het Regthuis te Visvliet te verschijnen, 's morgens om 9 uur. Het gaat o.a. weer over het uitgraven van het Visvlieterdiep.
NB Claas Harms' zoon Lieuwe Klaassens was getrouwd met Baukes nichtje Ytje Danils Kiestra.

Hij bezat in 1756 boerderij 41 (Zijldiepweg 4) te Pieterzijl. 390 Zie de luchtfoto (Google).

Geldzaken: 21 september 1758. 391 Danil Kiestra en Grietje IJwes tekenden een schuldbekentenis aan Bauke IJwes in qlt als voorstander van de minderjarige zoon van Grietje IJwes en wijlen Enne Cornelis (Wiersma).

Een boedelinventaris te Visvliet op 5 januari 1767. 392 Zijn vrouw Tjeetske Derks was kort hiervoor overleden. Hieronder een deel van de tekst:

PRODUCTUM IN IUDICIS EXTRAORD:
VAN VISVLIET DEN 5. JAN. 1767

Dr. Ph. Brunvelt Van Hulten
Mede Grietman

Geregistreert Fo 80 V 50
Inventarium Van alle Sodane vaste en losse goederen als Bouke IJwes onder Pieterzijl Woonachtig met Wijlen Zijn Ehevrouw Tjetske Derks heeft beseten en Staande Huiwlijk angekogt, als ook door Inventarisant aan Sijne sijde anbeErft en door den Zelven dus opgegeven goederen bij den Inventerisant voor het ingaan van het Huiwlijk beseten.

Goederen door den Invent; voor het ingaan van het Huiwelijk beseten

1mo 37 lb maten land gelegen op Helmahuis met een Behuisinge daar op staande
2do 6 lb maten gelegen aldaar
3tio 5 lb maten gelegen aldaar
4to 10 1/4 lb maten gelegen tusken Visvliet en Pieterzijl

Goederen door den Inventarisant in de Weduwnaars Staat van Wijlen Zijn EheVrouw Tjetske Derks van sijne sijde anbeErft

Drie vierde parten in een plaats bestaande in een Behuisinge met 73 pondematen over het geheel. Dus hier in te brengen op vier en vijftig lb maten en 3/4.

Volgt vaste goederen met wijlen sijn Ehevrouw Tjetske Derks staande het Huiwelijk angekogt

Voor eerst 8 lb maten Land gelegen op Hilmahuis onder Visvliet
5 lb maten bouw en gras;Land gelegen op Hilmahuis
12 lb maten gelegen aldear
8 lb maten en een Heemstede gelegen aldaar
4 lb maten gelegen aldaar
4 mat mieden gelegen onder Griipskerk
1/4 Part Beklemmenge in de plaats bij Pieterzijl door Bouke IJwes bewoont groot drie en
seventig lb maten

Volgt losse goederen

Koejen, Peerden, Schapen, in het binhus, in 't meddelhuis, in de Kamer, koper, tin, in de kast, in de Pueskeuken, op de solder, in agterhuis, in de scheur, in de melkenkamer, Buijtenhuis, Winterboute op het land, in huis....

Handtekeningen: W. Doekes, wedman; Bouke IJwes, als vader; Hessel Derks; Danil Kijstra en Focke Hijlkes".

NB En zo volgen er nog 12 pagina's met een gedetailleerde beschrijving van de complete inventaris.

Nalatenschap: nalatenschap, 5 april 1791, Visvliet. 393,394 "... Represanten en erfgenamen van Bouke IJwes: Menskje Boukes en eheman Willem Jans; Welmoedt Boukes en eheman Pieter Jacobs; Grietje Boukes en eheman Jan Fridzes; Jacob Jans Danhof, caverende voor zijn ehevrouw IJdje Boukes (procuratie van 1790); IJwe Boukes; Derkje Boukes en Sijbolt Berghuis; Geeske Boukes en Pieter Claassen; Jan Boukes. Zij verkopen aan de Heer J. [Joachimus Lunsingh] Tonkens en M. [Maria] Hellinga, ehelieden wonende in Westerwolde in de Landschap Drenthe, een plaats te Pieterzijl, groot volgens het Schatregister 73 pondematen land en een stuk in de zwetten gelegen; met ten noorden Jan Hemkes; ten oosten het Visvlieterdiep; ten zuiden Roche Repkes als beklemde meijer en te westen de Lauwers, waarvan de vaste beklemming ware verkocht aan Pieter Claassen en Geeske Boukes; jaarlijkse huur 300 Car. gls, voor de somma 10294, 2 stuivers en 3 duiten. Verder wordt aan Klaas Hellinga en Engeltje Jans, ehelieden, verkocht 37 pondematen land op Hilmahuis onder de klokkeslag van Visvliet, gebruikt door Willem Jans en Menskje Boukes, met een huis in vaste beklemming; huur per jaar 117,14,4 met als naaste zwetten ten noorden: de weg; ten oosten Klaas Hellinga c.s.; ten zuiden: de trekweg; ten westen Jan Danils, als beklemde meijer, voor de somma van 4039,8,3. Dan wordt verkocht aan Klaas Hellinga en Engeltje Jans 29 pondematen onbehuisd land op Hillemahuis, wordende bij Willem Jans en Menskje Boukes in een vaste Beklemming gebruikt; jaarlijkse huur 92,5,4 met als naaste zwetten ten noorden: Sijbolt Berghuis; ten oosten: de koperen c.s; ten zuiden: de weg; ten westen Sipke Halbes; voor de somma van 3166,9,2".

De volgende dag, 6 april 1791, worden er nog 8 verdere koopcontracten getekend:

"... aan IJwe Boukes 5 1/4 pondemaat gelegen onder de klokkeslag van Visvliet, met als naaste zwetten, ten noorden; Harm Dates; ten oosten de oude dijk; ten zuiden: Jannes Hellinga; ten westen Harm Dates, voor de somma van 1450,-,-. Verder aan Jan Fridzes en Grietje Boukes 4 matten meedeland bij de Boekstedertil onder Grijpskerk, zwettende ten noorden aan mevrouw van Feringa; ten oosten: Thies Bouwes, beklemde meijer; ten zuiden: de Hanekampen; ten westen: mevrouw van Feringa, voor de somma van 120,-,-. Dan aan Sijbolt Berghuis en Derkje Boukes 20 pondematen land op Hillemahuis, waarvan 12 pondematen tot naaste zwetten hebben ten noorden: Klaas Hellinga; ten oosten: Klaas Hellinga; ten zuiden: Willem Jans, als beklemde meijer; ten westen: Jan Oenes; de overige 8 pondematen zwetten ten noorden aan Klaas Hellinga; ten oosten: de Visvlieterweg; ten zuiden: de weg; ten westen: Klaas Hellinga, voor de somma van 3880,5,-. Wederom aan IJwe Boukes een kampje land bij Visvliet, zwettende ten noorden aan Klaas Hellinga; ten oosten: idem; ten zuiden: de Heereweg; ten westen: 't Zijldiep, voor de somma van 430,-,-. Verder aan Willem Jans en Menskje Boukes hunne verkoperen behuizinge en alles wat spijker en nagelvast zit, bomen en planten en het recht van vaste beklemming en 65 pondematen land onder het kerspel Visvliet, waarvan de vaste huur nooit verhoogd of verlaagd zou worden, te betalen aan eigenaar Klaas Hellinga 200,-,-, voor de somma van 3600,-,- en 2 gouden rijders. De weduwe van Bouke IJwes, Geertje Jans, verklaart verkocht te hebben aan de erfgenamen van Bouke IJwes haar verkopersche 3/8ste aanpart in de eigendom van het land en de behuizinge, liggende onverscheiden in de hele plaats te Pieterzijl in zijne zwetten, voor de somma van 1300,-,- en 2 gouden rijders".

Bauke trouwde met Antie Freriks.395 op 21 oktober 1736 in Visvliet. Antie werd geboren in Visvliet.

Notitie bij het onderzoek: Er was een zekere Antie Freerks die met Enne Jilderts trouwde en in Kollum woonde.

Bijzonderheden:

Boedelinventaris: 5 januari 1767. 396 In de inventaris van Bauke Ywes worden, na het overlijden van zijn tweede vrouw Tjeetske Derks, vijf vrouwenhemden opgesomd, neerkomende van Antje Freerks.

Bauke trouwde vervolgens met Tjeetske Derks.181 op 10 augustus 1753 in Leek. Tjeetske werd gedoopt op 7 februari 1723 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1766 in Visvliet ongeveer 43 jaar oud. Tjeetske was ook bekend als Tjitske, Tjetske Dirks.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 10 augustus 1753 te Leek. 397 Getuigen aan bruidegomszijde waren: Grietie Iwes en Daniel Jans Kystra, als zuster en zwager, dewelke laatste mede compareerde voor Menschein Boukes, als moeder.
Aan bruidszijde: Hessel Derks, als broer; Anke Derks en Hindrik Berents, als zuster en zwager.
Ondertekening door Grietman Johannes Leuringh J.U.D van de heerlijkheid Visvliet etc...

Kinderen uit dit huwelijk:

131       i.  Menstje Boukes (gedoopt op 13 oktober 1754 in Visvliet - overleden op 6 december 1818 in Visvliet). Menstje trouwde met Willem Jans Kooij, zoon van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, op 14 mei 1775 in Visvliet. Willem werd gedoopt op 18 mei 1744 in Oostwold en is overleden op 17 juni 1828 in Visvliet160 op 84-jarige leeftijd.

         ii.  Welmoedt Boukes Wiersma (gedoopt op 20 september 1755 in Visvliet - overleden op 18 november 1820 in Kollumerland Nieuw Kruisland (Fr)). Welmoedt trouwde met Pieter Jacobs Sikkema, zoon van Jacob Falks 67,398 en Betske Elzes Siccama,67,399 op 15 juni 1782 in Visvliet. Pieter werd gedoopt op 14 mei 1752 in Burum (Fr) en is overleden vr 18 november 1820.400

        iii.  Grietje Boukes Zijlstra (gedoopt op 10 oktober 1757 in Visvliet - overleden op 20 maart 1836 in Doezum). Grietje trouwde met Jan Fridses Westra,401,402,403.,404 zoon van Fridse Abels 405 en Knelliske Eijes, op 29 mei 1774 in Visvliet. Jan werd geboren op 10 februari 1743 in Westerhorn, Grijpskerk, werd gedoopt op 3 maart 1743 in Grijpskerk en is overleden op 16 januari 1820 in Doezum op 76-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Fridsers en Jan Frides Westra.

         iv.  IJtje Boukes (gedoopt op 15 januari 1758 in Visvliet - overleden op 2 augustus 1818 in Ulrum). IJtje trouwde met Jacob Jans Danhof, zoon van Jan Fritzes Danhof en Martjen Jacobs, op 7 juli 1782 in Visvliet. Jacob werd geboren op 13 oktober 1748 in Baflo en is overleden vr 1811.

          v.  IJwe Boukes Zijlstra (gedoopt op 18 augustus 1759, geboren in Pieterzijl - overleden op 23 juni 1842 in Opende). IJwe trouwde met Baukje Harms van Zelling, dochter van Harm Berents van Sellingen 406 en Trijntje Rotgers,407 op 10 juli 1796 in Grijpskerk. Baukje werd gedoopt op 21 juni 1772 in Niehove en is overleden op 13 juli 1839 in Opende op 67-jarige leeftijd.

         vi.  Derktje Boukes (gedoopt op 12 september 1760 in Visvliet - overleden op 10 januari 1822 in Grijpskerk). Derktje trouwde met Sijbolt Berghuis,408,409.,410 zoon van Daniel Berghuis en Aaltjen Sijbels, op 29 april 1787 in Visvliet. Sijbolt werd gedoopt op 29 november 1760 in Leens en is overleden op 15 juni 1816 in Grijpskerk op 55-jarige leeftijd.

        vii.  Geeske Boukes (gedoopt op 6 december 1761, geboren in Pieterzijl - overleden vr 6 april 1797). Geeske trouwde met Pieter Klasens Poll, zoon van Klaas Jans Pol 411 en Grietje Lubberts,411 op 9 januari 1791 in Visvliet.412 Pieter werd gedoopt op 17 mei 1766 in Noordhorn en is overleden op 19 oktober 1839 in Noordhorn op 73-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Klasens Polle.

       viii.  Derk Boukes (gedoopt op 21 november 1762 in Visvliet - overleden na 1812)

Bauke trouwde vervolgens met Geertien Jans Kooij.,413 dochter van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, op 5 januari 1767 in Visvliet. Geertien werd gedoopt op 28 juli 1742 in Oostwold en is overleden op 28 juni 1817 in Visvliet op 74-jarige leeftijd.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 5 januari 1767 te Visvliet. 414 Getuigen aan bruidegomszijde waren: Danieel Jans Kielstra en Grietie IJwes, als zwager en zuster; Hessel Derks, als voormonder; Daneel Jans Kielstra, als sibbevoogd; Focke Hielkes, als vreemde voogd over des bruidegoms voorkinderen.
Aan bruidszijde: Jan Willems en Grietie Sierts, als vader en moeder.

Bijzonderheden:

Haar testament werd op 20 mei 1802 te Visvliet ingeschreven. 415 "... Testament van Grietje Jans, weduwe van Bouke IJwes, thans ehevrouw van Pieter Uitjes voor haar zoon Jan Boukes en zijn ehevrouw Epke Cornelis. Getuigen Willem Jans [Kooij], S[ijbolt] Berghuis en Pieter Uities".

Zij nam de familienaam Kooy aan op 28 mei 1812 te Visvliet. 416 "... Geertje Jans Kooij te Visvliet. Zij kan niet schrijven.
Kleinzoon: Kornelis 18 jaar, zoon van Jan Bouwkes Kooij en Epke Kornelis te Niezijl".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Boukes Kooij (gedoopt op 4 maart 1768 in Visvliet - overleden op 11 mei 1810 in Visvliet). Jan trouwde met Epke Kornelis, dochter van Kornelis Egberts en Wijtske Geerts, op 30 mei 1790 in Visvliet. Epke werd gedoopt op 18 september 1768 in Visvliet en is overleden op 8 december 1842 in Visvliet op 74-jarige leeftijd. Epke was ook bekend als Ebke Kornelis.

         ii.  Cornelis Boukes (gedoopt op 18 juli 1773 in Visvliet)

        iii.  Antie Boukes (gedoopt op 9 september 1781 in Visvliet)

         iv.  Trijntje Boukes. Trijntje trouwde met Albert Hindriks. circa 1797 in Visvliet.


263. Tjeetske Derks,181 dochter van Dirck Beerents en Welmoed Hessels, werd gedoopt op 7 februari 1723 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1766 in Visvliet ongeveer 43 jaar oud. Tjeetske was ook bekend als Tjitske, Tjetske Dirks.

Notitie bij de doop: Kind van Dirck Berents, smid, en niet genoemde moeder.

Tjeetske Derks bezat een een Bijbel met Sulveren Krappen met vier Sulveren beslagen Hoeken en 2 Rengen merkt op krappen W:H:1722. Als dit de intialen van Welmoet Hessels zijn, dan hebben we hiermee haar moeder gevonden: In Kollumerland werd op 7-2-1723 een Tjetske gedoopt door Dirck Berents, smid en een niet genoemde moeder. Dirck Berents was blijkens het lidmatenregister van Burum-Munnekezijl getrouwd met Welmoed Hessels.
Zij woonden aldaar, bij de zijl.

Bijzonderheden:

Voogdij: 5 januari 1767, Visvliet. 396 Op deze datum wordt er een Voorstandersrekening opgesteld, waarbij "... Hessel Derks [haar broer], wonende te Oldehove, voormond wordt genoemd over de 8 minderjarige kinderen van Bauke Jwes bij wijlen Tjetske Derks; tot Dom. Cit. [domicilium citandi] gesteld het huis van zijn broer Gerrit Derks te Visvliet. Also Danil Jans Kiestra, wonende te Lutjegast, sibbevoogd, tot Dom. Cit gestelt het huis van Bauke Jwes onder Visvliet. Also Focke Hijlkes (een diacen te Visvliet) als vreemde voogt".

Tjeetske trouwde met Bauke IJwes 179.,180 op 10 augustus 1753 in Leek. Bauke werd gedoopt op 8 juni 1708 in Oldekerk en is overleden vr 5 april 1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.379

268. Willem Riemers, zoon van Riemer Sjoerts en Jantjen Willems, werd gedoopt op 26 december 1695 in Tolbert. Willem was ook bekend als Willem Harmen Remers.

Notitie bij het onderzoek: Willem Riemers kwam bij zijn huwelijk van Tolbert.
In Tolbert is een zekere Willem Harmen Riemers gedoopt op 26-12-1695 door Remer Sjuurts. Een moeder werd niet vermeld, maar Remers huwelijk met Jantje Willems is wel bekend.

Als Remer Sjuurts & Jantje Willems werkelijk zijn ouders zijn, dan spreekt daar in de kindernamen weinig voor; misschien komt dat omdat er zoveel meisjes zijn. Alleen zijn eerste dochter, die Jantje heet en zijn laatste dochter die Wijtske heet, en het is dan nog maar de vraag of dat slaat op een zus van Willem Riemers...
De naam Akke komt weinig voor en is hier een raadsel, evenals trouwens Anna, Antje, Anke en Trijntje.
Zijn eigen doopnaam Willem "Harmen" Remers bevat de naam van zijn oudere (overleden?) broertje Harmen.

Bijzonderheden:

Hij was op 14 maart 1726 lidmaat te Tolbert. "... Den 14 maart tot ledematen angenomen Willem Riemers en
Frouke Lohmans".

Willem trouwde met Frouke Lohman.418 op 21 november 1722 in Groningen. Frouke werd geboren circa 1700 in Leer, Duitsland. Frouke was ook bekend als Frauke Lohmans.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 21 november 1722 te Groningen. Proclamatie:
Hiervan attestatie gepasseert 9 Dec. 1722.
Willem Riemers, van Tolbert
Frauke Lohmans, van Lier
pro qua Jacobus Swang als Neeve

Een pagina eerder staat: Willem Reemers van Tolbert, met in de kantlijn "manq t Cons. van de Bruits moeder"... Ontbrekende toestemming?

Die Neeve blijkt nogal gemakkelijk terug te vinden in de vesting Leerort, vlak onder Leer: Jacobus Swank, Soldat in der Prinzengarde, ondertrouwd in Leerort op 28-4-1715 met Siamke Rippen. Sjamke Rippen werd gedoopt in Leerort op 31-3-1695 als dochter van Rippe Janssen & Maria Santkast.
Zij doopten kinderen in Lieroord en Groningen.

Jaren later zijn er in Groningen nog veel meer verwante Swangs (Zwang, Swank, Swenk) te vinden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Willems Spoelstra (gedoopt op 12 maart 1724 in Tolbert)

         ii.  Jantjen Willems Spoelstra (gedoopt op 21 oktober 1725 in Tolbert)

        iii.  Anna Helena Willems Spoelstra (gedoopt op 2 februari 1727 in Tolbert)

         iv.  Trijntie Willems Spoelstra (gedoopt op 28 februari 1729 in Tolbert)

          v.  Antje Willems Spoelstra (gedoopt op 1 oktober 1730 in Tolbert)

134      vi.  Riemer Willems Spoelstra (gedoopt op 16 maart 1732 in Tolbert - overleden op 9 januari 1818 in Doezum). Riemer trouwde met Wijpke Willems, dochter van Willem Beenes 186 en Marije Wobbes, op 20 januari 1760 in Doezum. Wijpke werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 8 mei 1729 in Doezum en is overleden op 6 februari 1801 in Doezum op 71-jarige leeftijd. Riemer trouwde vervolgens met Imke Klaassens, dochter van Claas Cnelis en Geeske Geerts, op 5 juli 1801 in Doezum. Imke werd gedoopt op 9 augustus 1733 in Grijpskerk en is overleden op 30 juni 1808 op 74-jarige leeftijd. Imke was ook bekend als IJmkie Claasen en Emke Klasens.

        vii.  Hindrik Loman Willems Spoelstra (gedoopt op 18 september 1733 in Tolbert)

       viii.  Anke Willems Spoelstra (gedoopt op 9 oktober 1735 in Tolbert)

         ix.  Akke Willems Spoelstra (gedoopt op 22 december 1737 in Tolbert)

          x.  Hendrikje Willems Spoelstra (gedoopt op 29 november 1740 in Tolbert)

         xi.  Wytske Willems Spoelstra (gedoopt op 7 april 1743 in Tolbert)


269. Frouke Lohman 418 werd geboren circa 1700 in Leer, Duitsland. Frouke was ook bekend als Frauke Lohmans.

Notitie bij het onderzoek: Van Frouke heb ik nog geen doopdatum gevonden. Bij haar huwelijk met Willem Riemers was ze afkomstig van Lier (Lieroord, Leer). Het is nog niet duidelijk of ze daar ook geboren is, of dat ze daar bijvoorbeeld heen moest om te werken als meid.

Dankzij Frits Ebbens kon ik in het Ortssippenbuch van Leer vinden dat hier wel een echtpaar bestond dat misschien met Frouke te maken heeft:
Jan Hinrich Loman, gehuwd te Leer 7-3-1667 met Frauwcke Berens, weduwe. Zij lieten vier kinderen in Leer dopen, waaronder Hindrycks, op 28-7-1672.
Deze Hindrycks zou een goeie kandidaat zijn als Frouke's vader. Zij noemt tenslotte haar tweede zoon Hindrik Loman...
Het onderzoek moet nog worden voortgezet.

Bijzonderheden:

Zij was op 14 maart 1726 lidmaat te Tolbert.

Frouke trouwde met Willem Riemers. op 21 november 1722 in Groningen. Willem werd gedoopt op 26 december 1695 in Tolbert. Willem was ook bekend als Willem Harmen Remers.

270. Willem Beenes,186 zoon van Beno Melles 419 en Haukien Tjeerds, werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 31 maart 1695 in Doezum.

Notitie bij de doop: "... 1695 Den 31 Dito (Martij) Beene Melles uit de Curringhorne en sijn Huisvrouw een kindt gedoopt genaamt Willem".

Notitie bij het onderzoek: Ik vond nooit een doop van Wijpke Willems en dus geen vader "Willem" 270, totdat ik in de kantlijn van het doopboek van Doezum zag staan "8 mei 1729 Nog een dogter van Beene Melles & Matije Wobbes is genoemt Wijpke". Zr merkwaardig, aangezien Beene Melles ook de vader is van Willem Beenes.
Het zou wel heel bijzonder zijn als die vader nog eens laat zou hertrouwen met toevallig ook een Marije (Matije) Wobbes en dan ook nog een kind krijgen dat precies in de reeks past van zijn zoon Willem Beenes & Marije Wobbes...

Wijpkes dochter Marieke (bij Hindrik Jans) is een duidelijke aanwijzing naar haar moeder Marije (Marijke) Wobbes die trouwde met Willem Beenes. En zo klopt het ook dat zij een broer Wiebe heeft (die getuige was bij de boedelinventaris van Wijpke op 19 december 1759).

Bijzonderheden:

Hij was op 12 maart 1724 lidmaat te Doezum.

Willem trouwde met Marije Wobbes. op 10 oktober 1723 in Doezum. Marije werd geboren in Grootegast. Marije was ook bekend als Marie Wobbes en Marijke Wobbes.

Notitie bij het huwelijk: "Willem Beenes, van Doezum & Marije Wobbes, van Doezum, weduwe van Jan Meertens."

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Willems (geboren op 13 augustus 1724 in Doezum)

         ii.  Nijnke Willems (gedoopt op 5 mei 1726, geboren in Doezum)

        iii.  Beene Willems (gedoopt op 14 september 1727, geboren in Doezum)

135      iv.  Wijpke Willems (gedoopt op 8 mei 1729, geboren in Doezum - overleden op 6 februari 1801 in Doezum). Wijpke trouwde met Hindrik Jans Wever Weijerstrate. op 4 maart 1757 in Doezum. Hindrik werd geboren in Schttrup, Duitsland en is overleden vr 4 maart 1759 in Doezum. Hindrik was ook bekend als Hindrik Jans Weijerstrate. Wijpke trouwde vervolgens met Riemer Willems Spoelstra, zoon van Willem Riemers en Frouke Lohman,418 op 20 januari 1760 in Doezum. Riemer werd gedoopt op 16 maart 1732 in Tolbert en is overleden op 9 januari 1818 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

          v.  Grietjen Willems (gedoopt op 14 mei 1730, geboren in Doezum)

         vi.  Wijbe Willems (gedoopt op 14 maart 1732, geboren in Doezum)

        vii.  Nienke Trientje Willems (gedoopt op 28 november 1734, geboren in Doezum - overleden vr 1823). Nienke trouwde met Sicke Berents.,420 zoon van Berent Heines 420 en Renske Sikkes, op 17 mei 1756 in Doezum. Sicke werd gedoopt op 21 juni 1733 in Tolbert en is overleden op 13 december 1799 in Noordwijk op 66-jarige leeftijd. Sicke was ook bekend als Zikke Berents.


271. Marije Wobbes, dochter van Wobbe Dircks 419 en Grietje Fockes, werd geboren in Grootegast. Marije was ook bekend als Marie Wobbes en Marijke Wobbes.

Notitie bij het onderzoek: Geen doop van Marije gevonden... "Vader" Wobbe Dircks heeft wel een zuster Marie. Twijfel is ook mogelijk vanwege de naamgeving onder haar kinderen. Zo ontbreken namen als Haukje of Wobbe bij haar kinderen. De namen Wijbe en Wijpke zouden kunnen duiden op Wijbrich, een overgrootmoeder en een tante, en Nijnke op een andere tante, maar ja, de onzekerheid blijft...

Bijzonderheden:

Zij was op 14 december 1721 lidmaat na belijdenis te Doezum. Marie Wobbes wedw. van Jan Meertens tot Doesum

Marije trouwde met Jan Meertens, zoon van Meerten Harmens en Renske Dercks, op 23 januari 1718 in Doezum. Jan werd gedoopt op 26 december 1694 in Doezum en is overleden vr 14 december 1721.

Notitie bij het huwelijk: "Jan Meertens, van Doezum & Margje Wobbes, van Grootegast (in het handschrift is het wel Marije)".

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Anke Jans (gedoopt op 10 maart 1720, geboren in Doezum). Anke trouwde met Lammert Lieuwes, zoon van Leeuwe Lamberts en Gerktjen Alberts, op 22 juni 1738 in Grootegast. Lammert werd geboren in Lucaswolde en werd gedoopt op 26 januari 1709 in Noordwijk. Lammert was ook bekend als Lammert Leeuwes.

Marije trouwde vervolgens met Willem Beenes.186 op 10 oktober 1723 in Doezum. Willem werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 31 maart 1695 in Doezum.

272. Claes Jansen Rispens,188 zoon van Jan Clases Rispens en Sytske Entes, werd gedoopt op 22 december 1694 in Boxum (Fr) en is overleden in 1757 in Buitenpost (Fr) op 63-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

In 1719-1727 was hij landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Landgebruik: Als landeigenaar te Oosterend bezat hij de helft van Sathe Sybada, afkomstig van zijn moeder.

Claes trouwde met Sjoukjen Rinses Reitsma.189 op 7 augustus 1718 in Deinum (Fr). Sjoukjen werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 25 april 1697 in Hardegarijp (Fr).421

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ytje Claeses Rispens (gedoopt op 16 juli 1719, geboren in Boxum (Fr) - overleden in 1719)

         ii.  Jan Claeses Rispens (gedoopt op 2 februari 1721, geboren in Boxum (Fr) - overleden in 1721)

        iii.  Zytske Rispens (geboren op 26 januari 1725 in Boxum (Fr)). Zytske trouwde met Gerrit Riemers Posthumus. in 1746.

136      iv.  Rinse Klazes Rispens (geboren op 10 april 1728 in Boxum (Fr) - overleden vr 1782, begraven in Burum (Fr)). Rinse trouwde met Sjeuke Gerryts Haijema, dochter van Gerrit Minnes Haijema 194 en Rinske Willems, op 9 november 1760 in Buitenpost (Fr). Sjeuke werd gedoopt op 17 mei 1739 in Burum (Fr) en is overleden op 26 februari 1816 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

          v.  Tjeert Clases Rispens (geboren op 21 juli 1734 in Boxum (Fr) - overleden in 1796 in Buitenpost (Fr)). Tjeert trouwde met Jitske Aebes. op 1 augustus 1762 in Oostermeer (Fr). Jitske werd geboren in 1741 in Oostermeer (Fr) en is overleden in 1784 in Buitenpost (Fr) op 43-jarige leeftijd.

         vi.  Jeltje Klazes Rispens (geboren in augustus 1737, gedoopt Buitenpost (Fr)). Jeltje trouwde met Nicolaas Gillot.


273. Sjoukjen Rinses Reitsma,189 dochter van Rinse Clases en Aatje Wijtzes, werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 25 april 1697 in Hardegarijp (Fr).421

Bijzonderheden:

Zij woonde in 1719-1729 te Hardegarijp (Fr). In 1729 woonde ze te Boxum bij het Deinumerhout en op 8 februari 1733 te Buitenpost met attestatie van Deinum.

Sjoukjen trouwde met Claes Jansen Rispens.188 op 7 augustus 1718 in Deinum (Fr). Claes werd gedoopt op 22 december 1694 in Boxum (Fr) en is overleden in 1757 in Buitenpost (Fr) op 63-jarige leeftijd.

274. Gerrit Minnes Haijema,194 zoon van Minne Wybets Haijema en Trijntje Rinses, werd gedoopt op 23 juli 1699 in Burum (Fr).

Bijzonderheden:

Op 17 mei 1739 was hij landbouwer te Burum (Fr).

Gerrit trouwde met Rinske Willems. circa 1725 in Burum (Fr). Rinske werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 2 december 1708 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Gerrits Haijema (gedoopt op 14 december 1727 in Burum (Fr))

         ii.  Hiske Gerrits Haijema (gedoopt op 4 december 1729 in Burum (Fr)). Hiske trouwde met Harmen Roelofs.

        iii.  Sybrig Gerrits Haijema (gedoopt op 8 juli 1731 in Burum (Fr))

         iv.  Rinse Gerrits Haijema (gedoopt op 24 augustus 1732 in Burum (Fr))

          v.  Janke Gerrits Haijema (gedoopt op 18 december 1735 in Burum (Fr))

137      vi.  Sjeuke Gerryts Haijema (gedoopt op 17 mei 1739 in Burum (Fr) - overleden op 26 februari 1816 in Burum (Fr)). Sjeuke trouwde met Rinse Klazes Rispens, zoon van Claes Jansen Rispens 188 en Sjoukjen Rinses Reitsma,.189 Rinse werd geboren op 10 april 1728 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 18 april 1728 in Deinum (Fr), is overleden vr 1782 en werd begraven in Burum (Fr).


275. Rinske Willems, dochter van Willem Wouters en Jancke Claeses, werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 2 december 1708 in Burum (Fr).

Rinske trouwde met Gerrit Minnes Haijema.194 circa 1725 in Burum (Fr). Gerrit werd gedoopt op 23 juli 1699 in Burum (Fr).

276. Enne Cornelis Wiersma, zoon van Cornelis Ennes Wiersma en Antje Luwes Siccama, werd gedoopt op 11 april 1692 in Burum (Fr) en is overleden vr 9 januari 1742.

Bijzonderheden:

Hij was in 1716 lidmaat van de Gereformeerde kerk te Burum (Fr). 422

Hij was boer te Burum (Fr). 423

In 1738 was hij meijer in de Cloosterlanden. 422 D.w.z. hij was eigenaar van landerijen in de Cloosterlanden en meijer van Nr 14 en 15 van het stemkohier (Cloosterlanden).

Zijn overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig: 1740-1741 en Burum (Fr). 424

Boedelinventaris: 16 februari 1742. 425 "... Inventarisatie en Respective beschrijvinge gedaan ende genomen ten sterfhuise van wijllen Enne Corneles onder Burum ter instemming van Luwe Cornelis, huisman onder den Dorpe Burum, in qualiteit als geauthoriseerde curator ad Actum Divisionis over Corneles, Eeuwe en Dirk Ennes, Nagelatene minderjarige kinderen van wijlen Enne Cornelis in Egte verwekt bij Grietie Eeuwes die haar ten Tweeden huwelijk begeeft met Anne Wiggers haar tegenswoordige Egte man, en dat alles op aangeven van deselve Grietie Eeuwes. 16 Februarij 1742.
Ouderdom der kinderen:
Corneles Ennes oud Agt jaren, Eeuwe Ennes oud vijf jaren. Dirk Ennes oud Twee jaren.

[In de gebruikelijke opsomming van roerende en onroerende goederen komen ook enkele knopen en lepels voor met initialen en namen: E:K yi.., Cornelis Ennes Wiersema Anno 1724, Jan Ennes Wiersema, C:E:, A:L: en J:LW 1694.]

Inschulden ten Laste van De Boedel:
Eeuwe Julles wed: tot Pijtterzijl komt volgens obligatien Eerstelijk, Ellef hondert Carglns: Capitaal waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, Dus 1100,-
Verder nog bedragen van 300, 400, 200 en 350 guldens.
Bauke Eeuwes tot Pijtterzijl competeert volgens obligatie Driehondert Cargls: waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, dus 300,-.
Gerke Fransen tot Burum competeert 200 Carglns.
Hendrik Dirks erven competeeren 600 Carglns.
Gerke Fransen tot Burum competeert 200 Carglns.
Sijtske Halbes Erven tot Burum competeeren 600 Carglns.
Zijnde alle drie voornoemde Capitalen door Enne Corneles voor 't aangaan des huwelijx alleen opgenomen.
De Secretaris J;S; Van Wijchel competeert op St. Petrus 1742 Een jaar Landhuir tot 190 Carglns.
Tjetske Oenes competeert wegens geleverde winkelwaren 38 Carglns en 5 stuivers.
Foecke Fokkes weduwe competeert wegens geleverde kleedwaren 55 Carglns en 19 stuivers.
Lubbert Jans mr: wagenmaker competeert wegens geleverde waren 10 Carglns en 17 stuivers.
Gosse Foekes competeert voor geleverde schoenen en schoenlappen Seventien Carglns, 14 stuivers, 8 penn, dus 17-14-8
Halbe Cornelis competeert wegens geleverd brood vijf Carglns, 12 stuivers, dus 5-12-

Uitschulden, ten voordele van de Boedel:
Over den plaats is aan den Here J.J. van Wijchel tot Schot gedaan Seven hondert Cargln: het welke de kinderen van Enne Corneles alleen toebehoort.
Een obligatie tot Sake van Pijtter Pijtters tot Warfstermolen ad Eenhondert Carglns: Capitaal, waarvan Enne Cornelis kinderen de Geregte vierdepart toekomt.
Sjoerd Ruirds tot Burum Debet wegens koop en Leverancie van Een koe als rest van meer tien Carglns:
Jan Brongers onder Collum Rest wegens geleid dak Ses Cargln: 17 Stuivers.
Jan Klasen tot Nijkerk, debet wegens koop en Leverancie van Een peert als (voorschot?...) van meer vijf Carglns, waar voor Bauke Eeuwes Borgh geworden is.
Ringer Mekkes Rest wegens geleid dak Twee Carglns 5 stuivers.
Eeuwe Julles wedue Rest op maij 1742, wegens Intressen, van Grietie Eeuwes vaderlijke goederen vijf en Seventig Carglns.

Aldus gedaan, genventariseert ende Beschreven ten Sterfhuise van wijlen Enne Corneles voornt In kennisse van ons Commissaris Secretaris en Curator, op den 16 Februarij 1742 (was getekent:) Pijtter Clasen, S. Wibrandi, Luwe Corneles".

Voogdij: 15 januari 1754, Visvliet. 426 Bauke Ywes is voormond en voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Enne Cornelis [Wiersma] bij Grietje Jwes [Bauke's zuster].

Enne trouwde met Grietje IJwes. vr 1733. Grietje werd gedoopt op 14 augustus 1712 in Oldekerk en is overleden na 1767. Grietje was ook bekend als Grietke Durks,427 Grietje Eeuwes, Grietje Iwes, en Grietje Ywes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Ennes Wiersma (gedoopt op 16 augustus 1733 in Burum (Fr) - overleden op 7 januari 1787 in Sebaldeburen). Cornelis trouwde met Grietje Wygers, dochter van Wyger Geerts en Wybrig. Grietje werd gedoopt op 2 november 1732 in Burum (Fr) en is overleden vr 1777. Cornelis trouwde vervolgens met Jantje Halbes, dochter van Halbe Wisses 428,429 en Jetske Wytzes Lipstra,430 op 15 juni 1777 in Burum (Fr). Jantje werd gedoopt op 26 mei 1754 in Nuis en is overleden op 1 maart 1782 op 27-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Janke.

138      ii.  Eeuwe Ennes Wiersma (gedoopt op 26 augustus 1736 in Burum (Fr) - overleden op 11 augustus 1811 in Burum (Fr)). Eeuwe trouwde met Dieuwke Martens, dochter van Marten Jans en Antie Minnes, op 28 december 1755 in Kollum (Fr). Dieuwke werd gedoopt op 9 maart 1738 in Burum (Fr) en is overleden op 8 oktober 1807 in Burum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

        iii.  Derk Ennes Wiersema (gedoopt op 9 augustus 1739 in Burum (Fr) - overleden na 1784). Derk trouwde met Fraukje Ruirts. vr 1763. Fraukje werd geboren circa 1743 en is overleden op 3 februari 1811 in Lutjegast ongeveer 68 jaar oud.

         iv.  Enne Dirks Wierdsma. Enne trouwde met Elisabeth Harings Siertsema, dochter van Harink Klasens en Geeske Harms, op 21 mei 1797 in Grootegast en Doezum. Elisabeth werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 18 januari 1778 in Grootegast.


277. Grietje IJwes, dochter van IJwe Julles 378 en Mensje Boukes, werd gedoopt op 14 augustus 1712 in Oldekerk en is overleden na 1767. Grietje was ook bekend als Grietke Durks,427 Grietje Eeuwes, Grietje Iwes, en Grietje Ywes.

Zij is een Oudbetovergrootmoeder. Haar broer Bauke IJwes 262 is een Oudbetovergrootvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Notitie bij het onderzoek: Grietje soms geschreven als Ennes (Euwes).

Grietje trouwde met Enne Cornelis Wiersma. vr 1733. Enne werd gedoopt op 11 april 1692 in Burum (Fr) en is overleden vr 9 januari 1742.

Grietje trouwde vervolgens met Anne Wigchers. vr 9 januari 1742. Anne is overleden vr 30 maart 1749.

Notitie bij het huwelijk: "... Louw Kornelis, huisman onder Burum, curator a.a.d. over Kornelis Ennes 8 jr. Euwe Korneles (?) 5 jr. en Dirk Ennes 2 jr. alle drie nagelaten kinderen van wijlen Enne Kornelis, in leven huisman o/d Burum bij Grijtje Eeuwes in echte verwekt, zij nu ten 2e huwelijk begeven hebbende met Anne Wigchers". 433

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Yttje Annes (gedoopt op 25 november 1742 in Burum (Fr) - overleden op 1 november 1753)

         ii.  Bauke Annes (gedoopt op 14 november 1745 in Burum (Fr) - overleden op 30 oktober 1753)

Grietje trouwde vervolgens met Daniel Jans Kiestra, zoon van Jan Danils Kiestra 216 en Rinske Elzes Siccama,434 vr 30 maart 1749. Daniel werd gedoopt op 23 oktober 1718 in Burum (Fr)435 en is overleden op 18 april 1794 in Lutjegast op 75-jarige leeftijd. Daniel was ook bekend als Daniel Jans Kystra.

Notitie bij het huwelijk: Op 30 maart 1749 waren zij reeds getrouwd, want als echtpaar waren zij getuigen bij het huwelijkscontract van Bauke IJwes & Tjeetske Derks.

Bijzonderheden:

In 1749 was hij redelijk gesteld boer te Burum (Fr). 436 "... Danil Kiestra, Kollumerland
Plaats: Burum
Omschrijving: boer
Gezin volw: 6 en kind: 3
Aanslag: 70-0-0
Verhoging: Vermogen: [?]"

Hij was Kerkvoogd te Burum (Fr). 437,438 "... In de toren van de hervormde kerk van Burum hangt een in 1756 omgegoten klok met o.a. de naam van kerkvoogd Danil Kiestra".
"... Op de dakruiter van de hervormde kerk te Visvliet is een kleine historische vondst gedaan in de vorm van een zogenaamd 'trotseerloodje' met als inscriptie 'D.K. 1768' en als embleem een leidekkershamer. Trotseerloodjes werden gebruikt om de ijzeren nagels waarmee leisteenplaatjes vastgezet werden af te dekken en aldus snel doorroesten te voorkomen".

Geldzaken: 439 Op 21 september 1758 "... verschijnen Danil Kie(l)stra & Grietje Ywes bij grietman Lambertus Fruijtier in Visvliet en bekenden en verklaarden aan de E. Bauke Ywes en Cons: in Qlte als voorstanderen over de minderjarige soon van wijlen Enne Cornelis bij Grietie Ywes in Egte verwekt, oprecht en deugdelijk schuldig te wesen een somma van seshondert en vier Car: Gls dico 604 Gl. welke schulde is heerkomende wegens een Obligatie groot agthondert Car Gls. waarop vierhondert Car: Gls / ingevoegde zin: de beide oudste soons en gewesene pupillen Cornelis Ennes en Ywe Ennes / was afgelost en betaalt, en dus nog een somma van vierhondert Car: Gls. resteerde..."; volgt een afbetalingsregeling...

Land: 1761-1764. 440,441,442 Danil Jans Kiestra koopt in 1761 de behuizing met de beklemming van het land bij Froma. Op dat moment is er sprake van een boerenplaats. In 1718 was het een deftig huis met verscheiden vertrekken, grachten, hoven, welbeplante singels en 14 grazen land. In 1611 werd Froma omschreven als 'een huis met grachten en cingel en heerlijkheid' en in 1623 als een 'hofstede ofte heerlijckheidt, groot 94 grazen met eene schoone woninghe'. Het lag pal ten noorden van de 'nije colonie, Fromabuiren genaamt' (nu Eibersburen). De naam Froma komt bij Lutjegast al voor in 1540.
De gebruiker van het land werd Jan Hindriks de Jonge.

Op 12 juni 1764 verkoopt Danil Jans Kystra een boerenbehuising met schuur voor 352 gulden aan Jan Jans Coning en zijn huisvrouw Hilje Jannes.

Op 31 maart 1767 verkopen Danil Jans Kystra en Grietje Ywes, ehelieden wonende op Froma aan Derk Ennes (Wiersema) en Froukje Ruirts, wonende op Hilmahuis een Behuisinge, Schuire met verdere annexen en alles wat aard en nagelvast word bevonden, beneffens het recht van altijt duirende Beklemminge over dezelver landerijen bij de Eibersbuiren aan het Trekdiep gelegen, in naam en faam groot 84 grazen, Lutkegastere maat gereekent, van oudts-heer ook Eijbersbuiren of Froma genaamd, soo en in dier voegen als door de verkooperen tot daertoe is gebruikt en onder Lutkegast gelegen met Hoven, Cingels, Gragten, als ook de halve winterbouw. Ten westen ligt de wagenweg naar Visvliet (nu de Stationsweg). De verkoopprijs is 4000 Car. guldens, twee vierjarige peerden en een driejarige osse.
NB Precies 500m. ten N.O. van Froma ligt Halbe Hindricks' boerderij Ooster Froma aan de Westerhornerweg.

Hij was betrokken bij een rechtszaak in 1765-1767. 443,444 "... Jurjen Cornelis Eissema daagt Daniel Jans Kiestra als mede kerkvoogd. Kiestra moet ook de procureurskosten betalen". Er waren diverse andere juridische procedures wegens schulden, beledigingen en geweldpleging.

Hij was mede-ondertekenaar van een inventarislijst op 5 januari 1767. 396 Dit betrof de boedel van zijn zwager Bouke IJwes, na de dood van zijn schoonzuster Tjeetske Derks.

Geldzaken: 6 januari 1767. 445 Danieel Jans Kielstra en Grietie Ywes, ehelieden op Eybersburen onder het carspel Luttekegast, verklaren ontvangen en op rente genomen te hebben van Bauke Ywes onder Visvliet 375 Car. gls.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Daniels Kiestra (gedoopt op 30 maart 1749 in Burum (Fr) - overleden op 18 januari 1819 in Grootegast). Jan trouwde met Ebeltje Jans Doornbos,174.,175 dochter van Jan Derks 208 en Teetje Jans,209,210,211,212,213,214,215 op 23 mei 1774 in Lutjegast. Ebeltje werd gedoopt op 25 maart 1753 in Lutjegast en is overleden op 29 november 1824 in Visvliet446 op 71-jarige leeftijd. Ebeltje was ook bekend als IJbeltje.

         ii.  Renskjen Kystra (gedoopt op 20 april 1753 in Burum (Fr) - overleden op 2 november 1753 in Burum (Fr))

        iii.  IJttje Daniels Kiestra (gedoopt op 20 december 1754 in Burum (Fr) - overleden op 19 juli 1832 in Grootegast). IJttje trouwde met Lieuwe Claassens.,447 zoon van Claas Harms 448 en Hiltie Lieuwes. Lieuwe werd gedoopt op 21 december 1731 in Doezum en is overleden vr 1 januari 1830. Lieuwe was ook bekend als Luwe Claassen.


278. Marten Jans, zoon van Jan Jansen en Grijtje Dircks, werd gedoopt op 5 februari 1712 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 in Kollum (Fr) ongeveer 55 jaar oud.

Bijzonderheden:

Hij was boer op 't Nieuwland te Burum (Fr). In 1748 was hij boer op de Torpmacluft onder Kollum.

Voogdij: 24 maart 1761, Munnekezijl (Fr). 449 Marten Jans, huisman op Collumer Turp onder Collum, was curator a.a.d. over Grytje 11 jr. en Dieuwke Dirks bijna 8 jr. beiden nagelaten kinderen van wijlen Dirk Jans bij Hiltie Willems, tegenwoordig huisvrouw van Pytter Elses bij Munnekezijl onder Burum.

Marten trouwde met Antie Minnes. Antie werd gedoopt op 17 juni 1708 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grytje Martens (gedoopt op 14 oktober 1736 in Burum (Fr)). Grytje trouwde met Alje Gerryts. op 10 september 1758 in Kollum (Fr). Alje werd geboren in 1730-1740 en is overleden vr 1811.

139      ii.  Dieuwke Martens (gedoopt op 9 maart 1738 in Burum (Fr) - overleden op 8 oktober 1807 in Burum (Fr)). Dieuwke trouwde met Eeuwe Ennes Wiersma, zoon van Enne Cornelis Wiersma en Grietje IJwes, op 28 december 1755 in Kollum (Fr). Eeuwe werd gedoopt op 26 augustus 1736 in Burum (Fr) en is overleden op 11 augustus 1811 in Burum (Fr)197 op 74-jarige leeftijd. Eeuwe was ook bekend als Euwe Korneles?.

        iii.  Jan Martens (gedoopt op 24 september 1741 in Munnekezijl (Fr))

         iv.  Minne Martens (gedoopt op 5 juli 1744 in Burum (Fr)). Minne trouwde met Meinskjen Djurres, dochter van Djurre Dirks 450 en NN, op 14 april 1765 in Kollum (Fr). Meinskjen werd gedoopt op 25 juni 1741 in Kollum (Fr) en is overleden vr 1777. Minne trouwde vervolgens met Tettje Folkerts Wadman. op 1 juni 1777 in Augsbuurt (Fr).

          v.  Dyttien Martens (gedoopt op 11 februari 1748 in Kollum (Fr))

         vi.  Dyttien Martens (gedoopt op 30 juli 1752 in Kollum (Fr) - overleden op 28 september 1810 in Kollum (Fr)). Dyttien trouwde met Ritske Alberts Beistra, zoon van Albert Luitjens en Anke Ritskes, op 30 juni 1771 in Kollum (Fr). Ritske werd gedoopt op 29 november 1750 in Kollum (Fr) en is overleden op 18 november 1813 in Kollum (Fr) op 62-jarige leeftijd.


279. Antie Minnes, dochter van Minne Heerties en Dieuwerke Repkes Froma, werd gedoopt op 17 juni 1708 in Burum (Fr).

Antie trouwde met Marten Jans. Marten werd gedoopt op 5 februari 1712 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 in Kollum (Fr) ongeveer 55 jaar oud.

284. Idzert Fokkes, zoon van Fokke Meinderts en Sytske Idserts, werd geboren circa 1724 in Kollum (Fr) en is overleden in 1763 in Kollum (Fr) ongeveer 39 jaar oud.

Bijzonderheden:

Hij was boer te Kollum (Fr).

Idzert trouwde met Trijntje Tjibbes.67 op 10 mei 1750 in Kollum (Fr). Trijntje werd geboren in 1724 in Kollum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fokke Idzerts (gedoopt op 28 maart 1751 in Kollum (Fr) - overleden op 26 april 1789 in Burum (Fr))

         ii.  Tjebbe Idzerts (gedoopt op 29 oktober 1752 in Kollum (Fr) - overleden vr 1754 in Kollum (Fr))

        iii.  Tjibbe Idzerts de Boer (gedoopt op 20 oktober 1754, geboren in Kollum (Fr) - overleden op 18 februari 1817 in Kollum (Fr)). Tjibbe trouwde met Syke Repkes, dochter van Repke Minnes en Maaike Rogchus, op 9 april 1775 in Kollum (Fr). Syke werd gedoopt op 18 maart 1750 in Burum (Fr) en is overleden op 24 mei 1809 in Kollum (Fr) op 59-jarige leeftijd.

         iv.  Jetske Idzerts (gedoopt op 16 januari 1757 in Kollum (Fr))

          v.  Meindert Idzerts (gedoopt op 21 januari 1759 in Kollum (Fr))

142      vi.  Doeke Idzerts de Boer (geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) - overleden op 20 mei 1828 in Burum (Fr)). Doeke trouwde met Tjitske Aedsges Teenstra, dochter van Aedsge Derks Teenstra en Barber Martens, op 17 september 1786 in Oudwoude (Fr). Tjitske werd geboren op 2 januari 1751 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 11 augustus 1799 in Oudwoude (Fr)225 en is overleden op 20 juni 1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)226 op 68-jarige leeftijd.


285. Trijntje Tjibbes,67 dochter van Tjibbe Doekes 67 en Jetske Makkes, werd geboren in 1724 in Kollum (Fr).

Trijntje trouwde met Idzert Fokkes. op 10 mei 1750 in Kollum (Fr). Idzert werd geboren circa 1724 in Kollum (Fr) en is overleden in 1763 in Kollum (Fr) ongeveer 39 jaar oud.

Trijntje trouwde vervolgens met Sieger Eeuwes, zoon van Eeuwe Siegers en Jetske Jans, op 26 februari 1764 in Kollum (Fr). Sieger werd geboren in 1711.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aise Siegers Beets (gedoopt op 28 juli 1765 in Kollum (Fr) - overleden op 11 april 1812 in Kollum (Fr)). Aise trouwde met Gertje Douwes van der Heide, dochter van Douwe Jans en Anje Kornelis, op 8 december 1793 in Burum (Fr). Gertje werd geboren op 19 september 1773 in Engwierum (Fr), werd gedoopt op 10 oktober 1773 in Engwierum (Fr) en is overleden op 25 maart 1838 in Kollum (Fr) op 64-jarige leeftijd.


286. Aedsge Derks Teenstra, zoon van Durk Sybrens 451 en Jeltje Aesges,451 werd geboren in 1713 in Goutum (Fr) en is overleden op 4 april 1758 in Oudwoude (Fr) op 45-jarige leeftijd.

"... Van Teerns moet de naam Teenstra zijn afgeleid. Daarvoor was de familie landbouwer te Oldeboorn".
Aedsge was de grootvader van de broers Douwe en Aedsge Martens Teenstra die in 1795-1796 het gehele Ruigezand inpolderden.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Teerns (Fr). 453 "... Aedsge Derks en Barber Martens woonden op een boerderij onder Teerns, een dorpje in de grietenij Leeuwarderadeel tussen Goutum en Hempens. Ze waren doopsgezind. Door hun achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra werden ze 'vlijtige en werkzame' lieden genoemd, die 'ware huishoudkunde' aan 'gepaste zuinigheid' paarden. Zij huurden hun boerderij met 80 pondematen land onder Teerns en veertien en een hallf onder Huizum van Maria Siccama, de weduwe van de Leeuwarder schepen Jelle Bolman. Maar in de zomer van 1743 brandden schuur en huis af. In zijn familiekroniek schreef Marten Douwes Teenstra dat alleen het vee, dat in de wei liep, gespaard bleef. De kleinzoon van Maria Siccama, Jelle Bolman Vitringa, die de boerderij had gerfd, liet een nieuw gebouw zetten en Aedsge Derks kon op gunstige voorwaarden de boerderij blijven pachten. Een aantal jaren betaalde hij de zeer lage huur van 182 gulden, maar bij de verlenging van het pachtcontract in 1749 met zes jaar werd de huur verhoogd tot 328 gulden. Na afloop van deze termijn verliet Aedsge Derks de boerderij te Teerns. Hij verhuisde met zijn gezin naar de grietenij Kollumer- en Nieuwkruisland, waar hij onder Oudwoude een bedrijf met 66 pondematen land huurde. Het lijkt alsof de boerderij te Teerns te groot voor hem was geworden, maar na n jaar huurde hij er te Oudwoude een hornleger met 24 pondematen bij. Nog geen drie jaar na de verhuizing, op 4 april 1758, overleed Aedsge Derks. Hij liet zes kinderen na en een hoogzwangere weduwe, die drie dagen later het leven schonk aan een dochter.

Hij was doopsgezind.

Aedsge trouwde met Barber Martens. op 22 maart 1739 in Hempens (Fr).454 Barber werd geboren op 4 april 1716 in Deinum (Fr) en is overleden op 27 april 1803 in Oudwoude (Fr) op 87-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barber Martens Arkema.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jeltje Aedsges Teenstra (geboren op 15 augustus 1740 in Teerns (Fr) - overleden op 13 februari 1816 in Warga (Fr)). Jeltje trouwde met Hyltje Johannes Boonstra. op 8 juni 1760 in Warga (Fr). Hyltje werd geboren in Warga (Fr) en is overleden in 1798.

         ii.  Marten Aedsges Teenstra (geboren op 30 december 1742 in Teerns (Fr) - overleden op 2 april 1806 in Castor, Zuurdijk). Marten trouwde met Elizabeth Douwes Bentema, dochter van Douwe Kornelis Bentema en NN, op 27 oktober 1765 in Westergeest (Fr). Elizabeth werd geboren circa 1740 in Beintemahuis (Fr) en is overleden op 1 augustus 1782 in Zuurdijk ongeveer 42 jaar oud. Marten trouwde vervolgens met Geertje Jans Houwinga, dochter van Jan Harms en Gepke Hansen, in december 1785 in Leens. Geertje werd gedoopt op 27 oktober 1765 in Zuurdijk en is overleden in januari 1792 in Zuurdijk op 26-jarige leeftijd. Marten trouwde vervolgens met Anna Lues Dijkhuis, dochter van Lue Rinnes Dijkhuis en Hillechien Tonckens, in april 1793. Anna werd geboren in Vierhuizen, werd gedoopt op 31 mei 1761 en is overleden in 1824 op 63-jarige leeftijd.

        iii.  Derk Aedsges Teenstra (geboren op 8 maart 1746 in Teerns (Fr) - overleden in 1810). Derk trouwde met Martzen Pyters. op 16 mei 1779 in Oudwoude (Fr). Martzen werd geboren tussen 1758 en 1759 in Teerns (Fr) en is overleden op 27 april 1812 in De Waard, Grijpskerk. Martzen was ook bekend als Martje Pieters.

         iv.  Pieter Aedsges Teernstra (geboren in 1748 in Teerns (Fr) - overleden op 13 februari 1813 in Westergeest (Fr)). Pieter trouwde met Aaltje Jans. op 24 mei 1776 in Oudwoude (Fr). Aaltje werd geboren in Westergeest (Fr). Pieter trouwde vervolgens met Janke Klases Haijema, dochter van Klaas Idses Haijema en Akke Dirks Monsma, na oktober 1791 in Westergeest (Fr). Janke werd geboren in 1762 in Ternaard (Fr) en is overleden op 1 januari 1800 in Westergeest (Fr) op 38-jarige leeftijd.

143       v.  Tjitske Aedsges Teenstra (geboren op 2 januari 1751 in Teerns (Fr) - overleden op 20 juni 1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)). Tjitske trouwde met Lubbert Tjeerds van Dellen, zoon van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus, op 24 december 1769 in Oudwoude (Fr). Lubbert werd geboren op 10 juli 1740 in Hallum (Fr) en is overleden in 1783 in Oudwoude (Fr) op 43-jarige leeftijd. Tjitske trouwde vervolgens met Doeke Idzerts de Boer, zoon van Idzert Fokkes en Trijntje Tjibbes,67 op 17 september 1786 in Oudwoude (Fr). Doeke werd geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) en is overleden op 20 mei 1828 in Burum (Fr).224

         vi.  Sytske Aedsges Teenstra (geboren op 4 april 1753 in Teerns (Fr) - overleden op 20 september 1839 in Grijpskerk). Sytske trouwde met Sydze Klasens Ritsma.455 Sydze is overleden vr 15 september 1805. Sytske trouwde vervolgens met Klaas Johannes Hellinga.,456 zoon van Johannes Elses Hellinga 457 en Tettje Claassen, op 15 september 1805 in Grijpskerk. Klaas werd geboren op 8 september 1754 in Bergum (Fr) en is overleden op 17 september 1826 in Visvliet op 72-jarige leeftijd.

        vii.  Aedske Aedsges Postuma Teenstra (geboren op 7 april 1758 in Teerns (Fr) - overleden op 21 december 1847 in Oudwoude (Fr)). Aedske trouwde met Hendrik Jans Siccama.,229 zoon van Jan Hendriks en Dirtsen Jans, in 1770-1775 in Oudwoude (Fr). Hendrik werd geboren op 4 april 1754, werd gedoopt op 28 april 1754 in Engwierum (Fr) en is overleden op 7 juni 1823 in Oudwoude (Fr) op 69-jarige leeftijd.


287. Barber Martens, dochter van Marten Sjoerds 458 en Tjetske Jans,458 werd geboren op 4 april 1716 in Deinum (Fr) en is overleden op 27 april 1803 in Oudwoude (Fr) op 87-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barber Martens Arkema.

"... Barber Martens was eene afstammelinge van Duco Martens (Marktena), een Friesch Edelman die in de tachtigjarige oorlog in 1597 Staatsch Commandant was van de schans te Zoutkamp".
NB Haar achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra betwijfelt dit in zijn kroniek ten zeerste.

"... Marten Douwes Teenstra herinnerde zich hoe de kinderen van Barber Martens gewoon waren jaarlijks een dag met hun oude moeder bijeen te komen 'vierende deze familiedag altoos de tweede woensdag na Pinksteren beurtelings aan hunnen onderscheidene woningen, hetwelke de kinderen ook na het overlijden hunner moeder volhielden".

Bijzonderheden:

Zij was Doopsgezind.

Barber trouwde met Aedsge Derks Teenstra. op 22 maart 1739 in Hempens (Fr).454 Aedsge werd geboren in 1713 in Goutum (Fr) en is overleden op 4 april 1758 in Oudwoude (Fr) op 45-jarige leeftijd.

288. Peter Sigers, zoon van Sijger Cornelijs 459 en Anje Peters, werd geboren in Wehe, werd gedoopt op 23 juni 1709 in Wehe en is overleden na 1766.

Notitie bij het onderzoek: Zou Peter Sigers een broer zijn van Jacob Sigers? Bij hun huwelijk komen beiden "van Sauwerd". Ze trouwen bijna gelijktijdig en hebben beiden ook iets met Leens/Wehe:

Wetsinge 13-11-1740 Peter Sigers van Sauwerd & Greetje Berens van Adorp

Wetsinge 19-3-1741 Jacob Sigers van Sauwerd & Anje Boukes van Leens
Leens 9-4-1741 Jacob Sijgers van Sauwerd & Anje Baukes

In Wehe woonde ook Sijger Pieters 746, die in december 1656 te Baflo trouwde met Grietje Hindriks 747 van Rasquert. Wat is hun relatie?

Bijzonderheden:

Hij was in 1744 lidmaat te Sauwerd. "... Peter Sigers, en Greetje Berens, desselfs huisvrouw".
Daarvr was op 7 juni 1737 "... Met getuijgenisse van Wee overgecomen: Pieter Sieger vrijgesel".
Hij wordt opnieuw als lidmaat te Sauwerd genoemd op 1 juni 1738 bij het vertrek van de predikant Petrus de Jager. Jaren later worden nog een keer vermeld: "Pieter Sigers (Diacon geworden den 23 Nov: 1755) en Grietje Berents, deszelfs vrouw".
En tenslotte: "... na 13-3-1766, Namen der Ledematen welke bij 't vertrek van de Predikant R: Bruiningh na Embden te Souwert zijn overgebleven: [o.a.]: Pieter Sijgers en Grietje Berents E.L.".

Peter trouwde met Aafke Evers. vr 18 oktober 1739. Aafke is overleden vr 18 oktober 1739.460

Notitie bij het overlijden: Gestorven na de geboorte van een tweeling.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Levenloos (geboren vr 18 oktober 1739)

         ii.  Cornellis Pieters (gedoopt op 18 oktober 1739)

Peter trouwde vervolgens met Greetje Berens. op 13 november 1740 in Wetsinge en Sauwerd. Greetje werd geboren circa 1715 in Adorp en is overleden na 1783.

Notitie bij het huwelijk: "Peter Sigers van Sauwerd & Greetje Berens van Adorp".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornellis Pieters (gedoopt op 20 augustus 1741 in Sauwerd - overleden na 1783)

144      ii.  Berend Pieters Prins (gedoopt op 13 januari 1743 in Sauwerd - overleden op 11 januari 1813 in Sauwerd). Berend trouwde met Geeske Heines, dochter van Heine Klasen en Martijn Lammers, op 13 november 1774 in Wetsinge. Geeske werd gedoopt op 17 januari 1751 in Warffum en is overleden op 3 april 1820 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd. Geeske was ook bekend als Geessien Hein, Geziena Heines, en Geeske Heins.

        iii.  Anje Pieters (gedoopt op 2 oktober 1744 in Sauwerd - overleden na 1783)

         iv.  Sijger Pieters (gedoopt op 16 oktober 1746 in Sauwerd)


289. Greetje Berens werd geboren circa 1715 in Adorp en is overleden na 1783.

Notitie bij het onderzoek: In 1783 wordt in het Lidmatenboek van Sauwerd nog geschreven: "... Naamen der Ledemaaten, welke door W:E: Smith tot Pred: te Wetsinge en Sauwert den 12 Oct. 1783 bevestigt bevonden zijn [o.a]:

Grietje Berends huisvr. van Pieter Sijmens (obiit). Dit (obiit) slaat meestal op het lidmaat zelf.
Is dit dezelfde Grietje Berends, hertrouwd met een Pieter Sijmens? Of is Pieter Sijmens een verschrijving voor Peter Sigers?
Een regel lager staat desselfs dogter Anje Pieters (obiit). En zes regels lager Cornelis Pieters (obiit).
In het gezin van Peter Sigers & Greetje Berens waren inderdaad een zoon Cornelis en een dochter Anje. Dus een verschrijving lijkt waarschijnlijk.

[De enige Pieter Sijmens alhier is in 1753, 1754, 1766 lidmaat te Sauwerd, samen met zijn vrouw Trijne Jans, die aangenomen wordt op 2 december 1753). Ze zijn getrouwd te Wetsinge/Sauwerd op 5 juni 1746 ("Pieter Simons van Rasquert cop. Sauwerd Trijntje Jans van Wetsinge").]

Bijzonderheden:

Zij was in 1744 lidmaat te Sauwerd. "... Peter Sigers, en Greetje Berens, desselfs huisvrouw". Daarvr was op 9 december 1740 met attestatie gekomen: Greetje Berens, tegenwoordig huisvrou van Peter Sigers, van Wierum".

Greetje trouwde met Peter Sigers. op 13 november 1740 in Wetsinge en Sauwerd. Peter werd geboren in Wehe, werd gedoopt op 23 juni 1709 in Wehe en is overleden na 1766.

290. Heine Klasen .

Notitie bij het onderzoek: In Warffum of Usquert verder geen spoor van Heine Klasen.
In Oldekerk werd op 18 januari 1711 een Heine Klasen gedoopt door Klaas Kornellis & Agneetje Heines... De kindervernoemingen zijn goed, maar er is nog geen enkele aanwijzing dat deze Heine Klasen verhuisd is van Oldekerk naar Usquert of later Warffum.

Een overleden Heine Klasen vond ik in Uithuizermeeden, op 7 maart 1771. Zijn weduwe aldaar op 10 februari 1772. Maar deze is waarschijnlijk zijn naamgenoot (getrouwd met Fenje Jacobs).

Heine trouwde met Martijn Lammers. op 1 mei 1745 in Usquert.

Notitie bij het huwelijk: Ten tijde van hun huwelijk woonden ze beiden te Usquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Agnietje Heines (gedoopt op 24 juli 1746 in Warffum). Agnietje trouwde met Jan Tonnis, zoon van Tonnis Harms, op 9 maart 1770 in Uithuizermeeden. Jan werd geboren in Uithuizermeeden en is overleden vr 6 juli 1783. Agnietje trouwde vervolgens met Jakob Eijlders.461 op 3 augustus 1783 in Uithuizermeeden. Jakob werd geboren in Leermens.

         ii.  Klaas Heines (gedoopt op 30 juli 1747 in Warffum)

        iii.  Geeske Heines (gedoopt op 8 september 1748 in Warffum)

145      iv.  Geeske Heines (gedoopt op 17 januari 1751 in Warffum - overleden op 3 april 1820 in Sauwerd). Geeske trouwde met Berend Pieters Prins, zoon van Peter Sigers en Greetje Berens, op 13 november 1774 in Wetsinge. Berend werd gedoopt op 13 januari 1743 in Sauwerd en is overleden op 11 januari 1813 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.


291. Martijn Lammers .

Martijn trouwde met Heine Klasen. op 1 mei 1745 in Usquert.


292. Pieter Gerrits, zoon van Gerrit Peters en Anje Claessen, werd gedoopt op 7 november 1694 in Eenrum en is overleden vr 27 juni 1763.

Bijzonderheden:

In 1737-1765 was hij landbouwer op Valkum te Bellingeweer. Hij was de opvolger van Frerik Eppes.

In 1737-1763 was hij zijlrechter.

Hij bezat op 28 mei 1749 een plaats groot 41 1/2 grazen te Winsum. 462 Acte van afstand door den gezworene Jacob Winsemius en diens vrouw Sijwerdina (Siberdina) Margreta Winsemius, geboren Emmen, aan Pieter Gerrits en diens vrouw Trijntie Geerts van het recht van redemtie op een heerd land onder den klokslag van Bellingeweer op de Meeden, doch onder het schatregister van Winsum gelegen, groot 41 1/2 grazen, met de behuizing er op staande, door genoemden Jacob Winsemius en vrouw ingevolge de twee pachtacten van 1744 April 20, door deze acte getransfigeerd, aan genoemden Pieter Gerrits en vrouw.

Boedel te Winsum in 1757. 463 "Pieter Gerrits en zijn vrouw Trijnje Gerrits op Valkum te Winsum".

Boedel te Winsum op 26 maart 1763. "Pieter Gerrits op Valkum te Winsum". Trijntje zal dan overleden zijn.

Hij bezat op 15 februari 1765 een plaats groot 41 1/2 grazen te Winsum. 462 Acte van verkoop door Gerrit Pieters voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn zuster Anje Pieters; Pieter Geerts als voormond, Jan Harms als sibbe en Wessel Harms als vreemde voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Pieter Gerrits & Trijntje Geerts, aan Garbrant Wiersema, extra ordinaris gecommitteerde Raad der Ommelanden, van een plaats onder het Schatregister van Winsum, groot 41 1/2 grazen wordende door Albert Frens en Nieske Clasen onder hun daarop staande behuizing, onder beklemming gebruikt.

In 1782 komt Gerrit Pieters van Tinallinge opnieuw naar Winsum en gaat met zijn 2e echtgenote Anna Freriks wederom op "Valkum" wonen, ze hebben waarschijnlijk tot ca. 1793 op "Valkum" gewoond.

Pieter trouwde met Trijntie Geerts. op 8 december 1737 in Bellingeweer. Trijntie werd geboren op 4 augustus 1709 in Garnwerd, werd gedoopt op 11 augustus 1709 in Garnwerd en Oostum en is overleden in 1757 op 48-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Hij kwam van Bellingeweer.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17 november 1737 te Bellingeweer. Met attestatie van Garnwerd.
Er zijn ook aankondigingen op 24-11 te Bellingeweer en op 1-12 te Ranum.

Kinderen uit dit huwelijk:

146       i.  Gerrit Pieters (geboren op 30 november 1738 in Bellingeweer - overleden na 1791). Gerrit trouwde met Sieuwke Willems, dochter van Willem Jans 233 en Jantien Bruins, vr 1767. Sieuwke werd geboren circa 1740 en is overleden in 1782 in Tinallinge ongeveer 42 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Sieuwke Berends, Siefke Willems, en Sijwke Willems. Gerrit trouwde vervolgens met Anna Freriks, dochter van Frerik Hindriks en Bareltjen Derks, op 19 december 1784 in Bellingeweer en Ranum. Anna werd gedoopt op 12 november 1747 in Noordwolde.

         ii.  Geert Pieters (geboren op 13 november 1739, gedoopt Bellingeweer)

        iii.  Geert Pieters (gedoopt op 26 februari 1741 in Bellingeweer)

         iv.  Anje Pieters (geboren op 21 maart 1742, gedoopt Bellingeweer)

          v.  Geert Pieters (geboren op 24 maart 1743, gedoopt Bellingeweer)

         vi.  Geert Pieters (geboren op 6 augustus 1744, gedoopt Bellingeweer). Geert trouwde met Aaltje Pieters. op 12 oktober 1777 in Winsum. Aaltje werd geboren in 1751-1752 in Zandeweer, is overleden op 2 februari 1810 in Onderdendam op 59-jarige leeftijd en werd begraven in Bedum.

        vii.  Corneliske Pieters (geboren op 15 november 1745 in Bellingeweer - overleden in 1770-1772). Corneliske trouwde met Pieter Jannes Boldewijns, zoon van Jannes Boldewijns en Stijntje Hijbels,464 op 11 juni 1769 in Winsum. Pieter werd gedoopt op 16 oktober 1740 in Winsum en is overleden vr 1795.

       viii.  Welmoet Pieters (geboren op 11 mei 1747, gedoopt Bellingeweer). Welmoet trouwde met Cornellis Mennes Spanninga, zoon van Menne Remges en Anje Kornellis, op 9 mei 1782 in Pieterburen en Wierhuizen. Cornellis werd gedoopt op 17 september 1752 in Warffum en is overleden op 24 september 1826 in Hornhuizen op 74-jarige leeftijd.


293. Trijntie Geerts, dochter van Geert Peters en Welmoet Aapkes, werd geboren op 4 augustus 1709 in Garnwerd, werd gedoopt op 11 augustus 1709 in Garnwerd en Oostum en is overleden in 1757 op 48-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek: Een kortstondig vermoeden dat zij een dochter van Geert Reinders en Coreliske Reerts was, bleek ongegrond. Uit de naam van Trijntjes laatste kind Welmoet blijkt dat oma Welmoet Aapkes moet zijn vernoemd. Ook verschijnen in latere documenten twee van Trijntjes broers en een halfzuster: In 1758 bij het huwelijkscontract van haar dochter uit haar 1e huwelijk, Trijntje Harms, is Cornelis Geerts een getuige als oom. Een andere getuige hier is Jantien Freriks als halve moei. Uit een verkoopacte van 1765 (zie bij Pieter Gerrits), blijkt verder dat broer Pieter Geerts voormond is over 3 minderjarige kinderen van wijlen Pieter Gerrits & Trijntje Geerts.

Bijzonderheden:

Zij was in 1736 lidmaat te Garnwerd. "... Trijnje Geerts weduwe van Harmen Luitjens; attest. gegeven tot Bellinghweer 13 mart. 1739".

Trijntie trouwde met Harmen Luitjens, zoon van Luijtjen Harms en Trijntien Jurjens, op 31 oktober 1734 in Garnwerd. Harmen werd gedoopt op 17 januari 1697 in Oostum en is overleden vr 17 november 1737.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Harms (geboren op 4 december 1735 in Oostum). Trijntje trouwde met Heijne Ritzes, zoon van Ritse Heijnes 465 en Kornelliske Jacobs, op 23 juli 1758 in Wetsinge en Sauwerd. Heijne werd gedoopt op 10 september 1730 in Warffum.

Trijntie trouwde vervolgens met Pieter Gerrits. op 8 december 1737 in Bellingeweer. Pieter werd gedoopt op 7 november 1694 in Eenrum en is overleden vr 27 juni 1763.

294. Willem Jans,233 zoon van Jan Jacobs en Sieuwke Pieters, werd geboren vr 1713 in Ranum en is overleden vr 29 juni 1767.

Notitie bij het overlijden: Het overlijden van Willem Jans is af te leiden uit een verkoopakte van 29-6-1767, waarin staat dat Hilje Heeres, zijn tweede vrouw, weduwe is geworden.

Notitie bij het onderzoek: Het verhaal van de afkomst van Willem Jans zit vol raadsels. Hij was doopsgezind, dus van hem geen doopgegevens of ouders in de kerkelijke DTB-registers.
In het Boerderijenboek van het Halfambt (Ranum, p. 523, boerderij 218) wordt de indruk gewekt dat hij een zoon is van een Jan Jacobs die hem voorging als huurder/gebruiker van het zelfde grondstuk te Ranum. De moeder wordt hierbij in het vage gehouden. Het zou een Martje kunnen zijn maar, gezien de naam van zijn eigen dochter, ook Sywke Pieters. Bovendien weten we niet eens zeker of Jan Jacobs wel steeds dezelfde persoon is.

In Spanheim (Hunsingo) wordt onder Ranum een stuk land van 60 jukken beschreven. Tussen 1632 en 1764 gaat het steeds om 60 jukken. Een Jan Jacobs is hiervan in 1698 provinciemeier, samen met Marretie X en later, tot minstens 1721 samen met Martje Y (is dat nog steeds dezelfde Jan Jacobs?).

Hij zou volgens het Boerderijenboek Halfambt vr 1722 hertrouwd zijn met Sieuwke Pieters, maar dit laatste jaartal is een inaccurate schatting, want in een Afkoopakte van 4-10-1713 wordt Sieuwke Pieters al genoemd als de tweede vrouw van Jan Jacobs, waarbij de nalatenschap van wijlen zijn vrouw Martje Sjabbes wordt verdeeld.

Laten er nu ook nog twee verschillende Martjes Sjabbes in Ranum hebben rondgelopen... Ook van Jan Jacobs waren er minstens twee... Een Gereformeerde en een Doopsgezinde. En eentje die Jan Jacobs "De Olde" werd genoemd.

Zie ook de raadsels bij Jan Jacobs & Martje Sjabbes.

Bijzonderheden:

Hij was doopsgezind.

Hij bezat op 21 maart 1738 mandelige plaats te Ranum. 467 Akte van verkoop door de voormond en voogden van de kinderen van wijlen Grietje Jans aan Willem Jans en Jantjen Bruins, e.l. van de mandelige plaats te Ranum met 78 jukken land liggende onder een beklemming voor de som van 1500 gld en 5 st.
[Aangezien - wijlen - Grietje Jans en Willem Jans het land mandelig hadden, lijkt het op het eerste gezicht aannemelijk dat zij broer en zuster waren, maar in 1766 was er nog een Grietje Jans als volle moeij - volle zuster van Willem Jans - als getuige bij het huwelijk van nichtje Aafke Willems.]

Geldzaken: 1745-1746. 468 Willem Jans wordt reeds in 1745-1746 genoemd bij het besluit van de "Heren Gecommitteerden van de Provincie" om verschillende provinciemeiers een gedeelte van hun achterstallige huren kwijt te schelden. Als oorzaak van deze achterstand wordt de ziekte onder het rundvee genoemd.
Willem Jans, gehuwd met Jantje Bruins, verzoekt in 1754 aan de Provincie om vier achterstallige landhuren niet te hoeven voldoen, omdat op 7 september van dat jaar door brand de paardestallen, koestallen en de schuur (waarin een grote voorraad tarwe, wintergerst, haver, hooi, de varkens, wagens en verder boerengereedschap) verloren zijn gegaan. De totale schade bedroeg meer dan 3000,-

Hij was getuige bij het huwelijkscontract tussen Coert Lamberts en Grietje Arijs op 1 november 1753 te Middelstum. Aan bruidszijde waren aanwezig: Jan Joosten, stiefvader, Willem Jans en Jantien Bruins, halve oom en aangehuwde halve tante, Heerke Cornelis, voormond, Abel Jans, vreemde voogd over de bruid. Recht van representatie geldt voor het kind van Jan Joosten en wijlen Dietie Jansen. Willem Jans (tr. Jantien Bruins) was vader van Grietje Willems (tr. 1757 Jan Tammes (II.-2-a-c)) en Aafke Willems (tr. 1765 Freerk Harms).
[De getuigen aan bruidegomszijde moeten nog gezocht worden; van belang omdat de naam Lambert wel vaker opduikt in deze familie]

Hij gebruikte in 1755 9 jukken land te Ranum. 469 Hij was huurder volgens de lijst van Spanheim:
Ranum
112.2 60 j. =Jan Jacobs en Martje (1721)
Ww.9 Willem Jans en Jantje Bruins (1755)
(Ww.9 betekent: 9 jukken land (vallend onder Klooster Wijtwerd).
Of de erboven staande Jan Jacobs en Martje (zoals wel wordt aangenomen) de ouders zijn van Willem Jans is hieruit niet zonder meer vast te stellen).

Hij bezat op 3 juni 1755 een plaats ("kleine plaats") en de beklemming van 46 jukken land te Ranum. 470 Akte van verkoop door Ayold Eckes en echtgenote Aaltjen Jacobs te Fransum aan Willem Jans [Jantje Bruins wordt nu niet meer genoemd] te Ranum van een plaats te Ranum, meierwijs in gebruik bij de koper en de beklemming van 46 jukken land waarop de behuizing staat en waarvan de eigenaars 37,5 juk bezitten voor de som van 1650 Car. gld.

Hij bezat in 1760 een gebouw te Ranum. Rekest van Willem Jans aan Gedeputeerde Staten van Stad en Lande inzake toestemming tot het plaatsen van een gebouw tussen zijn 2 plaatsen te Ranum, op de zogenoemde lijkweg.

Hij bezat op 9 maart 1763 vijf jukken land te Ranum. 471 Akte van verkoop en overdracht door Jan Benes en Berentie Isaaks e.l. en Jacob Hindriks en Aaltje Benes e.l. aan Willem Jans en Hilje Heeres, e.l. te Ranum van hun mandelige vijf jukken land te Ranum, in gebruik bij Gerrijt Jans voor de som van 695 Car. gld en 14 st.

Hij gebruikte op 3 januari 1765 12 1/2 juk land te Ranum. Akte waarbij wordt bevestigd dat Aaltien Jacobs, weduwe Ayold Eckes publiek heeft verkocht 12 1/2 juk land te Ranum in gebruik bij Willem Jans en aangekocht door Freulins van Nijeveen voor de som van 1035 Car. gld. en 9 st.

Afkoop: 29 juni 1767, Baflo. 472 Hilje Heeres, weduwe van wijlen Willem Jans op Ranum en als legitima tutrix over haar minderjarige kinderen ter eener, en Jan Tammes als legitimus tutor over Aafke Willems met haar eheman Freerk Harms en Sijuwke Willems & Gerrijt Pieters ["dochter" Grietje Willems wordt hier niet genoemd, zou zij al overleden zijn?], als gezamenlijke erfgenamen van wijlen Willem Jans van Ranum ter andere sijde, maken een uit- en afkoop met elkaar nopens de nalatenschap van Willem Jans.
Hilje Heeres behoudt de 2 buirenplaatsen te Ranum en de anderen ontvangen 1392 gulden, waarvan de helft van Hilje en de andere helft (als voorschot) van Harm Lammers in qlte weegens Eillert Jans & Eilke Lammerts ehelieden op de Soltkamp. [Deze Eillert Jans heeft een broer die Willem Jans heet, maar er is zo direct geen verband]

Op 29 juni 1767 werd in Ranum een boedelinventaris opgemaakt. De gemeenschappelijke boedel van Hilje Heeres en wijlen Willem Jans omvatte een grote boerenplaats, met de beklemming van 78 jukken en de kleine plaats met de beklemming van 46 jukken, samen geschat op 8000,-. De veestapel, aanwezig op de "groote plaats" bestond uit 23 koeien en vaarzen, samen geschat op 687,-, 5 grote ossen 250,-, 5 twenter ossen en de stier 120,-, 8 hokkelingen 90,-, 4 kalveren 3,-, 12 paarden 612,-, 3 enterveulens 202,-, 7 schapen 84,- en 3 oude varkens.

Willem trouwde met Jantien Bruins. op 3 november 1737 in Ranum. Jantien werd geboren op 28 januari 1717 in Niehove en is overleden op 10 mei 1755 in Ranum473 op 38-jarige leeftijd. Jantien was ook bekend als Jantjen Brouns.

Notitie bij het huwelijk: Twee maanden eerder, 18 augustus 1737, hertrouwde Sieuwke Pieters, de moeder van Willem Jans, met Bruin Cornelis, de vader van Jantien Bruins, waarmee zij achteraf halfbroer/zuster van elkaar werden...

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 20 en 27 oktober 1737 te Bellingeweer en Ranum. Willem Jans, van Ranum en Jantien Brouns, van Niehove.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aafke Willems. Aafke trouwde met Frerik Harms, zoon van Harm, op 12 januari 1766 in Winsum. Frerik werd geboren in Wehe. Aafke trouwde vervolgens met Jacob Hindriks.

         ii.  Grietie Willems (geboren in Ranum - overleden vr 1768). Grietie trouwde met Jan Tammes, zoon van Tamme Geerts 474,475 en Bouke Jacobs. Jan werd geboren in Kloosterburen en is overleden vr 1768.

147     iii.  Sieuwke Willems (geboren circa 1740 - overleden in 1782 in Tinallinge). Sieuwke trouwde met Gerrit Pieters, zoon van Pieter Gerrits en Trijntie Geerts. Gerrit werd geboren op 30 november 1738 in Bellingeweer, werd gedoopt op 7 december 1738 in Bellingeweer en is overleden na 1791. Gerrit was ook bekend als Gerrit Berends Valk.

         iv.  Jan Willems

Willem trouwde vervolgens met Hilje Heeres Wierda.,476 dochter van Heere Pieters 477 en Geertje Jacobs, vr 1763. Hilje werd geboren tussen 1734 en 1735 in Saaxumhuizen, werd gedoopt op 25 april 1791 in Ranum en is overleden op 6 oktober 1826 in Obergum.

Notitie bij de doop: "...1791 Den 25 April zijn te Ranum gedoopt Hilje Heeres laatst wed: van Albert Willems, en Haare twe bejaarde zoonen, wier vader geweest is Willem Jans, zijnde de eerste genaamt Hilje, de tweede Heero, en de derde Willem Jans."

Bijzonderheden:

Zij was doopsgezind totdat zij zich als volwassene liet dopen in 1791 te Ranum.

Zij bezat op 29 juni 1767 4 jukken land te Ranum. Hilje Heeres wed. van Willem Jans verkoopt na de afkoop op deze zelfde dag 4 jukken land onder Ranum uit de nagelaten boedel, aan Lippe Jans tot Tijnallinge voor 461 gulden.

Zij bezat op 29 juni 1767 5 jukken land te Ranum. 478 Akte van verkoop en overdracht door Hilje Heeres te Ranum, weduwe van Willem Jans voor haarzelf en haar minderjarige kinderen van de eigendom van 5 juk land te Ranum aan Alagonda Eilerts, weduwe G. Allershoff voor de som van 880 Car gld.

Zij gebruikte op 10 augustus 1779 tweederde deel van 12 jukken land te Ranum. Akte van verkoop door Cornellis Tjaarts Westerwijk te Bellingeweer aan W. Wichers en W.C. Smith, e.l. van een derde deel van 12 jukken land te Ranum, waarvan het overige 2/3 deel wordt gebruikt door Albert Willems en Hilje Heeres e.l., voor de som van 400 gld.

Zij was op 19 september 1793 lidmaat te Obergum en Maarhuizen. Hilje Heres wedw. van Albert Willems, met attestatie gekomen van Ranum den 19 september

Zij bezat op 14 juli 1786 het recht van beklemming van 15,5 jukken land te Maarhuizen. 479 Akte van verkoop en overdracht door de schepper Enne Jans en Grietje Freeks, e.l. te Maarhuizen aan Hilje Heeres wed. Albert Willems te Ranum van het recht van beklemming van 15,5 jukken onder het carspel en schatregister van Maarhuizen.

Enne Jans [Huizing] & Grietje Freerks bewonen dan boerderij 220, op Ranum 6.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Willems Wierda (geboren op 8 februari 1757 in Ranum - overleden op 10 april 1837 in Pieterburen). Jan trouwde met Grietje Simons van Hoorn, dochter van Sijmon Ennes 233 en Geertjen Pieters Stellema, op 17 maart 1782 in Winsum. Grietje werd geboren in Den Hoorn, werd gedoopt op 19 augustus 1759 in Warfhuizen en is overleden op 28 januari 1832 in Pieterburen op 72-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Simons van Hooren.

         ii.  Heero Willems Wierda (geboren in 1764 in Ranum - overleden op 15 maart 1821 in Ranum). Heero trouwde met Geertruid Friks, dochter van Fricke Claassen en Geertjen Pieters Stellema, op 10 maart 1793 in Ranum. Geertruid werd gedoopt op 28 juli 1771 in Warfhuizen en is overleden op 27 oktober 1807 in Ranum op 36-jarige leeftijd.

        iii.  Willem Jans Wierda (geboren op 26 juni 1766 in Ranum - overleden op 29 januari 1830 in Obergum). Willem trouwde met Aaltje Bartelds Hopma, dochter van Barteld Hendriks Hopma 480 en Anje Pieters, op 24 maart 1793 in Winsum. Aaltje werd geboren op 27 december 1774 in Winsum, werd gedoopt op 1 januari 1775 in Winsum en is overleden op 11 december 1810 in Maarhuizen op 35-jarige leeftijd.

         iv.  Hilje Willems (geboren circa 1767, gedoopt Bellingeweer)


295. Jantien Bruins, dochter van Bruin Cornelis, werd geboren op 28 januari 1717 in Niehove en is overleden op 10 mei 1755 in Ranum473 op 38-jarige leeftijd. Jantien was ook bekend als Jantjen Brouns.

Notitie bij de geboorte: Geboortedatum berekend n.a.v. de tekst op haar grafsteen.

Notitie bij het overlijden: Tekst op haar grafsteen:
Hier leit begraven Jantien Bruins /
de Huisvrouw van Willem Jans en is /
gerust den 10 Meyes 1755 Avonds /
om vyf uur in den Ouderdom van 38 jaar /
drie maand en 13 dagen

[Tekst Job. 7 vers 9:10]
Liggende steen, hardsteen lengte 67,5 breedte 73 cm. Onder de tekst drie klaverbladen.
In Ommelander Geslachten (p. 276) staat een andere datum: 16-8-1755, maar in een koopakte van 3-6-1755 wordt Jantje al niet meer genoemd naast Willem Jans.

Bijzonderheden:

Zij was doopsgezind.

Voogdij: 1756. Na het overlijden Jantje bleven er 3 onmondige kinder;
Freerk Bruins werd voormond; Luirt Clasen van de Rijp [getr. met Grietje Jans, zuster van Willem Jans] werd sibbevoogd. [Later werd Willem Jans zelf sibbevoogd (?) en Gerrit Jans vreemde voogd...].

Op 22 februari 1757 werd in Ranum een boedelinventaris opgemaakt. 481 "...Inventarium van also Danige Goederen als Willem Jans en Jantien Bruins mandelig hebben beseeten en zij voor de geregte helfte op haar drie dochters is komen te vererven."
Het is vrij veel, o.a. twee plaatsen tot Ranum met de beklemming van 133 1/2 juk lant 4750,- en nog 39 juk Eigen lant 2950,- en nog een grote inboedel en gereedschappen.
Ondertekend op 17 september 1756, door Willem Jans, Frerik Bruins en Luirt Klasen [de doopsgezinde van Obergum en Huizinge] en Gerrit Jans [getekend met een kruisje = Gerrit Jans Smit, getrouwd met Grietje Jans en dus Willem Jans' zwager].

Jantien trouwde met Willem Jans.233 op 3 november 1737 in Ranum. Willem werd geboren vr 1713 in Ranum en is overleden vr 29 juni 1767.

296. Peter Hendriks werd geboren in Ezinge.

Notitie bij het onderzoek: Het doopboek van Ezinge begint pas met 1722, dus als hij is gedoopt, dan vinden we hem niet daar ...

Peter trouwde met Anje Peters. op 4 april 1734 in Den Ham. Anje werd geboren in Den Ham.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Peters (gedoopt op 3 oktober 1734 in Den Ham). Hindrik trouwde met Grietjen Jans.

         ii.  Lamge Peters (gedoopt op 2 maart 1736, geboren in Den Ham). Lamge trouwde met Albert Peters, zoon van Pieter Jacobs en Hilje Alberts. Albert werd geboren in Aduard en werd gedoopt op 23 juli 1724 in Aduard.

        iii.  Peter Peters (gedoopt op 16 juni 1737 in Den Ham). Peter trouwde met Sjouke Tjeerts, dochter van Tjeert Hijlkes en Jantje Freriks. Sjouke werd gedoopt op 20 maart 1740 in Noordhorn.

         iv.  Sijbrigh Peters (gedoopt op 11 oktober 1739 in Den Ham). Sijbrigh trouwde met Nicolaus Johannes Elleri, zoon van Johannes Elleri en Ebeltje Alberts. Nicolaus werd gedoopt op 13 juni 1710 in Uithuizen en werd begraven op 17 februari 1796 in Noordhorn.

          v.  Jan Peters (gedoopt op 11 maart 1742 in Den Ham)

148      vi.  Jacob Pieters (gedoopt op 3 augustus 1743 in Den Ham - overleden vr 1822 in Garnwerd). Jacob trouwde met Jeentje Sijmens, dochter van Sijmen. Jeentje werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.

        vii.  Elske Peters (gedoopt op 11 september 1746 in Den Ham)


297. Anje Peters, dochter van Peter Jans en Elske Pieters, werd geboren in Den Ham.

Notitie bij het onderzoek: Een doop- of geboortebewijs van Anje heb ik in Den Ham niet gevonden, maar zij noemt wel een van haar dochters Elske, zodat Elske Pieters misschien haar moeder is. Een andere dochter heet Lamge, net als Anje's zuster.

Anje trouwde met Peter Hendriks. op 4 april 1734 in Den Ham. Peter werd geboren in Ezinge.

298. Sijmen werd geboren circa 1700.

Notitie bij het onderzoek: Date Noorlag stelt de vader van Jeentje Sijmens gelijk aan Sijmens Jans 476, getrouwd met Martje Derks 477, de ouders van Jacob Sijmens 238 (die getrouwd was met Itje Pieters 239)...

Sijmen trouwde met iemand.

Hij had een kind:

149       i.  Jeentje Sijmens (geboren circa 1740 in Garnwerd - overleden vr 1822 in Garnwerd). Jeentje trouwde met Jacob Pieters, zoon van Peter Hendriks en Anje Peters, op 24 juli 1768 in Garnwerd. Jacob werd gedoopt op 3 augustus 1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.


300. Cornelis IJpes werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge. Cornelis was ook bekend als Kornelis Ipes.

Notitie bij het onderzoek: Er is nog een Ipe Kornellis van Ezinge (zoon?) die op 1.5.1762 te Oldehove ondertrouwt (att. naar Niehove) met Grietje Fokkes van Niehove, weduwe van Jan Tjerks.

Bijzonderheden:

Boedelinventaris: 26 maart 1754. 484 Bij de verdeling van zijn nagelaten boedel werd een advocaat ingeschakeld.
"... Verzoek van Olfert Jans van Ezinge (oud rekenmeester) namens advocaat L. Datema, als voorstanders over de minderjarige kinderen van Cornelis IJpes en Wijtske Claessen, in leven gewoont hebbende in gemelte dorp Ezinge, in gepasseerde jaar 1753 tot Grootegast is komen te overlijden ene Cornelis Claesen [waarschijnlijk de broer van Wijtske], nalatende ene Boukje Annes, tegenwoordig nog boedelhoudersche van de nagebleven goederen van wijlen haar overleden eheman, tot erfgenaam van welke boedel voor 4 pupillen...". [Hij wil een deel van de erfenis, maar Boukje Annes weigert medewerking]

Cornelis trouwde met Wijtske Klaassen. op 5 april 1733 in Oldehove. Wijtske werd gedoopt op 11 juni 1699 in Noordhorn en is overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge.

Notitie bij het huwelijk: Registratie 05-04-1733 Oldehove
Kornellijs IJpes, van Ezinge
Wijtzke Claessens, van Noordhorn

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Klare Cornellis (gedoopt op 21 november 1734 in Ezinge)

         ii.  Diewer Cornellis (gedoopt op 11 december 1735 in Ezinge)

150     iii.  Klaas Cornellis (gedoopt op 13 januari 1737, geboren in Ezinge - overleden op 24 augustus 1809 in Garnwerd). Klaas trouwde met Martjen Hindriks, dochter van Hindrick Hindriks en Martien Jans,243 op 9 augustus 1761 in Garnwerd. Martjen werd geboren in Oostum, werd gedoopt op 9 september 1740 in Garnwerd en is overleden vr 24 augustus 1809 in Garnwerd.

         iv.  Jan Cornellis (gedoopt op 27 december 1739 in Ezinge)


301. Wijtske Klaassen, dochter van Claes Cornelis en Clara Sjoerts, werd gedoopt op 11 juni 1699 in Noordhorn en is overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge.

Bijzonderheden:

Zij was op 29 september 1727 lidmaat te Niehove. "... Wijtske Klaasen met attestatie van Saaxum gekomen".

Zij was op 27 februari 1734 lidmaat te Niehove. "... Wietske Clasen (met attestatie vertrocken nae Esinghe)".

Wijtske trouwde met Cornelis IJpes. op 5 april 1733 in Oldehove. Cornelis werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge. Cornelis was ook bekend als Kornelis Ipes.

302. Hindrick Hindriks .

Notitie bij het onderzoek: Er bestaan in Garnwerd en Oostum vele Hindricken Hindricks. Zie ook mijn Kwartiernummer 196 Hindrik Hindriks en 197 Aafke Arius.
De vermoedelijke huwelijksdatum van Hindrick Hindriks en Martien [Margjen] Jans in 1736 is gebaseerd op een bron [schriftje van wijlen de heer Rijkens] maar is onbevestigd en zelfs twijfelachtig, o.m. doordat Rijkens letterlijk in zijn schriftje heeft staan: "anno 1736, den 26 December tot Oostum Gecopuleerd Hindrik Hindriks, van Oostum, dagloner aldaar en Martjen Jans, van Oostum". Deze tekst is echter nergens te vinden en lijkt zelfs verzonnen bij de wel gevonden (zelfde) datum van hun belijdenis.
Ook hun eerste kind, Hendrik "gedoopt op 10 okt 1737" komt uit dezelfde bron. Deze doop - netjes 9 maanden na het huwelijk - is nergens te vinden; bovendien was 10 oktober een donderdag...
Dus: mogelijk is deze Hindrik Hindriks hier helemaal niet op zijn plaats.
Een poos heb ik geloofd dat hij een zoon was van Hindrick Hindricks & Anje Meertens, maar daarvoor zijn geen bewijzen en de omstandigheden lijken het uit te sluiten.
Er is na 1750 ook nog een huwelijk tussen een Hindrick Hindricks en Aafke Jacobs (Oostum, 15-7-1753). Dit paar (van Garnwerd) komt in 1772 in de moeilijkheden voor de kerkeraad van Sebaldeburen. Ook hier geen bewijs dat het om dezelfde Hindrick Hindricks gaat.

Bijzonderheden:

Hij was op 26 december 1736 lidmaat op belijdenis te Oostum. "... 26 dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Hindrick trouwde met Martien Jans.243 circa 1736. Martien was ook bekend als Marghjen Jans.

Notitie bij het huwelijk: Bij het H. Avondmaal te Oostum deden zij in 1736 belijdenis: "... 26 dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Hindriks (overleden op 1 februari 1776 in Garnwerd). Hindrik trouwde met Renske Arends, dochter van Arend Olghers 486 en Dieuwerke Hansen,486 op 23 april 1758 in Garnwerd. Renske werd gedoopt op 14 juni 1733 in Garnwerd en is overleden in 1786 in Garnwerd op 53-jarige leeftijd.

         ii.  Jan Hindricks (geboren op 29 juni 1738 in Oostum)

151     iii.  Martjen Hindriks (gedoopt op 9 september 1740, geboren in Oostum - overleden vr 24 augustus 1809 in Garnwerd). Martjen trouwde met Klaas Cornellis, zoon van Cornelis IJpes en Wijtske Klaassen, op 9 augustus 1761 in Garnwerd. Klaas werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 13 januari 1737 in Ezinge en is overleden op 24 augustus 1809 in Garnwerd op 72-jarige leeftijd.

         iv.  Ide Hindricks (gedoopt op 13 september 1750 in Garnwerd)


303. Martien Jans .243 Martien was ook bekend als Marghjen Jans.

Notitie bij het onderzoek: Een doop van Martien is niet te vinden.

Bijzonderheden:

Zij was op 26 december 1736 lidmaat op belijdenis te Oostum. "... 26 dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Martien trouwde met Hindrick Hindriks. circa 1736.

304. Jan Jibbes, zoon van Jibbe Jans en NN, werd gedoopt op 15 augustus 1674 in Adorp.

Bijzonderheden:

Kerkelijke zaken: 487 Op 8 maart 1715 werd "... aangenomen tot H. Nachtmaal Jan Jibbes tot Harssens".

Jan trouwde met Jantien Wilms. op 14 november 1705 in Adorp. Jantien werd geboren circa 1674 in Harssens, Adorp.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jibbe Jans (gedoopt op 24 maart 1709 in Adorp - overleden vr 1710 in Adorp)

         ii.  Jibbe Jans (gedoopt op 23 maart 1710 in Adorp - overleden vr 1714 in Adorp)

        iii.  Grietien Jans (gedoopt op 18 november 1711 in Adorp). Grietien trouwde met Floris Floris, zoon van Floris Floris, op 7 november 1734 in Adorp. Floris werd gedoopt op 2 mei 1695 in Adorp.

         iv.  Jebbe Jans (gedoopt op 7 oktober 1714 in Adorp - overleden vr 1718 in Adorp)

          v.  Arentien Jans (gedoopt op 6 oktober 1715 in Adorp). Arentien trouwde met Derk Willems, zoon van Willem Claassen 488 en Marretjen Derks, op 23 februari 1744 in Zuidwolde. Derk werd geboren in januari 1709 in Zuidwolde. Derk was ook bekend als Derk Wilkes.

         vi.  Jebbe Jans (gedoopt op 20 maart 1718 in Adorp - overleden vr 1723 in Adorp)

        vii.  Wilm Jans (gedoopt op 2 april 1719 in Adorp - overleden op 6 januari 1798 in Adorp). Wilm trouwde met Ida Derks. op 17 april 1746 in Adorp. Ida werd geboren circa 1720 in Aduard.

152    viii.  Jibbe Jans (gedoopt op 29 maart 1723 in Adorp - overleden in Zuidwolde). Jibbe trouwde met Geertje Hebels (?). op 26 april 1750 in Zuidwolde. Geertje werd geboren circa 1725 in Bedum. Geertje was ook bekend als Geertje Simons, Geertje Stevens, en Geertje Stierings. Jibbe trouwde vervolgens met Antje Jans, dochter van Jan Simen Simens en Amke Jans, op 8 april 1758 in Zuidwolde. Antje werd gedoopt op 17 februari 1737 in Sauwerd en is overleden in Zuidwolde. Antje was ook bekend als Aentje Jans.

         ix.  Aaltje Jans (geboren in Adorp - overleden vr 12 maart 1759). Aaltje trouwde met Claas Roelefs. op 10 februari 1737 in Adorp. Claas werd geboren in Hoogeveen (Dr) en is overleden vr 12 maart 1759.


305. Jantien Wilms werd geboren circa 1674 in Harssens, Adorp.

Bijzonderheden:

Kerkelijke zaken: 487 Op 8 juni 1714 werd "... aangenomen tot H. Nachtmaal Jantien Willems, huijsvrouw van Jan Jibbes tot Harssens".

Jantien trouwde met Jan Jibbes. op 14 november 1705 in Adorp. Jan werd gedoopt op 15 augustus 1674 in Adorp.

306. Jan Simen Simens, zoon van Simen Jans en NN, werd gedoopt op 15 maart 1715 in Baflo.

Notitie bij het onderzoek: Bij de dopen in Baflo staat niet vermeld wie de moeder is; de doopdata zijn niet precies aangetekend; ook ontdek ik geen mogelijke zusters Grietje (uit het HC van Antje Jans & Jibbe Jans) of Trijntje, en dat haalt een deel van de hypothese weer onderuit...

Mogelijk was Simen Jans de latere Sijmen Jans Bakker, die op 18-2-1720 in Baflo met Antje Cornelis nog een dochter Aefke doopte...

Jan trouwde met Amke Jans. op 25 november 1736 in Baflo. Amke werd gedoopt op 10 februari 1709 in Wetsinge.

Notitie bij het huwelijk: Met attestatie van Adorp.

Kind uit dit huwelijk:

153       i.  Antje Jans (gedoopt op 17 februari 1737 in Sauwerd - overleden in Zuidwolde). Antje trouwde met Jibbe Jans, zoon van Jan Jibbes en Jantien Wilms, op 8 april 1758 in Zuidwolde. Jibbe werd gedoopt op 29 maart 1723 in Adorp en is overleden in Zuidwolde.


307. Amke Jans, dochter van Jan Pauwels en Martien Claessen, werd gedoopt op 10 februari 1709 in Wetsinge.

Amke trouwde met Jan Simen Simens. op 25 november 1736 in Baflo. Jan werd gedoopt op 15 maart 1715 in Baflo.

308. Leendert Jans werd geboren in Sauwerd.

Leendert trouwde met Hijke Jans. op 31 maart 1737 in Westerdijkshorn. Hijke werd geboren in Westerdijkshorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Lienders (gedoopt op 19 december 1738 in Westerdijkshorn)

154      ii.  Jan Lienders (gedoopt op 3 april 1741 in Westerdijkshorn - overleden op 12 januari 1803 in Sauwerd). Jan trouwde met Aaltje Berents, dochter van Berend Jans en Harmtie Hansen Scheper,246 op 25 november 1769 in Wetsinge en Sauwerd. Aaltje werd geboren circa 1730 in Onstwedde en is overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd ongeveer 69 jaar oud. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jans.

        iii.  Claas Lienders (gedoopt op 6 september 1744 in Westerdijkshorn). Claas trouwde met Geertruit Luitjes.


309. Hijke Jans werd geboren in Westerdijkshorn.

Hijke trouwde met Leendert Jans. op 31 maart 1737 in Westerdijkshorn. Leendert werd geboren in Sauwerd.

Hijke trouwde vervolgens met Jarch Steffens. vr 31 maart 1737 in Westerdijkshorn. Jarch werd geboren in Westerdijkshorn.


310. Berend Jans werd geboren circa 1690 en is overleden in december 1742 in Onstwedde ongeveer 52 jaar oud.

Bijzonderheden:

Hij was schaapherder.

Berend trouwde met Harmtie Hansen Scheper.246 circa 1720 in Onstwedde. Harmtie werd gedoopt op 18 maart 1695 in Onstwedde en is overleden vr 1767 in Wetsinge. Harmtie was ook bekend als Harmke Hansen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Berends (gedoopt op 16 augustus 1722 in Onstwedde - overleden vr 31 mei 1790). Jan trouwde met Engeltje Jans, dochter van Jan Luitjes en Willemtje Luikens Roepers, op 23 februari 1744 in Onstwedde. Engeltje werd geboren circa 1720 in Onstwedde en is overleden circa 1757 in Wetsinge? ongeveer 37 jaar oud. Engeltje was ook bekend als Geltien. Jan trouwde vervolgens met Geertruid Jans, dochter van Jan Willems en Anje Luitjens, op 14 januari 1759 in Wetsinge. Geertruid werd gedoopt op 14 november 1728 in Sauwerd en is overleden vr 4 februari 1774. Jan trouwde vervolgens met Aaltje Berents, dochter van Claaske Luigjes, op 4 februari 1774 in Wetsinge. Aaltje is overleden na 31 mei 1790.

         ii.  Fenje Berends. Fenje trouwde met Bartelt Hindriks. op 13 mei 1754 in Wedde. Bartelt werd geboren circa 1725 in Onstwedde.

155     iii.  Aaltje Berents (geboren circa 1730 in Onstwedde - overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd). Aaltje trouwde met Antoon Frijderik Meijer. Aaltje trouwde vervolgens met Jan Lienders, zoon van Leendert Jans en Hijke Jans. Jan werd gedoopt op 3 april 1741 in Westerdijkshorn en is overleden op 12 januari 1803 in Sauwerd op 61-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Leenders en Jan Leinders.


311. Harmtie Hansen Scheper,246 dochter van Hans Scheper en Fenne, werd gedoopt op 18 maart 1695 in Onstwedde en is overleden vr 1767 in Wetsinge. Harmtie was ook bekend als Harmke Hansen.

Notitie bij het onderzoek: Onzeker, omdat er twee paren Berend & Harmke rondlopen tussen Oudeschans en Onstwedde...

Harmtie trouwde met Berend Jans. circa 1720 in Onstwedde. Berend werd geboren circa 1690 en is overleden in december 1742 in Onstwedde ongeveer 52 jaar oud.

312. Frans Harmens werd geboren vr 1700 en is overleden vr 25 februari 1725.

Notitie bij het onderzoek: Aanknopingspunt voor de zoektocht naar zijn voorouders ligt misschien te Zuidhorn:

Proclamaties:
Harmen Fransen, p Sijtjen Rietz Harkema v Visvliet te Zuidhorn 1635-03-08
Harmen Fransen, p Grietje Dathes IJwema te Zuidhorn 1636-08-07
Getrouwd te Noordhorn:
Harmen Fransen, wnr, v Zuidhorn, c Grietijen Iwema v Noordhorn 1636-09-04

"Frans Harmens Cremer en Coopman stierff den 30 novembris 1665".

Lidmaat te Zuidhorn:
in Zuidhorn staat in 1729 een Harm Franssen ingeschreven als lidmaat "van het pausdom overgegaan".

Getrouwd te Zuidhorn:
Harm Fransen & Geertje Meertens (12 februari 1730)

Lidmaten Niezijl 1751:
Den 12 Novemb: Frans Harmens met attestatie van Suithorm

Frans trouwde met Franckjen Annes. op 9 april 1719 in Hoogkerk. Franckjen werd gedoopt op 26 januari 1696 in Tolbert.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 9 april 1719 te Hoogkerk en Leegkerk. "Frans Harmens & Franckjen Annes, van Leegkerk".

Kinderen uit dit huwelijk:

156       i.  Harm Franssen (geboren circa 1720 in Hoogkerk). Harm trouwde met Eltje Geerts, dochter van Geert Clasen en Jantjen Roelefs, op 15 april 1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Eltje werd gedoopt op 1 februari 1722 in Leegkerk.

         ii.  Gerbrig Franssen (gedoopt op 4 oktober 1722 in Leegkerk). Gerbrig trouwde met Cornelis Jacobs Olthoff, zoon van Jacob Cornelis 489 en Grietjen Willems,489 op 15 mei 1758 in Niekerk. Cornelis werd gedoopt op 16 oktober 1701 in Niekerk, Oldekerk en Faan en is overleden vr 1768 in Oldekerk.


313. Franckjen Annes, dochter van Anne Jocchems en Gerbrig Elsses, werd gedoopt op 26 januari 1696 in Tolbert.

Notitie bij het onderzoek: Franckjen Annes kwam bij beide huwelijken van Leegkerk... Zou zij de "Fraukje" Annes zijn die na 1732 trouwde met Geert Clasen?

Bijzonderheden:

Zij was op 14 juni 1726 lidmaat met attestatie van Hoogh en Leeghkerk te Oostwold. "... Frankijn Annes huisvrouw van ... " (onleesbaar, maar dat zal Meint Alberts zijn).

Franckjen trouwde met Frans Harmens. op 9 april 1719 in Hoogkerk. Frans werd geboren vr 1700 en is overleden vr 25 februari 1725.

Franckjen trouwde vervolgens met Meint Alberts, zoon van Albert Meints en Grietien Hindricks, op 25 februari 1725 in Hoogkerk. Meint werd geboren in Leegkerk en werd gedoopt op 24 augustus 1696 in Hoogkerk.

Notitie bij het huwelijk: "Meint Albers & Franckjen Annes, van Leegkerk".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Greetje Meints (gedoopt op 3 februari 1727 in Hoogkerk). Greetje trouwde met Albert Clasens.

         ii.  Antje Meints (gedoopt op 24 december 1729 in Oostwold). Antje trouwde met Jan Jans.

        iii.  Trijntje Meints (gedoopt op 23 november 1732 in Oostwold). Trijntje trouwde met Jacob Sijmens, zoon van Sijmen Jacobs en Loeke Hindrix. Jacob werd geboren op 7 september 1723 in Garnwerd en werd gedoopt op 12 september 1723 in Garnwerd.


314. Geert Clasen

Geert trouwde met Jantjen Roelefs. Jantjen werd geboren in Zuidhorn.

Notitie bij het huwelijk: attestatie naar Leegkerk

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 12 april 1721 te Zuidhorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

157       i.  Eltje Geerts (gedoopt op 1 februari 1722 in Leegkerk). Eltje trouwde met Harm Franssen, zoon van Frans Harmens en Franckjen Annes, op 15 april 1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Harm werd geboren circa 1720 in Hoogkerk.

         ii.  Klaas Geerts (gedoopt op 23 januari 1724, geboren in Leegkerk - overleden vr 27 juli 1766). Klaas trouwde met Atje Jansen, dochter van Jan Averes en Trijnje Derks, op 14 mei 1752 in Aduard. Atje werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 15 februari 1722 in Den Ham en Fransum.

        iii.  Jantijn Geerts (gedoopt op 3 maart 1727 in Leegkerk)

         iv.  Luitjen Geerts (gedoopt op 3 maart 1727 in Leegkerk)

          v.  Roelf Geerts Vos (gedoopt op 12 augustus 1731, geboren in Oostwold - overleden in Den Horn). Roelf trouwde met Stijntje Reinders, dochter van Reinder Willems en Hindrikjen Willems, op 15 februari 1769 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Stijntje werd geboren in Wierum en werd gedoopt op 22 april 1742 in Aduard. Stijntje was ook bekend als Stijntie Reinders Vos.

         vi.  Lucas Geerts (gedoopt op 9 maart 1734, geboren in Oostwold). Lucas trouwde met Jantjen Geerts, dochter van Geert Willems en Anje Roerts, op 6 juli 1766 in Wierum en Dorkwerd. Jantjen werd geboren in Dorkwerd en werd gedoopt op 12 juni 1735 in Wierum.

Geert trouwde vervolgens met Fraukje Annes.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Geerts (gedoopt op 15 april 1738, geboren in Oostwold)


315. Jantjen Roelefs werd geboren in Zuidhorn.

Bijzonderheden:

Zij was op 5 september 1726 lidmaat met attestatie van Hoogh en Leeghkerk te Oostwold. "... Geert Clasen en Jantjen Roelefs, Ehelieden".

Jantjen trouwde met Geert Clasen.

316. Jan Pieters Hoven .

Bijzonderheden:

Hij en zijn vrouw waren kledermaakeren te Feerwerd.

Jan trouwde met Geeske Jans.

Kind uit dit huwelijk:

158       i.  Pieter Jans Hovingh (geboren in Feerwerd - overleden circa 1795 in Feerwerd). Pieter trouwde met Menje Cornelis, dochter van Cornelis Berents 249 en Eeske Rijkels, op 14 januari 1753 in Feerwerd. Menje werd gedoopt op 9 maart 1732 in Feerwerd en is overleden circa 1807 in Feerwerd ongeveer 75 jaar oud. Menje was ook bekend als Mentje, Meenje Cornelis.


317. Geeske Jans .

Geeske trouwde met Jan Pieters Hoven.

318. Cornelis Berents,249 zoon van Berent Cornelis en Martjen Ritses,490 werd gedoopt op 29 januari 1699 in Wehe491 en is overleden na 1754.

Bijzonderheden:

Op 14 juni 1720 was hij kremer, winkelier te Feerwerd. 492

Op 12 maart 1720 deed hij belijdenis te Feerwerd. "... Cornelis Berents (Kremer) met attest. getekent Wehe."

Hij was sinds 28 december 1727 diaken en ouderling te Feerwerd. 493 In 1734 en 1735 stond hij als lidmaat genoteerd. In 1754 was hij ouderling. Er zijn 2 acta's van de kerkeraad te Feerwerd (augustus 1754) waarin Cornelis Berents, als ouderling, meebeslist over het lot van een collega ouderling, Klaas Hijlkes, die zich onvoorzichtig heeft uitgelaten over Ds. Sonois van Aduard.

Cornelis trouwde met Eeske Rijkels. circa 1719. Eeske werd geboren circa 1700, werd gedoopt op 14 juni 1720 in Feerwerd en is overleden na 1734.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Berent Cornelis (gedoopt op 15 oktober 1719 in Feerwerd)

         ii.  Menje Cornelis (gedoopt op 13 april 1721 in Feerwerd - overleden vr 1732)

        iii.  Berent Cornelis Kloppinga (gedoopt op 9 juli 1724 in Ezinge - overleden in Hoogkerk). Berent trouwde met Doegien Wijtzes Groothuis, dochter van Wijtje Dates 494 en Lisebeth Tonnis, op 3 april 1747 in Hoogkerk. Doegien werd gedoopt op 9 september 1728 in Hoogkerk en is overleden in Hoogkerk.

         iv.  Rieckel Cornelis (gedoopt op 18 april 1728 in Feerwerd - overleden in september 1728 in Feerwerd)

          v.  Michiel Cornelis (gedoopt op 18 april 1728 in Feerwerd - overleden in februari 1729 in Feerwerd)

159      vi.  Menje Cornelis (gedoopt op 9 maart 1732 in Feerwerd - overleden circa 1807 in Feerwerd). Menje trouwde met Pieter Jans Hovingh, zoon van Jan Pieters Hoven en Geeske Jans, op 14 januari 1753 in Feerwerd. Pieter werd geboren in Feerwerd en is overleden circa 1795 in Feerwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Jans Hoven.


319. Eeske Rijkels werd geboren circa 1700, werd gedoopt op 14 juni 1720 in Feerwerd en is overleden na 1734.

Notitie bij de doop: "Vrouw van Cornelis Berents Kremer, doop volwassene".

Notitie bij het onderzoek: Of dit haar ouders zijn? Huwelijk 22-02-1680 Feerwerd: Rijckel Hendrick & Jantien Ottens... Deze namen (behalve Rieckel) komen helaas niet terug bij Eeske's kinderen...

Bijzonderheden:

Op 14 juni 1720 deed zij belijdenis te Feerwerd. "... Eeske Rijkens huisvrouw van Cornelis Berents op voergaande belijdenisse, en doop op 14 juni 1720 (was zij eerder Mennoniet?)". Zij liet zich dopen een half jaar na haar eerste kind. Haar eigen geboorte zal ca 1700 geweest zijn.

Zij was in 1727 lidmaat te Feerwerd. Ook in 1732 en 1734.

Eeske trouwde met Cornelis Berents.249 circa 1719. Cornelis werd gedoopt op 29 januari 1699 in Wehe491 en is overleden na 1754.

324. Aris Eebels werd geboren circa 1700 en is overleden circa 1744 ongeveer 44 jaar oud.

Bijzonderheden:

Hij was in 1738 lidmaat te Uithuizen. Aaris Eebels en Frouwke Rinnes, beid litmaten.

Aris trouwde met Frouwke Rinnes. Frouwke werd gedoopt op 5 maart 1699 in Noordwolde.

Notitie bij het huwelijk: Er is een hiaat in de huwelijken van Uithuizen tussen 1667 en 1745.
Misschien heeft dat hiaat dezelfde oorzaak als de onvindbare doop van hun oudste zoon Ebel Aris. Zij woonden aan de Dingeweg te Uithuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

162       i.  Ebel Arijs (geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen - overleden op 12 februari 1778 in Eenrum). Ebel trouwde met Margarieta Alegonda Pieters.,82 dochter van Pieter Jarghs 254 en Eeijcke Pieters, op 10 november 1754 in Obergum, Wetsinge. Margarieta werd gedoopt op 31 maart 1732 in Wetsinge en Sauwerd.

         ii.  Rinne Aris (gedoopt op 1 juni 1738 in Uithuizen)

        iii.  Jakob Aris (gedoopt op 25 november 1741 in Uithuizen)


325. Frouwke Rinnes, dochter van Renne Goitjens en Trijntje Jacobs, werd gedoopt op 5 maart 1699 in Noordwolde.

Zij wilde in 1744 hertrouwen. Uit de boedelinventaris van 1750 blijkt met wie: Pieter Tonnis.

Bijzonderheden:

Zij was in 1738 lidmaat te Uithuizen. Aaris Eebels en Frouwke Rinnes, beid litmaten

Boedel te Uithuizen op 30 november 1744. 496 Boedelinventaris en afkoop van Aris Ebels en Frouwke Rinnes. Frouwke verschijnt voor de wedman Lambertus Eilerts als moeder van 2 onmondige kinderen: Rinne, gedoopt op 01-06-1738 en Jacob, gedoopt op 25-11-1741, beiden te Uithuizen.
Ebel staat hier niet bij. Hij wordt 9 jaar later wel genoemd in een nieuwe boedelinventaris op 6 november 1750...

Als voormond wordt genoemd Jan Pieters, als sibbevoogd Jacob Rinnes en als vreemde voogd Jacob Claassen. Dat zijn dezelfde namen als in het huwelijkscontract van Ebel Aris en Margaretha Alegonda Pieters.
Een sibbevoogd is, zoals gebruikelijk, een familielid van de overgebleven ouder, dus (een broer) van Frouwke Rinnes.

Uit de boedelscheiding kan worden afgeleid dat Aris Ebels kort voor 30-11-1744 is overleden en dat Frouwke Rinnes van plan was te hertrouwen. Van dit voornemen is pas in 1750 een spoor terug te vinden in een nieuwe boedelscheiding, waarbij Pieter Tonnis als stiefvader wordt genoemd van Ebel Aries en Jacob Aries.

Terloops komt er in de opsomming van de "schadelijke staat" ook nog een Ebel Aris voor (25 gulden) en een Goijtjen Rinnes (150 gulden).
De eerste is vermoedelijk de eerstgeboren zoon en de tweede is een andere broer van Frouwke Rinnes. De voormond Jan Pieters zou volgens gebruik gezocht mogen worden in de verwanten van de overleden vader, maar daarvoor ontbreekt vooralsnog informatie. Alleen via de schoonfamilie van Ebel Aris komen we ruim in de Pieters terecht...

Boedel te Kantens op 30 september 1750. 497

Boedelinventaris: 6 oktober 1750. Gecompareert voor B Eilerts, redger:

De E Jan Pieters als voormondt De E Jacob Rinnes als Sibbe en De E Jan Clasen als vreemde voogden over de onmondige kinderen van Frouke Rinnes met namen Ebel Aris out 21 jaren en Jacob Aries out 9 jaren bij wilen Aris Ebels in egte verweckt ter Ener
en De E Pieter Tonnis als Stiefvader ter anderzijde...

Frouwke trouwde met Aris Eebels. Aris werd geboren circa 1700 en is overleden circa 1744 ongeveer 44 jaar oud.

Frouwke trouwde vervolgens met Pieter Tonnis.


326. Pieter Jarghs,254 zoon van Jargh Harms en Trijntje Jacobs, werd geboren in 1699, werd gedoopt op 1 augustus 1706 in Saaxumhuizen498 en is overleden op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs.

Notitie bij de doop: Peter Jarghs werd pas op 1 augustus 1706 (oud sijnde seven jaaren) in Saaxumhuizen ten doop gehouden, samen met zijn pasgeboren halfzusje Aefke, vlak na het 2e huwelijk van Jargh Harms met Jantje Teews te Warffum op 30 maart 1706.
Meer dopen van dit gezin zijn er in Saaxumhuizen / Westernieland niet te vinden.

Of er een relatie is tussen Peter Jarghs van Winsum en Pieter Jarghs van Saaxumhuizen is nog onduidelijk. Maar waar verwijzen de kindernamen Margarieta Alegonda en Peternelle naar? In de families van hun tijdgenoten Alegonda Maria Rengers & Edzard Jacob Lewe komen deze namen ook voor, evenals de namen Jargh, Trijntje en Bouwe (broer van de andere Peter Jarghs) voorkomen onder de nakomelingen van Coppen Jarges. Kennelijk was het gebruikelijk om je kinderen te noemen naar de omringende machthebbers.

Hij won een zilveren lepel.
"... Dese is de Prijs gestelt Door A. H. Formier die
an hem heeft geleverdt
't Swaerste Swijn voort Jaar 1731 is te Diele gevallen
Pieter Jargs en Eeke Pieters Egte Luiden
Woonagtigh tot Wetzinge het zelve heeft
gewoogen 431: Pont
Anno 1731".
NB Ailt Hendriks Formier was de grootste veehandelaar van Winsum. Hij was tevens coster, wedman, kerkvoogd, schatbeurder en coopman. Hij loofde zilveren lepels uit als prijs voor het beste vee.

Notitie bij het onderzoek: Een naamgenoot van Pieter Jarghs trouwde eerder met Lijsbeth Hindricks, Winsum, 6-12-1716. In Winsum geen dopen gevonden. Blijkbaar zijn ze vertrokken naar Middelstum en hebben aldaar 5 kinderen gedoopt tussen 1719 en 1725. Daarna werden nog 4 kinderen gedoopt tussen 1733-1740 in Leermens.
In het kerkboek van Leermens staat:
"Ano 1727 Die 30 Martie - En is tot de Gemeente toegedaan met attestatie Lisabet Hindriks van Middelstum."
En enkele jaren later:
"Ano 1740 Die 5 Junij - En is op Belijdenisse des geloofs dese Gemeente toegevoeght De Eerb. Pieter Jarghs."

Bijzonderheden:

Op 28 maart 1728 deed hij geloofsbelijdenis te Wetsinge en Sauwerd. 500 "... Den 28 meert Avontmaal gehouden en zijn na vorige onderwijzinge en geloofsbelijdenis angenomen Peter Jarghs...".

Hij was diacen te Wetsinge en Sauwerd. 501 In 1734 werd door de Oudeling en Diakonen van Wetsinge een aantal dopen van kinderen te Boek gebracht wegens nalatigheid van de inmiddels overleden predikant Johannes Bazuin. "... Na beste wetenschap is eigenhandig het hiaat tusssen 1729 en 1734 opgesteld en ondertekend door Jan Pieters als ouderling, Jan Esing [Eling?] als dejaeken en Pieter Jarchs als diaken".
In 1739 werd hij ouderling.

Pieter trouwde met Eeijcke Pieters. op 21 april 1726 in Wetsinge en Sauwerd. Eeijcke werd gedoopt op 19 mei 1700 in Adorp en is overleden vr 5 april 1754.

Notitie bij het huwelijk: Bij zijn huwelijk met Eeke Pieters komt Pieter Jarghs van Winsum.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19 maart 1726 te Farmsum. 502 Bij het huwelijk zijn voor de bruidegom aanwezig: Jargh Harms als vader en Jantje Tijes als 'steefmoeder'.
Voor de bruid: Jan Pieters als broer, en Jacob Claessen als zwager.

Woonplaats: Zij gingen wonen in een huis dat na hun dood beschreven wordt in het koopcontract van hun kinderen: "binnenhuis en Vriesche schuire staande en gelegen tot Wetsinge op de Hoogweledelgeboren Mevrouw van Wetsinge haar gront, eert en nagelvast met deuren en vensteren, stienen en pannen, los en vast met de karrenmolen alsmede bomen en plantagien zoo op en om het hiem en het land zijn staende met de beklemminge van 72 en 3/4 grazen lant in naam en faam zonder de maate daarop te mogen leggen, waaronder het hiem daar de behuisinge op is staende mede wordt gerekent waar van de Hoogwelgeboren Mevrouw van Wetsinge Eigenaarsche is, doende jaarlijks in genere tot Huijre 150 Carl. gulden..."

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Pieters (gedoopt op 11 mei 1727 in Wetsinge en Sauwerd - begraven op 7 januari 1799 in Bedum). Trijntje trouwde met Pieter Abels, zoon van Abel Jans en Wilmjen Jans Hillebrants, op 22 oktober 1752 in Bedum. Pieter werd geboren circa 1720 in Bedum en is overleden vr 22 maart 1782 in Bedum.

215      ii.  Stijntje Pieters (gedoopt op 19 maart 1729 in Wetsinge en Sauwerd). Stijntje trouwde met Geert Pieters, zoon van Pieter, op 23 december 1749 in Bellingeweer. Geert werd geboren circa 1724 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden vr 12 juni 1767 in Warffum. Geert was ook bekend als Klaas Pieters.

163     iii.  Margarieta Alegonda Pieters (gedoopt op 31 maart 1732 in Wetsinge en Sauwerd). Margarieta trouwde met Ebel Arijs,82.,83 zoon van Aris Eebels en Frouwke Rinnes, op 10 november 1754 in Obergum, Wetsinge. Ebel werd geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen en is overleden op 12 februari 1778 in Eenrum.250

         iv.  Pietertje Pieters (gedoopt op 8 april 1734 in Wetsinge en Sauwerd - overleden in 1757-1761). Pietertje trouwde met Cornelis Arijs.,504 zoon van Aries Onnes 312 en Anje Cornelis, op 19 september 1756 in Baflo en Rasquert. Cornelis werd geboren circa 1730 in Baflo, werd gedoopt in mei 1773-april 1773 in Sauwerd en is overleden vr 23 januari 1778.

          v.  Jargh Pieters Wetzinga (gedoopt op 24 november 1737 in Wetsinge en Sauwerd - overleden op 5 maart 1815 in Obergum). Jargh trouwde met Aagjen Luitjens Smit, dochter van Luitjen Abels Smit 505 en Petronella Boldewijns, op 20 december 1767 in Winsum. Aagjen werd gedoopt op 24 september 1747 in Winsum en is overleden op 21 januari 1825 in Obergum op 77-jarige leeftijd.

         vi.  Harm Pieters (gedoopt op 1 april 1741 in Wetsinge en Sauwerd). Harm trouwde met Fjiets Gerbens Kingma. Harm trouwde vervolgens met Fettje Jetses.

        vii.  Peternelle Pieters (gedoopt op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd)

       viii.  Jan Pieters


327. Eeijcke Pieters, dochter van Pieter Jans en NN NN, werd gedoopt op 19 mei 1700 in Adorp en is overleden vr 5 april 1754.

Bijzonderheden:

Zij was op 22 september 1726 lidmaat te Wetsinge en Sauwerd. "... Met attestatie van Adorp angekomen Eeke Pieters, huisvrouw van Pieter Jarghs".

Boedelinventaris: 19 januari 1753. Eyke Pieters.
Een wieg, aksten, stoelen, kisten, stooven.
7 koeien, 2 kalfbeesten, 5 hokkelings, 4 swijnen, 15 schapen.
Spek en vlees in de wijm, boonen, haver.
4 bijbels voor 5 jongste kinderen met zilveren krappen.

Eeijcke trouwde met Pieter Jarghs.254 op 21 april 1726 in Wetsinge en Sauwerd. Pieter werd geboren in 1699, werd gedoopt op 1 augustus 1706 in Saaxumhuizen498 en is overleden op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs.

Eeijcke trouwde vervolgens met Jan Jacobs. op 1 januari 1747 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd geboren in Bellingeweer, Winsum.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 13 december 1746. Wordt genoemd in een afkoopcontract van 5-4-1754...

Boedelinventaris: 19 januari 1753. 506 Jan Jacobs en zijn vrouw Eike Pieters te Wetsinge.

Bijzonderheden:

Geldzaken: schuldbekentenis, 5 april 1754, Wetsinge. Verschenen: Jan Jacobs tot Wetsinge heeft 625 gulden geleend van Lukas Harms als voormont, Pieter Harms als sibbe en Raang Hindriks als vreemde voogden over de vijf onmondige pupillen van wijlen Pieter Jarghs & Eeke Pieters.
Borg: Cornellis Jacobs & Jantien Jans te Winsum.


334. Jacob is overleden vr 16 mei 1768.

Jacob trouwde met NN. NN is overleden vr 16 mei 1768.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anje Jacobs. Anje trouwde met Cornellis Jacobs.

167      ii.  Grietje Jacobs (geboren circa 1730 in Niehove). Grietje trouwde met Klaas Tijmens. Klaas werd geboren circa 1730 in Rasquert.


335. NN is overleden vr 16 mei 1768.

NN trouwde met Jacob. Jacob is overleden vr 16 mei 1768.

336. Louwe Pieters

Louwe trouwde met Ouke Jacobs.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Stijnje Louwes (gedoopt op 8 maart 1703 in Zuurdijk)

         ii.  Pieter Louwes (gedoopt op 25 mei 1704 in Zuurdijk). Pieter trouwde met Anje Tijmens.

168     iii.  Willem Louwes (gedoopt op 20 februari 1707 in Zuurdijk). Willem trouwde met Lientje Jans.

         iv.  Focke Louwes (gedoopt op 21 april 1710 in Zuurdijk). Focke trouwde met Barber Pieters, dochter van Pieter Jacobs en Keenje Hindrix. Barber werd gedoopt op 4 november 1694 in Eenrum. Barber was ook bekend als Barbertie Peters.

          v.  Siert Louwes (gedoopt op 7 juli 1713 in Zuurdijk). Siert trouwde met Anna Doesborgh.


337. Ouke Jacobs

Ouke trouwde met Louwe Pieters.

356. Jan Jans ter Lip werd geboren in Graafschap Lippe, Duitsland. Jan was ook bekend als Jan Jans de Oude.507

Jan trouwde met Trijntje Jans. op 20 februari 1724 in Saaxumhuizen.

Kind uit dit huwelijk:

178       i.  Jan Jans ter Lip (geboren in 1725 in Den Andel). Jan trouwde met Grietje Roelefs, dochter van Roelf Jans en Hilje Jacobs, op 9 november 1748 in Den Andel. Grietje werd geboren in 1725 in Westernieland.


357. Trijntje Jans .

Trijntje trouwde met Jan Jans ter Lip. op 20 februari 1724 in Saaxumhuizen. Jan werd geboren in Graafschap Lippe, Duitsland. Jan was ook bekend als Jan Jans de Oude.507

Trijntje trouwde vervolgens met Jacob Hindriks.


358. Roelf Jans, zoon van Jan Pieters en Brechtje, werd gedoopt op 25 september 1687 in Saaxumhuizen.

Roelf trouwde met Hilje Jacobs. op 15 april 1714 in Westernieland. Hilje werd geboren in Westernieland.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Brechtje Roelfs (gedoopt op 27 februari 1715 in Westernieland)

         ii.  Derkje Roelfs (gedoopt op 26 februari 1719 in Saaxumhuizen)

        iii.  Jan Roelfs (gedoopt op 23 februari 1721 in Westernieland)

         iv.  Anje Roelfs (gedoopt op 11 december 1722 in Saaxumhuizen)

179       v.  Grietje Roelefs (geboren in 1725 in Westernieland). Grietje trouwde met Jan Jans ter Lip, zoon van Jan Jans ter Lip en Trijntje Jans, op 9 november 1748 in Den Andel. Jan werd geboren in 1725 in Den Andel. Jan was ook bekend als Jan Jans de jonge.257

         vi.  Jan Roelfs (gedoopt op 3 augustus 1727 in Westernieland)

        vii.  Derkje Roelfs (gedoopt op 18 december 1729 in Westernieland)

       viii.  Jan Roelfs (gedoopt op 6 juli 1732 in Westernieland)


359. Hilje Jacobs werd geboren in Westernieland.

Hilje trouwde met Roelf Jans. op 15 april 1714 in Westernieland. Roelf werd gedoopt op 25 september 1687 in Saaxumhuizen.

364. Geert Derks is overleden vr 16 juni 1748. Geert was ook bekend als Geert Derx Bakker.

Bijzonderheden:

Op 7 augustus 1735 was hij bakker te Baflo.

Geert trouwde met Jantjen Hindrix. op 24 april 1735 in Baflo en Rasquert. Jantjen werd geboren in Obergum en is overleden na 1782.

Notitie bij het huwelijk: Jantjen Hindrix kwam van Obergum.
Attestatie van Obergum.

Kinderen uit dit huwelijk:

182       i.  Hendrik Geerts (gedoopt op 12 augustus 1742 in Baflo - overleden vr 13 mei 1778 in Baflo). Hendrik trouwde met Lijsabeth Joesten (Bakker), dochter van Joest Heres en Geertje Thomas, op 27 februari 1763 in Baflo. Lijsabeth werd geboren in Martenshoek, werd gedoopt op 1 juli 1742 in Hoogezand en is overleden vr 14 april 1835 in Baflo.

         ii.  Derk Geerts (gedoopt op 7 augustus 1735 in Baflo en Rasquert - overleden vr 25 september 1789). Derk trouwde met Aafke Mennes, dochter van Menne Remges en Anje Kornellis, op 13 juli 1783 in Warffum. Aafke werd gedoopt op 11 juni 1747 in Warffum.

        iii.  Martjen Geerts (gedoopt op 23 februari 1738 in Baflo en Rasquert)


365. Jantjen Hindrix werd geboren in Obergum en is overleden na 1782.

Bijzonderheden:

Zij was op 1 april 1736 lidmaat met attestatie van Winsum Blankstein Eccls. te Baflo en Rasquert.

Zij was in 1782 lidmaat te Baflo. Vrouw van Jan Pijr.

Jantjen trouwde met Geert Derks. op 24 april 1735 in Baflo en Rasquert. Geert is overleden vr 16 juni 1748. Geert was ook bekend als Geert Derx Bakker.

Jantjen trouwde vervolgens met Jan Pijrs.,508 zoon van Pijr Jans 509 en Teetje Hindriks, op 16 juni 1748 in Baflo en Rasquert. Jan werd geboren op 16 maart 1721 in Leek, werd gedoopt op 16 maart 1721 in Midwolde en is overleden na 1782.

Notitie bij het huwelijk: Weduwe van Geert Derx. Jan Pijrs kwam van Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jans Pier (gedoopt op 7 september 1749 in Baflo en Rasquert - overleden op 12 april 1825 in Rasquert). Jan trouwde met Maike Reinies, dochter van Reentje Pieters 510 en Anje Geerts. Maike werd gedoopt op 20 mei 1753 in Usquert en is overleden op 23 april 1808 in Rasquert op 54-jarige leeftijd. Maike was ook bekend als Maike Reings.

         ii.  Martje Jans (gedoopt op 4 maart 1753 in Baflo - overleden op 13 april 1808 in Rasquert). Martje trouwde met Harmen Ewolds, zoon van Ewolt Willems en Geeske Harms, op 22 april 1776 in Rasquert. Harmen werd gedoopt op 5 januari 1755 in Loppersum en is overleden in 1795-1806 in Baflo op 40-jarige leeftijd.

        iii.  Tietje Jans (gedoopt op 26 december 1755 in Baflo en Rasquert)


366. Joest Heres, zoon van Here Veghters en Garrichjen Joestens, werd geboren in Kalkwijk, Hoogezand en werd gedoopt op 10 januari 1717 in Hoogezand.

Bijzonderheden:

Hij woonde op 't Martens Hoek.

Joest trouwde met Geertje Thomas. op 14 december 1738 in Hoogezand. Geertje werd geboren in Hoogezand en werd gedoopt op 24 maart 1713 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Here Joesten (gedoopt op 10 januari 1740 in Hoogezand)

183      ii.  Lijsabeth Joesten (Bakker) (gedoopt op 1 juli 1742, geboren in Martenshoek - overleden vr 14 april 1835 in Baflo). Lijsabeth trouwde met Hendrik Geerts, zoon van Geert Derks en Jantjen Hindrix, op 27 februari 1763 in Baflo. Hendrik werd gedoopt op 12 augustus 1742 in Baflo en is overleden vr 13 mei 1778 in Baflo. Lijsabeth trouwde vervolgens met Douwe Emmes. op 31 mei 1778. Douwe werd geboren in Warffum. Douwe was ook bekend als Doede Immes.


367. Geertje Thomas, dochter van Thomas Jans en Lijsabeth Hindriks, werd geboren in Hoogezand en werd gedoopt op 24 maart 1713 in Hoogezand.

Geertje trouwde met Joest Heres. op 14 december 1738 in Hoogezand. Joest werd geboren in Kalkwijk, Hoogezand en werd gedoopt op 10 januari 1717 in Hoogezand.

370. Arent Menses, zoon van Mense Jacobs en Trijne, werd geboren circa 1680 in Zandeweer.

Bijzonderheden:

Hij was op 30 november 1704 lidmaat te Pieterburen. "... met attestatie als Lidmaet tot ons overgekomen Arent Menses van Baflo".

Arent trouwde met Mettjen Jans. op 28 november 1704 in Pieterburen.

Notitie bij het huwelijk: "Metjen Jans, weduwe van Berent Eemes".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Mense Arents (gedoopt op 13 december 1705 in Pieterburen)

         ii.  Jacob Arents (gedoopt op 28 november 1708 in Pieterburen)

185     iii.  Trijntje Arents (gedoopt op 22 november 1711 in Pieterburen). Trijntje trouwde met Isebrand Gerrits. op 5 november 1730 in Pieterburen. Isebrand werd geboren circa 1710 in Den Andel.


371. Mettjen Jans .

Bijzonderheden:

Zij was op 12 mei 1693 lidmaat te Pieterburen. "... Huisvrouwe van Berent Eemes".

Mettjen trouwde met Berent Emes. vr 1695 in Pieterburen. Berent werd geboren in Pieterburen en is overleden vr 28 november 1704.

Bijzonderheden:

Hij was op 12 mei 1693 lidmaat te Pieterburen. "... 1693 Den 12 Martij tot Pietersbuiren gehouden het h. avondtmael en sijn van ons angenomen tot Lidtmaeten nae voorgaande ondersoekinge Berent Eemes en sijn huisvrouwe Metjen Jans".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tonnijs Berends (gedoopt op 25 december 1691, geboren in Pieterburen)

         ii.  Tonnijs Berends (gedoopt op 12 maart 1693, geboren in Pieterburen). Tonnijs trouwde met Trijntie Tonnis.

        iii.  Eme Berends (gedoopt op 12 mei 1695 in Pieterburen - overleden na 1745). Eme trouwde met Anje Roekes, dochter van Roeke Goitjens 262 en Nieske Peters,.262 Anje werd gedoopt op 16 november 1700 in Westernieland.

         iv.  Geertruid Berends (gedoopt op 29 januari 1699, geboren in Pieterburen). Geertruid trouwde met Peter Remkes. Geertruid trouwde vervolgens met Jan Wessels.

          v.  Jan Berends (gedoopt op 30 oktober 1701, geboren in Pieterburen)

Mettjen trouwde vervolgens met Arent Menses. op 28 november 1704 in Pieterburen. Arent werd geboren circa 1680 in Zandeweer.

372. Jan Jacobs,264 zoon van Jacob Melles en Anna Ritzes, werd geboren in Baflo, werd gedoopt op 14 augustus 1656 in Baflo en is overleden vr 1737.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner en arbeider.

Hij woonde na 16 juni 1694 te Pieterburen. Bij de doop van hun dochter Trijnje wordt van hen vermeld: "... op de Broek tot Wierhuizen wonende".

Hij was op 17 maart 1695 lidmaat te Pieterburen.

Jan trouwde met IJmke Sijgers.265 op 16 juni 1694 in Pieterburen. IJmke werd geboren circa 1660 in Pieterburen?. IJmke was ook bekend als Ymke Sijgers.

Notitie bij het huwelijk: Bij de inschrijving van het huwelijk te Pieterburen wordt vermeld dat hij van Baflo afkomstig is.

Kinderen uit dit huwelijk:

186       i.  Peter Jans Helder (gedoopt op 26 mei 1695 in Pieterburen). Peter trouwde met Foske Lubberts, dochter van Lubbert Geerds en Louken Jans, op 11 april 1723 in Leens. Foske werd gedoopt op 30 augustus 1696 in Groningen en is overleden vr 11 november 1736 in Leens. Peter trouwde vervolgens met Anje Jans, dochter van Jan Jans op den Busch en Geertien Willems, op 11 november 1736 in Leens. Anje werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 4 september 1698 in Wehe.

         ii.  Jacob Jans Helder (gedoopt op 21 februari 1697 in Pieterburen - begraven op 21 januari 1763 in Pieterburen). Jacob trouwde met Jantien Gerrits, dochter van Gerrit Warners en Anje Luirts, op 8 juni 1721 in Obergum. Jantien werd gedoopt op 10 februari 1695 in Obergum en is overleden vr 1728 op de Broek, Wierhuizen. Jacob trouwde vervolgens met Leentje Ebels, dochter van Ebel Jans en Jacobjen Wijpkes, op 17 maart 1730 in Pieterburen. Leentje werd geboren op 8 november 1696 in Pieterburen en werd begraven op 15 oktober 1761 in Pieterburen.

        iii.  Trijntje Jans Helder (gedoopt op 6 maart 1701 in Pieterburen - overleden op 21 november 1755 in Wierhuizen, Pieterburen). Trijntje trouwde met Enne Jans. op 31 maart 1719 in Westernieland. Enne werd geboren circa 1690 in Eenrum en is overleden vr 1724 in Pieterburen. Trijntje trouwde vervolgens met Abel Hindriks Bolhuis, zoon van Hindrik Hijles en Jantje Ulpherts, op 12 november 1724 in Pieterburen. Abel werd gedoopt op 13 november 1695 in Westernieland en werd begraven op 15 juli 1765 in Wierhuizen, Pieterburen.

         iv.  Anje Jans (gedoopt op 24 februari 1704, geboren in Pieterburen - overleden circa 1785)


373. IJmke Sijgers,265 dochter van Sijger Pieters en Grietje Hindriks, werd geboren circa 1660 in Pieterburen?. IJmke was ook bekend als Ymke Sijgers.

Haar vader werd ook Sigreinus genoemd en de beide zusters Imke en Stijntje werden dan ook zo genoemd bij hun kerkelijke aanname.

Bijzonderheden:

Zij was op 11 maart 1683 lidmaat te Pieterburen. "Den 11 Martij (1683) bedient het H. Avontmaal tot Petersbuiren ende sijn op het nieuw aangenomen Imke Sigreinus de huisvrou van Peter Wichers".

IJmke trouwde met Pieter Wichers. vr 1682. Pieter werd geboren circa 1650 en is overleden vr 1690.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Wicher Pieters (geboren op 17 augustus 1682 in Pieterburen)

IJmke trouwde vervolgens met Jan Jacobs.264 op 16 juni 1694 in Pieterburen. Jan werd geboren in Baflo, werd gedoopt op 14 augustus 1656 in Baflo en is overleden vr 1737.

374. Jan Jans op den Busch . Jan was ook bekend als Jan Jansen Vet.

Notitie bij het onderzoek: Juistheid van deze relaties staat nog niet vast.

Jan trouwde met Geertien Willems.

Kind uit dit huwelijk:

187       i.  Anje Jans (gedoopt op 4 september 1698, geboren in Wehe). Anje trouwde met Peter Jans Helder, zoon van Jan Jacobs 264 en IJmke Sijgers,265 op 11 november 1736 in Leens. Peter werd gedoopt op 26 mei 1695 in Pieterburen.


375. Geertien Willems .

Geertien trouwde met Jan Jans op den Busch. Jan was ook bekend als Jan Jansen Vet.

376. Gerrijt Jans werd geboren in Uithuizermeeden en is overleden vr 1734.

van de Mieden

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op De Streek te Usquert. 269 In 1697 verkopen Cornellis [Cornelis] en Brechtje [Jans] de helft van de boerderij aan Gerrit Jans, in 1685 gehuwd met Henricjen Jans uit Uithuizermeeden. Eerder waren zij al in het bezit van de andere helft van de boerderij, zijnde het binnenland [i.t.t. het uiterdijksland], groot 14 jukken en 4 roeden, met daarop de behuizing met schuur. Van dit land was dr. De Wilde eigenaar. Na de dood van Gerrit Jans doen de weduwe en haar kinderen de boerderij De Streek in 1734 over aan de oudste zoon Albert Gerrits, gehuwd met Trijntje Jacobs.

Hij was op 6 maart 1691 lidmaat te Uithuizermeeden. Tot nieuwe litmaten zijn angenomen: o.a. Gerrijt Jans [Dit kan ook een andere Gerrit Jans zijn; zijn vrouw Hindrikje werd 6 jaar eerder genoteerd]

Hij was op 4 juli 1697 lidmaat te Usquert. Met attestatie van de Meden, Gerrit Jans en Henricjen Jans sijn Huisvrouw. In 1700 nogmaals een registratie.

Gerrijt trouwde met Anje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Corneliske Gerrits (gedoopt op 24 december 1682 in Uithuizermeeden)

         ii.  Jan Gerrits (gedoopt op 25 november 1683 in Uithuizermeeden)

Gerrijt trouwde vervolgens met Hindrickien Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anje Gerrits (gedoopt op 4 september 1687 in Uithuizermeeden)

         ii.  Geeske Gerrits (gedoopt op 4 mei 1690 in Uithuizermeeden)

        iii.  Geeske Gerrits (gedoopt op 23 augustus 1691 in Uithuizermeeden)

         iv.  Jan Gerrits (gedoopt op 8 oktober 1693 in Uithuizermeeden)

          v.  Jacob Gerrits Dob (gedoopt op 16 februari 1696, geboren in Uithuizermeeden). Jacob trouwde met Anje Renjes. Jacob trouwde vervolgens met Martien Tonnis. Martien werd gedoopt op 14 mei 1711 in Stedum.

         vi.  Aafke Gerrits (gedoopt op 6 juni 1697 in Usquert)

188     vii.  Albert Gerrits (gedoopt op 26 november 1699 in Usquert - overleden op 28 maart 1781 in Usquert). Albert trouwde met Trijntje Jacobs, dochter van Jacob Jans en IJdje Tonnis. Trijntje werd geboren omstreeks 1717 in Usquert en is overleden op 13 mei 1788 in Usquert ongeveer 71 jaar oud.

       viii.  Dreeuws Gerrits (gedoopt op 13 juli 1704 in Usquert)

         ix.  Drew Gerrits Dob (gedoopt op 30 mei 1706 in Usquert - overleden op 20 april 1789 in Usquert). Drew trouwde met Alstje Cornelis.


377. Hindrickien Jans

Hindrickien trouwde met Gerrijt Jans. Gerrijt werd geboren in Uithuizermeeden en is overleden vr 1734.

378. Jacob Jans, zoon van Jan Jacobs (de Olde) en Krijnje Lamberts, werd gedoopt op 16 oktober 1692 in Bellingeweer en Ranum.

Notitie bij het onderzoek: "Toevallige vondst" ontdekt in een discussie in GG 27-3-2012 over dubbele Jan Jacobs Noor 2x en Grietje Gerrits Dob 2x...
De ene Grietje Gerrits Dob is een achterkleinkind via Trijntje Jacobs 189.

Via Ancestry.com werd er een link naar Jan Jacobs (de Olde) en Krijnje Lamberts gelegd en zo naar eerdere voorouders...
Voorlopig overgenomen om te controleren...

Jacob trouwde met IJdje Tonnis. op 27 januari 1715 in Usquert. IJdje werd gedoopt op 26 september 1686 in Rottum.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 27 januari 1715 te Usquert. Jacob Jans, wonende te Ranum en Ida Tonnis, wonende te Usquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eijse Jacobs (gedoopt op 29 maart 1715 in Usquert)

189      ii.  Trijntje Jacobs (geboren omstreeks 1717 in Usquert - overleden op 13 mei 1788 in Usquert). Trijntje trouwde met Albert Gerrits.,88 zoon van Gerrijt Jans en Hindrickien Jans, op 22 november 1733 in Usquert. Albert werd gedoopt op 26 november 1699 in Usquert en is overleden op 28 maart 1781 in Usquert op 81-jarige leeftijd.

        iii.  Krijnje Jacobs (gedoopt op 8 januari 1719, geboren in Obergum)

         iv.  Tijs Jacobs (gedoopt op 16 februari 1721, geboren in Obergum)

          v.  Siert Jacobs

         vi.  Lubge Jacobs. Lubge trouwde met Hindrik Barnjes.


379. IJdje Tonnis, dochter van Tonnis Ates, werd gedoopt op 26 september 1686 in Rottum.

IJdje trouwde met Jacob Jans. op 27 januari 1715 in Usquert. Jacob werd gedoopt op 16 oktober 1692 in Bellingeweer en Ranum.

380. Jacob Jans Schreur

Jacob trouwde met Anje Thees.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ettje Jacobs (gedoopt op 9 februari 1721, geboren in Houwerzijl - overleden vr 1780). Ettje trouwde met Luitje Claassen. Luitje werd geboren circa 1720 in Kloosterburen en is overleden op 28 mei 1782 in Usquert ongeveer 62 jaar oud.

190      ii.  Thies Jacobs (gedoopt op 21 maart 1723 in Leens). Thies trouwde met Fokeltje Jans, dochter van Jan. Fokeltje werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 13 november 1772. Fokeltje was ook bekend als Focalijna Jans. Thies trouwde vervolgens met Geertjen Havinga, dochter van Klaas Harmannus Havinga 276 en Sijbrich Hindriks van Wijk.

        iii.  Trijnje Jacobs (gedoopt op 30 maart 1727, geboren in Houwerzijl)

         iv.  Jan Jacobs (gedoopt op 19 november 1730, geboren in Houwerzijl)


381. Anje Thees

Anje trouwde met Jacob Jans Schreur.

382. Jan

Jan trouwde met iemand.

Hij had kinderen:

191       i.  Fokeltje Jans (geboren in Warfhuizen - overleden vr 13 november 1772). Fokeltje trouwde met Thies Jacobs, zoon van Jacob Jans Schreur en Anje Thees, op 28 april 1748 in Usquert. Thies werd gedoopt op 21 maart 1723 in Leens. Thies was ook bekend als Thiees Jacobs.

         ii.  Kornellis Jans
384. Bruine (Uil) Jacobs werd geboren circa 1700 in Wierhuizen. Bruine was ook bekend als Bruin Uil.512

Zijn bijnaam is te vinden in de lijst Overledenen van Pieterburen: "... Den 19 Aug. is begraven Tietje wedw. van Bruin Uil. Nalatende twe kinder".

Bruine trouwde met Tetie Pieters. circa 1729. Tetie werd geboren circa 1700 en werd begraven op 19 augustus 1766 in Wierhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Berend Bruins (gedoopt op 24 maart 1730, geboren in Wierhuizen - overleden vr 25 november 1731)

192      ii.  Berend Bruins (gedoopt op 25 november 1731, geboren in Wierhuizen - begraven op 18 maart 1767 in Wierhuizen). Berend trouwde met Hilje Broerkes, dochter van Broerken Pieters en Tjaardke Izebrands, vr 1753 in Pieterburen?. Hilje werd geboren circa 1730 in Wierhuizen? en werd begraven op 27 april 1783 in Wierhuizen.

        iii.  Peter Bruins (gedoopt op 16 augustus 1736, geboren in Pieterburen)

         iv.  Jacob Bruins (geboren circa 1738)

          v.  Aaltjen Bruins (gedoopt op 1 november 1739 in Wierhuizen, Pieterburen - overleden vr 17 februari 1781). Aaltjen trouwde met Arend Izebrands Borgman, zoon van Isebrand Gerrits en Trijntje Arents, op 21 oktober 1764 in Pieterburen. Arend werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 20 september 1739 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 24 februari 1814 in Pieterburen op 74-jarige leeftijd.

         vi.  NN Bruins (gedoopt op 1 november 1739, geboren in Pieterburen)


385. Tetie Pieters, dochter van Peter Berends en Aaltje Sjabbes, werd geboren circa 1700 en werd begraven op 19 augustus 1766 in Wierhuizen.

Notitie bij de begrafenis: "... Den 19 Aug. is begraven Tietje wedw. van Bruin Uil. Nalatende twe kinder".

Tetie trouwde met Bruine (Uil) Jacobs. circa 1729. Bruine werd geboren circa 1700 in Wierhuizen. Bruine was ook bekend als Bruin Uil.512

386. Broerken Pieters .

Notitie bij het onderzoek: De kinderen Isebrant, Pieter en Crijnje zijn waarschijnlijk... Ze komen van Houwerzijl en/of vernoemen hun kinderen naar de ouders.

Er zijn meer vermeldingen van een Broer(ke) Pieters in deze buurt en het is niet duidelijk of het steeds om dezelfde gaat:

19-5-1726 Wehe: Broer Pieters & Martijn Alles dopen een dochter Ludewe en op 3-3-1730 een zoon Pieter.

16-10-1757 Niekerk en Vliedorp: Huwelijk Broerke Pieters & Bouke Bruijns van Houwerzijl

Broerken trouwde met Tjaardke Izebrands. op 24 maart 1719 in Niekerk en Vliedorp.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Isebrant Broerkes (geboren in Houwerzijl). Isebrant trouwde met Geertjen Beerents. op 7 november 1745 in Niekerk en Vliedorp. Geertjen werd geboren in Hornhuizen.

193      ii.  Hilje Broerkes (geboren circa 1730 in Wierhuizen? - begraven op 27 april 1783 in Wierhuizen). Hilje trouwde met Berend Bruins, zoon van Bruine (Uil) Jacobs en Tetie Pieters, vr 1753 in Pieterburen?. Berend werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25 november 1731 in Pieterburen en werd begraven op 18 maart 1767 in Wierhuizen.

        iii.  Krijnje Broerkes (geboren in Houwerzijl). Krijnje trouwde met Claas Cornellis. op 14 november 1745 in Ulrum. Claas werd geboren in Ulrum.

         iv.  Pieter Broerkes. Pieter trouwde met Jantjen Harms.


387. Tjaardke Izebrands, dochter van Isebrandt Jansen en Hilletje Beerendts.

Notitie bij het onderzoek: Hypothese:
Geen doop van Tjaardke gevonden, maar mogelijk zijn dit haar ouders:
Isebrant Jans & Hilje (Berents), die (in 1684 te Leens?) trouwden en op 28-5-1685 te Pieterburen een dochter Cornellijske laten dopen. Ze wonen "bij de molen".
Een eventuele vernoeming van Hilje is dan duidelijk.
Hierna volgen nog zes kinderen:
Jan, gedoopt te Pieterburen op 18-7-1686, deze keer heeft Hilje ook een patroniem: Berents.
Berent, 4-3-1688
Cornellijske, 9-2-1690
Doe, 25-12-1692
Luij, 25-8-1695
Trijnje, 3-12-1697

Dan lijkt het of Isebrant Jans hertrouwd is met Anje Luitjens en dat de overleden Hilje wordt vernoemd in hun eerste dochter:
Hilje, 13-11-1701 te Pieterburen.
Luitjen, 20-1-1704 te Eenrum.
Eijse, 21-8-1707 te Eenrum

De naam Tjaard is echter ver te zoeken. In de stad Groningen is wel een Isebrant Tiaarts, die doopt kinderen ca 1685.

Tjaardke trouwde met Broerken Pieters. op 24 maart 1719 in Niekerk en Vliedorp.

388. Lauwe Ennes werd geboren circa 1700 in Vierhuizen.

Notitie bij het onderzoek: In Zuurdijk is een Laurens Ennes gedoopt op 2-3-1704, zoon van Enne Pieters, geen moeder vermeld... Of het dezelfde is? De schrijfwijze Laurens komt later, 33-9-1770, eveneens voor bij de doop van Laurens, zoon van Enne Lauwrens & Wieke Hanzen.
Een zekere Enne Pieters was in Leens getrouwd met Grietje Cornelis van Garnwerd en zij leefden in elk geval tussen 1692 en 1699 in Leens, met 4 aldaar gedoopte kinderen...

Bijzonderheden:

Hij was op 7 juni 1739 lidmaat op belijdenis te Niekerk. Louwe Ennes en Martjen Sijgers egte lieden tot Nijkerk.
Louwe Ennes en Martje Sijgers tot Nijkerk toegevoegd lidmaat".

Lauwe trouwde met Martjen Sigers. op 28 maart 1727 in Niekerk. Martjen werd gedoopt op 20 augustus 1702 in Niekerk.

Notitie bij het huwelijk: Den 1 Martij: Lauwe Ennes van Vierhuisen en Martjen Sigers van Nijkerk hebben hare Kerkelijke Proclamatien sonder verhinderinge gehadt, en zijn den 28 Martij alhijer in den Houwelijken Staat bevestigt.

Kinderen uit dit huwelijk:

194       i.  Enne Louwes (gedoopt op 27 februari 1729 in Niekerk - overleden vr 8 maart 1783 in Houwerzijl). Enne trouwde met Wijke Hansen, dochter van Hans Willems en Idje Pieters, op 6 mei 1759 in Niekerk en Vliedorp. Wijke werd gedoopt op 8 maart 1733 in Niekerk. Wijke was ook bekend als Wieke Pieters.

         ii.  Anje Louwes (gedoopt op 21 oktober 1731 in Niekerk)

        iii.  Sijger Louwes (gedoopt op 11 oktober 1733, geboren in Houwerzijl - overleden op 13 januari 1827 in Leens). Sijger trouwde met Grietje Jannes. op 22 mei 1757 in Niekerk en Vliedorp.513 Grietje werd geboren in Zuidhorn? en is overleden vr 23 oktober 1796. Sijger trouwde vervolgens met Nantje Jans Ritsema.,514 dochter van Jan Barteld Jacobs Ritsema 514 en Fokeltje Sijbolts,514 op 23 oktober 1796 in Leens. Nantje werd gedoopt op 9 juli 1758 in Leens en is overleden op 25 maart 1833 in Leens op 74-jarige leeftijd.

         iv.  Grietje Louwes (gedoopt op 7 oktober 1736 in Niekerk)

          v.  Cornelis Louwes (geboren op 15 november 1739 in Niekerk)

         vi.  Leu Louwes (gedoopt op 5 maart 1741 in Niekerk)

        vii.  Anje Louwes (gedoopt op 13 januari 1743, geboren in Houwerzijl - overleden op 12 december 1779 in Zoutkamp). Anje trouwde met Jan Jans Bol, zoon van Jan Everts 515 en Aagtje Egberts, op 24 mei 1765 in Niekerk en Vliedorp. Jan werd gedoopt op 17 september 1741 in Vierhuizen en is overleden op 16 juni 1795 in Zoutkamp516 op 53-jarige leeftijd.

       viii.  Grietje Louwes (gedoopt op 21 november 1745, geboren in Vliedorp - overleden vr 15 juni 1781). Grietje trouwde met Albert Juurts Zwart.,517 zoon van Juirt Willems 517 en Geeske Alberts Beukema,518 op 12 maart 1772 in Niekerk en Vliedorp. Albert werd geboren op 25 september 1749 in Vierhuizen en is overleden op 28 augustus 1809 in Zoutkamp op 59-jarige leeftijd.


389. Martjen Sigers, dochter van Sijger Garbrandts en Anje Reinders, werd gedoopt op 20 augustus 1702 in Niekerk.

Bijzonderheden:

Zij was op 7 juni 1739 lidmaat te Niekerk. Louwe Ennes en Martjen Sijgers egte lieden tot Nijkerk.

Martjen trouwde met Lauwe Ennes. op 28 maart 1727 in Niekerk. Lauwe werd geboren circa 1700 in Vierhuizen.

390. Hans Willems werd geboren circa 1700 in Niekerk en werd gedoopt op 19 december 1727 in Niekerk.519

Notitie bij de doop: Hij werd gedoopt als "bejaart persoon".

Hans trouwde met Idje Pieters. op 21 mei 1725 in Niekerk. Idje werd geboren circa 1700 in Uithuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wyke Hansen (gedoopt op 19 mei 1726, geboren in Niekerk)

         ii.  Pieter Hansen (gedoopt op 30 januari 1729, geboren in Niekerk)

        iii.  Willem Hansen (gedoopt op 23 maart 1731, geboren in Niekerk)

195      iv.  Wijke Hansen (gedoopt op 8 maart 1733 in Niekerk). Wijke trouwde met Enne Louwes, zoon van Lauwe Ennes en Martjen Sigers, op 6 mei 1759 in Niekerk en Vliedorp. Enne werd gedoopt op 27 februari 1729 in Niekerk en is overleden vr 8 maart 1783 in Houwerzijl. Enne was ook bekend als Enne Lauwrens.

          v.  Martje Hansen (gedoopt op 3 oktober 1735, geboren in Houwerzijl - overleden op 3 februari 1812 in Hornhuizen). Martje trouwde met Sijger Jans.520 op 11 november 1753 in Niekerk en Vliedorp. Sijger werd geboren in Ulrum.

         vi.  Anje Hansen (gedoopt op 28 september 1738, geboren in Houwerzijl)


391. Idje Pieters werd geboren circa 1700 in Uithuizen.

Idje trouwde met Hans Willems. op 21 mei 1725 in Niekerk. Hans werd geboren circa 1700 in Niekerk en werd gedoopt op 19 december 1727 in Niekerk.519

394. Aris Derks, zoon van Aris Dercks 284 en NN, werd gedoopt op 13 oktober 1700 in Oldehove en is overleden vr 14 augustus 1727.

Aris trouwde met Hindrikjen Hindriks.284 op 15 mei 1722 in Grijpskerk. Hindrikjen werd geboren in De Waard, Grijpskerk.

Notitie bij het huwelijk: Den 15 Maij na gewone proclamatjen gecopuleert Arijs Derks en Hinderikje Hinderiks beide van de Waart. Deze copulatje is met permissie van Het H:Ed: geregte gesciet. De bruidegom krank zijnde op bedde liggende te Kommerzijl

Ook: beiden afkomstig van de Ruigewaard.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Derck Aris (geboren op 20 april 1723, gedoopt Oldehove)

         ii.  Hindrik Aris (gedoopt op 28 januari 1725 in Oldehove)

197     iii.  Aafke Arius (gedoopt op 17 maart 1726 in Oldehove - overleden in Garnwerd). Aafke trouwde met Hindrik Hindriks. op 14 juli 1748 in Garnwerd. Hindrik is overleden in Garnwerd.

         iv.  Arijske Aris (gedoopt op 14 augustus 1727 in Oldehove)


395. Hindrikjen Hindriks 284 werd geboren in De Waard, Grijpskerk.

Hindrikjen trouwde met Aris Derks. op 15 mei 1722 in Grijpskerk. Aris werd gedoopt op 13 oktober 1700 in Oldehove en is overleden vr 14 augustus 1727.

396. Eijse Jans, zoon van Jan Jacobs (de Olde) en Krijnje Lamberts, werd gedoopt op 21 maart 1697 in Bellingeweer en Ranum.

Notitie bij het onderzoek: Eerder had ik aangenomen dat Jan Eijsses & Grietje Sickes zijn ouders waren. Maar de dochternaam Krijnje is wel overtuigend...

Bijzonderheden:

Hij was getuige bij een huwelijkscontract op 12 januari 1743 te Eenrum. 521 Jan Meelis & Jantien Jacobs, wed. Jacob Lammerts.
Bg: Eijse Jans als oom en Anie Abels als moij.
Bd: Anie Jacobs als suster; Lammert Jans als stiefzoon.

Hij was op 4 januari 1719 lidmaat te Bellingeweer. Eijsse Jans een vrij gesel ook in Kleijn Garwert...

Eijse trouwde met Anje Abels. op 9 februari 1721 in Winsum. Anje werd geboren in 1684 en is overleden op 22 oktober 1752 in Winsum op 68-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Huwelijk 09-02-1721 Winsum
Eijsse Jansen
Anje Abels, weduwe van Cornelis Freriks

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Eisses (gedoopt op 5 oktober 1722 in Winsum)

198      ii.  Jan Eisses (gedoopt op 23 juli 1724 in Bellingeweer, Winsum - overleden vr 11 juli 1774 in Winsum). Jan trouwde met Tjeerdje Claassen, dochter van Claas Luitjes en NN, op 16 april 1753 in Mensingeweer. Tjeerdje werd geboren circa 1730 in Warfhuizen en is overleden vr 31 december 1780 in Uithuizermeeden.285 Tjeerdje was ook bekend als Tjeerdje Jans Claassen en Tieertje Klasens.

        iii.  Krijnje Eisses (gedoopt op 9 februari 1727 in Winsum)


397. Anje Abels werd geboren in 1684 en is overleden op 22 oktober 1752 in Winsum op 68-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Zij was doopsgezind te Bellingeweer en Ranum.

Anje trouwde met Allert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Pieter Alderts (geboren circa 1709 in Winsum). Pieter trouwde met Geeske Roelfs, dochter van Roelf. Pieter trouwde vervolgens met Trijntje Harms, dochter van Harmen Peters en Fokeltjen Writsers. Trijntje werd geboren op 3 december 1725 en werd gedoopt op 7 december 1725 in Garnwerd.

         ii.  Abel Allerts (geboren circa 1713 in Zuidhorn - overleden na 10 november 1777). Abel trouwde met Grietie Meckes.

        iii.  Trijntje Alderts (geboren circa 1715). Trijntje trouwde met Michiel Cornellis, zoon van Cornelis Alberts en Geertruit Michiels. Michiel was ook bekend als Magiel Cornellis en Michiel Knellis.

Anje trouwde vervolgens met Cornelis Freriks, zoon van Freerk.

Anje trouwde vervolgens met Eijse Jans. op 9 februari 1721 in Winsum. Eijse werd gedoopt op 21 maart 1697 in Bellingeweer en Ranum.

398. Claas Luitjes, zoon van Luitjen Hindrix en Trijnje Everts.

Notitie bij het onderzoek: Geen huwelijk gevonden; er zijn ook geen lidmatenboeken van Warfhuizen en Wehe/Zuurdijk.
Mogelijk is hij ook nooit gedoopt, want zijn mogelijke vader was ooit Mennist van Ulrum, die zich pas in 1698 te Mensingeweer liet dopen, 4 jaar na zijn huwelijk met Trijntje Everts. Misschien is Claas juist in die vroege periode geboren... en altijd doopsgezind gebleven, want van zijn mogelijke kinderen Tjeerdje en Luitje zijn ook geen dopen bekend.

Gezien de moedervernoemingen bij zijn kinderen zou Claas Luitjes als vrouw een Antje moeten hebben gehad.

Ik vond wel een latere generatie Klaas Luitjens & Korneliske Hindriks in de buurt van Warfhuizen en Zuurdijk (dopen, boedelinventaris aanwezig)..., maar ook geen huwelijk.

Claas trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

199       i.  Tjeerdje Claassen (geboren circa 1730 in Warfhuizen - overleden vr 31 december 1780 in Uithuizermeeden). Tjeerdje trouwde met Jan Eisses, zoon van Eijse Jans en Anje Abels. Jan werd gedoopt op 23 juli 1724 in Bellingeweer, Winsum en is overleden vr 11 juli 1774 in Winsum. Tjeerdje trouwde vervolgens met Jan Alderts Tempel, zoon van Aldert. Jan werd geboren in Wetsinge en Sauwerd.

         ii.  Luitje Claassen (overleden na 1 januari 1777). Luitje trouwde met Rienje Pels, dochter van Pel Brandts en Luckien Jacobs. Rienje werd gedoopt op 12 juni 1735 in Oldehove en is overleden in Warfhuizen. Rienje was ook bekend als Rienje Pelbrands en Rienje Yzebrands.


399. NN

NN trouwde met Claas Luitjes.

408. Jan Jans werd gedoopt op 10 augustus 1690 in Zuidwolde.

Jan trouwde met Jantje Jacobs.

Kinderen uit dit huwelijk:

204       i.  Claas Jans Teisman (gedoopt op 19 mei 1715 in Zuidwolde - overleden na 25 juni 1782). Claas trouwde met Lolje Jans, dochter van Jan Hindriks 294,295 en Hilje Alders,.291 Lolje werd gedoopt op 7 januari 1723 in Garmerwolde en is overleden na 25 juni 1782.291 Lolje was ook bekend als Lolke Jans en Lollechijn Jans.

         ii.  Jan Jans (gedoopt op 31 juli 1712 in Zuidwolde)


409. Jantje Jacobs

Jantje trouwde met Jan Jans. Jan werd gedoopt op 10 augustus 1690 in Zuidwolde.

410. Jan Hindriks,294,295 zoon van Hindrik Claessens 522 en Lolje Jans, werd geboren circa 1703 in Thesinge en is overleden in maart 1765 ongeveer 62 jaar oud.

Bijzonderheden:

Hij woonde buiten de wal. Hij kwam van Thesinge.

Erfscheiding: 23 oktober 1755. 523 "... Derk Jan Nauta, Jur: Utriusque Doctor weegens de Hoogh Welgebn Heer Mell. Alberda Heer van Nijenstein &c. &c. Sijn Edheits Geconstitueerde Rigter van Suidwolde, Betuige met deesen Openen Versegelden Brieve dat Persoonlijk voor mij sijn gecompareert de E Jan Hindriks tot Zuidwolde, ter eenre de E. Claes Jans en sijn huisvrouw Lolje Jansen, de E. Allard Jans en sijn huisvrouw Anje Olchers, Jan Peters en sijn Huisvrouw Anje Jans, de E Harmen Jans, Hindrik Jans, Hindrikjen Jans en Aefke Jans, de E. Roelof Derks voormond Harke Hindrix sibbe ende Jan Beerents vremde voogden geswooren over de minderjarige jongste zoon Tjaart Jans van Jan Hindriks bij Hilje Alders in egte verwekt, ter anderen zijde, dewelke voor mij beleeden en bekenden (:ingevolge acte van authorisatie in dato den 15. october 1755 van mij segelaar verleent en afgegeeven:) eenen steeden vasten afkoop en de erfscheidinge jeder in sijn qualiteit met haaren vader Jan Hindrix gemaekt te hebben aangaende den geheelen boedel en nalatenschap als der kinderen moeder op haar dodelijke deces heeft nagelaten en met wijlen haer man Jan Hindriks tot Zuidwolde hebben gebruikt ende gepossedeert, waer van een inventaris in dato den 8. october 1755 is geformeerd en opgerigt en in judicio op den 23 october 1755 geexhibeert in voegen, dat de vader Jan Hindrix aanneemt ende belooft aan jeder kindt te geeven een somma van een duisent Car: glden, waar van de drie eerste genoemde egtelieden bekenden haare portien ter somma van drie duisent carl: glden ten vollen te hebben ontfangen en de vier kinderen daer aen volgende namentlijk Harmen Jans, Hindrik Jans en Hindrikjen Jans en Aefke Jans sulle hare portien genieten uit de verkofte plaatse en derselven verdere goederen, en de voormondt en voogden sullen haere duisent glden voor haare pupille genieten als deselve tot volle sestien jaaren sal gekoomen zijn, en is het moeders lijfstoebehooren onder de kinderen verdeelt en hat andere ongesneeden en gesneeden linnen linnen met de vader gedeelt, verders neemt de vader aen de pupille sijn jongste met behouden goedt tot volle sestien jaaren te brengen, leesen en schrijven te laaten leeren en in gesontheid en krankheid het noodige te besorgen voor welke afkoop en erfscheidinge genoemde vader aen hem sal behouden alle capitalen soo van rente brieven als ander, ook alle schulden soo er mogten zijn geene exempt, en stelde de booven gemelte vader voor de afkoops penningen ten onderpandt alle sijne hebbende presente en toekomende goederen hoe ofte waar gelegen, geene exempt, om gemelte afcoops penningen daar uit vrij cost en schadeloos bij alle hooge en lage regten en de gerigten te moogen manen ende innen, en renunciren van deexceptien ordinis vel divisionis & discussionis, en van alle verdere bedenkelijke exceptien in regte hier eenigsints teegens strijdig. In oirconde der waerheid heb ik Rigter opgemelt op belijinge der comparanten deesen verteekent, en met mijn gewoon zegul gecorroboreert den drie en twintigsten october 1755".

Hij was aanwezig bij het huwelijkscontract tussen Anje Jans & Claas Harms Wijk op 20 maart 1760.

Jan trouwde met Hilje Alders.291 op 7 december 1721 in Garmerwolde. Hilje werd gedoopt op 9 maart 1704 in Garmerwolde en is overleden vr 23 oktober 1755. Hilje was ook bekend als Heiltyn Alders.

Kinderen uit dit huwelijk:

205       i.  Lolje Jans (gedoopt op 7 januari 1723 in Garmerwolde - overleden na 25 juni 1782). Lolje trouwde met Claas Jans Teisman, zoon van Jan Jans en Jantje Jacobs, op 22 december 1743 in Zuidwolde. Claas werd gedoopt op 19 mei 1715 in Zuidwolde en is overleden na 25 juni 1782.291

         ii.  Anje Jans (gedoopt op 15 oktober 1724 in Garmerwolde - begraven op 15 oktober 1787 in Bedum). Anje trouwde met Jan Pieters Wijk.,524 zoon van Pieter Tonnis en Geeske Roelofs, op 12 mei 1754 in Zuidwolde. Jan werd gedoopt op 8 april 1729 in Bedum. Anje trouwde vervolgens met Claas Harms Wijk.,525 zoon van Harm Hindriks en Hindriktjen Lubbers, op 22 maart 1760 in Bedum. Claas werd gedoopt op 5 augustus 1734 in Noordwolde en is overleden op 1 december 1802 in Ellerhuizen op 68-jarige leeftijd.

        iii.  Hindrikjen Jans (gedoopt op 27 oktober 1726 in Garmerwolde). Hindrikjen trouwde met Pieter Luddes Pesman, zoon van Ludde Hindriks 526 en Rachel Jans Pesman, op 24 november 1756 in Thesinge. Pieter werd gedoopt op 14 juli 1726 in Thesinge.

         iv.  Aldert Jans (gedoopt op 20 januari 1732 in Zuidwolde - overleden na 1788). Aldert trouwde met Anje Olchers, dochter van Olchert Lammerts 527 en Sieke Huges, op 7 april 1754 in Zuidwolde. Anje werd geboren in Loppersum en is overleden na 1788. Anje was ook bekend als Anje Olgers.

          v.  Harmen Jans Kloot (gedoopt op 25 mei 1733 in Zuidwolde). Harmen trouwde met Anje Sijwerts Knol, dochter van Sijwert Menkes Knol 295 en Anje Harkes, op 7 juli 1765 in Zuidwolde. Anje werd gedoopt op 10 maart 1748 in Stitswerd.

         vi.  Hindrik Jans Kloot (gedoopt op 6 november 1735 in Zuidwolde - overleden vr 1769). Hindrik trouwde met Jacobje Jans Bos, dochter van Jan Geerts en Anje Jacobs, op 25 januari 1761 in Zuidwolde. Jacobje werd gedoopt op 19 maart 1730 in Adorp. Jacobje was ook bekend als Jaaptje Jans.

        vii.  Aafke Jans (gedoopt op 12 september 1737 in Zuidwolde - overleden op 31 januari 1807 in Bedum). Aafke trouwde met Freerk Jans Oudman, zoon van Jan Freerks 528 en Aafke Peters, op 18 april 1765 in Bedum. Freerk werd gedoopt op 2 oktober 1731 in Bedum en is overleden op 17 april 1814 in Bedum op 82-jarige leeftijd.

       viii.  Tjaard Jans Klootsema (geboren op 27 februari 1745 in Zuidwolde - overleden op 29 december 1820 in Wittewierum). Tjaard trouwde met Aaltje Hindriks Maat, dochter van Hindrick Geerts Maat en Trijntje Garmts, op 10 januari 1772 in Noorddijk. Aaltje werd gedoopt op 27 april 1749 in Noorddijk en is overleden op 22 juni 1829 in Schildwolde op 80-jarige leeftijd. Aaltje was ook bekend als Aaltje Wijk.

         ix.  Claas Jans

Jan trouwde vervolgens met Jantje Stuurwold. op 3 november 1755 in Thesinge. Jantje was ook bekend als Jantje Stuirwolts.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 30 oktober 1755.


411. Hilje Alders,291 dochter van Allardt Tjaerts 529 en Anje Willems,529 werd gedoopt op 9 maart 1704 in Garmerwolde en is overleden vr 23 oktober 1755. Hilje was ook bekend als Heiltyn Alders.

Bijzonderheden:

Boedelinventaris: 23 oktober 1755. 530 "... Inventarium van alle soodaanige goederen als Hilje Alders geweesene Huisvrouw van Jan Hindrix op haar Doodelijke deces heeft nagelaten, en met wijlen haar Eheman Jan Hindriks tot Zuidwolde hebben gebruikt bewoondt ende beseeten, als volgt: behuizing met beklemming van 64 graasen land behoorende in eigendom aen de Heer Heerkes doende jaarlijks tot huire 160 glden, een kintje roode botter met een platte keese, nog 9 grasen beklemt land, gehoorende in eijgendom de kerke tot Zuidwolde, doende jaerlijks tot huire 22-10-0, is geprijseert op f 3000-0-0 (de verdere inventaris bestaat uit huisraad, gereedschap en werktuigen, levende have, 'uitstaande capitalen'), totaal 14593-6-0. Schaadelijke staat: behalve f 280 aan kleine schulden, f 3000 schuldig aan Claas Jans, Allard Jans en Jan Peeters, totaal f 3280-0-0. Mede-ondertekend door Roelf Peters voormond, Harcke Hindriks sibbe voogd en Jan Beerents vreemde voogd".

Hilje trouwde met Jan Hindriks 294.,295 op 7 december 1721 in Garmerwolde. Jan werd geboren circa 1703 in Thesinge en is overleden in maart 1765 ongeveer 62 jaar oud.

412. Klaas Drews, zoon van Driewes Onnes 531,532 en NN, is overleden tussen 1754 en 1755. Klaas was ook bekend als Klaas Drieuwes en Nicolaas Drieuwes.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Oosterwijtwerd. En ook op Het Heem te Westerwijtwerd.

Voogdij: 29 december 1753, Leermens. 533 Claas Driewes wordt voormond over de twee minderjarige kinderen van Trijntje Ennes bij wijlen Jan Onnes in egte verweckt. Jongste is in het zesde jaar.

Klaas trouwde met Anje Tiddes.296 vr 1730. Anje werd gedoopt op 30 december 1714 in Westerdijkshorn en is overleden vr 12 april 1781.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tidde Clasens Schenkhuis (gedoopt op 18 oktober 1739 in Oosterwijtwerd - overleden op 31 december 1824 in Uithuizermeeden). Tidde trouwde met Joeke Jans.534 in januari 1773 in Kloosterburen. Joeke werd geboren in Kloosterburen en is overleden vr 1784. Joeke was ook bekend als Janke Jans en Jouke Jans. Tidde trouwde vervolgens met Ida Reinders Torringa, dochter van Reinder Reinders 273 en Aeijlke Alberts Wiersema,273 op 27 juni 1782 in Mensingeweer. Ida werd geboren op 26 april 1758 in Grijssloot, Leens, werd gedoopt op 30 april 1758 in Leens en is overleden op 22 december 1839 in Grijpskerk op 81-jarige leeftijd.

206      ii.  Drewes Klaesen (geboren circa 1740 in Westerwijtwerd - overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde). Drewes trouwde met Martijn Willems, dochter van Willem Pieters en Martijn Pieters, op 13 januari 1765 in Westerwijtwerd. Martijn werd gedoopt op 30 november 1738 in Westerwijtwerd301 en is overleden vr 1836 in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Margje Willems en Martje Willems.

        iii.  Eibe Clasen (gedoopt op 22 mei 1741 in Oosterwijtwerd). Eibe trouwde met Rendel Jans. op 17 juli 1786 in Zuidwolde. Rendel werd geboren in Delfzijl.

         iv.  Pieter Clasen (gedoopt op 28 mei 1743 in Oosterwijtwerd - overleden vr 14 maart 1767)

          v.  Jan Clasen (gedoopt op 6 februari 1746 in Oosterwijtwerd - overleden vr 1751)

         vi.  Klaes Klasen (gedoopt op 6 februari 1746 in Oosterwijtwerd)

        vii.  Magdalena Clasen (gedoopt op 5 mei 1748 in Oosterwijtwerd - overleden op 10 maart 1823 in Bedum). Magdalena trouwde met Derk Omges. circa 1775. Derk is overleden vr 1786. Magdalena trouwde vervolgens met Klaas Jacobs. op 5 mei 1776 in Westerwijtwerd. Klaas werd geboren in Eppenhuizen, Kantens. Magdalena trouwde vervolgens met Luitje Roelfs. op 14 april 1805 in Middelstum. Luitje werd geboren in Menkeweer.

       viii.  Jan Clasen (gedoopt op 8 oktober 1751 in Oosterwijtwerd)

         ix.  Nicolaaske Clasens (gedoopt op 23 juni 1754 in Oosterwijtwerd - overleden vr 12 april 1781). Nicolaaske trouwde met Pieter Tonnis. op 7 mei 1775 in Westerwijtwerd.


413. Anje Tiddes,296 dochter van Tidde Jeltes en Luijctie Aijbes, werd gedoopt op 30 december 1714 in Westerdijkshorn en is overleden vr 12 april 1781.

Bijzonderheden:

Zij was betrokken bij een rechtszaak op 17 juli 1756. 535 "... verscheen Anje Tiddes wed. Claas Driewes benevens Onno Driewes voormond". Er is sprake van 7 minderjarige kinderen.

Land: 7 mei 1761. 536 Anje Tiddes en [haar 2e man] Jan Everts verkopen hun plaats ofte behuisinge en schuur met beklemming van 74 grasen land te Oosterwijtwerd voor 2500 Car. Gulden aan Eltje Hindriks.
Volgens 'Boerderijenboek 't Zandt': ca. 1721 is majoor Lewe eigenaar van 74 grazen, gebruikster Sijmen Roelfs weduwe. Mevr. Wilhelmina Rengers weduwe Overste Lewe verkoopt aan Nicolaas Driewes een plaatse bij de klappe te Oosterwijtwerd met de beklemming van 74 grazen; vaste huur zal zijn f185,- voor f725,- en een zilveren ducaton, 13 maart 1731. In 1761 verkopen Jan Everts en Anje Tiddes de plaats aan Eltje Hendriks en Aaltje Brons voor f 2500,-. Het betreft hier de boerderij te Oosterwijtwerd met het huidige adres: Schoolweg 17, groot 52.50.93 ha.

Zij was op 5 maart 1762 lidmaat te Westerwijtwerd. Anje Tiddes huijsvrouw van Jan Everts met Attestatie van Oosterwijtwert

Geldzaken: 5 juni 1762. 537 Jan Everts en Anje Tiddes lenen 200 Car. guldens. Borg staat Luiktjen Eibes wed. van Claas Wiggers tot Cantens.
Volgens het Boerderijenboek Middelstum-Kantens waren Evert Reinders en Grietien Dercks meijers op een boerderij, met 76 grazen land, aan de voet van de Westerwijtwerder wierde, nu genaamd 'Het Heem', Heemweg 1,41.42 ha.
Hun erfgenamen scheidden de boedel in 1762, Jan Everts en Anje Tiddens werden meijers. In 1799 verkochten zij de plaats aan Harm Hendriks Smit en Martje Jans Pesman.


Voogdij: 28 februari 1767. 538 Voogdijakte over de kinderen van Anje Tiddes en wijlen Claas Driewes. Reinder Jans van Uythuizen meede als voormond, Wijbe Jacobs van Middelstum als sibbe en Pauwel Arends van Oosterwijtwerd als vreemde voogden in plaatse van de overleden Onno Driewes, Cornelis Hansen en Gerrit Star.

Voogdij: 14 maart 1767. 539 Heeft Harm Venekamp wegens zijn huisvrouw wed. van Onno Driewes, gewesen voormond over de kinderen van wijlen Claas Driewes bij Antje Tiddes. Stiefvader van de kinderen is Jan Everts. Pieter Clasen is dan overleden, voor hem uitgegeven f 75-16-00. Er is o.a. nog over voor de kinderen: een obligatie over Marieke Driewes dd. 6 mei 1760 f 300, een obligatie over Driewes Onnes dd. 1 mei 1761 f 100. Een bijbel gaat naar Tidde en een andere bijbel gaat naar Drieuwes Claassen.

Nalatenschap: 12 april 1781. 300 "... Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen, geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens".

Anje trouwde met Klaas Drews. vr 1730. Klaas is overleden tussen 1754 en 1755. Klaas was ook bekend als Klaas Drieuwes en Nicolaas Drieuwes.

Anje trouwde vervolgens met Jan Everts, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks, op 17 september 1756 in Oosterwijtwerd. Jan werd geboren op 27 oktober 1715 in Zandeweer en is overleden vr 12 april 1781.

Notitie bij de geboorte: Bron onbekend: Jan Everts, ged. Westerwijtwerd 21 maart 1717. De geboortedatum 27-10-1715 in Zandeweer, idem.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op De Palen te Westerwijtwerd.

Hij was op 5 maart 1762 lidmaat te Westerwijtwerd. Anje Tiddes huijsvrouw van Jan Everts met Attestatie van Oosterwijtwert

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Jans Doornbos (gedoopt op 10 september 1758 in Oosterwijtwerd)

         ii.  Evert Reijnders (gedoopt op 1 februari 1760 in Oosterwijtwerd - overleden vr 1804 in Baflo). Evert trouwde met Nieske Reintjes Vos.,305 dochter van Reintje Jans Vos en Anje Haijes, op 24 april 1788 in Groningen. Nieske werd gedoopt op 23 april 1760 in Den Andel en is overleden op 26 december 1805 in Baflo op 45-jarige leeftijd.


414. Willem Pieters, zoon van Pieter Cornelis 540 en Martje, werd geboren in Westerwijtwerd en is overleden op 16 juni 1787 in Westerwijtwerd.

Notitie bij het overlijden: Onder de ledematen van Westerwijtwerd blijken er 2 Willems Pieters te zijn: de ene overleed op 16-6-1787 (als ouderling) en de andere (er werd op 10-12-1762 nog een Willem Pieters aangenomen op belijdenis) op 3-12-1789.

Net als bij Martje Pieters is het moeilijk om uit te maken welke overlijdensdatum bij welke Willem Pieters hoort.

Notitie bij het onderzoek: Zijn ouders zijn nog hypothetisch: Hij kwam bij zijn huwelijk van Westerwijtwerd. Willem zou de op 13 november 1702 te Westerwijtwerd gedoopte zoon kunnen zijn van Pieter Cornelis en Martje. De hardnekkigheid waarmee hij zijn eigen dochter Martje probeert te noemen wijst daar ook op. De naamgeving van zijn andere kinderen roept dan wel wat twijfel op. Als eerste zoon een Willem Pieters (alsof de vader overleden is?) en daarna nog 2 Aaltjes en 2 Antjes, die niet aansluiten op de (schoon)ouders.

Bijzonderheden:

Hij was op 15 december 1737 lidmaat op belijdenis te Westerwijtwerd. Er blijken twee Willems Pieters te zijn (net als de twee Martjes Pieters!)

18-5-1738 Bij het laatst gehouden Avondmaal sijn ledematen nog levende: Willem Pieters en Maartie.
1738 Namen der Ledematen van de Gemeinte J.C. te Westerwijtwert: Willem Pieters & Martijn Pieters sijn vrouw.
10-12-1762 Op voorgaande belijdenisse zijn angenomen: (...) Willem Pieters.
16-6-1787 van de Lidmaten is overleeden de Ouderling Willem Pieters, den 16 Juni des avonds.
6-6-1788 't H. Avondmaal bediend, en er aan geweest: (...) En hebben gemanqueert Willem Pieters.
13-12-1789 Willem Pieters, overleeden den 3 Dec:
In 1742 en 1752, is Willem Pieters diaken.

Willem trouwde met Martijn Pieters. op 8 april 1725 in Zuidwolde. Martijn werd geboren in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Martie, Maartie.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Martie Willems (gedoopt op 30 mei 1726 in Westerwijtwerd)

         ii.  Martie Willems (gedoopt op 5 juni 1727 in Westerwijtwerd)

        iii.  Martie Willems (gedoopt op 1 februari 1733 in Westerwijtwerd)

         iv.  Willem Pieters de Jonge (gedoopt op 9 april 1734 in Westerwijtwerd)

          v.  Aaltie Willems (gedoopt op 28 augustus 1735 in Westerwijtwerd)

         vi.  Aaltie Willems (gedoopt op 6 oktober 1737 in Westerwijtwerd)

207     vii.  Martijn Willems (gedoopt op 30 november 1738 in Westerwijtwerd - overleden vr 1836 in Zuidwolde). Martijn trouwde met Drewes Klaesen, zoon van Klaas Drews en Anje Tiddes,296 op 13 januari 1765 in Westerwijtwerd. Drewes werd geboren circa 1740 in Westerwijtwerd en is overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde.297 Drewes was ook bekend als Dreeuws Houtman. Martijn trouwde vervolgens met Jacob Jans. op 11 oktober 1789 in Zuidwolde.

       viii.  Anje Willems (gedoopt op 27 december 1739 in Westerwijtwerd)

         ix.  Anje Willems (gedoopt op 9 december 1741 in Westerwijtwerd - overleden op 9 december 1741 in Westerwijtwerd)


415. Martijn Pieters werd geboren in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Martie, Maartie.

Notitie bij het onderzoek: In Zuidwolde geen doop van Martijn gevonden.

Bijzonderheden:

Zij was op 7 april 1737 lidmaat op belijdenis te Westerwijtwerd. In de ledematenlijst staat: Martje Pieters (obiit den 17 Junius 1747).

Helaas is het niet 100% zeker of dit de vrouw van Willem Pieters is, want er blijken - net als de twee Willems Pieters - hier ook twee Martjes Pieters te zijn. Soms vlak onder elkaar opgeschreven, de een getrouwd, de andere niet:

Ledematen der gemeente 1736:
Martie Pieters huisvrouw van Willem Pieters.
Martie Pieters.
7-4-1737 op haar Geloovs belijdenis sijn angenomen:
Maartie Pieters huisvrouw van Willem Pieters.
Martie Pieters.
18-5-1738 Bij het laast gehouden Avondmaal sijn ledematen nog levende:
Willem Pieters en Maartie.
Maartie Pieters.
1738 Namen der Ledematen van de Gemeinte J.C. te Westerwijtwert:
Willem Pieters.
Martijn Pieters sijn vrouw.
Martje Pieters (obiit den 17 Junius 1747).

Omdat in de meeste gevallen Martje Pieters als helft van een echtpaar wordt vermeld, neem ik aan dat de hier overleden Martje de ongetrouwde is.

Martijn trouwde met Willem Pieters. op 8 april 1725 in Zuidwolde. Willem werd geboren in Westerwijtwerd en is overleden op 16 juni 1787 in Westerwijtwerd.


416. Jan Abels Nieman, zoon van Christopher Neuman en Magdalena Andreas, werd geboren in Groningen en is overleden na 1721 in Groningen?.

Notitie bij het onderzoek: In de stad Groningen is geen doop van een Jan Nieman/Numan, dus bewijs van zijn ouders is er nog niet; misschien is het Johannes. Qua naamgeving zou een betere mogelijkheid zijn dat Jan Nieman/Numan een zoon was van een Harmannus of een Abel Numan.

Bijzonderheden:

Hij was in 1721 momber over zijn nichtje Marchien Dartwinckel te Gieten (Dr). 542

Hij woonde te Groningen. 543 Bij de dopen van hun kinderen woonden zij achtereenvolgens in de Geestelijke Maagdenstraat, in de Cromelleboge en op 't Schuitendiep.

Jan trouwde met Catharina Harms Dartwinkels. op 19 mei 1713 in Groningen. Catharina werd geboren in Gieten (Dr), werd gedoopt op 7 maart 1686 in Gieten (Dr)544 en is overleden na 1718. Catharina was ook bekend als Catharina Harms Darghwinkel.

Notitie bij het huwelijk: Als getuige was aanwezig pro qua Jochum Izebrants, als neef. 543

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Elizabeth Numan (gedoopt op 2 februari 1714 in Groningen)

208      ii.  Abel Numan (gedoopt op 30 januari 1716 in Groningen). Abel trouwde met Jantje Claessens, dochter van Claas Geerts en Geertje Weggemans, op 25 februari 1744 in Groningen. Jantje werd geboren in Groningen.

        iii.  Dooije Numan (gedoopt op 10 april 1718, geboren in Groningen). Dooije trouwde met Aaltje Claessens, dochter van Claas Geerts en Geertje Weggemans, op 13 juni 1742 in Groningen. Dooije trouwde vervolgens met Nandina Harmanna Roeringh. op 20 oktober 1744 in Groningen. Nandina werd geboren in Wirdum. Dooije trouwde vervolgens met Hinderika Warendorp, dochter van Petrus Warendorp en Alegonda Ringels, op 30 maart 1752 in Groningen. Hinderika werd geboren in Groningen en werd gedoopt op 8 november 1714 in Groningen.

         iv.  Harmannus Numan (gedoopt op 4 oktober 1722 in Groningen). Harmannus trouwde met Johanna Maria Roanen. op 18 november 1749 in Groningen. Johanna werd geboren in Groningen. Johanna was ook bekend als Johanna Maria Rouaan.


417. Catharina Harms Dartwinkels, dochter van Harmann Dertwinckel 542 en Marrigjen Remkes, werd geboren in Gieten (Dr), werd gedoopt op 7 maart 1686 in Gieten (Dr)544 en is overleden na 1718. Catharina was ook bekend als Catharina Harms Darghwinkel.

Catharina trouwde met Jan Abels Nieman. op 19 mei 1713 in Groningen. Jan werd geboren in Groningen en is overleden na 1721 in Groningen?.

418. Claas Geerts werd geboren in Bonnen (Dr).

Bijzonderheden:

Hij was olderman. (rechter, vertegenwoordiger der gemeente of hoofd van een gilde of ambacht).

Claas trouwde met Geertje Weggemans. op 17 januari 1730 in Groningen. Geertje werd geboren in Dalen (Dr) en is overleden in juli 1757 in Groningen. Geertje was ook bekend als Grietje Weggemans.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 24 december 1729 te Groningen. 545 Getuigen aan bruidegomszijde: Harm Meijer en Geesje Geerts, zwager en zuster, aan bruidszijde: Willem Synge en Hindrik Haak als neven

Kinderen uit dit huwelijk:

209       i.  Jantje Claessens (geboren in Groningen). Jantje trouwde met Abel Numan, zoon van Jan Abels Nieman en Catharina Harms Dartwinkels, op 25 februari 1744 in Groningen. Abel werd gedoopt op 30 januari 1716 in Groningen. Abel was ook bekend als Abel Nuiman.

         ii.  Aaltje Claessens. Aaltje trouwde met Dooije Numan, zoon van Jan Abels Nieman en Catharina Harms Dartwinkels, op 13 juni 1742 in Groningen. Dooije werd geboren in Groningen en werd gedoopt op 10 april 1718 in Groningen.


419. Geertje Weggemans, dochter van Jan Wegmans en Geertjen Tonnes, werd geboren in Dalen (Dr) en is overleden in juli 1757 in Groningen. Geertje was ook bekend als Grietje Weggemans.

Bijzonderheden:

Zij was in september 1728 lidmaat te Groningen. 546 Geertien Weggemans, van Daalen.

Geertje trouwde met Claas Geerts. op 17 januari 1730 in Groningen. Claas werd geboren in Bonnen (Dr).

424. Jan Geerts de Wit werd geboren circa 1700 in Wetsinge en is overleden vr 14 juni 1819 in Winsum. Jan was ook bekend als Jan Geerts Wit.

Notitie bij het onderzoek: Hij zou een zoon kunnen zijn van Geert Pieters van Leens & Gerrigjen Jans van Leens, getrouwd Leens, 17-1-1697.
In 1704 staan ze ingeschreven als lidmaat te Wetsinge:
Geert Pieters en Gerrigjen sijn huisvrouw (Gerrigjen obiit 1706). Geert Pieters hertrouwde te Wetsinge 20-11-1707 Trijnje Jans.
Doop Jan Geerts te Wetsinge op 29-3-1704. Gerrigjen > Gepke? In de voornamenlijst van Huizinga wordt tussen beide namen geen link gelegd.
Gerrigien Jans wordt als j.d. ingeschreven als lidmaat te Leens op 2-12-1696.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Bellingeweer, Winsum.

Kerkelijke zaken: 1764-1773, Winsum. Twee vermeldingen van een zekere Jan Geerts Wit:

Anno 1764
Hebbe als Ledematen deser gemeente hier gevonden
In de Schilligerhamster kluft
Jan Geerts Wit (vertrokken)

7-4[-1773] met attestatie naar Obergum vertrokken
Jan Geerts Wit

Jan trouwde met Grietie Sijmons Jans. op 8 juni 1727 in Wetsinge en Sauwerd. Grietie werd geboren circa 1700 in Bellingeweer en is overleden vr 14 juni 1819 in Winsum.

Notitie bij het huwelijk: Huwelijk: 08-06-1727 Wetsinge en Sauwerd
attestatie van Bellingeweer
Bruidegom: Jan Geerts, van Wetsinge
Bruid: Grietje Jans, van Bellingeweer

Grietje Jans wordt ook zo genoemd bij de doop van haar twee jongste zoons.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jans de Wit (gedoopt op 4 februari 1731 in Winsum - overleden op 14 juni 1819 in Obergum). Jan trouwde met Diewerke Jans. Jan trouwde vervolgens met Anna Jacobs, dochter van Jacob Geerts en Geertien Geerts. Anna werd gedoopt op 7 februari 1751 in Obergum en is overleden op 1 september 1824 in Obergum op 73-jarige leeftijd. Anna was ook bekend als Anna Geerts.

         ii.  Jantien Jans (gedoopt op 4 februari 1731 in Winsum)

        iii.  Geert Jans Wit (gedoopt op 27 maart 1733 in Winsum). Geert trouwde met Bouwke Abels. Bouwke werd geboren in Pieterburen.

         iv.  Gepke Jans (gedoopt op 20 februari 1735 in Winsum)

212       v.  Sijmen Jans de Wit (gedoopt op 12 mei 1737 in Bellingeweer, Winsum - overleden op 18 mei 1815 in Maarhuizen). Sijmen trouwde met Antje Pieters, dochter van NN en IJtie Gerrijts. Antje werd geboren in Obergum, werd gedoopt op 30 november 1732 in Obergum en is overleden op 11 november 1808 in Winsum op 75-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Jans (gedoopt op 24 oktober 1739 in Bellingeweer, Winsum)

Jan trouwde vervolgens met Auke Haijkes.


425. Grietie Sijmons Jans werd geboren circa 1700 in Bellingeweer en is overleden vr 14 juni 1819 in Winsum.

Notitie bij het onderzoek: Een mogelijkheid?
Doop: 15-05-1699 Winsum
Dopeling: Grietjen
Geslacht: v
Vader: Jan Simons
Opmerkingen: doopdag onvermeld, in Obergum

Grietie trouwde met Jan Geerts de Wit. op 8 juni 1727 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd geboren circa 1700 in Wetsinge en is overleden vr 14 juni 1819 in Winsum. Jan was ook bekend als Jan Geerts Wit.

426. NN

NN trouwde met IJtie Gerrijts.

Kind uit dit huwelijk:

213       i.  Antje Pieters (gedoopt op 30 november 1732, geboren in Obergum - overleden op 11 november 1808 in Winsum). Antje trouwde met Sijmen Jans de Wit, zoon van Jan Geerts de Wit en Grietie Sijmons Jans. Sijmen werd gedoopt op 12 mei 1737 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 18 mei 1815 in Maarhuizen op 78-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Geerts.310


427. IJtie Gerrijts

IJtie trouwde met NN.

IJtie trouwde vervolgens met Onne Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Onnes (gedoopt op 27 september 1733 in Obergum)

         ii.  Jan Onnes (gedoopt op 22 mei 1735 in Obergum)

        iii.  Thomas Onnes (gedoopt op 2 februari 1738 in Obergum)

         iv.  Harm Onnes (gedoopt op 29 januari 1741 in Obergum)

          v.  Cornellijs Onnes (gedoopt op 26 januari 1744 in Obergum)

         vi.  Pieter Onnes (gedoopt op 5 maart 1747 in Obergum)

        vii.  Geert Onnes (gedoopt op 14 februari 1751 in Obergum)


428. Pieter

Pieter trouwde met NN NN.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Deetjen Peters. Deetjen trouwde met Isebrant Jans, zoon van Jan Isebrants en Anna Heikes. Deetjen trouwde vervolgens met Jacob Cornelis, zoon van Cornelis Sijmens en Grietje Heerkes.

Pieter trouwde vervolgens met iemand.

Hij had kinderen:

          i.  Anje Peters (geboren in Garsthuizen). Anje trouwde met Focke Heres, zoon van Focko Herens 547 en Marretien Jans, op 4 mei 1721 in Zandeweer. Focke werd geboren circa 1695 in Zandeweer en is overleden in 1739-1740 ongeveer 44 jaar oud.

214      ii.  Geert Pieters (geboren circa 1724 in Wetsinge en Sauwerd - overleden vr 12 juni 1767 in Warffum). Geert trouwde met Grietje Aris, dochter van Aries Onnes 312 en Anje Cornelis, op 20 september 1744 in Baflo en Rasquert. Grietje werd geboren in Baflo. Geert trouwde vervolgens met Stijntje Pieters, dochter van Pieter Jarghs 254 en Eeijcke Pieters, op 23 december 1749 in Bellingeweer. Stijntje werd gedoopt op 19 maart 1729 in Wetsinge en Sauwerd.


430. Pieter Jarghs,254 zoon van Jargh Harms en Trijntje Jacobs, werd geboren in 1699, werd gedoopt op 1 augustus 1706 in Saaxumhuizen498 en is overleden op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 326 op pagina 25)

431. Eeijcke Pieters, dochter van Pieter Jans en NN NN, werd gedoopt op 19 mei 1700 in Adorp en is overleden vr 5 april 1754.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 327 op pagina 25)

440. Jillis Bastiaans Bouthoorn, zoon van Bastiaan Hendriks Bouthoorn en Aafje Louwen, werd geboren circa 1685.

Notitie bij het onderzoek: Vermoedelijk van deze ouders.
Niet zeker van gezin.
Kinderen duiken op rond Bodegraven/Waarder.
Trouwt wonende Tienhoven.

Jillis trouwde met Geertruij Eijmerts de Kruijf. op 3 maart 1709 in Ameide (ZH). Geertruij werd gedoopt op 31 januari 1684 in Lexmond (ZH).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bastiaan Jillis Bouthoorn (gedoopt op 13 oktober 1709 in Ameide (ZH))

         ii.  Bastiaan Jillis Bouthoorn (gedoopt op 9 oktober 1712 in Lopik (U))

        iii.  NN Jillis Bouthoorn (gedoopt op 28 december 1714 in Lopik (U))

         iv.  Lijsbeth Jillis Bouthoorn (gedoopt op 15 december 1715 in Lopik (U))

          v.  Eijmert Jillis Bouthoorn (gedoopt op 2 februari 1720 in Lopikerkapel (U)). Eijmert trouwde met Bastiaantje Rietveld. op 25 december 1741 in Lopikerkapel (U). Bastiaantje werd geboren circa 1720 in Waarder (U). Eijmert trouwde vervolgens met Lijntje de Jong.

         vi.  Jannigje Jillis Bouthoorn (gedoopt op 19 april 1722 in Lopikerkapel (U))

220     vii.  Lourens Jillis Bouthoorn (gedoopt op 6 februari 1724 in Lopikerkapel (U)). Lourens trouwde met Marijtje van der Giezen, dochter van Gerrit Willems van der Giessen en Jannigje Ariens Vermeij, ____________.116 Marijtje werd geboren circa 1722.

       viii.  Hendrik Jillis Bouthoorn (gedoopt op 14 maart 1728 in Lexmond (ZH)). Hendrik trouwde met Neeltje Gijsberts Boer, dochter van Gijsbert Jans Boer en Neeltje Willems van der Klits. Neeltje werd gedoopt op 1 januari 1733 in Waarder (U).


441. Geertruij Eijmerts de Kruijf, dochter van Eijmert Dirks de Kruijf en Lijsbeth Pieters, werd gedoopt op 31 januari 1684 in Lexmond (ZH).

Geertruij trouwde met Jillis Bastiaans Bouthoorn. op 3 maart 1709 in Ameide (ZH). Jillis werd geboren circa 1685.

442. Gerrit Willems van der Giessen

Gerrit trouwde met Jannigje Ariens Vermeij.

Kinderen uit dit huwelijk:

221       i.  Marijtje van der Giezen (geboren circa 1722). Marijtje trouwde met Lourens Jillis Bouthoorn, zoon van Jillis Bastiaans Bouthoorn en Geertruij Eijmerts de Kruijf, ____________.116 Lourens werd gedoopt op 6 februari 1724 in Lopikerkapel (U).

         ii.  Willem Gerrits van der Giessen (gedoopt op 18 januari 1725 in Bodegraven (ZH)). Willem trouwde met Annigje Cornelis van 't Riet. Annigje werd geboren circa 1725.


443. Jannigje Ariens Vermeij

Jannigje trouwde met Gerrit Willems van der Giessen.

448. Onno Cornelis, zoon van Cornelis Onnes en Wijtske Eijsses, werd gedoopt op 24 augustus 1690 in Garnwerd.

Notitie bij de doop: Hij werd gedoopt als kind van Cornelis Onnes en Wijtske Eijses.

Onno trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

224       i.  Cornelis Onnes (geboren circa 1715 - overleden in Grijpskerk). Cornelis trouwde met Enneke Jans, dochter van Jan Wennekes en Imke Mennes. Enneke werd geboren op 14 oktober 1714 in Lutjegast318 en is overleden in Grijpskerk.319 Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.


449. NN

NN trouwde met Onno Cornelis. Onno werd gedoopt op 24 augustus 1690 in Garnwerd.

450. Jan Wennekes is overleden op 14 februari 1723 in Lutjegast. Jan was ook bekend als Jan Wenkers.

Bijzonderheden:

Hij was in september 1689 lidmaat te Lutjegast. Jan Wenkers (verst. ao. 1723) en Eebel Annes sijn h.vrouw (verst. an 1711) werden in september 1689 te Lutjegast als lidmaat met attestatie van Grootegast ingeschreven. In juni 1712 wordt zijn nieuwe huisvrouw Imke Mennes ingeschreven met attestatie van Groningen. Zij vertrok weer in 1726.

Hij was cherger te Lutjegast.

Jan trouwde met Eebel Annes. Eebel is overleden op 6 augustus 1711 in Lutjegast.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aefke Jans (gedoopt op 13 oktober 1689 in Lutjegast - overleden op 18 november 1694 in Lutjegast)

         ii.  Sijke Jans (gedoopt op 31 januari 1692 in Lutjegast - overleden in februari 1692 in Lutjegast)

        iii.  Trijntje Jans (gedoopt op 26 februari 1693 in Lutjegast - overleden in september 1695 in Lutjegast)

         iv.  Titia Jans (gedoopt op 21 juni 1696 in Lutjegast - overleden op 8 mei 1702 in Lutjegast)

Jan trouwde vervolgens met Imke Mennes. in 1712 in Appingedam. Imke werd gedoopt op 3 november 1675 in Appingedam en is overleden na 9 december 1728.

Notitie bij het huwelijk: 1717: de E. Jan Wennekes van Luttekegast en de E. jonge dochter Eemke Mennes in den Dam.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17 april 1712 te Lutjegast. 17, 14 april en 1 maij: Jan Wennekes tot Lutkegast & Imke Mennes van Appingedam, vertrokken met attestatie.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Nieske Jans (gedoopt op 19 februari 1713 in Lutjegast - overleden op 25 juni 1713 in Lutjegast)

225      ii.  Enneke Jans (geboren op 14 oktober 1714 in Lutjegast - overleden in Grijpskerk). Enneke trouwde met Cornelis Onnes, zoon van Onno Cornelis en NN, in december 1749 in Grijpskerk. Cornelis werd geboren circa 1715 en is overleden in Grijpskerk.313 Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, en Cnelis Oenes.

        iii.  Lucas Jans (gedoopt op 20 december 1716 in Lutjegast - overleden op 24 oktober 1717 in Lutjegast)

         iv.  NN Jans (geboren in 1718 - overleden in augustus 1718 in Lutjegast)


451. Imke Mennes, dochter van Menne Remkes en Nieske Egges, werd gedoopt op 3 november 1675 in Appingedam en is overleden na 9 december 1728.

Bijzonderheden:

Zij was op 6 juni 1709 lidmaat op belijdenis te Appingedam. Imke Mennes van Loppersum (een bijna gelijke inschrijving op 6-6-1700: lidmaat op belijdenis Eemkie Mennes; is dit Imke?)

Zij was in juni 1712 lidmaat te Lutjegast. "Imke Mennes h.vrouw van Jan Wennekes ingeschreven als lidmaat te Lutjegast met attestatie van Groningen, weer vertrokken in 1726."

Zij was op 9 december 1728 lidmaat te Appingedam. NB: dese [vorige/volgende?] attestatie is niet angenomen, wijl de Pelmeulen ten oosten van Appingadam behoort onder Opwijrda:
Imke Mennes, weduwe van Jan Wennekes van de Groote Gast

Imke trouwde met Jan Wennekes. in 1712 in Appingedam. Jan is overleden op 14 februari 1723 in Lutjegast. Jan was ook bekend als Jan Wenkers.

456. Gosse Douwes werd geboren in Visvliet.

Bijzonderheden:

Op 20 september 1722 deed hij belijdenis te Visvliet. Hij was op 21-6-1716 lidmaat te Visvliet, toen hij kwam van het Ooster Nieuwkruisland. Op 20-9-1722 werd hij "na geloofsbelijdenis aan deze gemeente (Visvliet) toegevoegd". In Burum werd Gosse Douwes van Visvliet "na belijdenis aangenomen" op 17-12-1724 en op 20-7-1728 werd "Gosse Douwes van Boerum toegevoegd" te Visvliet.

Gosse trouwde met Hebeltje Jannes. op 12 oktober 1721 in Visvliet. Hebeltje werd gedoopt op 1 september 1699 in Visvliet. Hebeltje was ook bekend als Ebel Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jannes Gosses (gedoopt op 12 juni 1722 in Visvliet). Jannes trouwde met Lumke Alberts, dochter van Albert Mennes en Grietje Jacobs, op 4 maart 1746 in Grootegast. Lumke werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 26 september 1723 in Grootegast. Lumke was ook bekend als Lamke Alberts.

         ii.  Sjoerdt Gosses (gedoopt op 6 augustus 1724 in Burum (Fr))

        iii.  Sijtse Gosses (gedoopt op 23 februari 1727 in Burum (Fr))

228      iv.  Sijmen Gosses Reitzema (gedoopt op 8 januari 1730 in Visvliet). Sijmen trouwde met Sijbrig Martens, dochter van Marten Pieters 328 en Eetje Jans, op 22 mei 1757 in Zuidhorn. Sijbrig werd geboren circa 1730 in Den Ham.

          v.  Sijtske Gosses (gedoopt op 16 november 1732 in Visvliet)

         vi.  Douwe Gosses (gedoopt op 29 januari 1740 in Visvliet)


457. Hebeltje Jannes, dochter van Jannes Andries en Eenje Simons, werd gedoopt op 1 september 1699 in Visvliet. Hebeltje was ook bekend als Ebel Jans.

Bijzonderheden:

In 1744 deed zij belijdenis te Visvliet. "Ebel Jans, huisvrouw van Gosse Dauwes."

Hebeltje trouwde met Gosse Douwes. op 12 oktober 1721 in Visvliet. Gosse werd geboren in Visvliet.

458. Marten Pieters,328 zoon van Pieter Simens 328 en Sijbrich Gaijkes, werd gedoopt op 17 december 1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

Bijzonderheden:

Hij was Tot 23 augustus 1739 diaken te Den Ham.

Marten trouwde met Eetje Jans. op 17 april 1729 in Zuidhorn. Eetje werd gedoopt op 24 februari 1700 in Zuidhorn. Eetje was ook bekend als Etien Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Martens

229      ii.  Sijbrig Martens (geboren circa 1730 in Den Ham). Sijbrig trouwde met Sijmen Gosses Reitzema.,120 zoon van Gosse Douwes en Hebeltje Jannes, op 22 mei 1757 in Zuidhorn. Sijmen werd gedoopt op 8 januari 1730 in Visvliet. Sijmen was ook bekend als Sijmen Gosses Reitsema 326.,327

        iii.  Hilje Martens (gedoopt op 1 januari 1736 in Den Ham)

         iv.  Peter Martens (gedoopt op 6 januari 1737 in Den Ham)

          v.  Hilje Martens (gedoopt op 16 februari 1738 in Den Ham). Hilje trouwde met Hindrik Albers, zoon van Albert Hindriks en Ide Sijbrands, op 3 mei 1767 in Leegkerk. Hindrik werd geboren in Leegkerk.

         vi.  Peter Martens (gedoopt op 21 juni 1739 in Den Ham)

        vii.  Peter Martens Duinkerken (gedoopt op 17 juni 1742 in Den Ham - overleden in 1824 in Mensingeweer). Peter trouwde met Tietje Jans, dochter van Jan Hindriks en Metje Hindriks, op 13 mei 1764 in Den Ham en Fransum. Tietje werd gedoopt op 9 september 1742 in Oosterwijtwerd en is overleden in Feerwerd. Peter trouwde vervolgens met Geeske Meints. in 1781 in Uithuizermeeden. Geeske werd geboren in 1744 en is overleden vr 1793. Peter trouwde vervolgens met Jantje Jans. vr 1798. Jantje werd geboren circa 1757 in Mensingeweer en is overleden op 14 februari 1804 in Mensingeweer ongeveer 47 jaar oud.


459. Eetje Jans, dochter van Jan Jacobs en Hilje Jans, werd gedoopt op 24 februari 1700 in Zuidhorn. Eetje was ook bekend als Etien Jans.

Bijzonderheden:

Zij was op 14 maart 1718 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn.

Eetje trouwde met Marten Pieters.328 op 17 april 1729 in Zuidhorn. Marten werd gedoopt op 17 december 1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

460. Douwe Douwes (de jonge),329 zoon van Douwe Douwes en Lijsabeth Tonnis, werd gedoopt op 13 januari 1684 in Obergum en Maarhuizen en is overleden na 28 februari 1727.

Notitie bij de doop: Vader: Douwe Douwes Schipper

Notitie bij het onderzoek: Hij is mogelijk de oudste zoon van Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis. Hiervoor moet worden aangenomen dat de doopvaders Douwe Douwes en Douwe Douwes de jonge in 1707 en 1710 dezelfden zijn. Bovendien, dat Douwe Douwes ook dezelfde is als de dopeling uit 1684 (Obergum).

Er bestaan drie omschrijvingen van een Douwe Douwes:
A: schipper te Obergum & Maarhuizen (ws. zijn vader);
B: harbargier te Mensingeweer (de man van Lijsabeth Tonnis);
C: "de jonge".

Helaas, vanuit de vernoemingen gezien, ontbreken de kindernamen Douwe en Lijsabeth in zijn gezin, zoals die bij zijn zuster Martjen wl voorkomen. De oorzaak kan liggen in het verloren gaan van grote delen van de doop- en trouwregisters van Ezinge.

Douwe trouwde met Jantjen.330 circa 1700. Jantjen werd geboren circa 1675 en is overleden na 1726.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Douwes (gedoopt op 15 mei 1707 in Winsum)

         ii.  Hindrick Douwes (geboren op 2 maart 1710 in Winsum). Hindrick trouwde met Hilje Roelfs.,549 dochter van Roelf Meertens 550 en Henrickjen Jacobs, op 27 juli 1732 in Niehove. Hilje werd gedoopt op 17 februari 1704 in Feerwerd en is overleden op 5 september 1765 in Feerwerd op 61-jarige leeftijd.

        iii.  Pieterke Douwes (geboren circa 1710 in Ezinge - overleden in 1763-1785). Pieterke trouwde met Jannes Arents.550 circa 1736. Pieterke trouwde vervolgens met Julle Wijtjes, zoon van Wijtje Dates 494 en Lisebeth Tonnis, circa 1750. Julle werd gedoopt op 16 december 1730 in Hoogkerk en is overleden in 1785-1786551 op 55-jarige leeftijd.

         iv.  Frans Douwes (geboren circa 1715 in Ezinge - overleden in 1778-1779 in Feerwerd). Frans trouwde met Jantien Peters.,552 dochter van Peter Hindricx en Wijtske Cornelis, circa 1739. Jantien werd geboren circa 1710 en is overleden in 1779-1780 in Feerwerd ongeveer 69 jaar oud.

230       v.  Pieter Douwes (geboren in 1722 in Ezinge - overleden circa 1775 in Garnwerd). Pieter trouwde met Jantje Claasen.,337 dochter van Claas Renses 337 en Auke Arents,337 op 12 mei 1743 in Hoogkerk. Jantje werd gedoopt op 9 september 1714 in Feerwerd en is overleden circa 1750 in Ezinge ongeveer 36 jaar oud. Pieter trouwde vervolgens met Hester Hindriks. circa 1750. Hester werd geboren circa 1730 en is overleden na 1790.


461. Jantjen 330 werd geboren circa 1675 en is overleden na 1726.

Notitie bij het onderzoek: Alleen bij de doop van zoon Pieter is duidelijk dat Douwe Douwes met Jantjen getrouwd was. Uit andere stukken blijkt dat Pieter een broer Hindrik had, een zus Pieterke en nog een broer Frans. Voor Grietje moet worden aangenomen dat Jantjen ook haar moeder was.

Jantjen trouwde met Douwe Douwes (de jonge).329 circa 1700. Douwe werd gedoopt op 13 januari 1684 in Obergum en Maarhuizen en is overleden na 28 februari 1727.

468. Lubbert Derks werd geboren in Ulrum.

Notitie bij het onderzoek: Aangezien Lubbert Derks twee keer een eerstgeboren dochter IJdje noemt, is het goed mogelijk dat zijn moeder IJdje heette, zoals deze:
Ide Lubberts van Ulrum X Roebert Peters van Ulrum. Zij trouwden te Niekerk op 10-6-1666. Of deze IJdje nog andere mannen had, zoals een Derk? Helaas zijn er geen dopen van Lubbert te vinden.

Lubbert trouwde met Jantien. vr 1707.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  IJde Lubberts (gedoopt op 31 juli 1707 in Ulrum)

Lubbert trouwde vervolgens met Grietie Tiaerts. op 22 januari 1713 in Ulrum. Grietie werd geboren in Ulrum.

Kinderen uit dit huwelijk:

234       i.  Derk Lubberts (geboren tussen 1712 en 1713 in Ulrum - overleden op 9 oktober 1785 in Ulrum). Derk trouwde met Jantje Peters. op 19 april 1739 in Ulrum. Jantje werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden op 24 april 1756 in Ulrum ongeveer 36 jaar oud. Jantje was ook bekend als Jantje Jans.343

         ii.  Anje Lubberts (gedoopt op 17 mei 1717 in Ulrum)

        iii.  IJdje Lubberts (gedoopt op 17 december 1719 in Ulrum)

         iv.  Jan Lubberts (gedoopt op 17 januari 1723 in Ulrum)


469. Grietie Tiaerts werd geboren in Ulrum.

Grietie trouwde met Lubbert Derks. op 22 januari 1713 in Ulrum. Lubbert werd geboren in Ulrum.

476. Sijmen Jans werd geboren in Houwerzijl.

Hun nageslacht komt voor onder de achternamen Noordhof en Bus en (aangetrouwd: Rietema).

Notitie bij het onderzoek: Zijn er 3 Sijmens Jans van Houwerzijl?

In Niekerk/Vliedorp op 10-1-1723 een proclamatie tussen een Sijmen Jans van Houwerzijl en Marijke Beenes van Ulrum

En ook in Niekerk/Vliedorp op 10-12-1724 een huwelijk tussen een Sijmen Jans van Houwerzijl & Janneke Geerts van Warffum...

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Vliedorp. Ze woonden op Vlakkeriet 6 te Houwerzijl.

Sijmen trouwde met Martien Dercks. op 31 mei 1722 in Ulrum. Martien werd geboren in Ulrum.

Notitie bij het huwelijk: Partners doopsgezind
Sijmen Jans, van Houwerzijl
Martien Dercks, van Ulrum

Volgens Date Noorlag zouden zij ook de ouders zijn van Jeentje Sijmens {149} en {237}...

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 3 mei 1722 te Niekerk en Vliedorp. Sijmen Jans van Vliedorp. Attestatie gegeven.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tonje Sijmens (geboren na 1722 - overleden op 21 december 1795 in Ulrum). Tonje trouwde met Jacob Jans Rietema, zoon van Jan Kornelisz en Barber Heerkes, vr 1752. Jacob werd geboren circa 1711 in Houwerzijl, is overleden op 27 januari 1780 in Niekerk ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Niekerk.

         ii.  Pieter Sijmens (geboren circa 1733 in Vliedorp - overleden vr 7 maart 1801 in Vliedorp). Pieter trouwde met Antje Tonnis. op 1 mei 1763 in Niekerk en Vliedorp. Antje werd geboren in Middelstum. Pieter trouwde vervolgens met Idtje Isebrandts, dochter van Isebrandt Jurjens en Diewerke Luirts,553 op 21 januari 1770 in Baflo en Rasquert. Idtje werd geboren in Baflo. Pieter trouwde vervolgens met Trijntje Jans. op 23 december 1786 in Niekerk en Vliedorp. Trijntje werd geboren in Groningen. Pieter trouwde vervolgens met Ida Tonnis Saaxema, dochter van Tonnis Luirts Saaxsema 553 en Jantje Jans, op 31 augustus 1795 in Niekerk. Ida werd geboren in Middelstum en werd gedoopt op 12 maart 1755 in Huizinge. Ida was ook bekend als Itje Teunis (Tonnis).

238     iii.  Jacob Sijmens (geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp - overleden op 7 november 1777 in Leermens). Jacob trouwde met Itjen Pieters.,131 dochter van Pieter Harms en Annechijn Jans Bussemaker,346 op 19 maart 1772 in Niekerk en Vliedorp. Itjen werd geboren circa 1750 in Niekerk, werd gedoopt op 14 maart 1773 in Leermens en is overleden vr 27 februari 1778 in Leermens.


477. Martien Dercks werd geboren in Ulrum.

Martien trouwde met Sijmen Jans. op 31 mei 1722 in Ulrum. Sijmen werd geboren in Houwerzijl.

478. Pieter Harms, zoon van Harm Freerks 554 en NN, werd geboren circa 1720 in Vierhuizen? en is overleden tussen 1783 en 1785.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Zoutkamp. 346 Hij was ook landbouwer te Niekerk.

Hij bezat enkele boerderijen. 555 Pieter Harms en Annechijn Jans Bussemaker zijn eigenaars geweest van de Kooiplaats bij Zoutkamp vanaf ca. 1740. Later ook van de boerderij Robersum bij Vierhuizen".

Pieter trouwde met Annechijn Jans Bussemaker.346 circa 1740 in Ulrum. Annechijn werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden vr 13 januari 1774. Annechijn was ook bekend als Annechijn Jans Bos.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ida Pieters (geboren circa 1745 in Niekerk - overleden op 24 augustus 1779 in Zoutkamp). Ida trouwde met Klaas Lubberts Kampinga, zoon van Lubbert Jacobs en Itje Klasen, op 13 augustus 1769 in Vierhuizen. Klaas werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 17 november 1743 in Niekerk en Vliedorp en is overleden op 26 december 1802 in Zoutkamp op 59-jarige leeftijd.

239      ii.  Itjen Pieters (geboren circa 1750 in Niekerk - overleden vr 27 februari 1778 in Leermens). Itjen trouwde met Jacob Sijmens, zoon van Sijmen Jans en Martien Dercks, op 19 maart 1772 in Niekerk en Vliedorp. Jacob werd geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens131 en is overleden op 7 november 1777 in Leermens. Itjen trouwde vervolgens met Derk Berents, zoon van Berent Derks en Anje Dorenbos, op 13 september 1778 in Leermens. Derk werd geboren in Westeremden, werd gedoopt op 23 juni 1754 in Westeremden en is overleden tussen 1792 en 1800.

        iii.  Harm Pieters Robersum (geboren op 2 april 1751 in Zoutkamp - overleden op 22 januari 1816 in Vierhuizen). Harm trouwde met IJdje Driewes, dochter van Driewes Engberts 556 en Geeske Clasen, op 5 januari 1776 in Baflo. IJdje werd geboren in Ranum, werd gedoopt op 8 oktober 1752 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 19 februari 1808 in Vierhuizen op 55-jarige leeftijd. Harm trouwde vervolgens met Anje Jans Rietema, dochter van Jan Benes en Aaltje Jacobs, op 1 januari 1810 in Vierhuizen. Anje werd gedoopt op 27 mei 1787 in Leens en is overleden op 9 oktober 1854 in Obergum op 67-jarige leeftijd. Anje was ook bekend als Anje Jans Rijtema.

         iv.  Fennegien Pieters (geboren circa 1755 in Ulrum - overleden op 6 oktober 1800 in Oldehove). Fennegien trouwde met Jacob Jans Korhorren, zoon van Jan Roelfs 557 en Eenje Arents, op 30 mei 1779 in Niekerk en Vliedorp. Jacob werd geboren circa 1755 in Oldehove en is overleden op 10 maart 1800 in Oldehove ongeveer 45 jaar oud.

          v.  Janna Pieters (geboren circa 1757 - overleden in 1781-1784 in Zoutkamp). Janna trouwde met Jan Harms Visser, zoon van Harm Jans Visser en Martjen Jacobs, op 27 juli 1781 in Niekerk en Vliedorp. Jan werd gedoopt op 14 januari 1759 in Vierhuizen en is overleden op 23 augustus 1808 in Niekerk op 49-jarige leeftijd.

         vi.  Jacob Pieters

Pieter trouwde vervolgens met Grijtje Jacobs, dochter van Jacob Jans en Hijke Willems, op 14 januari 1774 in Ulrum. Grijtje werd geboren in Ulrum en is overleden in Houwerzijl.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 14 januari 1774 te Niekerk. 558 "... Getuigen aan bruidegomszijde: Claas Lubberts en Ida Pieters, ehelieden; Jacob Sijmons en Itjen Pieters, als schoonzoon en dochter; Harm Pieters, als zoon; Jurjen Jans Bus; Claas Mennes en Jan Lammerts als voormond en voogden over des bruidegoms pupillen.
Aan bruidszijde: Jacob Jans, als vader; Jan Jacobs, als volle broeder en sibbevoogd; Jacob Heres en Alle Ubels, als voormond en voogden over des bruids voorkinderen".


479. Annechijn Jans Bussemaker,346 dochter van Jan Jurjens Bussemaker 559 en IJdtjen Isaacs, werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden vr 13 januari 1774. Annechijn was ook bekend als Annechijn Jans Bos.

Annechijn trouwde met Pieter Harms. circa 1740 in Ulrum. Pieter werd geboren circa 1720 in Vierhuizen? en is overleden tussen 1783 en 1785.

488. Jan Gerrits Buil werd geboren in Leek.

Jan trouwde met Aafke Jakobs. op 11 oktober 1722 in Midwolde. Aafke werd geboren in Leek.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trientien Jans Buil (geboren op 28 april 1724 in Leek)

244      ii.  Gerrit Jans Buil (geboren op 31 oktober 1726 in Leek - overleden op 16 april 1812 in Groningen). Gerrit trouwde met Aefjen Hindriks, dochter van Hendrik Gerrits en Claertjen Tjaerds, op 10 december 1752 in Leek. Aefjen werd gedoopt op 4 juni 1730 in Leek en is overleden tussen 1765 en 1774. Gerrit trouwde vervolgens met Grietje Wielefs Groeneveld, dochter van Wielef Jans Groeneveld en NN, op 22 december 1774 in Groningen. Grietje werd geboren tussen 1727 en 1728 in Groningen en is overleden op 10 juli 1819 in Groningen. Grietje was ook bekend als Grietje Wielfs.


489. Aafke Jakobs werd geboren in Leek.

Aafke trouwde met Jan Gerrits Buil. op 11 oktober 1722 in Midwolde. Jan werd geboren in Leek.

Aafke trouwde vervolgens met Jakop Koers. op 20 januari 1715 in Leek. Jakop werd geboren in Leek.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantien Jakops (geboren op 29 december 1716 in Leek)

         ii.  Aaltien Jakops (geboren op 10 november 1718 in Leek)

        iii.  Koert Jakops (geboren op 6 oktober 1720 in Leek)


490. Hendrik Gerrits .

Hendrik trouwde met Claertjen Tjaerds. vr 4 juni 1730.

Kinderen uit dit huwelijk:

245       i.  Aefjen Hindriks (gedoopt op 4 juni 1730 in Leek - overleden tussen 1765 en 1774). Aefjen trouwde met Gerrit Jans Buil, zoon van Jan Gerrits Buil en Aafke Jakobs, op 10 december 1752 in Leek. Gerrit werd geboren op 31 oktober 1726 in Leek, werd gedoopt op 3 november 1726 in Leek en is overleden op 16 april 1812 in Groningen op 85-jarige leeftijd.

         ii.  Marieke Hendriks (gedoopt op 1 februari 1733 in Leek)

        iii.  Wemeltje Hendriks (gedoopt op 15 december 1735 in Midwolde)


491. Claertjen Tjaerds .

Claertjen trouwde met Hendrik Gerrits. vr 4 juni 1730.

496. Kornelis Gauwes .

Kornelis trouwde met Fopkje Kornelis.

Kind uit dit huwelijk:

248       i.  Gauwe Kornelis (geboren in 1730 in Noorderdrachten (Fr) - overleden in 1802 in Noorderdrachten (Fr)). Gauwe trouwde met Renskje Foppes. Gauwe trouwde vervolgens met Aukjen Hendriks.


497. Fopkje Kornelis .

Fopkje trouwde met Kornelis Gauwes.


508. Hindrik Jans Dijk, zoon van Jan Jans Dijck en Grietie, werd gedoopt tussen april en juli 1693 in Tolbert en is overleden in 1755 in Marum. Hindrik was ook bekend als Hendrick Jans Dijk.

Notitie bij het onderzoek: Misschien is onderstaande dopeling een neef?

Doop 27-02-1718 Marum
Dopeling Hendrik
Geslacht o
Geboorteplaats Marum
Vader Jan Dijk
Opmerkingen rademaker

Doop 03-08-1727 Marum
Dopeling Sijwert
Geslacht o
Geboorteplaats Marum
Vader Jan Dijk

Hindrik trouwde met Roelfke Stevens.

Kinderen uit dit huwelijk:

254       i.  Jan Hindriks Dijk (geboren circa 1725 in Marum - begraven op 17 juni 1795 in Marum). Jan trouwde met Trientje Jans. Trientje werd geboren in Marum en is overleden op 20 januari 1753 in Marum. Jan trouwde vervolgens met Trientje Alberts. Trientje werd geboren circa 1725 in Tolbert en is overleden in 1772 in Marum ongeveer 47 jaar oud.

         ii.  Wibbe Hindriks Dijk (gedoopt op 27 november 1718 in Marum)

Hindrik trouwde vervolgens met Geeske Wessels.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Hindriks Dijk (geboren op 2 december 1731 in Marum)

         ii.  Egbert Hindriks Dijk (gedoopt op 17 oktober 1735 in Marum)

Hindrik trouwde vervolgens met Anke Wolters. vr 1743. Anke is overleden in 1749 in Noordwijk. Anke was ook bekend als Aukje Wolters.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tjetske Hindriks Dijk (overleden in 1745 in Noordwijk)

         ii.  Fedje Hindriks Dijk (overleden in 1748 in Noordwijk)

Hindrik trouwde vervolgens met Hindriktje Pieters.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Hindriks Dijk (gedoopt op 16 september 1753 in Marum)


509. Roelfke Stevens

Roelfke trouwde met Hindrik Jans Dijk. Hindrik werd gedoopt tussen april en juli 1693 in Tolbert en is overleden in 1755 in Marum. Hindrik was ook bekend als Hendrick Jans Dijk.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia