Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  Achtste generatie  Volgende128. Duirt Halbes, zoon van Halbe Hindricks 152 en Nieske Duirts,153 werd gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast en werd begraven op 1 februari 1795 in Noordwijk.

Bijzonderheden:

Boedelinventaris: 9 december 1766. 154 Na het overlijden van Geert Alberts, de meester smid, moest een akte van afkoop worden opgesteld. Hierbij werden de rechten van de pupillen op de nalatenschap van hun ouders afgekocht. Eerst werd dan de nagelaten boedel geinventariseerd. Duirt Halbes is sibbevoogd en Pieter Alberts is voormond over de minderjarige kinderen van Diewerke Jacobs en Geert Alberts. Daniel Jans Kiestra is vreemde voogd.

Voogdij: 22 november 1779. 155 Duurt Halbes is voormond over de 3 minderjarige kinderen van Reinder Klunder en wijlen Lubbigjen Jans, ten tijde van een nieuw huwelijk van Reinder Klunder met Geertruida Jurjens Westenberg. Albert Lammerts is sibbe en Arrien Sikkes is vreemde voogd.

Hij bezat landerijen. 156 Duurt Halbes uit Noordwijk en zijn vrouw Diewerke Hotzes verkopen een vierde eigendom van 12 grazen onbehuisd land voor 280 gulden aan Sipke Halbes en Antje Frankes.

Duirt trouwde met Dieverke Hotzes 45.,46 op 18 september 1763 in Lutjegast. Dieverke werd gedoopt op 3 april 1741 in Doezum, is overleden op 15 januari 1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Halbe Duirts Schripsema (gedoopt op 2 december 1764 in Lutjegast - overleden op 7 augustus 1812 in Grootegast). Halbe trouwde met Jantje Jannes, dochter van Jannes Berends Helmholt 157,158 en Aukjen Arends. Jantje werd geboren op 13 mei 1766 in Sebaldeburen, werd gedoopt op 27 mei 1766 in Sebaldeburen en is overleden in juli 1804 in Grootegast op 38-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Jannes Helmholt. Halbe trouwde vervolgens met Jeike Arents Slagter. op 15 mei 1806 in Sebaldeburen. Jeike werd geboren op 22 november 1779 in Peize (Dr) en is overleden op 8 februari 1836 in Peize (Dr) op 56-jarige leeftijd. Jeike was ook bekend als Feike Arents, Jeltje en Jaichien Arents.

         ii.  Nieske Duirts (gedoopt op 13 maart 1768 in Lutjegast - overleden op 21 juni 1770 in Lutjegast)

64      iii.  Hotze Duurts Schripsema (gedoopt op 29 september 1771, geboren in Lutjegast - overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast). Hotze trouwde met Grietje Willems Kooij, dochter van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, op 7 oktober 1798 in Visvliet. Grietje werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 6 april 1777 in Visvliet en is overleden op 2 september 1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd. Hotze trouwde vervolgens met Trientje Jans Zwart, dochter van Jan Klazes en Jeltje Jillens Zwart,52 op 18 december 1823 in Grootegast. Trientje werd geboren op 1 februari 1792 in Gerkesklooster (Fr) en werd gedoopt op 18 maart 1792 in Gerkesklooster (Fr).

         iv.  Jakob Duirts Schripsema (gedoopt op 28 maart 1779, geboren in Lutjegast - overleden op 4 december 1842 in Aduard). Jakob trouwde met Roelfke Gerrits Olthoff.,159 dochter van Gerrit Luitjens Olthoff en IJdje Jacobs Rozema, op 15 februari 1807 in Fransum. Roelfke werd gedoopt op 1 maart 1788 in Fransum en is overleden op 29 december 1853 in Aduard op 65-jarige leeftijd.


129. Dieverke Hotzes,45,46 dochter van Hodse Dootjes Scheerings en Hemke Meinderts, werd gedoopt op 3 april 1741 in Doezum, is overleden op 15 januari 1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

Notitie bij het overlijden: Weduwe, nalatende 3 kinderen.

Bijzonderheden:

Nalatenschap: Duirt Halbes en Diewerke Hotzes waren op 26 juni 1771 erfgenamen van haar oom Tjerk Dootjes. | Heirs of Diewerke Hotzes' uncle Tjerk Dootjes.

Dieverke trouwde met Duirt Halbes. op 18 september 1763 in Lutjegast. Duirt werd gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast en werd begraven op 1 februari 1795 in Noordwijk.


130. Willem Jans Kooij, zoon van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, werd gedoopt op 18 mei 1744 in Oostwold en is overleden op 17 juni 1828 in Visvliet160 op 84-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: Niezijl is ook ergens een keer genoemd, maar dat kan ik niet bevestigen...

Notitie bij het overlijden: Hij overleed in huis nr. 73 (Hilmahuis). Aangifte werd gedaan door Fokke Pieters Luinstra, 60 jaar, landbouwer te Visvliet en Hemme Hemmes Rinkema, 27 jaar, dagloner te Visvliet. "De namen der ouders, voor lange overleden, bij de aangevers niet bekend. Nalatende acht kinderen".

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op Hilmahuis in de Westerhorn te Visvliet. 161,162 "... Hilmahuis is een gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema".

De boerderij Hilmahuis werd in 1829 door Herman Meijer en Anke Hellinga gekocht van de erven van Willem Jans Kooij en Menskje Boukes. Uit een akte van 1855 blijkt dat er een collatierecht (recht van benoeming van predikanten) op deze boerderij lag. Een latere bewoner, Warmold Tonckens, wil de overschrijving van dit recht laten registreren.

Zijn testament werd op 8 april 1800 te Visvliet ingeschreven. 163 Testament van Willem Jans en Menstie Boukes. Getuigen waren: Jan Danils (Kiestra) onder Grootegast en Roelf Klaasen onder Lutjegast.

Hij nam de familienaam Kooy aan op 28 april 1812 te Grijpskerk. 164 Willem Jans te Visvliet.
Zoons: Bouwke 33 jaar, Jan 32 jaar te Burum, Euwe 26 jaar, Swerus 23 jaar, Derk 22 jaar, Kornelis 15 jaar.
Dochters: Grietje 35 jaar te Lutjegast, Tjitske 30 jaar, Itje 28 jaar, Geertje 17 jaar.

Land: 1800-1821. 165,166 Willem Jans en Menstje Boukes woonden op 8 april 1800 te Visvliet en kochten toen land van Marijke Berents en Jan Benens.
In 1827, ten tijde van het eerste Kadaster van Grootegast (OAT), is op pag 8 en 9 van Minuutplan Blad 2 na te gaan dat de nrs 267 t/m 275 en 301 t/m 311 percelen zijn van de erfgenamen van Willem Jans Kooi, landbouwer te Visvliet. Het betreft Hilmahuis, huis en erf (301), boomgaard, weiland en bouwland. Bij de verkoop in 1829 blijkt dat perceel 301 hetzelfde is als Hilmahuis nr 73, waar zij woonden en stierven.

Nalatenschap: 10 januari 1829, Grijpskerk. 19 In het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk, 's morgens om tien uur, wordt Hilmahuis openbaar geveild (bij vonnis 28-11-1828 van de Regtbank te Groningen). Deze erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes wordt afgewikkeld in aanwezigheid van alle erfgenamen.
Het gaat om 2 percelen: "Eene kapitale boerenplaats geteekend nummer drieenzeventig en vriesche schuur met de vaste en altoosdurende beklemming van ongeveer vijfentwintig bunders bouw en weideland staande en gelegen te Hillemahuis onder Visvliet, doende jaarlijks eene op Midwinter verschijnende vaste huur van tweehonderdentien guldens aan den landbouwer Cornelis Bolt wonende op de Hogemeden, zwettende ten noorden aan perceel twee, Herman Meijer en de erven van Cornelis Feddes, ten oosten aan de erven van Cornelis Feddes, ten zuiden de trekweg en ten westen aan de erven van Jan Danils en Jan Sips [Jan Sipkes Wattema]". Het huis was door Willem Jans Kooij & Menstje Boukes gekocht op 6-4-1791 uit de erfenis van haar vader Bouke IJwes.
Het tweede perceel: Ongeveer eeneneenhalve bunder vrij eigen groenland mede te Hillemahuis gelegen, zwettende ten noorden en ten westen aan Herman Meijer en perceel een en ten zuiden aan perceel een. Dit was gekocht op 20-5-1802.
Het huis kan door de koper, Herman Meijer, worden aanvaard op 12-5-1829 en de landerijen, die apart worden verkocht, op St. Gregorius [12 maart] daartevoren.
Op 26-5-1829 betaalde koper Herman Meijer te Visvliet de eerste helft van het huis, 3400 gulden en tevens het gehele bedrag voor het land, 903 gulden en 95 cents, onder aftrek van een jaar intrest van het tweede termijn van het land, ter som van 21 gulden en 5 cents. Een jaar later, op 22-5-1830, volgt het restant van het koopschat.
Beide keren "quiteeren alle erfgenamen te Visvliet, zonder enige reserve, met hun handtekening".
NB 1
Behalve Hotze Duurts Schripsema, want hij kan niet schrijven. Namens hem tekent Fokke Pieters Luinstra. Zwerus en Kornelis Willems tekenen als Kooi, de anderen als Kooij.
NB 2
Cornelis Bolt was getrouwd met Tettje Hellinga, de schoonzus van Herman Meijer. Tettjes vader Klaas Hellinga was in zijn 2e huwelijk met Sytske Aedsges Teenstra een schoonzoon van Aedsge Derks Teenstra & Barber Martens.

Willem trouwde met Menstje Boukes. op 14 mei 1775 in Visvliet. Menstje werd gedoopt op 13 oktober 1754 in Visvliet en is overleden op 6 december 1818 in Visvliet167 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.168

Notitie bij het huwelijk: Zij zijn in twee opzichten mijn Oudovergrootouders, want zowel hun dochter Grietje als hun zoon Jan zijn beide mijn Oudgrootouders (kwartierverlies).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bauwke Willems Kooij (gedoopt op 17 maart 1776 in Visvliet)

65       ii.  Grietje Willems Kooij (gedoopt op 6 april 1777, geboren in Visvliet - overleden op 2 september 1818 in Lutjegast). Grietje trouwde met Hotze Duurts Schripsema.,17 zoon van Duirt Halbes en Dieverke Hotzes,45,46 op 7 oktober 1798 in Visvliet. Hotze werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29 september 1771 in Lutjegast en is overleden op 26 juni 1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

        iii.  Bouke Willems Kooij (gedoopt op 27 september 1778 in Visvliet - overleden op 23 november 1858 in Grootegast). Bouke trouwde met Stijntje Jacobs Zetsema, dochter van Jacob Rienders Zetsema 169,170 en Wipke Fokkes, op 15 februari 1812 in Grijpskerk. Stijntje werd geboren op 23 maart 1786 in Visvliet,171 werd gedoopt in Pieterzijl en is overleden op 4 oktober 1858 in Grootegast op 72-jarige leeftijd. Stijntje was ook bekend als Stijntje Jakobs Zetsma.

70       iv.  Jan Willems Kooij (geboren op 4 mei 1780 in Visvliet - overleden op 27 december 1831 in Burum (Fr)). Jan trouwde met Trijntje Doekes de Boer, dochter van Doeke Idzerts de Boer en Tjitske Aedsges Teenstra, op 1 januari 1806 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren op 5 september 1787 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23 september 1787 in Burum (Fr) en is overleden op 19 september 1825 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Geeske Tjebbes Kits, dochter van Tjebbe Pieters Kits 68 en Trijntje Simmes Keuning, op 18 maart 1830 in Kollumerland Nieuw Kruisland (Fr). Geeske werd gedoopt op 12 februari 1797 in Niehove en is overleden op 20 juli 1852 in Burum (Fr) op 55-jarige leeftijd.

          v.  Tijtske Willems Kooij (gedoopt op 20 januari 1782, geboren in Lutjegast - overleden op 17 september 1868 in Visvliet). Tijtske trouwde met Jan Bouwes van der Weide.,172 zoon van Bouwe Siegers van der Weide en Grietje Jacobs, op 15 mei 1808 in Visvliet. Jan werd geboren in 1788-1789 in Hantum (Fr) en is overleden op 21 april 1862 in Visvliet op 74-jarige leeftijd.

         vi.  IJtie Willems Kooij (gedoopt op 29 februari 1784, geboren in Grootegast - overleden op 12 juli 1863 in Kommerzijl). IJtie trouwde met Jan Romkes Steursma, zoon van Romke Pieters en Ank Pieters, op 9 december 1810 in Visvliet. Jan werd geboren op 16 augustus 1790 in Buitenpost (Fr), werd gedoopt op 12 september 1790 in Gerkesklooster (Fr) en is overleden op 24 juli 1828 in De Waard, Grijpskerk op 37-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Romkes Stuursema.

        vii.  IJwe Willems Kooij (gedoopt op 18 december 1785 in Visvliet - overleden op 3 september 1819 in Lutjegast). IJwe trouwde met Anje Willems Scheringa, dochter van Willem Dootjes Scheringa en Grietje Tiemens, op 8 mei 1819 in Grootegast. Anje werd geboren op 22 augustus 1798 in Doezum, werd gedoopt op 30 september 1798 in Grootegast en is overleden op 12 oktober 1868 in Grootegast op 70-jarige leeftijd.

       viii.  Sweris Willems Kooi (gedoopt op 6 juli 1788 in Visvliet - overleden op 6 februari 1869 in Grootegast). Sweris trouwde met Renskje Jans Kiestra, dochter van Jan Daniels Kiestra 173 en Ebeltje Jans Doornbos,174,175 op 9 mei 1816 in Grootegast. Renskje werd geboren op 25 februari 1792 in Grootegast, werd gedoopt op 25 maart 1792 in Visvliet176 en is overleden op 1 augustus 1861 in Grootegast op 69-jarige leeftijd.

         ix.  Derk Willems Kooij (gedoopt op 13 juni 1790, geboren in Grootegast - overleden op 29 augustus 1871 in Visvliet). Derk trouwde met Dieuwke Jacobs Pultrum, dochter van Jacob Jurjens Pultrum en Hinke Alders Boersma, op 18 september 1828 in Grijpskerk. Dieuwke werd geboren in 1786-1787 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden vr 29 augustus 1871.

          x.  Gerrijt Willems Kooij (gedoopt op 13 januari 1793 in Visvliet)

         xi.  Geertie Willems Kooij (gedoopt op 14 juni 1795 in Visvliet - overleden op 16 augustus 1871 in Grootegast). Geertie trouwde met Timen Pieters Saaksema, zoon van Pieter Timens Saaksema en Maaike Geltes,177 op 29 mei 1823 in Grijpskerk. Timen werd geboren op 23 maart 1805 in Oldehove, werd gedoopt op 14 april 1805 in Oldehove en is overleden vr 16 augustus 1871.

        xii.  Kornelis Willems Kooij (geboren op 9 mei 1797 in Visvliet - overleden op 6 augustus 1866 in Kollumerland (Fr)). Kornelis trouwde met Renskje Harkes Sipkes, dochter van Harke Sipkes Sipkes 178 en Geeske Valks Tinga, op 4 mei 1820 in Grijpskerk. Renskje werd geboren op 18 augustus 1793 in Burum (Fr), werd gedoopt op 15 september 1793 in Burum (Fr) en is overleden op 17 september 1858 in Kollumerland (Fr) op 65-jarige leeftijd.
131. Menstje Boukes, dochter van Bauke IJwes 179,180 en Tjeetske Derks,181 werd gedoopt op 13 oktober 1754 in Visvliet en is overleden op 6 december 1818 in Visvliet167 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.168

Notitie bij het overlijden: Menschtje Boukes overleed in huis nr. 73 Hillemahuis te Visvliet, nalatende 9 kinderen. De aangifte werd gedaan bij de Maire, Klaas Jans de Waard, door Tie Klaassens Hoekstra, 62 jaar, dagloner en door Fokke Pieters Luinstra, 50 jaar, landbouwer, beiden naaste buren.

Bijzonderheden:

Land: 6 april 1791. 182 De erfgenamen van Bouke Ywes verkopen gezamenlijk het huis en 65 pondematen land op Hillemahuis aan Menskjen Boukes en haar Eheman Willem Jans.

Zij was landbouwersche te Visvliet. Ze werd ook genoemd: "huishoudster" [eigenares] op Hilmahuis onder Visvliet.

Haar testament werd op 8 april 1800 te Visvliet ingeschreven. 166 Testament van Willem Jans en Menstie Boukes. Getuigen: Jan Danils (wsch. Kiestra) onder Grootegast en Roelf Klaasen onder Lutjegast.

Menstje trouwde met Willem Jans Kooij. op 14 mei 1775 in Visvliet. Willem werd gedoopt op 18 mei 1744 in Oostwold en is overleden op 17 juni 1828 in Visvliet160 op 84-jarige leeftijd.

132. Louwe Sytses .

Bijzonderheden:

Hij was op 25 mei 1755 ongedoopt. Vermelding bij de doop van zijn eerste zoon Sytse en later ook bij de doop van de andere kinderen.

Hij was arbeider te Munnekezijl (Fr).

Louwe trouwde met Geeske Pyters. vr 1755.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sytse Louwes van der Molen (gedoopt op 25 mei 1755 in Burum (Fr) - overleden op 5 februari 1827 in Oldehove). Sytse trouwde met Trijntje Benderts, dochter van Bindert Eijtes en Menke Jans, op 23 mei 1784 in Munnekezijl (Fr). Trijntje werd gedoopt op 5 maart 1758 in Niezijl en is overleden op 30 juni 1815 in Burum (Fr) op 57-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Binderts.

         ii.  Wiskje Louwes van der Molen (geboren in 1756 in Visvliet - overleden op 17 mei 1840 in Burum (Fr)). Wiskje trouwde met Eite Jans van der Veen.,183 zoon van Jan Gerrits en Anje Eijtes, op 3 juni 1787 in Grootegast. Eite werd gedoopt op 28 december 1760 in Niehove en is overleden op 10 april 1840 in Grootegast op 79-jarige leeftijd.

        iii.  Antje Louwes van der Molen (geboren in 1760-1761, gedoopt Munnekezijl (Fr) - overleden op 3 augustus 1824 in Kollum (Fr)). Antje trouwde met Meerten Annes. op 8 oktober 1786 in Burum (Fr). Meerten is overleden in april 1805 in Kollum (Fr). Meerten was ook bekend als Marten Annes.

66       iv.  Pieter Louwes van der Molen (gedoopt op 1 april 1764, geboren in Burum (Fr) - overleden op 14 maart 1836 in Grootegast). Pieter trouwde met Jantje Riemers Spoelstra, dochter van Riemer Willems Spoelstra en Wijpke Willems, op 16 mei 1790 in Burum (Fr). Jantje werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 14 september 1764 in Doezum en is overleden op 17 februari 1853 in Sebaldeburen op 88-jarige leeftijd.

          v.  Doetze Louwes (gedoopt op 20 september 1767 in Kollum (Fr))

         vi.  Froukje Louwes van der Molen (gedoopt op 1 juli 1770 in Burum (Fr) - overleden op 16 januari 1837 in Burum (Fr)). Froukje trouwde met Harmen Uilkes Westra, zoon van Uilke Andries en Ibeltie Reids, op 4 juni 1797 in Burum (Fr). Harmen werd geboren circa 1770 en is overleden op 28 juli 1851 in Kollumerland (Fr) ongeveer 81 jaar oud.

        vii.  Doetje Louwes (geboren op 8 mei 1773 in Burum (Fr) - overleden op 30 april 1812 in Burum (Fr)). Doetje trouwde met Jannes Hessels de Haan, zoon van Hessel Rinderts en Willemke Sjoerds, op 23 oktober 1796 in Kollum (Fr). Jannes werd gedoopt op 9 april 1769 in Buitenpost (Fr) en is overleden op 5 maart 1830 in Burum (Fr) op 60-jarige leeftijd. Jannes was ook bekend als Johannes.

       viii.  Dieuke Louwes van der Molen (geboren op 1 mei 1777 in Burum (Fr) - overleden op 27 september 1813 in Kollumerland (Fr)). Dieuke had een relatie met Jan Geerts Feenstra.


133. Geeske Pyters .

Geeske trouwde met Louwe Sytses. vr 1755.

134. Riemer Willems Spoelstra, zoon van Willem Riemers en Frouke Lohman,184 werd gedoopt op 16 maart 1732 in Tolbert en is overleden op 9 januari 1818 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "Weduwnaar van Emke Klasens".

Riemer trouwde met Wijpke Willems. op 20 januari 1760 in Doezum. Wijpke werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 8 mei 1729 in Doezum en is overleden op 6 februari 1801 in Doezum op 71-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Willem Riemers Spoelstra (gedoopt op 29 maart 1760 in Doezum - overleden op 6 juni 1821 in Grijpskerk). Willem trouwde met Trientje Wobbes.,185 dochter van Wobbe Jans en Aefcke Lubbers, op 17 april 1785 in Sebaldeburen. Trientje werd geboren in De Jouwer, Sebaldeburen, werd gedoopt op 7 september 1747 in Sebaldeburen en is overleden vr 1815 in Sebaldeburen. Trientje was ook bekend als Trijntien Wobbes. Willem trouwde vervolgens met Wijke Wichers. op 3 mei 1789 in Grootegast en Doezum. Wijke werd geboren in Doezum. Wijke was ook bekend als Wijke Weegers en Weike Wiegers. Willem trouwde vervolgens met Baukje Jans, dochter van Jan Kornelis en Aafke Kornelis, op 22 oktober 1812 in Grijpskerk. Baukje werd geboren op 3 augustus 1760 in Grijpskerk en is overleden op 9 december 1827 in Grijpskerk op 67-jarige leeftijd. Baukje was ook bekend als Bontje Jans.

67       ii.  Jantje Riemers Spoelstra (gedoopt op 14 september 1764, geboren in Doezum - overleden op 17 februari 1853 in Sebaldeburen). Jantje trouwde met Pieter Louwes van der Molen, zoon van Louwe Sytses en Geeske Pyters, op 16 mei 1790 in Burum (Fr). Pieter werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 1 april 1764 in Burum (Fr) en is overleden op 14 maart 1836 in Grootegast op 71-jarige leeftijd.

        iii.  Klaas Riemers Spoelstra (gedoopt op 3 juli 1768 in Doezum - overleden op 23 december 1840 in Doezum)

         iv.  Willemke Riemers Spoelstra (gedoopt op 1 maart 1772 in Doezum)

          v.  Wiebe Riemers Spoelstra (gedoopt op 25 juni 1775, geboren in Doezum - overleden op 27 mei 1842 in Doezum). Wiebe trouwde met Eltje Geerts Drenth, dochter van Geert Jans Drenth en Stientje Jacobs, op 21 augustus 1812 in Grootegast. Eltje werd geboren op 26 februari 1775 in Tolbert en is overleden op 23 mei 1845 in Marum op 70-jarige leeftijd.

Riemer trouwde vervolgens met Imke Klaassens, dochter van Claas Cnelis en Geeske Geerts, op 5 juli 1801 in Doezum. Imke werd gedoopt op 9 augustus 1733 in Grijpskerk en is overleden op 30 juni 1808 op 74-jarige leeftijd. Imke was ook bekend als IJmkie Claasen en Emke Klasens.


135. Wijpke Willems, dochter van Willem Beenes 186 en Marije Wobbes, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 8 mei 1729 in Doezum en is overleden op 6 februari 1801 in Doezum op 71-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek: Van Wijpke was in eerste instantie geen doop te vinden. Haar dochter Marieke (bij Hindrik Jans) was een duidelijke aanwijzing naar haar moeder Marije (Marijke) Wobbes die trouwde met Willem Beenes. En zo klopt het ook dat zij een broer Wiebe heeft (die getuige was bij de boedelinventaris van 19 december 1759).
Het kwartje viel toen ik in de kantlijn van het Doezumer Doopboek een vergissing bemerkte van de doopinschrijving waarbij haar vader Beene Melles wordt genoemd, in plaats van Willem Beenes...

Bijzonderheden:

Een boedelinventaris te Doezum op 19 december 1759. 187 Haar eerste man overleed ruim twee jaar na het huwelijk. De inventaris beschrijft de boedel van wijlen Hindrik Jans, wever in Doesum, en Wijpke Willems. Er is een kind bij Wijpke Willems. Bij de inventaris hoort een behuisinge, zijnde een weverie te Doezum. Ondertekenaars zijn: Harm Everts en Wiebe Willems.

Dat zal haar broer kunnen zijn. In het gezin van Willem Beenes & Marijke Wobbes komt wel een Wijbe voor.

Wijpke trouwde met Hindrik Jans Wever Weijerstrate. op 4 maart 1757 in Doezum. Hindrik werd geboren in Schttrup, Duitsland en is overleden vr 4 maart 1759 in Doezum. Hindrik was ook bekend als Hindrik Jans Weijerstrate.

Notitie bij het huwelijk: Bij zijn tweede huwelijk kwam hij van Doezum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Willem Hindriks (gedoopt op 8 december 1757, geboren in Doezum)

         ii.  Marieke Hindriks (gedoopt op 4 maart 1759, geboren in Doezum)

Wijpke trouwde vervolgens met Riemer Willems Spoelstra. op 20 januari 1760 in Doezum. Riemer werd gedoopt op 16 maart 1732 in Tolbert en is overleden op 9 januari 1818 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

136. Rinse Klazes Rispens, zoon van Claes Jansen Rispens 188 en Sjoukjen Rinses Reitsma,189 werd geboren op 10 april 1728 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 18 april 1728 in Deinum (Fr), is overleden vr 1782 en werd begraven in Burum (Fr).

Notitie bij het onderzoek: In een belasting-lijst met eigenaars van wagens met paard, staat een Rinse Clases Rispens in 1797 geboekt voor een wagentje met 2 paarden. Misschien wordt zijn weduwe bedoeld...

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Kollum (Fr). "... wonende op 't Nieuwland onder Burum".

Hij was op 14 augustus 1772 lidmaat te Burum (Fr). 191 "...met attestatie tot ons gekomen: Rinse Klases en Sjeuke Gerrits van Tietjerk, echtelieden, wonende op het Nyeuwlant onder Boerum en tot het Avondmaal toegelaten".

Rinse trouwde met Sjeuke Gerryts Haijema. op 9 november 1760 in Buitenpost (Fr). Sjeuke werd gedoopt op 17 mei 1739 in Burum (Fr) en is overleden op 26 februari 1816 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Klaas Rinses Rispens (geboren op 7 september 1761 in Tietjerk (Fr) - overleden op 13 april 1840 in Kollum (Fr)). Klaas trouwde met Akke Hendriks, dochter van Hendrik Geerts en Ytje Douwes, op 6 maart 1785 in Burum (Fr). Akke werd gedoopt op 13 september 1764 in Eestrum (Fr) en is overleden op 3 maart 1827 in Kollum (Fr) op 62-jarige leeftijd.

         ii.  Rinske Rinses Rispens (geboren op 2 april 1763 in Tietjerk (Fr) - overleden op 23 januari 1800 in Kollum (Fr)). Rinske trouwde met Johannes Pieters Siccama, zoon van Pieter Temmes 192 en Betske Johannes Siccama,193 op 16 december 1781 in Kollum (Fr). Johannes werd gedoopt op 1 oktober 1752 in Kollum (Fr) en is overleden op 21 januari 1808 in Kollum (Fr) op 55-jarige leeftijd.

68      iii.  Willem Rinzes Rispens (geboren op 5 januari 1765 in Tietjerk (Fr) - overleden op 2 april 1813 in Kollum (Fr)). Willem trouwde met Minke Eeuwes Wiersma, dochter van Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuwke Martens, op 28 februari 1796 in Burum (Fr). Minke werd geboren op 13 december 1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 9 januari 1774 in Burum (Fr) en is overleden op 21 december 1814 in Augsbuurt (Fr)57 op 41-jarige leeftijd.

         iv.  Sjoukje Rinses Rispens (geboren op 2 juni 1768 in Tietjerk (Fr) - overleden vr 2 april 1790). Sjoukje trouwde met NN.

          v.  Gerrit Rinses Rispens (geboren op 27 april 1772 in Burum (Fr) - overleden vr 11 november 1773 in Burum (Fr))

         vi.  Sybrig Rinses Rispens (geboren op 27 april 1772 in Burum (Fr))

        vii.  Gerrit Rinses Rispens (geboren op 11 november 1773 in Burum (Fr) - overleden op 21 oktober 1846 in Burum (Fr)). Gerrit trouwde met Maike Bouwes Dijkma, dochter van Bouwe Gerrits Dijkma en Dieuwke Repkes. Maike werd geboren op 6 juli 1779 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 25 juli 1779 in Kollum (Fr) en is overleden op 12 april 1855 in Burum (Fr) op 75-jarige leeftijd. Maike was ook bekend als Maike Bouwes Sickema.


137. Sjeuke Gerryts Haijema, dochter van Gerrit Minnes Haijema 194 en Rinske Willems, werd gedoopt op 17 mei 1739 in Burum (Fr) en is overleden op 26 februari 1816 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

De naam Haijema is verbonden aan de Haijema State bij Kollum: "...In de eerste helft der 16de eeuw behoorde Haijema state en zathe aan de familie Eysma naar het schijnt, want in 1557 verkochten Auck Eysma en Gielt Eysma eenig land, gelegen in "Hayema-staetten tot Collum" aan Tjepke Gerbranda, tweede man van Eesck Popma, die vroeger gehuwd was geweest met Bocke Wattema, welke ook in Kollumerland woonde en in 1551 overleed. Eesck Popma vermaakte de state bij haar overlijden in 1595 aan Eva Eysma en hare broeders en zusters, van wie echter in datzelfde jaar "Hayema-saete" werd gekocht door Wybet Mennes, die vervolgens de naam van de "saete" aannam, dat huis met zijne vrouw Baefke Idsedr. bewoonde en wiens zoon haar in 1640 nog bezat en bewoonde".

Bijzonderheden:

Zij bezat in 1798 een wagent met 1 paard te Nieuwkruisland (Fr). 196 Rinse Clases wed.

Sjeuke trouwde met Rinse Klazes Rispens. op 9 november 1760 in Buitenpost (Fr). Rinse werd geboren op 10 april 1728 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 18 april 1728 in Deinum (Fr), is overleden vr 1782 en werd begraven in Burum (Fr).


138. Eeuwe Ennes Wiersma, zoon van Enne Cornelis Wiersma en Grietje IJwes, werd gedoopt op 26 augustus 1736 in Burum (Fr) en is overleden op 11 augustus 1811 in Burum (Fr)197 op 74-jarige leeftijd. Eeuwe was ook bekend als Euwe Korneles?.

Notitie bij de doop: Zoon van Enne Cornelis en niet genoemde moeder

Notitie bij het overlijden: "... Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks [?] volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. Handtekeningen: E.E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema [Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit]. Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf".

NB Grietje Durks zal een schrijffout zijn.

Na het 'Kollumer Oproer' (der Oranjegezinden) werd hij op 4 januari 1797 op het Blokhuis te Leeuwarden gevangen gezet wegens ophitsing tegen de Franse bezetting.

4 februari 1797

"... (Aebele Aebeles de Oude van Collum).
Klaas Nauta, geregtsdienaar te Collum, oud 30 jaaren deponeert dat op zaturdag den 4 Febr. 1797 's avonds ongeveer tusschen 10 en 11 uur in 't Regthuis te Collum onder een menigte van menschen mede is geweest en aldaar ziende eenen Eeuwe Ennes, huisman onder Burum, oud ontvanger, tans gedetineerd op 't Blokhuis, welke hij aanspreekt met toereiking van zijne hand: "ontvanger hoe vaar Jou?" waarop gedagte Eeuwe Ennes antwoorde: "dij geef ik de hand niet, dou duivel hebt lang genoeg de baas speelde", dat na zulks eenen Jacob Gerrits, mede tans gedetineerd op 't Blokhuis, den deponent aanpakte en met een bloote houwer verscheidene slaagen tegen 't hoofd heeft gegeven, waarop een geroep van de menigte volgde: "Slaan hem maar dood", daarop voornoemende Jacob Gerrits zeide: "dat is hem veels te goed, wij zil dij wel beter krije", waarna eenen Pieter Banjers, tans mede gedetineerd op 't Blokhuis, den deponent allerdeerlijkst met een swaare stok op 't schouder sloeg, dat hij op de grond nederviel, waarop een Aebele Aebeles, tans nog voortvlugtig, hem deponent bij de borst vatte en wederom op de voeten haalde, zeggende: "nou suste in 't honnegat", dat ook met alle geweld heeft volbragt, dan aldaar ongeveer twee voet water in staande is deselve in de hondegats kelder geslooten en aldaar een buitendeur vindende, dewelke de vaart voorbij loopt, heeft den deponent dien ontgrendeld, en is in een sterke stroom door de vaart geswommen en also zijnen kerker ontvlugt, meer van de zaak niet wetende sloot de deponent zijne depositie en persisteerde na duidelijke voorlezinge - was get - Klaas Nauta".

7 maart 1797

"... COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum.
Geextraheerd uijt de depositie gepasserd bij Jan Poulus huijsman onder Ausbuurt.

No 1. Jan Poulus, huijsman onder Ausbuurt oud 36 jaaren, deponeert dat hij op Zaturdag den 4den Februarij 1797 's avonds ongeveer vier vijf uuren voor het Regthuijs te Collum op de Straat stonden eenige menschen zijnde den deponent niet kenlijk, dan alleen eenen Eeuwe Ennes, huijsman onder Burum, dog tans gedetineerd op het Blokhuijs welke destijds zeide "waar is die cannonier van Dockum die geschoten is; en waarom hebbe jemme hem niet doodgeslagen; die onder de genoodschappen zyn moete allegaar maar doodgeslagen worden; daar moet niet een in het leven blijven want dan kunnen zij geen meer quaad doen"; waar op gemelde Eeuwe Ennes weder vandaar de straat is langs gegaan, meer van de saak niet wetende, etc., actum den 7e Maart 1797. Aldus geinformeerd bij ons ondergeschreven Mederegter en Secretaris actum den 6e en 7e Maart 1797 (was get. J: Ellens en J:S: Braak)
COPIA depositie gepasseerd bij Hendrik Gerrits onder Buurum.

No 2. Hendrik Gerrits, arbeider in de leegte onder Buurum oud 56 jaaren, deponeert dat hij ten huijse van Pieter Roelofs is geweest te arbeiden, dat op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer tussen een en twee uur aldaar is gekoomen Eeuwe Ennes (hebbende een los snijder in de handen) terwijl den deponent en Pieter Roelofs bij de agterdeur stonden; dat Eeuwe Ennes destijds tegen den deponent en Pieter Roelofs zeide 'staan jemme hier nog; is 't nog geen tyd dat jemme ook na Kollum gaan; hoore jemme de noodklokken niet luijden'; dat Eeuwe Ennes dan deponent en Pieter Roelofs daar op meede na Collum heeft genoomen; dan nevens het huijs van Dieuwke Minnes Wede Else Jacobs komende; zeide deselve tegen den deponent Hendrik 'ik bleef tuijs als ik U: was; dat Eeuwe Ennes zulks hoorde daarop antwoorde het is nu geen tijd van tuijs blijven; voort voort maar'; dat zij lieden daar op hun weg hebben vervolgd na Collum; aldaar gegaan na het huijs van Sijbren Meinardij, en Eeuwe Ennes den deponent een soopje gegeven hebbende; en den deponent 's nagts gelegentheid krijgende om weder uijt Collum te komen zulks ook dadelijk heeft gedaan, en na zij huijs weder terug gekeerd; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797.

No 3. COPIA Antje Jans, huijsvrouw van Hendrik Sijmens wonende bij de kolk onder Burum oud 29 jaaren, deponeert dat zij op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer twee drie uur van zijn huijs heeft zien komen Eeuwe Ennes gaande het pad na Munnekezijl; hebbende een hoed op de stok; dat op Zondag morgen den 4e Februarij 1797 na dat de meenigte yolk van Collum 's deponentes huijs voorbij gepasseerd was na Munneke zijl; zij deponente zich heeft begeeven na het huijs van Rinse Hessels; en van daar weeder na Eeuwe Ennes om te zien of haar man ook daar was; dat Eeuwe Ennes destijds tegen de deponente zeide, dat zij na de leegte moeste gaan om aldaar tegens het volk te zeggen dat die niet ongerust moesten zijn; dat er geen Beer te Collum was dat het allegaar maar opraapsels van Jan Rap waaren ('t welk was Jan Eebes Broersma) dat zij de deponente daarop ook dadelijk op reis is gegaan, en in de leegte komende aan het huijs van Jan Jochems, aldaar het Boodschap haar door Eeuwe Ennes mede gegeven heeft overgebragt; dat destijds mede bij het huijs van Jan Jochems stonde de huijsvrouw van Fredrik Sweiser, havenchergier in de leegte onder Buurum voorschn; en twee dogters van Hendrik Gerrits, dat de deponente daarop haar reis heeft voortgeset na Pieterzijl; om aldaar ook het Boodschap haar door Eeuwe Ennes meede gegeven te Boodschappen; dat zij deponente digt aan Pieterzijl komende aldaar hun man en de knegt van Rinse Hessels ontmoetede; waar mede zij deponente dadelijk weder terug is gegaan na het huijs van Eeuwe Ennes, huijsman onder Buurum, dat zij lieden aldaar koomende Eeuwe Ennes tegen hun seide 'zijt gij daar dat is goed; maar vandaag zal er niet veel gebeuren, morgen vroeg om zeven uur moet gij alle klaar zijn'; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797".

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer (huisman) te Burum (Fr).

Hij woonde op Eijsinga State te Burum (Fr).

Voogdij: 10 juli 1770, Burum (Fr). 202 Eeuwe Ennes, huisman onder Burum, was curator over "Gryttie 19 jr. en Dieuke Dirks 17 jr., beiden nagelatene minderjarige kinderen van wijlen Dirk Jans, in leven huisman onder Burum en aldaar overleden bij Hiltie Willems in echte verwekt".

Hij was op 21 juni 1773 lidmaat te Burum (Fr). 203 "... Euwe Ennes en Dieuke Martens, echtelieden onder Boerum na de belijdenis aangenomen".

Hij was Kerkvoogd te Burum (Fr).

Geldzaken: 204 Op 25 augustus 1781 lenen Ywe Ennes en Diewerke Martens, wonende te Boerum, 1200 gulden aan Jan Sippes [Jan Sipkes Wattema] en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe [Sipke] Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans [weduwe van Jan Derks in de Westerhorn].
NB Jan Derks & Tietje Jans zijn de voorouders van de Feitsma's (Jan Jans Feitsma & Antje Eeuwes Wiersma).

Hij was rentenier te Burum (Fr).

Hij bezat in 1797 een wagentje met 2 paarden te Burum (Fr). 205

Eeuwe trouwde met Dieuwke Martens. op 28 december 1755 in Kollum (Fr). Dieuwke werd gedoopt op 9 maart 1738 in Burum (Fr) en is overleden op 8 oktober 1807 in Burum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Enne Eeuwes Wiersma (gedoopt op 12 december 1756 in Burum (Fr) - overleden als kind)

         ii.  Antje Eeuwes Wiersma (gedoopt op 21 maart 1759, geboren in Burum (Fr) - overleden op 10 augustus 1839 in Kollum (Fr)). Antje trouwde met Jan Jans Feitsma,206.,207 zoon van Jan Derks 208 en Teetje Jans,209,210,211,212,213,214,215 op 30 maart 1777 in Burum (Fr). Jan werd geboren op 7 maart 1755 in Lutjegast en is overleden op 7 augustus 1817 in Kollum (Fr) op 62-jarige leeftijd.

        iii.  Enne Eeuwes Wiersma (gedoopt op 3 augustus 1760 in Burum (Fr) - overleden als kind)

         iv.  Enne Eeuwes Wiersma (geboren op 10 september 1761 in Burum (Fr) - overleden op 14 april 1839 in Burum (Fr)). Enne trouwde met Rinskje Elzes Kiestra, dochter van Else Jans Kiestra 216,217,218 en Trijntje Nitterts, op 11 januari 1784 in Munnekezijl (Fr). Rinskje werd geboren in Munnekezijl (Fr), werd gedoopt op 25 augustus 1754 in Burum (Fr) en is overleden vr 1792. Enne trouwde vervolgens met Syke Jeltes Holwerda, dochter van Jelte Douwes en Bortzen Jans, op 20 mei 1792 in Munnekezijl (Fr). Syke werd geboren op 21 maart 1772 in Waaxens (Fr), werd gedoopt op 29 maart 1772 in Waaxens (Fr), is overleden op 7 september 1847 in Burum (Fr)219 op 75-jarige leeftijd en werd begraven in Burum (Fr).

          v.  Marten Eeuwes Wiersma (gedoopt op 4 december 1763 in Burum (Fr))

         vi.  Marten Eeuwes Wiersma (gedoopt op 30 augustus 1767 in Burum (Fr))

        vii.  Grietje Eeuwes Wiersma (gedoopt op 23 december 1768, geboren in Munnekezijl (Fr) - overleden op 12 september 1812 in Burum (Fr)). Grietje trouwde met Folkert Eltjes Dijkstra, zoon van Eltjen Folkerts Roorda en Wytske Sikkes, op 19 april 1789 in Munnekezijl (Fr). Folkert werd gedoopt op 15 maart 1763 in Munnekezijl (Fr) en is overleden vr 7 augustus 1796 in Burum (Fr). Folkert was ook bekend als Folkert Eltjes. Grietje trouwde vervolgens met Pieter Roelofs Huisman, zoon van Roelf Garmts en Claaske Gerrits, op 7 augustus 1796 in Niehove. Pieter werd geboren in 1759 in Niehove en is overleden op 26 maart 1812 in Burum (Fr)220 op 53-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pyter Roelofs.

       viii.  Minke Eeuwes Wiersma (geboren op 26 december 1772 in Burum (Fr))

69       ix.  Minke Eeuwes Wiersma (geboren op 13 december 1773 in Burum (Fr) - overleden op 21 december 1814 in Augsbuurt (Fr)). Minke trouwde met Wouter Jans Blau, zoon van Jan Gerkes Blau en Lysbet Gosses, op 13 april 1794 in Kollum (Fr). Wouter werd gedoopt op 30 november 1766 in Kollum (Fr) en is overleden op 11 november 1813 op 46-jarige leeftijd. Minke trouwde vervolgens met Willem Rinzes Rispens, zoon van Rinse Klazes Rispens en Sjeuke Gerryts Haijema, op 28 februari 1796 in Burum (Fr). Willem werd geboren op 5 januari 1765 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 20 januari 1765 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 2 april 1813 in Kollum (Fr)56 op 48-jarige leeftijd. Minke trouwde vervolgens met Louwe Romkes Wiersma, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes Wiersma, op 15 februari 1814 in Burum (Fr). Louwe werd geboren in Augsbuurt (Fr), werd gedoopt op 24 april 1768 in Burum (Fr) en is overleden op 17 maart 1829 in Augsbuurt (Fr)63 op 60-jarige leeftijd.

          x.  Marten Eeuwes Wiersma (geboren op 16 augustus 1775 in Burum (Fr) - overleden op 24 juni 1822 in Burum (Fr)). Marten trouwde met Hiltje Lubbers van der Laan.,221 dochter van Lubbert Uitjes 222,223 en Grietje Julles, op 7 augustus 1796 in Niehove. Hiltje werd geboren in Pieterzijl, werd gedoopt op 17 oktober 1773 in Visvliet en is overleden op 26 november 1842 in Kollumerland (Fr) op 69-jarige leeftijd.


139. Dieuwke Martens, dochter van Marten Jans en Antie Minnes, werd gedoopt op 9 maart 1738 in Burum (Fr) en is overleden op 8 oktober 1807 in Burum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Zij was op 21 juni 1773 lidmaat te Burum (Fr). 203 "... Euwe Ennes en Dieuke Martens, echtelieden onder Boerum na de belijdenis aangenomen".

Dieuwke trouwde met Eeuwe Ennes Wiersma. op 28 december 1755 in Kollum (Fr). Eeuwe werd gedoopt op 26 augustus 1736 in Burum (Fr) en is overleden op 11 augustus 1811 in Burum (Fr)197 op 74-jarige leeftijd. Eeuwe was ook bekend als Euwe Korneles?.

140. Willem Jans Kooij, zoon van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, werd gedoopt op 18 mei 1744 in Oostwold en is overleden op 17 juni 1828 in Visvliet160 op 84-jarige leeftijd.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 130 op pagina 25)

141. Menstje Boukes, dochter van Bauke IJwes 179,180 en Tjeetske Derks,181 werd gedoopt op 13 oktober 1754 in Visvliet en is overleden op 6 december 1818 in Visvliet167 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.168
(Dubbele vermelding. Zie persoon 131 op pagina 25)

142. Doeke Idzerts de Boer, zoon van Idzert Fokkes en Trijntje Tjibbes,67 werd geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) en is overleden op 20 mei 1828 in Burum (Fr).224

Notitie bij het overlijden: "... Doeke Idzers de Boer, oud 67 jaren, landbouwer te Burum, geboren onder Kollum, weduwnaar van Tjitske Edsges Teenstra, en zoon van zijn wijlen ouders Idze Fokkes en Trijntje Tjebbes. Overleden op 20 mei 1828 des voormiddags ten 10 uren, in de huizinge numero 166 te Burum. Aangevers: Elze Pieters Sikkema, 47 jaren, landbouwer te Burum, en Ieke Jans Sikkema, 46 jaren, landbouwer aldaar, geburen van de overledene".

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Burum (Fr). En ook op het 'Vrouwenklooster' even ten westen van Visvliet.

Hij bezat in 1797 een wagentje met 2 paarden te Burum (Fr). 205

Doeke trouwde met Tjitske Aedsges Teenstra. op 17 september 1786 in Oudwoude (Fr). Tjitske werd geboren op 2 januari 1751 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 11 augustus 1799 in Oudwoude (Fr)225 en is overleden op 20 juni 1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)226 op 68-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

71        i.  Trijntje Doekes de Boer (geboren op 5 september 1787 in Burum (Fr) - overleden op 19 september 1825 in Burum (Fr)). Trijntje trouwde met Jan Willems Kooij, zoon van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, op 1 januari 1806 in Burum (Fr). Jan werd geboren op 4 mei 1780 in Visvliet en is overleden op 27 december 1831 in Burum (Fr) op 51-jarige leeftijd.

         ii.  Jetske Doekes de Boer (geboren op 12 april 1790 in Burum (Fr) - overleden op 3 november 1863 in Kollumerland (Fr)). Jetske trouwde met Andries Binderts Riddersma, zoon van Bindert Andries Riddersma 227 en Hiltje Tjallings Riddersma, op 29 april 1810 in Burum (Fr). Andries werd geboren in 1786 en is overleden op 24 juni 1864 in Kollumerland (Fr) op 78-jarige leeftijd.

        iii.  Sytske Doekes de Boer (geboren op 26 mei 1793 in Burum (Fr)). Sytske trouwde met Jan Bartelds Boersma, zoon van Barteld Sakes en Pietje Laurens Boersma, op 8 juni 1822 in Burum (Fr). Jan werd geboren in 1791-1792 in Lutjegast.

         iv.  Idsert Doekes de Boer (geboren op 22 augustus 1796 in Burum (Fr))


143. Tjitske Aedsges Teenstra, dochter van Aedsge Derks Teenstra en Barber Martens, werd geboren op 2 januari 1751 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 11 augustus 1799 in Oudwoude (Fr)225 en is overleden op 20 juni 1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)226 op 68-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: "... Tjitske Aedsges Teenstra liet zich pas op 48 jarige leeftijd dopen. De familie Teenstra was doopsgezind".

Notitie bij het overlijden: "... Tjitske Eedsges Teenstra, oud 68 jaren, boerin wonende onder Burum, gehuwd aan Doeke Idserts de Boer, landbouwer onder Burum en dochter van Eedsge Dirks en van Barber Martens, beiden overleden. Overleden op 20 juni 1819 des nagts omtrent ten halfeen uren, onder Burum, in het huis No.166. Aangevers: Elze Pieters Sikkema, oud 38 jaren, landbouwer en Gerrit Hendriks Moltmaker, oud 28 jaren, koopman, beiden wonende onder Burum".

Haar neven Douwe en Aedsge Martens Teenstra kregen in De zomer van 1823 bezoek van de wandelende schrijver Jacob van Lennep (1802-1868).

Bijzonderheden:

Zij woonde op Het Klooster te Visvliet. Een boerderij, staande op een wier, ten zuiden van de Friesestraatweg, ten westen van Visvliet.

Tjitske trouwde met Lubbert Tjeerds van Dellen, zoon van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus, op 24 december 1769 in Oudwoude (Fr). Lubbert werd geboren op 10 juli 1740 in Hallum (Fr) en is overleden in 1783 in Oudwoude (Fr) op 43-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Woonplaats "De Dellen".

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op De Dellen te Oudwoude (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Barber Lubberts van Dellen (geboren op 16 augustus 1774 in Oudwoude (Fr) - overleden op 20 oktober 1830 in Emden, Duitsland). Barber trouwde met Ype Jelles Janssen.,228 zoon van Jelle Rykeles en Martje Jans, op 13 mei 1792 in Burum (Fr). Ype werd geboren op 8 maart 1770 in Burum (Fr), werd gedoopt op 16 maart 1770 in Burum (Fr) en is overleden op 4 juli 1845 in Emden, Duitsland op 75-jarige leeftijd.

         ii.  Tjeerd Lubberts van Dellen (geboren in september 1776 in Oudwoude (Fr) - overleden op 13 januari 1853 in Westerhorn, Grijpskerk). Tjeerd trouwde met Dirtzen Hendriks Siccama, dochter van Hendrik Jans Siccama 229 en Aedske Aedsges Postuma Teenstra, op 8 mei 1803 in Oudwoude (Fr). Dirtzen werd geboren op 11 januari 1783 in Oudkerk (Fr), werd gedoopt op 23 februari 1783 in Oudkerk (Fr) en is overleden op 8 september 1834 in Wijfferdinkstede, Grijpskerk op 51-jarige leeftijd. Dirtzen was ook bekend als Dirktje Siccama.

        iii.  Aedsge Lubberts van Dellen (geboren in 1779 in Oudwoude (Fr) - overleden op 21 oktober 1836 in Burum (Fr)). Aedsge trouwde met Sieuwke Klazes Rispens, dochter van Klaas Rinses Rispens en Akke Hendriks, op 28 april 1805 in Burum (Fr). Sieuwke werd geboren op 6 januari 1786 in Burum (Fr), werd gedoopt op 5 februari 1786 in Burum (Fr) en is overleden op 22 januari 1848 in Burum (Fr) op 62-jarige leeftijd. Zij kregen geen kinderen.

         iv.  Rogchus Lubberts van Dellen (geboren in 1782 in Oudwoude (Fr) - overleden op 8 september 1858 in Burum (Fr)). Rogchus trouwde met Maaike Jans Zijlstra, dochter van Jan Repkes en Aukjen Barnjes,230 op 12 mei 1805 in Burum (Fr). Maaike werd geboren op 3 juni 1785 in Munnekezijl (Fr), werd gedoopt op 26 juni 1785 en is overleden op 16 februari 1860 in Burum (Fr) op 74-jarige leeftijd.

Tjitske trouwde vervolgens met Doeke Idzerts de Boer. op 17 september 1786 in Oudwoude (Fr). Doeke werd geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) en is overleden op 20 mei 1828 in Burum (Fr).224

144. Berend Pieters Prins, zoon van Peter Sigers en Greetje Berens, werd gedoopt op 13 januari 1743 in Sauwerd en is overleden op 11 januari 1813 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: In huis nr. 32 te Sauwerd. Aangifte werd gedaan door Jan Jans Arwert en Derk Jans de Groot, geen familie.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Sauwerd.

Land: 1796. 231 Akte van verkoop en overdracht "vanwege mevrouw Van Oldeneel aan de diakonie van Wetsinge voor 561 carolus gulden en 11 stuivers van de eigendom van ca 6 jukken land, gelegen te Baflo, onder vaste beklemming in gebruik bij Berent Pieters en diens vrouw voor een jaarlijkse huur van 18 carolus gulden, verleden voor de richter van Zuidwolde, dr. Rudolf Hindrik Koning".

Berend trouwde met Geeske Heines. op 13 november 1774 in Wetsinge. Geeske werd gedoopt op 17 januari 1751 in Warffum en is overleden op 3 april 1820 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd. Geeske was ook bekend als Geessien Hein, Geziena Heines, en Geeske Heins.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 30 oktober 1774 te Warffum. Dit was de 3e proclamatie.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Pieter Berends (gedoopt op 2 september 1775 in Sauwerd)

72       ii.  Pieter Berends Lijnema (gedoopt op 19 januari 1777, geboren in Sauwerd - overleden op 22 maart 1846 in Obergum). Pieter trouwde met Grietje Gerrits Valk, dochter van Gerrit Pieters en Sieuwke Willems, op 7 maart 1802 in Ranum. Grietje werd geboren op 14 februari 1777, werd gedoopt op 31 maart 1777 in Tinallinge en is overleden op 21 september 1841 in Obergum op 64-jarige leeftijd.

        iii.  Heine Berends Prins (gedoopt op 1 mei 1779 in Sauwerd - overleden op 22 december 1824 in Sauwerd). Heine trouwde met Geeske Hindriks Kamminga, dochter van Hendrik Derks en Teida Wessels. Geeske werd gedoopt op 5 juli 1789 in Winsum en is overleden op 13 maart 1857 in Warffum op 67-jarige leeftijd.

         iv.  Martjen Berends (gedoopt op 15 september 1782 in Sauwerd)

          v.  Grietje Berends (gedoopt op 5 juli 1789 in Sauwerd). Grietje trouwde met Herman Mohlman, zoon van Hindrik Mohlman en Catharina Meis, op 2 mei 1813 in Groningen. Herman werd geboren in 1787-1788 in Berlebek, Duitsland.


145. Geeske Heines, dochter van Heine Klasen en Martijn Lammers, werd gedoopt op 17 januari 1751 in Warffum en is overleden op 3 april 1820 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd. Geeske was ook bekend als Geessien Hein, Geziena Heines, en Geeske Heins.

Notitie bij de doop: Haar ouders worden bij het dopen Hennes Klasen & Jantijn Lammers genoemd.

Notitie bij het overlijden: Zij stierf in huis nr. 32 te Sauwerd. Aangifte werd gedaan door Kornelis Sierts Danhof en Harm Sijbrands Hoeksema, geen familie.
Volgens de overlijdensakte was zij 72 jaar en geboren te Zuidhorn...

Bijzonderheden:

Zij was dagloonster te Sauwerd.

Geeske trouwde met Berend Pieters Prins. op 13 november 1774 in Wetsinge. Berend werd gedoopt op 13 januari 1743 in Sauwerd en is overleden op 11 januari 1813 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.

146. Gerrit Pieters, zoon van Pieter Gerrits en Trijntie Geerts, werd geboren op 30 november 1738 in Bellingeweer, werd gedoopt op 7 december 1738 in Bellingeweer en is overleden na 1791. Gerrit was ook bekend als Gerrit Berends Valk.

Notitie bij het onderzoek: Het boek over de familie Valk/Valkema levert geen aansluiting. Mogelijk omdat er vergeefs gezocht werd naar Gerrit "Berends" en Sieuwke "Berends", zoals de ouders van Grietje Gerrits Valk genoemd werden in Grietjes overlijdensakte van 1841. Dat ze allebei "Berends" zouden heten is een opmerkelijk toeval en waarschijnlijk een fout van de schrijver. De naam Berends komt in dit familieverband alleen voor in het patroniem van hun schoonzoon Pieter Berends Lijnema, die aangifte doet van het overlijden van zijn vrouw Grietje.

Op zoek naar de voornamen Gerrit & Sieuwke vond ik in Tinallinge een Grietje van de juiste leeftijd als dochter van Gerrit Pieters & Siweke Willems. Zij waren eerst landbouwers onder Bellingeweer op de boerderij Valkum en in 1771 vestigden zij zich in Tinallinge.

Na de dood van Sieuwke in 1782 hertrouwt Gerrit Pieters met Anna Freriks en verruilt hij Tinallinge weer voor "Falcum".

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op Valkum te Winsum.

Hij gebruikte op 24 maart 1768 landerijen te Wetsinge. Gerrijt Pieters en zijn Huisvrouw Sijwke Willems woonagtig op Valkum verkopen de beklemming van 9 1/2 grasen Wetzinger Kerke Landt voor 92 gulden aan Thomas Jacobs en zijn Huisvrouw Aafke Cornellis woonagtig te Wetzingh.
Op 25 mei 1769 kopen zij van Roelf Jacobs & Jantje Jans te Wetzinge de beklemming van 5 grasen Kerke Landt voor 270 gulden.

Hij was op 18 juni 1768 lidmaat te Tinallinge. "... Gerrit Pieters en sijn Huisvrouwe Siefke Willems".

In 1771 wordt vermeld: "... Wanneer op 't nieuw ook sijn toegekomen die na voorgaande Onderwijs op Belijdenisse waren angenomen vijf volgende Personen (...)
Gerrit Pieters met sijn huisvrouwe Siefke Willems".

Tensotte in 1777: "... Zijn in dese gemeente de navolgende Ledematen bevonden en angenomen: Gerrijt Pieters (vertrokken na Winsum met attestatie 1791) en Siefke Willems deszelfs vrouw (overleden 1782)".

Hij was op 8 juli 1791 lidmaat met getuigenis van Tinallinge te Winsum.

Op 19 december 1811 was hij arbeider.

Gerrit trouwde met Sieuwke Willems. vr 1767. Sieuwke werd geboren circa 1740 en is overleden in 1782 in Tinallinge ongeveer 42 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Sieuwke Berends, Siefke Willems, en Sijwke Willems.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trienje Gerrits (gedoopt op 11 januari 1767 in Bellingeweer)

         ii.  Jantje Gerrits Valk (gedoopt op 25 december 1768 in Bellingeweer - overleden op 10 juni 1814 in Groningen). Jantje trouwde met Albert Mulder. Albert is overleden na 1814.

        iii.  Pieter Gerrits (gedoopt op 31 januari 1770 in Bellingeweer)

         iv.  Anje Gerrits (gedoopt op 31 maart 1771 in Bellingeweer)

          v.  Antje Gerrits Valk (geboren op 17 januari 1773 in Tinallinge - overleden op 25 augustus 1827 in Groningen). Antje trouwde met Teunis Luurts Saaxema, zoon van Luurt Teunis en Renske Pieters, op 7 december 1805 in Groningen. Teunis werd geboren in 1764-1765 in Borkum, Duitsland en is overleden op 3 augustus 1822 in Groningen op 58-jarige leeftijd.

73       vi.  Grietje Gerrits Valk (geboren op 14 februari 1777, gedoopt Tinallinge - overleden op 21 september 1841 in Obergum). Grietje trouwde met Pieter Berends Lijnema, zoon van Berend Pieters Prins en Geeske Heines, op 7 maart 1802 in Ranum. Pieter werd geboren in Sauwerd, werd gedoopt op 19 januari 1777 in Sauwerd en is overleden op 22 maart 1846 in Obergum op 69-jarige leeftijd.

        vii.  Pieter Gerrits Valk (geboren op 12 januari 1782, gedoopt Tinallinge - overleden op 6 februari 1854 in Uithuizen). Pieter trouwde met Johanna Bakker, dochter van Jan Bakker en Geertje Esders, op 28 oktober 1809 in Groningen. Johanna werd geboren in 1789-1790 in Groningen en is overleden op 13 april 1864 in Groningen op 75-jarige leeftijd.

Gerrit trouwde vervolgens met Anna Freriks, dochter van Frerik Hindriks en Bareltjen Derks, op 19 december 1784 in Bellingeweer en Ranum. Anna werd gedoopt op 12 november 1747 in Noordwolde.

Notitie bij het huwelijk: 19-12-1784 Bellingeweer en Ranum
Gerrit Pieters, van Bellingeweer, weduwnaar
Anna Freriks, van Noordwolde, jongedochter

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract. Getuigen voor de bruidegom: Geert Pieters, volle broer en Aaltje Pieters, aangetrouwde zuster; Cornellis Mennes, aangetrouwde broer en Welmoet Pieters, volle zuster.
Voor de bruid: Hendrik Freriks, volle broer en Aaltje Pieters, aangetrouwde zuster; Derk Freriks, volle broer.

Bijzonderheden:

Zij was op 15 april 1791 met attestatie van Bellingeweer overgekomen te Winsum. "... Anna Freriks vrouw van Gerrit Pieters".

Op 4 april 1773 was zij dienstmeid van den schoolmeester te Noordwolde. Zij deed hier belijdenis op deze datum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bareltje Gerrits Valk (geboren op 23 december 1786, gedoopt Bellingeweer - overleden op 2 juli 1819 in Winsum). Bareltje trouwde met Jan Pieters Huizinga, zoon van Pieter Rienks Huizinga en Jantie Floris, op 19 december 1811 in Ezinge. Jan werd geboren op 7 december 1778 in Garnwerd, werd gedoopt op 20 december 1778 in Garnwerd en is overleden op 12 augustus 1822 in Garnwerd op 43-jarige leeftijd.

         ii.  Freerk Gerrits (gedoopt op 10 augustus 1788 in Sauwerd)


147. Sieuwke Willems, dochter van Willem Jans 233 en Jantien Bruins, werd geboren circa 1740 en is overleden in 1782 in Tinallinge ongeveer 42 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Sieuwke Berends, Siefke Willems, en Sijwke Willems.

Notitie bij de geboorte: De geboortedatum wordt geschat (ongeveer even oud als haar man Gerrit Pieters).

Notitie bij het overlijden: Het jaar van overlijden wordt vermeld in de ledematenlijst van Tinallinge.

Notitie bij het onderzoek: Sieuwke (Siewke, Siefke, Siweke, Sijwke) was afkomstig van Tinallinge. Haar ouders waren doopsgezind, vandaar dat een doop niet te vinden is.

Bijzonderheden:

Zij was doopsgezind.

Boedelscheiding: 2 mei 1774, Baflo. 234 Zij was mede-erfgenaam van haar half-tante Anje Bruins:

"... Gecompareerd bij Henricus Cleveringa, Rigter van Baflo zijn Cornelis Alberts te Baflo gewesen eheman van wijlen Anje Bruins als boedelhouder en afkoper ter eenre; en Freerk Bruins, Cornellis Bruins, Harm Harkes, Jan Hindrix Huisinga, Bruin Hindrix, Lammert Hindrix, Gepke Hindrix, Aafke Willems geadsisteert door haar eheman Jacob Hindrix, Sijwke Willems geadsistreert door haar eheman Gerrit Pieters, beneffens Tamme Geerts in qlte als grootvader en de legitieme tutele hebbende aangenomen over de kinderen van wijlen Grietje Willems bij wijlen Jan Tammes in echte verwekt, alle gesamentlijke en universele erfgenamen van opgemelte Anje Bruins, sijnde des eerste comparanten overleeden vrouw en de twee(de) comparanten overleden halfzuster en halve moeij".
Cornelis Alberts behoudt het huis en het land en hij koopt de anderen af met "3000 gulden en de lijfstoebehoren en het goud en silver van Anje Bruins".

Sieuwke trouwde met Gerrit Pieters. vr 1767. Gerrit werd geboren op 30 november 1738 in Bellingeweer, werd gedoopt op 7 december 1738 in Bellingeweer en is overleden na 1791. Gerrit was ook bekend als Gerrit Berends Valk.

148. Jacob Pieters, zoon van Peter Hendriks en Anje Peters, werd gedoopt op 3 augustus 1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.

Notitie bij het onderzoek: Jacob Pieters, niet te verwarren (zoals door Luinstra) met een zoon van Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Garnwerd.

Jacob trouwde met Jeentje Sijmens. op 24 juli 1768 in Garnwerd. Jeentje werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.

Notitie bij het huwelijk: Zij zijn in twee opzichten mijn Oudovergrootouders. De ene zoon Sijmen Jacobs de Roo is een Oudvader van mijn moeder en de andere zoon Pieter Jacobs de Roo is een Oudvader van mijn vader (kwartierverlies).

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 14 augustus 1768 te Den Ham. Uitgekondigt het huwelijk tusschen Japik Peters van Den Ham en Jentjen Sijmens van Garnwert, waarvan attestatie gepasseert naar Garnwert.

Kinderen uit dit huwelijk:

118       i.  Sijmen Jacobs de Roo (geboren op 23 december 1770 in Garnwerd - overleden op 6 februari 1844 in Garnwerd). Sijmen trouwde met Martjen Jacobs Bus, dochter van Jacob Sijmens en Itjen Pieters,131 op 8 maart 1800 in Niekerk en Vliedorp. Martjen werd geboren op 2 januari 1773 in Leermens, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens en is overleden op 12 december 1831 in Garnwerd op 58-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Matje Jakobs.

74       ii.  Pieter Jacobs de Roo (geboren op 20 mei 1774 in Garnwerd - overleden op 7 oktober 1831 in Garnwerd). Pieter trouwde met Ida Klasens, dochter van Klaas Cornellis en Martjen Hindriks, vr 1797. Ida werd geboren op 8 maart 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 18 maart 1770 in Garnwerd en is overleden op 13 augustus 1820 in Garnwerd op 50-jarige leeftijd. Pieter trouwde vervolgens met Jantje Geerts Meijer, dochter van Geert Harmens Meijer en Eltje Roelfs Bosch, op 10 januari 1822 in Ezinge. Jantje werd geboren op 9 april 1786 in Feerwerd, werd gedoopt op 16 april 1786 in Feerwerd en is overleden op 26 maart 1848 in Garnwerd op 61-jarige leeftijd.


149. Jeentje Sijmens, dochter van Sijmen, werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.

Notitie bij het onderzoek: Van Jeentje is geen doop in Garnwerd te vinden. Mogelijk was ze van doopsgezinde huize. Mogelijk is ze toch een dochter van een zekere Sijmen Jans van Garnwerd, die in Eenrum opduikt. Hier is een hiaat in de dopen van 1748-1760, terwijl haar geboorte juist ca. 1748 geschat kan worden.
In Eenrum worden in 1763 een Jan Sijmens van Garnwert genoemd en in 1787 een Sijmen Jans van Garnwert in 2 voogdijzaken als sibbevoogd voor de 2 pupillen van Sijmen Pieters van Eenrum & Anje Jans van Garnwerd, aldaar.

Bijzonderheden:

Zij was dagloonster te Garnwerd.

Jeentje trouwde met Jacob Pieters. op 24 juli 1768 in Garnwerd. Jacob werd gedoopt op 3 augustus 1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.

150. Klaas Cornellis, zoon van Cornelis IJpes en Wijtske Klaassen, werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 13 januari 1737 in Ezinge en is overleden op 24 augustus 1809 in Garnwerd op 72-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Garnwerd.

Klaas trouwde met Martjen Hindriks. op 9 augustus 1761 in Garnwerd. Martjen werd geboren in Oostum, werd gedoopt op 9 september 1740 in Garnwerd en is overleden vr 24 augustus 1809 in Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wietske Klasens (gedoopt op 25 oktober 1761 in Garnwerd)

         ii.  Martje Klasens (gedoopt op 13 januari 1765 in Garnwerd - overleden op 20 december 1825 in Den Ham). Martje trouwde met Jan Hindriks. op 17 mei 1792 in Zuidhorn. Jan werd geboren in Zuidhorn en is overleden vr 1829. Martje trouwde vervolgens met Klaas Ites Zuidema, zoon van IJte Clasen 238,239 en Ebeltje Ekkes,240 op 5 augustus 1820 in Aduard. Klaas werd geboren in augustus 1762 in Faan241 en is overleden op 21 januari 1825 in Den Ham op 62-jarige leeftijd.

        iii.  Cornellis Klasens (gedoopt op 27 september 1767 in Garnwerd - overleden vr 7 januari 1800). Cornellis trouwde met Tietje Riemts, dochter van Reemt Jans 242 en Trijntje Gerkes, circa 1791. Tietje werd geboren in Niehove en werd gedoopt op 6 mei 1753 in Niehove.

75       iv.  Ida Klasens (geboren op 8 maart 1770 in Garnwerd - overleden op 13 augustus 1820 in Garnwerd). Ida trouwde met Pieter Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, vr 1797. Pieter werd geboren op 20 mei 1774 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 mei 1774 in Garnwerd en is overleden op 7 oktober 1831 in Garnwerd op 57-jarige leeftijd.

          v.  Hinderkjen Klasens (gedoopt op 14 maart 1773 in Garnwerd)

         vi.  Hindrik Klasens (gedoopt op 23 mei 1774 in Garnwerd)

        vii.  Jan Klasens (geboren op 7 april 1777 in Garnwerd)


151. Martjen Hindriks, dochter van Hindrick Hindriks en Martien Jans,243 werd geboren in Oostum, werd gedoopt op 9 september 1740 in Garnwerd en is overleden vr 24 augustus 1809 in Garnwerd.

Bijzonderheden:

Zij was dagloonster te Garnwerd.

Martjen trouwde met Klaas Cornellis. op 9 augustus 1761 in Garnwerd. Klaas werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 13 januari 1737 in Ezinge en is overleden op 24 augustus 1809 in Garnwerd op 72-jarige leeftijd.

152. Jibbe Jans, zoon van Jan Jibbes en Jantien Wilms, werd gedoopt op 29 maart 1723 in Adorp en is overleden in Zuidwolde.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Zuidwolde.

Afkoop: 8 april 1758, Zuidwolde. Er wordt een Afkoopbrief opgesteld waarbij verschenen Derk Sjabbes, als voormont; Willem Jans, als sibbe en Caspar Beerends, als vreemde voogd over de minderjarige dochter van Jippe Jans bij Grietje Stevens [Hebels?] [of Sjabbes?]. Het gaat hierbij om "Rekeningen en verantwoordingen door voogden, met inventarissen van boedels en akten waarbij de rechten van pupillen op de nalatenschap van hun ouders worden afgekocht."

Jibbe trouwde met Geertje Hebels (?). op 26 april 1750 in Zuidwolde. Geertje werd geboren circa 1725 in Bedum. Geertje was ook bekend als Geertje Simons, Geertje Stevens, en Geertje Stierings.

Notitie bij het onderzoek: Haar achternaam wordt steeds anders geschreven: Stevens, Simons...; een aanknopingspunt in Bedum zouden kunnen zijn:
Doop 15-1-1719 O (geen naam) - Ouders: Steven Jansen & Margijn Andries
moeder geboren in Zuidwolde en vader in Vlagtwedde...

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Jibbes (gedoopt op 31 januari 1751 in Zuidwolde). Jantje trouwde met Jacob Eijnjes. Jantje trouwde vervolgens met Sijwert Willems.

         ii.  Mertje Jibbes (gedoopt op 3 februari 1754 in Zuidwolde)

Jibbe trouwde vervolgens met Antje Jans. op 8 april 1758 in Zuidwolde. Antje werd gedoopt op 17 februari 1737 in Sauwerd en is overleden in Zuidwolde. Antje was ook bekend als Aentje Jans.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 8 april 1758 te Zuidwolde. 244 Getuigen "... An bruidegomszijde: Willem Jans, als broer en sibbevoogd over des bruidegoms voorkind en deszelfs huisvrouw Geertje Pieters, als aangetrouwde zuster; Derk Willems, als zwager; Aarentijn Jans, als zuster; Grietje Jans, weduwe van Floris Floris, als volle zuster; Derk Sjabbes, als voormont; Caspar Berents, als vreemde voogd over des bruidegoms voorkind; Willem Jans, als voormond over de kinderen van Claas Roelefs en Aaltje Jans, in leven zwager en zuster; Hemme Mennes en Rebekke Andries, als aangetrouwde oom en halve moeij over des bruidegoms overleden vrouw.
An bruidszijde: Jan Jacobs, aangetrouwde oom, caverende voor zijn huisvrouw Grietje Sijmons, als volle moeij; Pauwel Jans, als volle oom".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Amke Jibbes van der Laan (gedoopt op 1 januari 1758 in Zuidwolde - overleden op 20 juni 1837 in Sauwerd). Amke trouwde met Hindrik Derks Kamp. op 1 januari 1791 in Wetsinge en Sauwerd. Hindrik werd geboren in 1747-1748 in Noordwolde en is overleden op 10 juni 1822 in Sauwerd op 75-jarige leeftijd. Hindrik was ook bekend als Hindrik Jans Kamp.

         ii.  Aaltje Jibbes (gedoopt op 3 september 1759 in Zuidwolde - overleden op 25 januari 1841 in Engelbert). Aaltje trouwde met Jannes Reubes van Bruggen, zoon van Reube Jans en Trijntje Harms, vr 1791 in Noorddijk. Jannes werd gedoopt op 28 maart 1765 in Harkstede en is overleden op 12 januari 1823 in Engelbert op 57-jarige leeftijd. Jannes was ook bekend als Jannes Reubes, Jan Reupes, Jannes Roepes, en Jans van Bruggen.

        iii.  Aerendtjen Jibbes (gedoopt op 19 oktober 1760 in Zuidwolde - overleden op 21 januari 1821 in Bedum). Aerendtjen trouwde met Olgert Bartelts, zoon van Bartelt en NN, op 4 april 1802 in Bedum. Olgert werd geboren in Bedum.

         iv.  Antje Jibbes (gedoopt op 10 oktober 1761 in Zuidwolde)

          v.  Anje Jibbes (gedoopt op 10 oktober 1762 in Zuidwolde - overleden op 4 maart 1845 in Zuidwolde). Anje trouwde met Jan M.

         vi.  Jan Jibbes van der Laan (gedoopt op 29 april 1764 in Zuidwolde - overleden op 15 mei 1837 in Sauwerd). Jan trouwde met Janna Berends, dochter van Berend Jans Mulder en Trijntje Roelefs. Janna werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 9 juli 1774 in Zuidwolde en is overleden op 7 maart 1819 in Sauwerd245 op 44-jarige leeftijd. Janna was ook bekend als Janna Jans.

76      vii.  Derk Jibbes van der Laan (gedoopt op 2 maart 1766, geboren in Zuidwolde - overleden op 24 juni 1831 in Wetsinge en Sauwerd). Derk trouwde met Harmke Jans, dochter van Jan Lienders en Aaltje Berents. Harmke werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12 augustus 1770 in Warfhuizen en is overleden op 20 oktober 1842 in Wetsinge en Sauwerd op 72-jarige leeftijd.

       viii.  Geertje Jibbes (gedoopt op 1 mei 1768 in Zuidwolde)

         ix.  Klaes Jibbes (gedoopt op 24 september 1769 in Zuidwolde - overleden op 18 november 1848 in Onderdendam). Klaes trouwde met Grietje Pieters, dochter van Pieter Jans Teerling en Dietje Cornelius. Grietje werd geboren in 1769-1770 in Warffum en is overleden op 29 november 1840 in Onderdendam op 71-jarige leeftijd.

          x.  Geertje Jibbes (gedoopt op 27 oktober 1770 in Zuidwolde). Geertje trouwde met Pieter Klasens Luurtsema, zoon van Klaas Luurts en Anje Pieters. Pieter werd geboren op 20 november 1766 in Zuidwolde, werd gedoopt op 22 november 1766 in Zuidwolde en is overleden op 19 november 1826 in Winsum op 59-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Klaassens Luursema.

         xi.  Grietje Jibbes van der Laan (gedoopt op 20 februari 1774 in Zuidwolde - overleden op 21 januari 1827 in Sauwerd). Grietje trouwde met Pieter Aalfs van Dijk, zoon van Aalf Klaassen en Bouwke Pieters. Pieter werd geboren in 1759-1760 in Noordwolde en is overleden op 6 juli 1836 in Wetsinge op 77-jarige leeftijd.

        xii.  Martie Jibbes (gedoopt op 8 juni 1777 in Zuidwolde). Martie trouwde met Date Hendriks Meijer. Date werd geboren in Zuidwolde.

       xiii.  Willemtje Jibbes (gedoopt op 20 mei 1781 in Zuidwolde). Willemtje trouwde met Jan Jacobs. Jan werd geboren in Wirdum.


153. Antje Jans, dochter van Jan Simen Simens en Amke Jans, werd gedoopt op 17 februari 1737 in Sauwerd en is overleden in Zuidwolde. Antje was ook bekend als Aentje Jans.

Notitie bij het onderzoek: In Sauwerd vond ik een Antje, gedoopt door Jan Simens & Amke Jans op 17-2-1737... Maar, zoveel kinderen en dan geen Simen benoemen, dat maakt het bewijs wat mager.
Simen is echter wel een naam die vaker voorkomt bij Antje, nl. bij haar huwelijkscontract als getuige: tante Grietje Sijmons (getrouwd met Jan Jacobs). Grietje Sijmons zou dan een zus van Antjes vader kunnen zijn.

In Sauwerd werd op 14-4-1748 een Amke gedoopt als dochter van Jan Lauwes & Trijntje Simens; het lijkt wel familie, een nichtje?...
In Wetsinge werd op 10-2-1709 een Amke gedoopt als dochter van Jan Pauwels & Martien Claesen; Zij hebben ook een zoon Pauwel Jans. Onze Antje heeft volgens haar huwelijkscontract nog een volle oom Pauwel Jans.

Hypothese:
"Oom" Pauwel Jans is een broer van Amke Jans (van Wetsinge), de moeder van onze Antje Jans. Haar vader is dan Jan Simens (van Baflo), mogelijk de broer van tante Grietje Sijmons en eventueel ook van Trijntje Simens... Alleen, die laatste laten zich niet vinden in Baflo of omgeving, hetgeen de hypothese weer op losse schroeven zet...

Bijzonderheden:

Zij was dagloonster te Zuidwolde.

Antje trouwde met Jibbe Jans. op 8 april 1758 in Zuidwolde. Jibbe werd gedoopt op 29 maart 1723 in Adorp en is overleden in Zuidwolde.


154. Jan Lienders, zoon van Leendert Jans en Hijke Jans, werd gedoopt op 3 april 1741 in Westerdijkshorn en is overleden op 12 januari 1803 in Sauwerd op 61-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Leenders en Jan Leinders.

Notitie bij het overlijden: De bron van deze datum is zoek, het lijkt onzeker of dit wel klopt.

Hij werd regelmatig genoemd als getuige bij huwelijkscontracten en de afhandeling van notariele stukken over voogdij en verkopingen.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Wetsinge en Sauwerd.

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van Jan Berents & Aaltje Berents op 4 februari 1774 te Wetsinge.
"...Recht van Representatie: de kinderen van Jan Lienders en zijn vrouw Aaltjen Berents, alsmeede van Coop Geerts en vrouw Willemtje Jans.

Getuigen voor de bruidegom: Berent Jans als zoon en deszelfs vrouw Trijntje Roelefs; Willemtje Jans als dochter & eheman Coop Geerts; Geert Cornelis en Claas Jans als voorstanders over bg's kinderen bij wijlen deszelfs eerste vrouw Engeltje Jans in echte verwekt; Claas Jans [de Jonge], Jan Lienders en Geert Geerts Sijl als voorstanders over bg's kinderen bij wijlen deszelfs tweede vrouw Geertruid Jans in echte verwekt; Luikjen Jans als moeije & eheman Cornellis Arijs.
Voor de bruid: Claaske Luigjes als moeder; Freerikje Luigjes als moeije & eheman Claas Olchers."

Hij was op 26 juni 1775 sibbevoogd te Wetsinge. Bij een boedelscheding n.a.v. overlijden van Anje Luitjens was Jan Lienders sibbevoogd over de minderjarige kinderen van Jan Beerents bij wijlen Geertruit Jans in echte verwekt.
Dat zou volgens de gebruiken betekenen dat Jan Lienders als sibbe verwant zou moeten zijn met de zus van Jan Beerents, Aaltje Berents... was dat niet zijn eigen vrouw?

Zelfde soort akte op 4-2-1774.

Jan Lienders werd op 19 mei 1784, Wetsinge-Sauwerd, nog steeds genoemd als voogd in een koopbrief betreffende een huis en een weverie te Sauwerd tussen verkopers Gepke Geerts, weduwe van Hindrik Harms en de kopers Evert Willems & Antje Harms. Er werd namelijk 6 gulden huur betaald aan deze voogden.
Daarbij werd door Gepke Geerts in een tweede akte aan deze voogden ook een heemstede verkocht waarop de behuising van Evert Willems & Antje Harms staat.

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van Fokko Berents Swaagman & Janna Jans op 23 december 1778. Jan Lienders & Aaltjen Berents waren aanwezig als oom en Moeije van Janna Jans.

Hij woonde op 29 mei 1780 te Wetsinge. Hun huis wordt op 29-5-1780 verkocht door Meindert Mennes aan de diakonie van Wetsinge "een behuisinge bestaande in een binnenhuis en agterhuis met al wat daar an aard paal en nagelvast is, voorts deuren en vensters, steen en pannen los en vast, vermuirt en onvermuirt, met de beklemminge van het heem waarop de behuisinge staat, met bomen en plantagien so om en op het heem sijn, staande gelegen op de Wetzinger Meden bij de Oosterlaan, wordende door Jan Lienders en vrouw bewoont, doende sjaarlijks tot heemhuur an de Heer van Wetzinge de somma van drie gulden..." De kopers, mede gecompareerd, waren de diakenen Jan Berents en Geert Geerts Zijl betaalden 140 gulden. Jan Lienders en Aaltjen Berents mogen "voor gelijke somma van penningen de gekochte behuisinge altijd van de diakonie weder overnemen."

Geldzaken: 20 januari 1800, Adorp. Jan Lienders betaalt de koopprijs 460 gulden van het huis dat zijn dochter Hijke Jans heeft gekocht van Tonnis Everts Hofman & Anna Oltmans, en deszelfs suster Harmanna Everts

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van Hindrik Jans Beerling & Anje Jans in 1786. Jan Lienders was aangetrouwde oom, met Aaltjen Berents als volle moij.

Jan trouwde met Aaltje Berents. op 25 november 1769 in Wetsinge en Sauwerd. Aaltje werd geboren circa 1730 in Onstwedde en is overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd ongeveer 69 jaar oud. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

77        i.  Harmke Jans (gedoopt op 12 augustus 1770, geboren in Roodehaan, Leens - overleden op 20 oktober 1842 in Wetsinge en Sauwerd). Harmke trouwde met Derk Jibbes van der Laan, zoon van Jibbe Jans en Antje Jans, op 28 mei 1797 in Wetsinge en Sauwerd. Derk werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 2 maart 1766 in Zuidwolde en is overleden op 24 juni 1831 in Wetsinge en Sauwerd op 65-jarige leeftijd. Harmke trouwde vervolgens met Eme Onnes van Dijk, zoon van Onne Emes en Anje Jacobs, op 16 augustus 1832 in Adorp. Eme werd geboren op 26 oktober 1766 in Pieterburen en werd gedoopt op 2 november 1766 in Westernieland.

         ii.  Hijke Jans (gedoopt op 12 augustus 1770, geboren in Roodehaan, Leens - overleden op 25 november 1833 in Sauwerd). Hijke trouwde met Harm Rijkels Holtman. Harm is overleden na 25 november 1833.

        iii.  Berend Jans (gedoopt op 24 maart 1774 in Wetsinge)


155. Aaltje Berents, dochter van Berend Jans en Harmtie Hansen Scheper,246 werd geboren circa 1730 in Onstwedde en is overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd ongeveer 69 jaar oud. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jans.

Notitie bij het onderzoek: De naam van Aaltjes eerste dochter was Harmke. Aaltje kwam van Onstwedde; daar leefden een Berent Jans & Harmke Jansen. Zij doopten daar een zoon Jan op 16-8-1722, maar een Aaltje is niet te vinden.

Niet ver van Onstwedde, in Oudeschans leefde ook een paar Berent Jans & Harmke Jans, die 5 kinderen doopten, waaronder Aeltie op 9-10-1746 en verder Jan, Gerard, Tiaart en Bartelt Jans...
Deze Berent Jans was een weduwnaar van Oudeschans die op 9-1-1746 te Oudeschans trouwde met Harmke Jans van Bellingwolde.
Wie zal 't zeggen?

Bijzonderheden:

Zij was dagloonster te Wetsinge en Sauwerd.

Zij was getuige bij het huwelijkscontract van Jan Berents x Aaltje Berents op 4 februari 1774 te Wetsinge. Zie de tekst bij haar man Jan Lienders.

Aaltje trouwde met Antoon Frijderik Meijer.

Aaltje trouwde vervolgens met Jan Lienders. op 25 november 1769 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd gedoopt op 3 april 1741 in Westerdijkshorn en is overleden op 12 januari 1803 in Sauwerd op 61-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Leenders en Jan Leinders.

156. Harm Franssen, zoon van Frans Harmens en Franckjen Annes, werd geboren circa 1720 in Hoogkerk.

Notitie bij het onderzoek: Er is in de documenten van deze buurt maar 1 keer een Frans: Frans Harms te Leegkerk. Deze doopt daar een "kindt" Gerbrig op 4-12-1722.
Geen andere kinderen, geen Harm...
Op 9-4-1719 was er in Hoogkerk een huwelijk van een zekere Frans Harmens met Franckjen Annes van Leegkerk. Aangezien onze Harm Franssen zijn eerste dochter Frankje noemt, ben ik er vrij zeker van dat dit echtpaar zijn ouders zijn.

Harm trouwde met Eltje Geerts. op 15 april 1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Eltje werd gedoopt op 1 februari 1722 in Leegkerk.

Notitie bij het huwelijk: "... Harm Fransen, JG (jonggezel) geboortig van Hoogkerk & Eltje Geerts, JD (jongedochter) geboortig en woonagtig tot Leegkerk".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Frans Harms (gedoopt op 2 november 1749 in Oldehove)

78       ii.  Geert Harms (Werkema) (gedoopt op 10 september 1752 in Oldehove - overleden op 8 april 1810 in Feerwerd). Geert trouwde met Bouke Willems, dochter van Willem Hiddes 11 en Anneke Ludolfs, op 5 januari 1783 in Feerwerd. Bouke werd geboren in Feerwerd, werd gedoopt op 6 januari 1758 en is overleden op 2 september 1791 in Feerwerd op 33-jarige leeftijd. Geert trouwde vervolgens met Grietje Pieters Hovingh, dochter van Pieter Jans Hovingh en Menje Cornelis, op 3 juli 1796 in Feerwerd. Grietje werd geboren op 10 juli 1769 in Feerwerd, werd gedoopt op 16 juli 1769 in Feerwerd en is overleden op 18 december 1829 in Feerwerd op 60-jarige leeftijd.

        iii.  Jean Harms (gedoopt op 29 december 1754 in Garnwerd)

         iv.  Frankje Harms (gedoopt op 25 februari 1759 in Zuidhorn - overleden op 3 juni 1817 in Feerwerd). Frankje trouwde met Geert Tobias van der Molen, zoon van Tobias Boukes en Adriaantje Jans, op 1 juni 1783 in Feerwerd. Geert werd gedoopt op 13 maart 1757 in Ezinge en is overleden op 18 september 1826 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.

          v.  Jantjen Harms (gedoopt op 31 juli 1763 in Zuidhorn)


157. Eltje Geerts, dochter van Geert Clasen en Jantjen Roelefs, werd gedoopt op 1 februari 1722 in Leegkerk.

Eltje trouwde met Harm Franssen. op 15 april 1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Harm werd geboren circa 1720 in Hoogkerk.

158. Pieter Jans Hovingh, zoon van Jan Pieters Hoven en Geeske Jans, werd geboren in Feerwerd en is overleden circa 1795 in Feerwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Jans Hoven.

Bij zijn huwelijk heette hij Hovink. Bij de dopen van bijna al zijn kinderen was hij aanwezig als Hovingh, soms Hovink.
In de overlijdensakte van zijn dochter Janna heet hij slechts Pieter Jans.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Feerwerd.

Pieter trouwde met Menje Cornelis. op 14 januari 1753 in Feerwerd. Menje werd gedoopt op 9 maart 1732 in Feerwerd en is overleden circa 1807 in Feerwerd ongeveer 75 jaar oud. Menje was ook bekend als Mentje, Meenje Cornelis.

Notitie bij het huwelijk: In 1815, ten tijde van het tweede huwelijk van dochter Janna, wordt een Akte van Bekendheid opgesteld waarin hun overlijden wordt bevestigd:
"... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden". 247

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eeske Pieters Hovingh (gedoopt op 28 oktober 1753 in Feerwerd - overleden op 21 november 1829 in Aduard). Eeske trouwde met Jan Pieters Spanjer.,248 zoon van Pieter Jans Spanjer en Geertruid Jans, op 16 november 1788 in Den Ham. Jan werd gedoopt op 19 december 1745 in Den Ham en Fransum en is overleden op 20 november 1815 in Den Ham op 69-jarige leeftijd.

         ii.  Janna Pieters Hovingh (gedoopt op 4 april 1756 in Feerwerd - overleden op 2 december 1831 in Garnwerd). Janna trouwde met Pieter Heerkes, zoon van Heerke Jacobs en Grietje Pieters, circa 1786. Pieter werd geboren circa 1739 in Oostum en is overleden op 12 februari 1807 in Oostum ongeveer 68 jaar oud. Pieter was ook bekend als Pieter Heerkes Beukema en Pieter Heerkes Havinga. Janna trouwde vervolgens met Jan Harms Venema, zoon van Harm Hindriks en Geertruid Klasens, op 13 november 1815 in Ezinge. Jan werd geboren op 29 april 1770 in Scharmer en is overleden op 13 december 1827 in Ezinge op 57-jarige leeftijd.

        iii.  Jan Pieters Hovingh (gedoopt op 19 juli 1759 in Feerwerd - overleden op 25 maart 1831 in Niekerk). Jan trouwde met Trijntje Jeltes Bakker, dochter van Jelte Willems Bakker en Abeltje Luurts, op 1 juni 1789 in Niekerk. Trijntje werd geboren op 4 september 1767 in Oldekerk, werd gedoopt op 18 september 1767 in Oldekerk en is overleden op 1 juni 1833 in Niekerk op 65-jarige leeftijd.

         iv.  Corneliske Pieters Hovingh (gedoopt op 10 januari 1762 in Feerwerd)

          v.  Roelf Pieters Hovingh (geboren op 2 februari 1764 in Feerwerd)

         vi.  Geeske Pieters Hovingh (geboren op 28 september 1766 in Feerwerd)

79      vii.  Grietje Pieters Hovingh (geboren op 10 juli 1769 in Feerwerd - overleden op 18 december 1829 in Feerwerd). Grietje trouwde met Geert Harms (Werkema), zoon van Harm Franssen en Eltje Geerts, op 3 juli 1796 in Feerwerd. Geert werd gedoopt op 10 september 1752 in Oldehove, is overleden op 8 april 1810 in Feerwerd op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 12 april 1810 in Feerwerd. Grietje trouwde vervolgens met Popke Izebrands Tromp, zoon van Izebrant Popkes 80 en Hijlkjen Fockes, op 18 februari 1815 in Ezinge. Popke werd geboren op 29 oktober 1775 in Feerwerd en is overleden op 22 februari 1833 in Ezinge op 57-jarige leeftijd.

       viii.  Cornelis Pieters Hovingh (geboren op 25 mei 1772 in Feerwerd - overleden op 18 december 1773 in Feerwerd)

         ix.  Cornelis Pieters Hovingh (gedoopt op 9 april 1775 in Feerwerd)


159. Menje Cornelis, dochter van Cornelis Berents 249 en Eeske Rijkels, werd gedoopt op 9 maart 1732 in Feerwerd en is overleden circa 1807 in Feerwerd ongeveer 75 jaar oud. Menje was ook bekend als Mentje, Meenje Cornelis.

Bijzonderheden:

Zij was dagloonster te Feerwerd.

Zij was op 30 maart 1777 lidmaat "na Belijdenis der waarheid" te Feerwerd.

Menje trouwde met Pieter Jans Hovingh. op 14 januari 1753 in Feerwerd. Pieter werd geboren in Feerwerd en is overleden circa 1795 in Feerwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Jans Hoven.

162. Ebel Arijs,82,83 zoon van Aris Eebels en Frouwke Rinnes, werd geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen en is overleden op 12 februari 1778 in Eenrum.250

Notitie bij de geboorte: In de periode 1729 - 1736 is er in het doopboek van Uithuizen een hiaat. Precies hier zou je de geboorte van Ebel Aris verwachten.

Notitie bij het overlijden: "... den 12 Febr is overleden Ebel Arijs Latende tot Sibste bloede na Zoon en Dogter".

Notitie bij het onderzoek: Lange tijd geen spoor van bewijs gevonden voor wie zijn ouders waren, totdat Eika Kuipers stuitte op een boedelinventaris van 6 november 1750, waarin hij als 21-jarige zoon wordt genoemd. En passant werd ook direct duidelijk dat Frouwke Rinnes hertrouwd was met Pieter Tonnis.

Ebel trouwde met Margarieta Alegonda Pieters.82 op 10 november 1754 in Obergum, Wetsinge. Margarieta werd gedoopt op 31 maart 1732 in Wetsinge en Sauwerd.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 4 oktober 1754 te Wetsinge en Sauwerd. 251 Getuigen aan bruidegomszijde: Jacob Rinnes, sibbevoogt; Jan Claasen, vreemde voogt.
Aan bruidszijde: Lucas Harms, voormondt; Pieter Harms, sibbevoogt; Raang Hindriks, vreemde voogt.

Dit zijn dezelfde mensen als in de boedelscheiding die opgemaakt is na het overlijden Aris Ebels omstreeks 30-11-1744 te Uithuizen; als voormond over de 2 minderjarige kinderen is genoemd: Jan Pieters, Jacob Rinnes sibbevoogd en Jan Clasen als vreemde voogd.

Zij was bij het huwelijkscontract van Pietertje op 20 juni 1757. 252 Cornellis Arijs (die ook ondertekent), tr. Petronella Pieters; Margaretha Allegonda Pieters, dochter van Pieter Jargs en Eike Pieters (ook 24 maart 1752, 16 jan., 31 mei 1756. Op de eerstgenoemde datum: Stijnie, getrout, Trijnie, Margarita Alegonda en Pietertie, over de 16 jaren).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Arijs Ebels Groenveld (gedoopt op 6 juli 1755 in Winsum - overleden op 21 oktober 1814 in Westerdijkshorn). Arijs trouwde met Anje Jurriens, dochter van Jurrien Tjarks en Jantje Broeils, op 13 maart 1779 in Zuidwolde. Anje werd gedoopt op 27 oktober 1748 in Westerdijkshorn en is overleden vr september 1792. Arijs trouwde vervolgens met Albertje Menses.,82 dochter van Mense Alberts 253 en Nantje Willems, op 26 november 1786 in Westerdijkshorn. Albertje werd gedoopt op 12 maart 1758 in Bedum en is overleden op 25 februari 1799 in Westerdijkshorn op 40-jarige leeftijd. Arijs trouwde vervolgens met Diewerke Jans Rozema, dochter van Jan Abels en Jakomina Alberts, op 11 augustus 1805 in Westerdijkshorn. Diewerke werd geboren op 3 mei 1773 in Middelstum en is overleden op 11 juni 1848 in Westerdijkshorn op 75-jarige leeftijd.

81       ii.  IJke Ebels (gedoopt op 19 januari 1760 in Leens - overleden op 17 juni 1814 in Wehe). IJke trouwde met Jacob Jans Omkes Japenga.26 op 31 maart 1781 in Eenrum. Jacob werd geboren tussen 1753 en 1754 en is overleden op 11 juli 1814 in Wehe. Jacob was ook bekend als Jan Omkes Japinga.


163. Margarieta Alegonda Pieters,82 dochter van Pieter Jarghs 254 en Eeijcke Pieters, werd gedoopt op 31 maart 1732 in Wetsinge en Sauwerd.

Notitie bij het onderzoek: Waar komt deze deftige naam zo opeens vandaan? Een andere Wetsinger, Geert Pieters en zijn vrouw Trijntje Jans noemen op 9-9-1712 een dochter Alegonda Maria.
Wordt hier gerefereerd aan Alegonda Maria Clant van Juckema, de Vrouwe van Wetsinge die aldaar op de Onstaborg woonde? Of aan dier dochter Margareta Bouwina Tjarda van Starkenborgh? Of aan haar kleindochter Alegonda Maria Rengers, de Vrouw van Westerwijtwerd? Die staat op 17-9-1741 in het zelfde doopboek van Wetsinge, want ze is dan "te kraam leggende" bij haar grootmoeder.

Margarieta trouwde met Ebel Arijs 82.,83 op 10 november 1754 in Obergum, Wetsinge. Ebel werd geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen en is overleden op 12 februari 1778 in Eenrum.250

166. Klaas Tijmens werd geboren circa 1730 in Rasquert.

Bijzonderheden:

Land: 16 mei 1768. 255 Stukken afkomstig van Heine Ubels en Grietje Jans:

Akte van overdracht door Claas Tijmens en Grietje Jacobs e.l. te Baflo en Cornellis Jacobs en Anje Jacobs e.l. te Niehove aan Heijne Ubels en Grietje Jans e.l. te Rasquert van "ruim" 1 juk land, door Grietje en Anje Jacobs van hun moeder gerfd, liggende mandelig in de plaats van wijlen Hiepke Rientjes onder Eenrum

Klaas trouwde met Grietje Jacobs. op 25 april 1756 in Baflo. Grietje werd geboren circa 1730 in Niehove.

Notitie bij het huwelijk: Zij waren Mennisten, echtelieden te Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Klaassen Tijmens (geboren op 9 augustus 1764 in Lutke Saaxum, Baflo - overleden op 16 december 1826 in Baflo)

83       ii.  Bauwke Klaassen Tijmens (geboren tussen 1767 en 1768 in Rasquert - overleden op 25 januari 1812 in Rasquert). Bauwke trouwde met Pieter Klaassens. op 20 november 1803 in Baflo. Pieter werd geboren tussen 1747 en 1748 in Rasquert en is overleden op 26 november 1808 in Rasquert.84

        iii.  Jakob Klaassen Tijmens (geboren op 5 juli 1774 in Lutke Saaxum, Baflo - overleden op 27 maart 1827 in Baflo en Rasquert). Jakob trouwde met Martje Douwes. op 26 november 1809 in Baflo en Rasquert. Martje werd geboren in Breede en is overleden na 27 maart 1827.

         iv.  Klaas Tijmens. Klaas trouwde met Grietje Jacobs, dochter van Jacob Jansen en Grietje Reijntjens.


167. Grietje Jacobs, dochter van Jacob en NN, werd geboren circa 1730 in Niehove.

Grietje trouwde met Klaas Tijmens. op 25 april 1756 in Baflo. Klaas werd geboren circa 1730 in Rasquert.

168. Willem Louwes, zoon van Louwe Pieters en Ouke Jacobs, werd gedoopt op 20 februari 1707 in Zuurdijk. Willem was ook bekend als Willem Lauwes.

Bijzonderheden:

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van zijn broer Focke op 1 september 1741 te Eenrum. 256 "Voor de Bruidegom: Peter Louwes & Anie Tijmens en Willem Louwes & Lienje Jans als broeder en snaersche.
Voor de Bruid: Arent Peters & Jantien Writsers en Jacob Peters & Eilke Eilts als broeder en snaersche.
Recht van Representatie: aan de kinderen van Jannis Berents bij Barbertie Peters in echte verweckt; aan de kinderen van Arent Peters & Jantien Writsers echtelieden tot Menscheweer; en de kinderen van Enne Peters bij Trijnie Hendrijks in echte verweckt, woonachtig tot Middelstum; en de kinderen van Peter Reinders & Aeltien Peters echteluiden te Vierhuizen [in de kantlijn] en aan de kinderen van Willem Louwes & Lientje Jans, en Peter Louwes & Anie Tijmens echteluiden woonachtig ..., Siert Louwes & Anna Doesborgh."

Willem trouwde met Lientje Jans. vr 1743.

Kinderen uit dit huwelijk:

84        i.  Fokke Willems Louwes (gedoopt op 17 februari 1743 in Warfhuizen - begraven op 9 januari 1809 in Westernieland). Fokke trouwde met Aaltje Jans. op 3 juli 1768 in Westernieland. Aaltje werd geboren circa 1743 in Westernieland. Fokke trouwde vervolgens met Anje Jans, dochter van Jan Berends en Aaltjen Pieters, op 19 maart 1781 in Westernieland. Anje werd gedoopt op 5 september 1756 in Westernieland en is overleden op 24 januari 1813 in Westernieland op 56-jarige leeftijd.

         ii.  Jacob Willems (gedoopt op 21 maart 1745 in Warfhuizen)

        iii.  Aachtje Willems (gedoopt op 5 februari 1747 in Warfhuizen)

         iv.  Aachtje Willems (gedoopt op 19 januari 1749 in Warfhuizen)

          v.  Jacob Willems Dijkhuis (geboren in 1749-1750 in Warfhuizen - overleden op 15 januari 1825 in Leens). Jacob trouwde met Ezina Sijgers, dochter van Sijger Allerts en Valkje Jacobs. Ezina werd geboren in 1753-1754 in Fransum, werd gedoopt op 14 augustus 1757 in Den Ham en Fransum en is overleden op 9 november 1844 in Ulrum op 91-jarige leeftijd. Ezina was ook bekend als Eefke, Eesse, Eeuwse, en Eefse Sijgers.

         vi.  Albert Willems (gedoopt op 25 mei 1755 in Warfhuizen)


169. Lientje Jans .

Lientje trouwde met Willem Louwes. vr 1743. Willem werd gedoopt op 20 februari 1707 in Zuurdijk. Willem was ook bekend als Willem Lauwes.

170. Jan Berends werd geboren in Westernieland.

Jan trouwde met Aaltjen Pieters. op 15 juli 1742 in Westernieland en Saaxumhuizen. Aaltjen werd geboren in Rasquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Peter Jans (gedoopt op 28 april 1743 in Westernieland en Saaxumhuizen)

         ii.  Jan Jans (gedoopt op 19 april 1744 in Westernieland en Saaxumhuizen)

        iii.  Alje Jans (gedoopt op 28 januari 1748 in Westernieland en Saaxumhuizen)

         iv.  Anje Jans (gedoopt op 8 februari 1750 in Westernieland en Saaxumhuizen)

          v.  Geertjen Jans (gedoopt op 31 januari 1752 in Westernieland en Saaxumhuizen)

         vi.  Bauwke Jans (gedoopt op 15 april 1753 in Westernieland en Saaxumhuizen - overleden op 28 december 1813 in Warffum). Bauwke trouwde met Pieter Harms Naber, zoon van Harm Peters Naber en Trijntje Alles, op 28 januari 1776 in Westernieland en Saaxumhuizen. Pieter werd gedoopt op 6 september 1750 in Uithuizermeeden.

        vii.  Peter Jans (gedoopt op 9 februari 1755 in Westernieland en Saaxumhuizen)

85     viii.  Anje Jans (gedoopt op 5 september 1756 in Westernieland - overleden op 24 januari 1813 in Westernieland). Anje trouwde met Fokke Willems Louwes, zoon van Willem Louwes en Lientje Jans, op 19 maart 1781 in Westernieland. Fokke werd gedoopt op 17 februari 1743 in Warfhuizen en werd begraven op 9 januari 1809 in Westernieland.

         ix.  Pieter Jans (gedoopt op 11 mei 1760 in Westernieland en Saaxumhuizen)


171. Aaltjen Pieters werd geboren in Rasquert.

Notitie bij het onderzoek: Doopsgezind? In Rasquert is een doopsgezind gezin Alje Jans & Luitje Elles (Aaltjes zoon heet ook Alje)...

Aaltjen trouwde met Jan Berends. op 15 juli 1742 in Westernieland en Saaxumhuizen. Jan werd geboren in Westernieland.

174. Simen Jacobs .

Simen trouwde met Hendrikje Everts.

Kind uit dit huwelijk:

87        i.  Willemtje Simons (gedoopt op 16 februari 1755, geboren in Vierhuizen - overleden op 8 april 1807). Willemtje trouwde met Hindrik Jakobs Knap. op 25 juli 1783 in Leens. Hindrik werd geboren circa 1750 in Eenrum? en is overleden vr 1816.


175. Hendrikje Everts .

Hendrikje trouwde met Simen Jacobs.

176. Jan Hommes is overleden in Usquert. Jan was ook bekend als Jan Homges.

Jan trouwde met Anje Cornellijs. op 9 november 1738 in Usquert. Anje is overleden in Usquert. Anje was ook bekend als Grietje?.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Homme Jans (gedoopt op 30 augustus 1739 in Usquert - overleden vr 10 november 1771 in Usquert). Homme trouwde met Tietie Kempes.

         ii.  Willem Cornelis Jans (geboren op 12 februari 1741 in Usquert)

        iii.  Grietje Jans (gedoopt op 27 december 1744 in Usquert)

         iv.  Jacob Jans (gedoopt op 9 augustus 1750 in Usquert)

88        v.  Jakob Jans Huizinga (gedoopt op 29 oktober 1752 in Usquert - overleden op 10 juni 1828 in Rasquert). Jakob trouwde met Trijntje Jans ter Lip, dochter van Jan Jans ter Lip en Grietje Roelefs. Trijntje werd gedoopt op 2 oktober 1757 in Den Andel en is overleden op 27 december 1816 in Den Andel op 59-jarige leeftijd.

         vi.  Albert Jans (gedoopt op 30 maart 1755 in Usquert)

        vii.  Cornelliske Jans (gedoopt op 12 juni 1757 in Usquert)

       viii.  Trijntje Jans (gedoopt op 12 juni 1757 in Usquert)

         ix.  Jan Jans (gedoopt op 7 januari 1759 in Usquert)

          x.  Cornelliske Jans (gedoopt op 19 juli 1761 in Usquert)


177. Anje Cornellijs is overleden in Usquert. Anje was ook bekend als Grietje?.

Anje trouwde met Jan Hommes. op 9 november 1738 in Usquert. Jan is overleden in Usquert. Jan was ook bekend als Jan Homges.

178. Jan Jans ter Lip, zoon van Jan Jans ter Lip en Trijntje Jans, werd geboren in 1725 in Den Andel. Jan was ook bekend als Jan Jans de jonge.257

Bijzonderheden:

Hij was timmerman te Den Andel.

Jan trouwde met Grietje Roelefs. op 9 november 1748 in Den Andel. Grietje werd geboren in 1725 in Westernieland.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Jans ter Lip (geboren in 1748-1749 in Den Andel - overleden op 31 december 1825 in Rasquert). Hilje trouwde met Hendrik Jans. circa 1760. Hilje trouwde vervolgens met Hendrik Fokkesz. circa 1774.

         ii.  Jan Jans ter Lip (gedoopt op 1 februari 1750 in Den Andel - overleden op 26 januari 1826 in Den Andel). Jan trouwde met Beetje Jans, dochter van Jan Sijmens en Nieske Klasen, op 30 mei 1784 in Den Andel. Beetje werd geboren in Saaxumhuizen, werd gedoopt op 22 januari 1758 in Westernieland en is overleden op 5 januari 1826 in Den Andel op 67-jarige leeftijd.

        iii.  Roelef Jans ter Lip (gedoopt op 7 juli 1754 in Den Andel)

         iv.  Trijnje Jans ter Lip (gedoopt op 2 september 1756 in Den Andel)

89        v.  Trijntje Jans ter Lip (gedoopt op 2 oktober 1757 in Den Andel - overleden op 27 december 1816 in Den Andel). Trijntje trouwde met Jakob Jans Huizinga, zoon van Jan Hommes en Anje Cornellijs, circa 1785. Jakob werd gedoopt op 29 oktober 1752 in Usquert en is overleden op 10 juni 1828 in Rasquert op 75-jarige leeftijd.

         vi.  Derkje Jans ter Lip (geboren in 1761-1763 in Den Andel - overleden op 6 mei 1820 in Den Andel). Derkje trouwde met Johannes Menges. op 12 december 1785 in Den Andel. Johannes werd geboren in Waldersbach Leiningen, Duitsland.

        vii.  Grietje Jans ter Lip (gedoopt op 24 oktober 1762 in Den Andel)

       viii.  Martha Jans ter Lip (geboren in 1763-1764 in Den Andel - overleden op 13 augustus 1827 in Den Andel). Martha trouwde met NN. Martha trouwde vervolgens met Hendrik Egberts Poort. Hendrik werd geboren in Warffum.

         ix.  Roelof Jans ter Lip (gedoopt in februari 1765 in Den Andel)

          x.  Anje Jans ter Lip (gedoopt op 30 juli 1768 in Den Andel)


179. Grietje Roelefs, dochter van Roelf Jans en Hilje Jacobs, werd geboren in 1725 in Westernieland.

Grietje trouwde met Jan Jans ter Lip. op 9 november 1748 in Den Andel. Jan werd geboren in 1725 in Den Andel. Jan was ook bekend als Jan Jans de jonge.257

182. Hendrik Geerts, zoon van Geert Derks en Jantjen Hindrix, werd gedoopt op 12 augustus 1742 in Baflo en is overleden vr 13 mei 1778 in Baflo.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Baflo.

Hendrik trouwde met Lijsabeth Joesten (Bakker). op 27 februari 1763 in Baflo. Lijsabeth werd geboren in Martenshoek, werd gedoopt op 1 juli 1742 in Hoogezand en is overleden vr 14 april 1835 in Baflo.

Notitie bij het huwelijk: Hun kinderen komen voor onder de naam Pier, de naam van Jantje Hindrix' tweede man Jan Pijrs.

Huwelijk:

Boedelinventaris: 11 mei 1778. 258 Elisabet Joesten en haar man Hindrik Geerts.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Geert Hendriks (gedoopt op 27 januari 1765 in Baflo)

         ii.  Thomas Hendriks Pier (gedoopt op 11 maart 1768 in Baflo - overleden op 20 mei 1838 in Eenrum). Thomas trouwde met Kaatje Hanssens.,259 dochter van Hans Tunnis 260 en Brechtje Claesen, op 4 september 1796 in Eenrum. Kaatje werd geboren op 24 december 1774 in Eenrum, werd gedoopt op 25 december 1774 in Eenrum en is overleden op 28 december 1816 in Eenrum op 42-jarige leeftijd. Kaatje was ook bekend als Klaaske Hanssens. Thomas trouwde vervolgens met Aaltje Jakobs Jakobs, dochter van Jakob Obels en Jantje Folkerts, op 3 maart 1819 in Eenrum. Aaltje werd geboren op 2 augustus 1768 in Baflo.

        iii.  Geertje Hendriks Pier (gedoopt op 21 juni 1772 in Baflo - overleden op 14 april 1835 in Baflo). Geertje trouwde met Jacob Jans Klont, zoon van Jan Alberts Klont en Webeltje Freerks, op 18 november 1798 in Eenrum. Jacob werd gedoopt op 12 januari 1769 in Eenrum en is overleden op 29 oktober 1820 in Baflo op 51-jarige leeftijd.

91       iv.  Jantjen Hindriks (gedoopt op 11 juni 1775 in Baflo). Jantjen had een relatie met NN.


183. Lijsabeth Joesten (Bakker), dochter van Joest Heres en Geertje Thomas, werd geboren in Martenshoek, werd gedoopt op 1 juli 1742 in Hoogezand en is overleden vr 14 april 1835 in Baflo.

Bijzonderheden:

Zij was dagloonster te Baflo.

Lijsabeth trouwde met Hendrik Geerts. op 27 februari 1763 in Baflo. Hendrik werd gedoopt op 12 augustus 1742 in Baflo en is overleden vr 13 mei 1778 in Baflo.

Lijsabeth trouwde vervolgens met Douwe Emmes. op 31 mei 1778. Douwe werd geboren in Warffum. Douwe was ook bekend als Doede Immes.

Bijzonderheden:

Hij was schoenmaker.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Emme Douwes (gedoopt op 13 augustus 1778 in Baflo)

         ii.  Hindrikje Douwes (gedoopt op 11 juni 1780 in Baflo)

        iii.  Jan Douwes (gedoopt op 7 maart 1784 in Baflo)


184. Isebrand Gerrits werd geboren circa 1710 in Den Andel.

Isebrand trouwde met Trijntje Arents. op 5 november 1730 in Pieterburen. Trijntje werd gedoopt op 22 november 1711 in Pieterburen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerrit Isebrants (geboren circa 1730 in Kloosterburen - overleden op 12 november 1755). Gerrit trouwde met Metje Emes, dochter van Eme Berends 261 en Anje Roekes,262 op 19 november 1752 in Hornhuizen en Kloosterburen. Metje werd gedoopt op 22 maart 1733 in Pieterburen en is overleden circa 1794 ongeveer 61 jaar oud.

         ii.  Ettjen Isebrands (gedoopt op 28 september 1731, geboren in Houwerzijl)

        iii.  Metje Izebrands (gedoopt op 3 mei 1733, geboren in Pieterburen)

         iv.  Jan Izebrands (gedoopt op 23 januari 1735, geboren in Pieterburen)

92        v.  Jan Izebrands Helder (gedoopt op 4 maart 1736, geboren in Pieterburen - overleden in Pieterburen). Jan trouwde met IJmke Pieters, dochter van Peter Jans Helder en Anje Jans, op 1 februari 1761 in Pieterburen. IJmke werd gedoopt op 24 april 1737 in Leens en is overleden op 16 augustus 1825 in Pieterburen31 op 88-jarige leeftijd.

         vi.  Arend Izebrands Borgman (gedoopt op 20 september 1739, geboren in Pieterburen - overleden op 24 februari 1814 in Pieterburen). Arend trouwde met Aaltjen Bruins, dochter van Bruine (Uil) Jacobs en Tetie Pieters, op 21 oktober 1764 in Pieterburen. Aaltjen werd gedoopt op 1 november 1739 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden vr 17 februari 1781. Aaltjen was ook bekend als Aaltje Tonnis.263 Arend trouwde vervolgens met Pieterke Hendriks, dochter van Hendrik Remts en Welmtien Jacobs, op 4 maart 1781 in Pieterburen. Pieterke werd gedoopt op 14 februari 1742 in Hornhuizen en is overleden op 15 november 1818 in Pieterburen op 76-jarige leeftijd.

        vii.  Garmt Isebrants


185. Trijntje Arents, dochter van Arent Menses en Mettjen Jans, werd gedoopt op 22 november 1711 in Pieterburen.

Notitie bij het onderzoek: In het Kerkboek van Pieterburen staat: "... 1743 Den 30 7ber. is het Heilige Avondmaal gehouden en is Trijnje Arents van 't selve afgehouden". Het is niet zeker of dit onze Trijntje is, maar 't zou kunnen...

Bijzonderheden:

Zij was op 9 oktober 1735 lidmaat na voorgaande onderwijsinge te Pieterburen. Het is niet zeker of dit onze Trijntje is...

Trijntje trouwde met Isebrand Gerrits. op 5 november 1730 in Pieterburen. Isebrand werd geboren circa 1710 in Den Andel.

186. Peter Jans Helder, zoon van Jan Jacobs 264 en IJmke Sijgers,265 werd gedoopt op 26 mei 1695 in Pieterburen.

Voor zover bekend is dit de oudste vermelding van de achternaam Helder voor deze familie.

Gelezen op de website van Willem Helder: In Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens wordt op o.a. 3 Febr. en 29 April 1747 een zaak behandeld van Hermannus Schonevelt namens zijn overleden moeder Catharina Molanus (doktersweduwe) tegen de diaconie van Leens. De kern van de zaak is dat Catharina Molanus volgens haar zoon recht had op vergoeding van geleverde medicijnen in opdracht van de diaconie verstrekt aan de huisvrouw van Piet Helder genaamd Anje Jans die in Juni 1742 "door zware blitskoortsen was aangetast".

Bijzonderheden:

Hij was op 12 december 1723 lidmaat te Leens.

Peter trouwde met Foske Lubberts, dochter van Lubbert Geerds en Louken Jans, op 11 april 1723 in Leens. Foske werd gedoopt op 30 augustus 1696 in Groningen en is overleden vr 11 november 1736 in Leens.

Notitie bij het huwelijk: Beiden van Leens.

Notitie bij de doop: ..."in onecht geboren".

Bijzonderheden:

Zij was op 12 december 1723 lidmaat te Leens.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Imke Pieters (geboren op 24 mei 1724 in Leens - overleden vr 1730)

         ii.  Jan Pieters (geboren op 14 juli 1726 - overleden vr 1741)

        iii.  Imke Pieters (geboren op 26 februari 1730 - overleden vr 1737)

Peter trouwde vervolgens met Anje Jans. op 11 november 1736 in Leens. Anje werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 4 september 1698 in Wehe.

Kinderen uit dit huwelijk:

93        i.  IJmke Pieters (gedoopt op 24 april 1737 in Leens - overleden op 16 augustus 1825 in Pieterburen). IJmke trouwde met Jan Izebrands Helder, zoon van Isebrand Gerrits en Trijntje Arents, op 1 februari 1761 in Pieterburen. Jan werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 4 maart 1736 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden in Pieterburen. Jan was ook bekend als Jan Heller.

         ii.  Geertje Pieters (gedoopt op 30 november 1738 in Leens). Geertje trouwde met NN.

        iii.  Trijnje Pieters (gedoopt op 10 april 1740 in Leens)

         iv.  Jan Pieters Heller (gedoopt op 26 december 1741 in Leens - overleden vr 1818 in Leens). Jan trouwde met Hendriktje Kars, dochter van Kars Joesten 267,268 en Aafke Aljes. Hendriktje werd gedoopt op 14 maart 1745 in Leens en is overleden op 5 mei 1806 in Leens op 61-jarige leeftijd.

          v.  Jacob Pieters Helder (geboren op 26 januari 1744 in Leens - overleden op 24 augustus 1820 in Leens). Jacob trouwde met Martje Willems Zwart, dochter van Willem Jelles Swart en Eelje Harms. Martje werd geboren op 12 maart 1743 in Ulrum en is overleden op 30 augustus 1811 in Zuurdijk op 68-jarige leeftijd.

         vi.  Trijnje Pieters (gedoopt op 16 mei 1745 in Leens)

        vii.  Willem Pieters Heller (geboren circa 1747 in Leens). Willem trouwde met Zwaantje Klaassens.


187. Anje Jans, dochter van Jan Jans op den Busch en Geertien Willems, werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 4 september 1698 in Wehe.

Notitie bij het onderzoek: Gelezen op de website van W. Helder: "Bij haar doopinschrijving in 1698 wordt de vader Jan Jans Vet genoemd, afkomstig van den Hoorn. In Wehe wordt 08-07-1703 een Anje gedoopt als kind van Jan Geerts zonder vermelding van de moeder. Zou dit onze Anje kunnen zijn, waarbij abusievelijk de vader Jan Geerts i.p.v. Jan Jans wordt genoemd? Gezien het feit dat zij nog een kind (Trijnje) krijgt in 1745 is haar doop in 1703 waarschijnlijker!

Anje trouwde met Peter Jans Helder. op 11 november 1736 in Leens. Peter werd gedoopt op 26 mei 1695 in Pieterburen.

188. Albert Gerrits,88 zoon van Gerrijt Jans en Hindrickien Jans, werd gedoopt op 26 november 1699 in Usquert en is overleden op 28 maart 1781 in Usquert op 81-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Moeder: Hindrixjen.

Notitie bij het onderzoek: Ik had een onbekende (van internet?) notitie "doopsgezind", maar dat is vreemd, want dat past niet in zijn familie. Het zou eerder kloppen bij zijn vrouw Trijntje Jacobs, van wie geen doopdatum is gevonden.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Usquert. 269 De familie bezat boerderij De Streek tussen 1691-1791. Albert Gerrits nam het bedrijf over in 1734. Zijn kinderen* verkochten de boerderij op 25 mei 1791 aan Rijpke Roelfs (Bouwman) en zijn vrouw Jantjen Everts voor 9040 car. gld.

* Bij de ondertekening van de akte verschenen ... "24 Maaij 1791: Gerrit Alberts en Martjen Alderts, Jakob Alberts en Hendrikje Klasen, Jan Alberts en Martjen Ties, Heine Alberts en Grietje Melles, Hindrikje Alberts en Harke Waldriks, Driewes Alberts en Anje Garmts, Eibe Alberts, Anje Alberts en Pieter Berents, IJdje Alberts en Derk Tjarks, Klaaske Alberts en Klaas Harms, allen als kinderen en Erfgenamen van wijlen Albert Gerrits bij wijlen Trijntje Jakobs in Egte verwekt, hebben verkogt en overgedragen haar ouderlijke Boerenplaats op de Streek te Usquert, enz. enz., met de Beklemminge van Vijftig Jukken Binnen en Uitterdijks land waarop de Behuisinge mede is staande en zeventig a' tagtig Jukken quelder, huur aan Tewes Redmers en cont. Twee Hondert car. Gulds. Verkogt an de E. Rijpke Roelfs en Jantjen Everts voor 9040 car. gls."

Albert trouwde met Trijntje Jacobs. op 22 november 1733 in Usquert. Trijntje werd geboren omstreeks 1717 in Usquert en is overleden op 13 mei 1788 in Usquert ongeveer 71 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrikje Alberts (gedoopt op 14 mei 1735 in Usquert)

         ii.  Gerrit Alberts Dob (gedoopt op 27 januari 1737 in Usquert - overleden op 18 februari 1799 in Usquert). Gerrit trouwde met Martjen Allers.,270 dochter van Allert Galtjes en Anje Jacobs, op 17 april 1768 in Usquert. Martjen werd gedoopt op 4 december 1740 in Uithuizen en is overleden op 19 maart 1812 in Usquert op 71-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Martjen Alderts.

        iii.  Jacob Alberts Dob (gedoopt op 4 mei 1738 in Usquert). Jacob trouwde met Hendrikje Klasen. Jacob trouwde vervolgens met Bouke Pieters Kooij. Bouke werd geboren in Warfhuizen.

94       iv.  Jan Alberts Dobben (gedoopt op 1 mei 1740 in Usquert - overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen). Jan trouwde met Martjen Ties, dochter van Thies Jacobs en Fokeltje Jans. Martjen werd gedoopt op 8 februari 1756 in Usquert en is overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen.89 Martjen was ook bekend als Mattje Thyes.

          v.  Heine Alberts (gedoopt op 25 november 1741 in Usquert). Heine trouwde met Grietje Melles, dochter van Melle Luies en Jantjen Alberts. Grietje werd gedoopt op 26 november 1747 in Uithuizen.

         vi.  Hindrikje Alberts Dob (gedoopt op 15 november 1743 in Usquert - overleden op 30 september 1821 in Middelstum). Hindrikje trouwde met Haije Geerts, zoon van Geert Hajes en Martjen Sikkes. Haije werd geboren in Usquert, werd gedoopt op 8 oktober 1732 in Rottum en is overleden vr 1783. Haije was ook bekend als Hajo Geerts en Haye Geerts. Hindrikje trouwde vervolgens met Harke Waldriks Halfwegen, zoon van Waldrik Lammerts en Hilje Peters. Harke werd gedoopt op 26 september 1756 in Uithuizermeeden en is overleden op 5 september 1827 in Middelstum op 70-jarige leeftijd.

        vii.  Drewes Alberts Bouwman (gedoopt op 17 oktober 1745 in Usquert - overleden op 27 november 1820 in Rottum). Drewes trouwde met Anje Garmts, dochter van Garmt Mennes en Meiske Lammerts. Anje werd geboren op 20 september 1765 in Usquert en is overleden op 25 november 1811 in Usquert op 46-jarige leeftijd.

       viii.  Ida Alberts (geboren in 1746-1747, gedoopt Usquert - overleden op 6 november 1835 in Westernieland). Ida trouwde met Derk Tjarks Visser, zoon van Tjark Ebels 271,272 en Corneliske Jacobs,.273 Derk werd gedoopt op 23 augustus 1739 in Warffum en werd begraven op 7 december 1807 in Westernieland.

         ix.  Eijbe Alberts (gedoopt op 23 maart 1749 in Usquert). Eijbe trouwde met Jantje Derks.

          x.  Anje Alberts (gedoopt op 28 maart 1751 in Usquert - overleden op 1 maart 1828 in Uithuizen). Anje trouwde met Pieter Berends Westerdijk, zoon van Berent Pieters 273,274 en Elisabeth Sierts,.273 Pieter werd geboren in 1738 in Uithuizen en is overleden in 1817 op 79-jarige leeftijd.

         xi.  Claaske Alberts (gedoopt op 11 juni 1752 in Usquert). Claaske trouwde met Klaas Harms Bouman, zoon van Harm Claassens 275 en Anje Eppes. Klaas werd geboren in 1739-1740 in Usquert en is overleden op 31 maart 1821 in Huizinge op 82-jarige leeftijd.


189. Trijntje Jacobs, dochter van Jacob Jans en IJdje Tonnis, werd geboren omstreeks 1717 in Usquert en is overleden op 13 mei 1788 in Usquert ongeveer 71 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek: Er is geen direct bewijs dat Trijntje Jacobs een dochter is van Jacob Jans & IJdje Tonnis.
In de lidmatenlijst van Usquert is een Trijntje Jacobs te vinden, gedoopt: jonge dogter ged. 26 juni 1761, van Mennonieten afkomst... Dus al wat ouder. En op 22 september 1768 op belijdenis aangenomen.
Maar, temidden van gedoopte kinderen past zij niet in dit gezin...

Trijntje trouwde met Albert Gerrits.88 op 22 november 1733 in Usquert. Albert werd gedoopt op 26 november 1699 in Usquert en is overleden op 28 maart 1781 in Usquert op 81-jarige leeftijd.

190. Thies Jacobs, zoon van Jacob Jans Schreur en Anje Thees, werd gedoopt op 21 maart 1723 in Leens. Thies was ook bekend als Thiees Jacobs.

Notitie bij de doop: Zijn vader heet hier Jacob Snijder, moeder niet genoemd. Snijder betekent kleermaker, net als schreur of schroder. Daardoor is de doop op 21-03-1723 te Leens in n klap aannemelijk als de juiste.

Notitie bij het onderzoek: Bij zijn huwelijk in 1748 kwam Thies Jacobs van Usquert. Daar vond ik in de lidmatenlijst op 30-12-1764 een Thies Jacobs, schoenmaker, zwager van Luitje Claassen, ook schoenmaker. Thies volgde Luitje op als diaken.
In dezelfde lijst staat ook Luitjes Claassens vrouw: Ettien Jacobs. Dat moet dus een zus (of halfzus?) van Thies Jacobs zijn. Zij noemen allebei een dochter Anje, dus hun ouders zouden een echtpaar kunnen zijn met de namen Jacob & Anje.
Ettien Jacobs is inderdaad terug te vinden als dochter van Jacob Jans Schreur & Anje Thees (Thies of Tijs).

Jacob Snijder komt verder niet onder die naam voor.

Bijzonderheden:

Hij was schoenmaker.

Hij was op 20 juni 1754 lidmaat op belijdenis te Usquert. Junij 20 zijn tot ledematen op belijdenisse des geloofs angenomen: Ties Jacobs en Fokelje Jans, Egtelieden.

Hij was op 30 december 1764 diaken te Usquert. Tot diaken bevestigd Ties Jacobs Schoenmaker, in plaats van Luitien Claassen Schoenmaker desselfs zwager.

Op 13 november 1772 werd in Usquert een boedelinventaris opgemaakt. Focalijna Jans en haar man de schoenmaker Ties Jacobs te Usquert

Hij was op 5 januari 1775 lidmaat te Usquert. Met zijn vrouw Geertjen Havinga.

Hij was op 15 oktober 1797 afgaand ouderling te Usquert.

Thies trouwde met Fokeltje Jans. op 28 april 1748 in Usquert. Fokeltje werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 13 november 1772. Fokeltje was ook bekend als Focalijna Jans.

Notitie bij het huwelijk: "Thies Jacobs, van Usquert & Fokel Jans, van Warfhuizen."

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Ties (gedoopt op 23 februari 1749 in Usquert)

         ii.  Martjen Ties (gedoopt op 18 september 1749 in Usquert)

        iii.  Anje Ties (gedoopt op 20 februari 1752 in Usquert)

         iv.  Trijnje Ties (gedoopt op 8 juli 1753 in Usquert)

          v.  Jacob Ties (gedoopt op 5 januari 1755 in Usquert)

95       vi.  Martjen Ties (gedoopt op 8 februari 1756 in Usquert - overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen). Martjen trouwde met Jan Alberts Dobben, zoon van Albert Gerrits 88 en Trijntje Jacobs, op 13 maart 1774 in Usquert. Jan werd gedoopt op 1 mei 1740 in Usquert en is overleden vr 9 januari 1832 in Pieterburen.

        vii.  Jacob Ties (gedoopt op 30 januari 1757 in Usquert)

       viii.  Eltien Ties (gedoopt op 18 december 1757 in Usquert)

         ix.  Jan Ties (gedoopt op 11 januari 1759 in Usquert)

          x.  Eltien Ties (gedoopt op 28 september 1760 in Usquert)

         xi.  Eltien Ties (gedoopt op 1 mei 1763 in Usquert)

        xii.  Jantien Thies (gedoopt op 29 juli 1764 in Usquert)

Thies trouwde vervolgens met Geertjen Havinga, dochter van Klaas Harmannus Havinga 276 en Sijbrich Hindriks van Wijk.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Anje Thies (gedoopt op 10 oktober 1773 in Usquert)


191. Fokeltje Jans, dochter van Jan, werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 13 november 1772. Fokeltje was ook bekend als Focalijna Jans.

Bijzonderheden:

Zij was op 20 juni 1754 lidmaat op belijdenis te Usquert. Junij 20 zijn tot ledematen op belijdenisse des geloofs angenomen: Ties Jacobs en Fokelje Jans, Egtelieden

Fokeltje trouwde met Thies Jacobs. op 28 april 1748 in Usquert. Thies werd gedoopt op 21 maart 1723 in Leens. Thies was ook bekend als Thiees Jacobs.

192. Berend Bruins, zoon van Bruine (Uil) Jacobs en Tetie Pieters, werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25 november 1731 in Pieterburen en werd begraven op 18 maart 1767 in Wierhuizen.

Notitie bij de begrafenis: "... Den 18 Meert is begraven Berent Bruins te Wierhuisen, nalatende vrouw en ... kinder".

In het begrafenisregister van Pieterburen staan 3 naamloze kinderen vermeld: "... den 19 September 1760 is begraven het kindt van Berend Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder". En "op dato [5 maart 1762] is nog begraven het kindt van Berent Bruins en zijn huisvrouw Nalatende vader en moeder tot Wierhuizen".
Het zou hier kunnen gaan om Tjaarke, Jacob of Bruin (2x).
"Op den 22 Februarij 1765 is begraven het kint van Berent Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder".

Bijzonderheden:

Hij woonde op 19 juni 1759 te Wierhuizen. 277 Op 19 juni 1759 verschijnen "Sijmen Driewes en Martjen Isebrants, egtelieden woonachtig op 't Zandt, bij rigter dr. Berent Eilerts tot Cantens, alsmede Albert Driewes, woonachtig tot Rottum, om in eigendom over te dragen aan de HWGeboren Heer G. Alberda Heer van Dijxterhuis, stukken land onder Eenrum met daarop het huis van Popke Jacobs en tevens de gerechte helfte van een heemstede onder de Klokkenslag van Wierhuizen gelegen so als door Berent Bruins wordt gebruikt, doende in 't geheel 's jaars tot huire twee Guldens waarvan reeds de HWGebr Heer Coper de helfte competeert. Sullende de huir so op Maij 1760 komt te verschijnen komen tot Profijt van de HWGebr Heer Coper dit lant en de gerechte helfte van het genoemde heemstede aldus vercoft".

Berend trouwde met Hilje Broerkes. vr 1753 in Pieterburen?. Hilje werd geboren circa 1730 in Wierhuizen? en werd begraven op 27 april 1783 in Wierhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tjaarke Berends (gedoopt op 25 maart 1753 in Pieterburen, Wierhuizen)

         ii.  Jacob Berends (geboren op 24 december 1754 in Pieterburen, Wierhuizen)

96      iii.  Broer Berends van Dijken (geboren op 11 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen - overleden op 14 mei 1820 in Dorkwerd). Broer trouwde met Martje Ennes, dochter van Enne Louwes en Wijke Hansen, in 1782 in Niekerk. Martje werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 2 december 1759 in Houwerzijl en is overleden op 10 februari 1827 in Dorkwerd op 67-jarige leeftijd.

         iv.  Bruin Berends (geboren op 9 december 1758 in Pieterburen, Wierhuizen - overleden op 19 september 1760 in Wierhuizen, Pieterburen)

          v.  Bruin Berends (geboren op 18 maart 1761 in Pieterburen, Wierhuizen)

         vi.  Pieter Berends (geboren op 9 april 1763 in Pieterburen, Wierhuizen)


193. Hilje Broerkes, dochter van Broerken Pieters en Tjaardke Izebrands, werd geboren circa 1730 in Wierhuizen? en werd begraven op 27 april 1783 in Wierhuizen.

Notitie bij de begrafenis: 27 april is begraven te Wierhuizen Berent Bruins wed. met name Hilje.
Kinderen nalatende.

Hilje trouwde met Berend Bruins. vr 1753 in Pieterburen?. Berend werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25 november 1731 in Pieterburen en werd begraven op 18 maart 1767 in Wierhuizen.

194. Enne Louwes, zoon van Lauwe Ennes en Martjen Sigers, werd gedoopt op 27 februari 1729 in Niekerk en is overleden vr 8 maart 1783 in Houwerzijl. Enne was ook bekend als Enne Lauwrens.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer.

Geldzaken: 278 Syger Louwes, Anje Louwes en haar man Jan Jans (Bol), Grietje Louwes en haar man Albert Juurts verkopen aan broeder en sneerske Enne Louwes en Wieke Hansen de ouderlijke plaats te Houwerzijl onder Vliedorp voor 1815 Caroly guldens. Op dezelfde dag lenen Enne Louwes en Wieke Hansen, ehelieden tot Houwerzijl, van hun zwager en zuster Albert Juurts en Grietje Louwes de somma van 587 Caroly guldens en eveneens van Jan Jans en Anje Louwes, ehelieden tot Zoutkamp de somma van 587 Carolyguldens, zijnde deel in de ouderlijke plaats, en ook nog 113 gulden gereed geld. [datum opzoeken]

Geldzaken: 25 januari 1782. 279 "... Abel Juurts en Jacob Liefferts als sibbe van Albert Juurts en wijlen Grietje Louwes, inzake erfenis groot 655 Car. gl. waarvoor de vader zich garant heeft gesteld met huis, bunsnik, en mobilair alsmede een vordering groot 587 Car. gl. op Enne Louwes en vrouw te Houwerzijl.
Het huis is getaxeerd op 400,-, de snik op 600. Albert Juurts wil het geld van Louwes terugvragen maar de voogden hebben hiertegen bezwaar omdat het geld vast en zeker ligt. Lieuwe Ipes [nieuwe schoonvader van Albert Juurts] en Harm Jacobs stellen zich borg voor Albert Juurts. Op de Rechtdag d.d. 8-2-1782 meent Albert Juurts dat huis en snik zeker 1000,- waard zijn en dat het geld bij Louwes ook niet zo veilig is aangezien die ook zit in een onverdeelde boedel."

Voogdij: 8 maart 1783. 280 Over het kind van wijlen Enne Louwes en Wieke Hansen, met name Pieter Ennes, worden tot voogden aangewezen: Syger Louwes, voormond; Claas Mennes, sibbe; en Harm Lammerts, vreemde voogd.

Enne trouwde met Wijke Hansen. op 6 mei 1759 in Niekerk en Vliedorp. Wijke werd gedoopt op 8 maart 1733 in Niekerk. Wijke was ook bekend als Wieke Pieters.

Notitie bij het huwelijk: Beiden kwamen van Houwerzijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

97        i.  Martje Ennes (gedoopt op 2 december 1759, geboren in Houwerzijl - overleden op 10 februari 1827 in Dorkwerd). Martje trouwde met Broer Berends van Dijken, zoon van Berend Bruins en Hilje Broerkes, in 1782 in Niekerk. Broer werd geboren op 11 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen, werd gedoopt op 19 april 1756 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 14 mei 1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

         ii.  Itjen Ennes (gedoopt op 7 februari 1762, geboren in Houwerzijl)

        iii.  Itjen Ennes (gedoopt op 13 mei 1764, geboren in Houwerzijl)

         iv.  Anje Ennes (gedoopt op 7 september 1766, geboren in Houwerzijl)

          v.  Grietje Ennes (gedoopt op 14 februari 1768, geboren in Houwerzijl)

         vi.  Laurens Ennes (gedoopt op 23 september 1770, geboren in Houwerzijl)

        vii.  Pieter Ennes (gedoopt op 29 augustus 1773, geboren in Houwerzijl)


195. Wijke Hansen, dochter van Hans Willems en Idje Pieters, werd gedoopt op 8 maart 1733 in Niekerk. Wijke was ook bekend als Wieke Pieters.

Bijzonderheden:

Zij was landbouwersche.

Wijke trouwde met Enne Louwes. op 6 mei 1759 in Niekerk en Vliedorp. Enne werd gedoopt op 27 februari 1729 in Niekerk en is overleden vr 8 maart 1783 in Houwerzijl. Enne was ook bekend als Enne Lauwrens.

196. Hindrik Hindriks is overleden in Garnwerd.

Notitie bij het onderzoek: Een paar goeie ouders is vooralsnog niet te vinden.
Er bestaan in deze periode verschillende Hindrikken Hindriks in Oostum en Garnwerd. En tot overmaat van ramp noemen ze haast allemaal een zoon Hindrik of een dochter Hindrikje, waardoor de kluwen onontwarbaar wordt. Zie ook mijn Kwartiernummer 302 en 303: Hindrick Hindricks & Martien Jans. En, niet in deze kwartierstaat: Hindrick Hindrick & Aafke Jacobs.
Ook hun zonen Jacob leveren niet veel bewijs.

Leuk om te weten dat een zekere "Hindrick Hindricks op 15-3-1691 te Maarslag werd geadmitteert met attestatie van Garnwert, wonende bij Jacob Ennes op Rollingeweer". (Lidmaten Mensingeweer).

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Garnwerd.

Hindrik trouwde met Aafke Arius. op 14 juli 1748 in Garnwerd. Aafke werd gedoopt op 17 maart 1726 in Oldehove en is overleden in Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Hindriks (geboren op 1 september 1749 in Garnwerd - overleden als kind)

98       ii.  Hindrik Hindriks Til (gedoopt op 1 oktober 1752 in Garnwerd - overleden op 20 april 1820 in Garnwerd). Hindrik trouwde met Anje Jans.,33 dochter van Jan Eisses en Tjeerdje Claassen, op 31 december 1780 in Garnwerd. Anje werd gedoopt op 11 augustus 1754 in Winsum en is overleden op 30 november 1846 in Groningen op 92-jarige leeftijd.

        iii.  Hindriktje Hindriks Til (geboren op 2 maart 1756 in Garnwerd - overleden op 16 februari 1819 in Aduarderzijl). Hindriktje trouwde met Harm Jans. vr 1785. Harm werd geboren circa 1754 en is overleden op 8 april 1809 in Feerwerd ongeveer 55 jaar oud. Hindriktje trouwde vervolgens met Hindrik Hindriks Koning, zoon van Hendrik Hilbrands 282 en Antje Jans, op 6 januari 1811 in Feerwerd. Hindrik werd gedoopt op 12 augustus 1753 in Feerwerd en is overleden in juli 1820283 op 66-jarige leeftijd. Zij kregen geen kinderen.

         iv.  Jacob Hindriks (gedoopt op 13 januari 1760 in Garnwerd)


197. Aafke Arius, dochter van Aris Derks en Hindrikjen Hindriks,284 werd gedoopt op 17 maart 1726 in Oldehove en is overleden in Garnwerd.

Aafke trouwde met Hindrik Hindriks. op 14 juli 1748 in Garnwerd. Hindrik is overleden in Garnwerd.

198. Jan Eisses, zoon van Eijse Jans en Anje Abels, werd gedoopt op 23 juli 1724 in Bellingeweer, Winsum en is overleden vr 11 juli 1774 in Winsum.

Notitie bij de doop: "Moeder doopsgezind"

Bijzonderheden:

Hij was arbeider, huisman te Winsum.

Hij was in 1764 lidmaat te Winsum. "... In de Kerkestraatskluft: Jan Eisses (gesturven)". Er wordt geen jaartal bij gezet, bij anderen staan jaartallen als 1774 en 1776

Jan trouwde met Tjeerdje Claassen. op 16 april 1753 in Mensingeweer. Tjeerdje werd geboren circa 1730 in Warfhuizen en is overleden vr 31 december 1780 in Uithuizermeeden.285 Tjeerdje was ook bekend als Tjeerdje Jans Claassen en Tieertje Klasens.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 16 april 1753 te Mensingeweer en Maarslag. Met attestatie naar Winsum.

Op 11 juli 1774 werd in Winsum een boedelinventaris opgemaakt. 286 Tjeertje Claassen en haar man Jan Eisses.

Kinderen uit dit huwelijk:

99        i.  Anje Jans (gedoopt op 11 augustus 1754 in Winsum - overleden op 30 november 1846 in Groningen). Anje trouwde met Hindrik Hindriks Til, zoon van Hindrik Hindriks en Aafke Arius, op 31 december 1780 in Garnwerd. Hindrik werd gedoopt op 1 oktober 1752 in Garnwerd en is overleden op 20 april 1820 in Garnwerd op 67-jarige leeftijd.

         ii.  Antje Jans (gedoopt op 7 augustus 1757 in Winsum)

        iii.  Antje Jans de Boer (gedoopt op 3 februari 1760 in Winsum - overleden op 21 oktober 1829 in Winsum). Antje trouwde met Freerk Tjaarts. op 27 april 1794 in Winsum. Freerk werd geboren in Uithuizen en is overleden vr 1806 in Winsum.287

         iv.  Eisse Jans de Boer (gedoopt op 13 februari 1763, geboren in Winsum - overleden op 5 maart 1839 in Winsum)

          v.  Klaasje Jans (geboren op 25 september 1766 in Winsum)

         vi.  Jantje Jans (geboren op 18 juni 1772 in Winsum)


199. Tjeerdje Claassen, dochter van Claas Luitjes en NN, werd geboren circa 1730 in Warfhuizen en is overleden vr 31 december 1780 in Uithuizermeeden.285 Tjeerdje was ook bekend als Tjeerdje Jans Claassen en Tieertje Klasens.

Notitie bij het onderzoek: Bij het nageslacht van haar broer Luitje Claassen ontstaan 3 achternamen: Van Dijk, Hekkema en Lemstra.

Tjeerdje trouwde met Jan Eisses. op 16 april 1753 in Mensingeweer. Jan werd gedoopt op 23 juli 1724 in Bellingeweer, Winsum en is overleden vr 11 juli 1774 in Winsum.

Tjeerdje trouwde vervolgens met Jan Alderts Tempel, zoon van Aldert, op 17 augustus 1774 in Winsum. Jan werd geboren in Wetsinge en Sauwerd.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 15 juli 1774 te Winsum. 288 "... Recht van representatie aan de 2 volle neefs kinderen van de bruidegom, te weten van de E. Lammert Geerts bij Martie Jans, van de E. Jan Geerts bij Beiske Geerts. Ook aan (de kinderen) des bruids volle broeder Luitje Claassen bij Rienje Yzebrands [= Rienje Pels, komt van Pelbrands = Pelle Brands, haar vader.
Getuigen aan bruidegomszijde: Lammert Geerts en Martie Jans, als volle neef en aangetrouwde nicht; Jan Geerts en Beiske Geerts, als volle neef en aangetrouwde nicht.
Aan bruidszijde: Luitje Claassen, als volle broeder en voormond over des bruids 5 minderjarige kinderen voor wijlen Jan Eisses bij haar in egte verwekt; Jantie Luitjes, weduwe van wijlen Remge Jans, als volle moeij; Luitje Remges en huisvrouw Margaretha Tunnis, als volle neef en aangetrouwde nicht; Abel Alders, als oom en voormond; Geert Willems Bazuijn, als vreemde voogd."

Notitie bij het onderzoek: De volle neefs Lammert Geerts en Jan Geerts (getuigen uit het huwelijkscontract met Tjeerdje Claassen) blijken beiden een geslacht Tempel voort te brengen... Zijn zij broers met dezelfde vader Geert? En had deze Geert "dus" een broer Aldert?

Er is een doopnotitie in Wetsinge, op 12-6-1775, Jan, zoon van Aldert Jans & Martje Pieters. Mogelijk is er een verband.

Ook bestond er in Wetsinge een Allert Willems, getr. m. Jantijn Jans, die op 4-3-1736 aldaar een zoon Jan dopen.

Ledematen Winsum:
26-9-1788 na belijdenis aangenomen
Jan Alders
Tjeertje Klaassen
Anje Garbrants
Pietertje Derks
Leentje Jans
Anje Jans
Trijnje Evers
Wijke Jans

Het lijkt bijna alsof Jan Alders en Tjeertje Klaasen hier een echtpaar zijn, maar dat kan niet omdat onze Tjeerdje Claassen al vr 1780 was overleden.
Even later, 1-7-1791, wordt er weer een Jan Alderts op belijdenis aangenomen.
Weer later, 29-9-1802 naar Obergum vertrokken: Jan Alders.
In Obergum komt op 26-9-1802 Jan Alderts aan met attestatie gekomen van Winsum, overleden d. 7 januari 1809.
Op 19-6-1807 wordt Geertruid Jans, ehevrouw van Jan Alderts aangenomen in Obergum.

Bijzonderheden:

Jan woonde in 1809 in huis nummer 40 te Winsum. 289

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Janna Jans (geboren op 18 maart 1775 in Winsum)

         ii.  Aldert Jans (geboren op 18 oktober 1776 in Winsum)


204. Claas Jans Teisman, zoon van Jan Jans en Jantje Jacobs, werd gedoopt op 19 mei 1715 in Zuidwolde en is overleden na 25 juni 1782.291

Notitie bij het overlijden: De laatste vermelding van Claas Jans Teisman in leven was bij zijn verkiezing tot ouderling op 25-9-1782.

Notitie bij het onderzoek: Op het internet circuleert een ongefundeerd stukje kwartierstaat vol fouten, waarin Claas Jans Teisman geboren zou zijn in mei 1715 te Zuidwolde als zoon van "Jan Jans & Grietje Jacobs".
De ouders van Jan Jans zouden dan zijn: "Jan Eiwert & Anne Jans".
De ouders van Grietje Jacobs zouden zijn: "Jacob Jans & Frouwke".

Controle in het doopboek van Zuidwolde leert dat er op 19-5-1715 een Claas is gedoopt als zoon van Jan Jans & Jantjen Jacobs (niet Grietje Jacobs). Het is ook de enige Klaas/Claas in Zuidwolde met een vader Jan.
Tot hier is het redelijk en aannemelijk dat de gedoopte Claas inderdaad Claas Jans Teisman is: bij huwelijk "van Zuidwolde" en door de vernoeming van zijn eerste 3 kinderen Jan, Jantje en Jakob.
Voor de rest is het koffiedik kijken.

Bij verdere controle op de vader van deze Jan Jans (volgens deze bron geboren augustus 1690 te Zuidwolde) staat er op 10-8-1690 een Jan als zoon van Jan Ciwerts (niet Jan Eiwert) & Anna (Annetjen) Jans.
Bij controle op Grietje Jacobs (volgens deze bron geboren te Zuidwolde december 1690) staat er op 21-12-1690 een mannelijke NN, zoon van Jacob Jans & Frouke. Dus helemaal geen vrouwelijke Grietje.

Ook na deze correcties blijft dit staakje "grootouders" van Claas Jans Teisman niet meer dan een gokspel.

Bijzonderheden:

Hij was in 1761 diaken te Zuidwolde. "... Klaes Jans Teisman, voor R. Jans (afgegaan 14 Januarij -71) en Pieter H. Smit voor Klaas Teisman (afgegaan 17 augustij -76)".

Voogdij: 7 mei 1762, Zuidwolde. Over de 4 onmondige kinderen van Jan Derks Teisman & Fenje Harms waren op 7 mei 1762 voormond en voogden: Claas Jans [Teisman?] te Zuidwolde, Jan Lucas te Sint Annen en Hindrik Alberts te Bedum.
Jan Derks Teisman heb ik nog niet kunnen plaatsen. Maar ik vermoed dat hij de vader is van de Dorkwerder tak: Derk Jans Teisman & Reinje Heres. Deze Derk Jans Teisman stierf in 1835 als zoon van Jan Derks & Fennechien "Jacobs" [GenLias], maar dat kan gemakkelijk een verhaspeling zijn van Fenje Harms. Hiertegen pleit weer dat dit paar een zoon Jacob heeft genoemd.

Hij was op 25 september 1782 ouderling te Zuidwolde. Kerkenraad gehouden den 25 Sept. 1782:
"... is men getreden tot verandering van den Kerkenraad en is in plats van Berend Classen tot ouderling verkoren Claas Jan Teisman, tot diaken in plats van Drewes Classen tot diaken verkoren Gerrit Classen".
Van 1796-1811 komt er enkele malen een Claas Jans ("junior", of "de Jonge") voor in de Ledematenlijst van Zuidwolde, mogelijk zijn kleinzoon...

Claas trouwde met Lolje Jans. op 22 december 1743 in Zuidwolde. Lolje werd gedoopt op 7 januari 1723 in Garmerwolde en is overleden na 25 juni 1782.291 Lolje was ook bekend als Lolke Jans en Lollechijn Jans.

Notitie bij het huwelijk: "Klaas Jans, van Zuidwolde & Lolje Jans, van Zuidwolde."

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Klaassens Teisman (gedoopt op 20 december 1744 in Zuidwolde - overleden op 11 september 1809 in Bedum). Jan trouwde met Grietje Alberts Rona, dochter van Albert Eites 292 en Corneliske Fockes,292 op 24 april 1767 in Zuidwolde. Grietje werd gedoopt op 4 maart 1742 in Roden (Dr) en is overleden op 20 maart 1818 in Bedum op 76-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Alberts Rond.

         ii.  Jantje Klaassens Teisman (gedoopt op 16 oktober 1746 in Zuidwolde). Jantje trouwde met Pieter Uilrigs. op 21 juli 1771 in Zuidwolde. Pieter werd geboren in Hogerbrug (Gr). Jantje trouwde vervolgens met Harm Jacobs.

        iii.  Jakob Klaassens Teisman (gedoopt op 24 november 1748 in Zuidwolde)

         iv.  Hindrik Klaassens Teisman (gedoopt op 31 januari 1751 in Zuidwolde - overleden op 12 mei 1819 in Zuidwolde). Hindrik trouwde met Grietje Harms, dochter van Harmen Gerrits 293 en Jantje Willems. Grietje werd gedoopt op 12 augustus 1759 in Dorkwerd en is overleden op 26 oktober 1826 in Noorderhogebrug op 67-jarige leeftijd.

          v.  Hilje Klaassens Teisman (gedoopt op 17 december 1752 in Zuidwolde). Hilje trouwde met Geert Jacobs.

         vi.  Trijntje Clasen Teisman (geboren in 1754-1755 - overleden op 13 oktober 1813 in Noordwolde). Trijntje trouwde met Arent Stevens, zoon van Steven Arents en Maria Meertens. Arent werd gedoopt op 13 juni 1751 in Harssens, Adorp en is overleden op 22 april 1787 in Noordwolde op 35-jarige leeftijd. Arent was ook bekend als Arent Steffens. Trijntje trouwde vervolgens met Berend Lammerts van Dijk, zoon van Lammert Berends en Trijntje Berends. Berend werd geboren op 4 februari 1759 in Bedum en is overleden op 11 augustus 1826 in Noordwolde op 67-jarige leeftijd.

102     vii.  Pieter Klaassens Teisman (geboren in december 1757 in Zuidwolde - overleden op 10 november 1810 in Wetsinge en Sauwerd). Pieter trouwde met Anje Drewes Oudman, dochter van Drewes Klaesen en Martijn Willems. Anje werd gedoopt op 12 mei 1768 in Westerwijtwerd en is overleden op 28 september 1858 in Sauwerd op 90-jarige leeftijd.

       viii.  Geertje Klaassens Teisman (gedoopt op 25 december 1760 in Zuidwolde - overleden op 2 januari 1838 in Bedum). Geertje trouwde met Jan Berents de Jonge, zoon van Berent Klaasen en Fenje Berents. Jan werd geboren op 5 februari 1756 in Zuidwolde en is overleden op 8 september 1836 in Zuidwolde op 80-jarige leeftijd.

         ix.  Henricq Klaassens Teisman (gedoopt op 16 juni 1765 in Zuidwolde - overleden op 18 augustus 1847 in Zuidwolde). Henricq trouwde met Leentje Drewes Oudman, dochter van Drewes Klaesen en Martijn Willems. Leentje werd geboren op 10 december 1776 in Zuidwolde, werd gedoopt op 2 februari 1777 in Zuidwolde en is overleden op 5 augustus 1838 in Bedum op 61-jarige leeftijd.


205. Lolje Jans, dochter van Jan Hindriks 294,295 en Hilje Alders,291 werd gedoopt op 7 januari 1723 in Garmerwolde en is overleden na 25 juni 1782.291 Lolje was ook bekend als Lolke Jans en Lollechijn Jans.

Lolje trouwde met Claas Jans Teisman. op 22 december 1743 in Zuidwolde. Claas werd gedoopt op 19 mei 1715 in Zuidwolde en is overleden na 25 juni 1782.291

206. Drewes Klaesen, zoon van Klaas Drews en Anje Tiddes,296 werd geboren circa 1740 in Westerwijtwerd en is overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde.297 Drewes was ook bekend als Dreeuws Houtman.

Notitie bij de geboorte: Hij werd door zijn huwelijk meerderjarig, dus was hij waarschijnlijk niet eerder geboren dan ca. 1740.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Zuidwolde.

Geldzaken: 28 maart 1767. 298 Driewes Claassen, door huwelijk meerderjarig geworden, ontvangt o.a. een obligatie te laste van Marieke Driewes f 300 met 5 jaren achterstallige rente f 60.

Geldzaken: 4 mei 1770. 299 Driewes Clasen en Martjen Willems verkopen aan Antje Jans wed. van Jan Clasen [zijn jongere broer?] "hare behuisinge zijnde een Cremerie (lakenwinkel) tot Westerwijtwerd, laatst door de verkopers bewoond, voor 600 Car. gulden".

Nalatenschap: 12 april 1781. 300 "... Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen, geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens".

Hij was op 25 september 1782 diaken te Zuidwolde.

Drewes trouwde met Martijn Willems. op 13 januari 1765 in Westerwijtwerd. Martijn werd gedoopt op 30 november 1738 in Westerwijtwerd301 en is overleden vr 1836 in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Margje Willems en Martje Willems.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aaltjen Drewes (gedoopt op 31 maart 1765 in Westerwijtwerd). Aaltjen trouwde met Cornelis Tijmens Havinga. op 7 april 1784 in Zuidwolde.

         ii.  Klaas Drewes Oudman (gedoopt op 27 juli 1766 in Westerwijtwerd - overleden op 9 augustus 1840 in Winsum). Klaas trouwde met Claaske Willems Harkema. op 30 april 1791 in Zuidwolde.

103     iii.  Anje Drewes Oudman (gedoopt op 12 mei 1768 in Westerwijtwerd - overleden op 28 september 1858 in Sauwerd). Anje trouwde met Pieter Klaassens Teisman, zoon van Claas Jans Teisman en Lolje Jans, op 30 april 1786 in Zuidwolde. Pieter werd geboren in december 1757 in Zuidwolde en is overleden op 10 november 1810 in Wetsinge en Sauwerd op 52-jarige leeftijd. Anje trouwde vervolgens met Nicolaus Copius Bolt, zoon van Copius Bolt 103 en Hilke Jans, op 29 augustus 1812 in Adorp. Nicolaus werd geboren op 22 november 1772 in Obergum, werd gedoopt op 6 december 1772 in Obergum en is overleden op 25 augustus 1830 in Wetsinge en Sauwerd op 57-jarige leeftijd.

         iv.  Marike Drewes (gedoopt op 18 februari 1770 in Westerwijtwerd - overleden op 18 juni 1836 in Zuidwolde). Marike trouwde met Roelf Hindriks Klooster, zoon van Hindrik Jans Clooster en Ouwke Samuels, op 21 juni 1788 in Zuidwolde. Roelf werd gedoopt op 19 februari 1764 in Noordwolde en is overleden op 31 maart 1808 in Zuidwolde302 op 44-jarige leeftijd.

          v.  Willemtje Drewes Oudman (gedoopt op 22 september 1771 in Zuidwolde - overleden op 22 september 1856 in Kloosterburen). Willemtje trouwde met Jan Hindriks Kreemer.,303 zoon van Hindrik Jans Kloot en Jacobje Jans Bos, op 6 april 1794 in Zuidwolde. Jan werd gedoopt op 22 november 1766 in Zuidwolde en is overleden vr 21 februari 1818. Willemtje trouwde vervolgens met Fokke Nannings, zoon van Nanning Okkes en Geertruid Fokkes, op 21 februari 1818 in Adorp. Fokke werd geboren in 1775-1776 in Rasquert en is overleden op 28 juni 1843 in Adorp op 68-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Drewes Oudman (gedoopt op 14 maart 1773 in Zuidwolde - overleden op 20 mei 1837 in Kantens). Pieter trouwde met Grietje Willems Berghuis, dochter van Wilm Ebels en Trijnje Syms, op 14 juni 1801 in Zuidwolde. Grietje werd geboren op 23 april 1775 in Bedum304 en is overleden op 11 september 1836 in Kantens op 61-jarige leeftijd.

        vii.  Martijn Drewes (gedoopt op 27 november 1774 in Zuidwolde - overleden op 22 juni 1831 in Groningen). Martijn trouwde met Aaldrik Rudolphus Evenhuis, zoon van Rudolf Aaldriks Evenhuis 305 en Jacobjen Jans, op 20 mei 1793 in Wetsinge en Sauwerd. Aaldrik werd gedoopt op 25 november 1764 in Noorddijk en is overleden op 16 januari 1838 in Groningen op 73-jarige leeftijd.

       viii.  Leentje Drewes Oudman (geboren op 10 december 1776 in Zuidwolde - overleden op 5 augustus 1838 in Bedum). Leentje trouwde met Henricq Klaassens Teisman, zoon van Claas Jans Teisman en Lolje Jans, in april 1795. Henricq werd gedoopt op 16 juni 1765 in Zuidwolde en is overleden op 18 augustus 1847 in Zuidwolde op 82-jarige leeftijd. Henricq was ook bekend als Henricus Teisman.

         ix.  Battruda Drewes (gedoopt op 23 mei 1779 in Zuidwolde - overleden op 6 november 1841 in 't Zandt). Battruda trouwde met Daniel Johannes Bolt, zoon van Johannes Harms en Swaentje Daniels, op 26 april 1797 in Zuidwolde. Daniel werd gedoopt op 13 december 1776 in Zuidwolde en is overleden vr 10 maart 1827. Battruda trouwde vervolgens met Jan Pieters Veldman, zoon van Pieter Jans en Rijpke Hindriks, op 10 maart 1827 in 't Zandt. Jan werd geboren in Fransum en werd gedoopt op 14 januari 1787 in Den Ham.


207. Martijn Willems, dochter van Willem Pieters en Martijn Pieters, werd gedoopt op 30 november 1738 in Westerwijtwerd301 en is overleden vr 1836 in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Margje Willems en Martje Willems.

Bijzonderheden:

Geldzaken: 31 mei 1797, Groningen. "... Martjen Willems wed. van Jacob Jans en Jacobjen Jans wed. van Rudolf Aaldriks beide onder Suidewolde woonagtig verschijnen bij de notaris van Wetsinge als borgen bij een lening van 600 gulden aan Aaldrik Rudolfs & Martie Drewes te Bellingeweer van Derk Cornellis te Zuidwolde."

Boedelscheiding: 7 juni 1797, Wetsinge. 306 Scheidbrief tussen Matje Jans & Jan Pieters enerzijds, en Martie Willems wed. Jacob Jans anderzijds:
"... Verschenen Matje Jans & Jan Pieters; Jantie Jans & Pauwel Melles, erfgenamen en representanten [zusters?] van wijlen Jacob Jans ter eenre, en Martie Willems weduwe van Jacob Jans ter ander zijde, om de boedel volgens Huwelijkscontract van 19 december 1788 van Martie Willems en Jacob Jans te scheiden."
Martie Willems behoudt de hele boedel zoals ze die met Jacob Jans heeft bezeten en betaalt 1650 gulden aan Matje Jans en aan Jantie Jans.
De boedel bestaat uit "pmo. een behuisinge en Schuire nevens de vaste beklemminge van Twee en Seventig grasen Lands, doende jaarlijks tot huire 114 [?] gulden 5 stuivers; 2do. de eigendom van negen vijftig grasen lands tot Westerwijtwerd gelegen, wordende bij Sjerp Elema onder vaste beklemminge gebruikt, jaarlijks tot huure doende een hondert seven veertig gulden en 10 stuivers; 3tio. den eigendom van een behuisde heemstede mede aldaar gelegen, wordende bij de weduwe van Jacob Tonnis gebruikt sjaars voor 4 gulden; 4to. een behuisde heemstede tot Warffum gelegen, wordende bij Derk Eikes gebruikt sjaars voor vijf gulden; 5to. een behuisinge staande en gelegen tot Suidewolde doende jaarlijks aan Hijbe Groenewold in qlte tot heem huure Seven gulden".

Martijn trouwde met Drewes Klaesen. op 13 januari 1765 in Westerwijtwerd. Drewes werd geboren circa 1740 in Westerwijtwerd en is overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde.297 Drewes was ook bekend als Dreeuws Houtman.

Martijn trouwde vervolgens met Jacob Jans. op 11 oktober 1789 in Zuidwolde.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19 december 1788 te Zuidwolde. 307


208. Abel Numan, zoon van Jan Abels Nieman en Catharina Harms Dartwinkels, werd gedoopt op 30 januari 1716 in Groningen. Abel was ook bekend als Abel Nuiman.

Notitie bij de doop: Geboorteplaats Kromme Elleboog.

Bijzonderheden:

Hij woonde an Zuderdaip te Groningen.

Hij was in 1756 lidmaat van de Hervormde Gemeente te Groningen. 308

Abel trouwde met Jantje Claessens. op 25 februari 1744 in Groningen. Jantje werd geboren in Groningen.

Notitie bij het huwelijk: Het huwelijk werd voltrokken in de Martinikerk door ds. Noordbeek. P.q. Jakob Zweerts als neef.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 8 februari 1744 te Groningen. 309 Getuigen aan bruidegomszijde: Dooije Numan, broer; Harmannus Numan, broer.
Aan bruidszijde: Claas Geerts, vader; Geertje Weggemans, moeder.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catarina Numan (gedoopt op 27 november 1744 in Groningen)

         ii.  Klaas Numan (gedoopt op 19 juni 1748 in Groningen - overleden op 21 juni 1816 in Groningen). Klaas trouwde met Sjouke Kobes. Klaas trouwde vervolgens met Hinderkien Hindriks Eijsing, dochter van Hindrik Eijsing en Grietje Hemmes Meinardi, op 3 juni 1810 in Groningen. Hinderkien werd geboren in 1764 in Groningen en is overleden op 24 december 1839 op 75-jarige leeftijd.

        iii.  Elizabeth Numan (gedoopt op 23 december 1750 in Groningen)

         iv.  Anna Numan (gedoopt op 11 november 1754 in Groningen). Anna trouwde met Gerrit Bliema. op 12 januari 1778 in Groningen. Gerrit werd geboren in Groningen.

          v.  Elizabeth Numan (gedoopt op 15 september 1758 in Groningen)

         vi.  Margje Numan (gedoopt op 17 februari 1762 in Groningen)

104     vii.  Jan Numan (geboren op 2 juli 1763 in Groningen - overleden vr 16 mei 1818). Jan trouwde met Johanna Jakoba Scholten. op 12 augustus 1790 in Groningen. Johanna werd geboren tussen 1775 en 1776 in Zwolle en is overleden op 25 mei 1829 in Amsterdam.104 Johanna was ook bekend als Johanna Jakoba Scholte.


209. Jantje Claessens, dochter van Claas Geerts en Geertje Weggemans, werd geboren in Groningen.

Bijzonderheden:

Zij woonde "an Zuderdaip" te Groningen.

Zij was in 1756 lidmaat van de Hervormde Gemeente te Groningen. "Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep)".

Jantje trouwde met Abel Numan. op 25 februari 1744 in Groningen. Abel werd gedoopt op 30 januari 1716 in Groningen. Abel was ook bekend als Abel Nuiman.

212. Sijmen Jans de Wit,107 zoon van Jan Geerts de Wit en Grietie Sijmons Jans, werd gedoopt op 12 mei 1737 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 18 mei 1815 in Maarhuizen op 78-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Geerts.310

Notitie bij de doop: Gedoopt als Simon, moeder Grietie Jans genoemd.

Notitie bij het overlijden: Ouders: Jan Geerts & Grietje Jans

Bijzonderheden:

Hij was rentenier te Maarhuizen.

Sijmen trouwde met Antje Pieters. op 8 juni 1760 in Obergum. Antje werd geboren in Obergum, werd gedoopt op 30 november 1732 in Obergum en is overleden op 11 november 1808 in Winsum op 75-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Itje Sijmons de Wit (geboren tussen 1761 en 1762 in Obergum - overleden op 17 april 1835 in Obergum). Itje trouwde met Jan Willems de Wit, zoon van Willem Clasen Brands en Eltje Lammerts, vr 1789. Jan is overleden in Winsum. Jan was ook bekend als Jan Willems.

106      ii.  Jan Sijmons de Wit (gedoopt op 15 maart 1761 in Obergum - overleden op 11 april 1832 in Maarhuizen). Jan trouwde met Pieterke Geerts Groen, dochter van Geert Pieters en Stijntje Pieters, op 29 oktober 1786 in Winsum. Pieterke werd gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum en is overleden op 29 juli 1810 in Maarhuizen109 op 43-jarige leeftijd. Pieterke was ook bekend als Pieterke Geerts.110 Jan trouwde vervolgens met Hendrikje Tonnis Woldendorp, dochter van Tonnis Geerts Woldendorp en Grietje Hemkes, op 11 december 1812 in Winsum. Hendrikje werd geboren op 23 maart 1778 in Maarslag, werd gedoopt op 29 maart 1778 in Hoog Maarslag en is overleden op 14 oktober 1831 in Maarhuizen op 53-jarige leeftijd.

        iii.  Grietje Sijmons de Wit (gedoopt op 17 april 1768, geboren in Obergum)


213. Antje Pieters, dochter van NN en IJtie Gerrijts, werd geboren in Obergum, werd gedoopt op 30 november 1732 in Obergum en is overleden op 11 november 1808 in Winsum op 75-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: "... in onecht geboren kind".

Antje trouwde met Sijmen Jans de Wit.107 op 8 juni 1760 in Obergum. Sijmen werd gedoopt op 12 mei 1737 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 18 mei 1815 in Maarhuizen op 78-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Geerts.310

214. Geert Pieters, zoon van Pieter, werd geboren circa 1724 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden vr 12 juni 1767 in Warffum. Geert was ook bekend als Klaas Pieters.

Notitie bij het onderzoek: Uit onbekende bron vond ik ooit een "Klaas" Pieters als man van Stijntje Pieters. Dat het Geert Pieters moest zijn, begreep ik door het vinden van een koopcontract (Wetsinge 1753, verkoop van ouderlijk huis) van de kinderen van Pieter Jarghs & Eeke Pieters. Hierin stond dat Stijnie Pieters getrouwd was met Geert Pieters.

Een echtpaar Geert Pieters & Stijntje Pieters had ik al eerder vastgesteld als de nummers 214 en 215 in mijn kwartierstaat. Aangezien hun kinderen qua vernoeming (Eeke!) heel goed aansluiten op hun grootouders ben ik er nu vrij zeker van dat deze Stijntje identiek is met de Stijntje uit het gezin van Pieter Jarghs & Eeke Pieters.

Hierdoor doet zich het opmerkelijke feit voor dat in dit gezin 2 kwartierdraagsters zitten: Stijntje Pieters als oudovergrootmoeder der van Dijkens 215 en Margarieta Alegonda Pieters als oudovergrootmoeder der Japenga's 163...

Aangezien Geert Pieters doopsgezind was, is het zeer aannemelijk dat hij het was die eerder getrouwd was met de eveneens doopsgezinde Grietje Aris van Baflo.

Van Geert Pieters verder geen enkel spoor... behalve misschien dat hij een broer had: Jan Pieters Groen in Eenrum, ook doopsgezind en ook beide dochters Antje, Trijntje en Renske.

Er is nog een andere Geert Pieters Groen (van Warfhuizen) x Ettien Boelkens (van Oldenzijl) 18-11-1770 te Oldenzijl.

Bijzonderheden:

Hij was doopsgezind.

Geldzaken: 4 april 1753, Wetsinge. 311 Verschenen bij P. van Wullen: Trijnie Pieters geadsisteert met haar eheman Pieter Abels, en Stijnie Pieters geadsisteert met haar eheman Geert Pieters, beneffens Lucas Harms als voormont, Pieter Harms als sibbe en Raang Hindriks als vreemde voogden over de vijf onmondige pupillen van wijlen Pieter Jarghs en Eeke Pieters in leven Eheluiden tot Wetsinge...
Zij verkopen (sulks doende kragt deses an der pupillen stiefvader Jan Jacobs de gerechte helfte) hun ouderlijke plaatse die zij met hun stiefvader mandelig hebben bezeten, bestaande in een binnenhuis en Vriesche schuire staande en gelegen tot Wetsinge op de Hoogweledelgeboren Mevrouw van Wetsinge haar gront, eert en nagelvast met deuren en vensteren, stienen en pannen, los en vast met de karrenmolen alsmede bomen en plantagien zoo op en om het hiem en het land zijn staende met de beklemminge van 72 en 3/4 grazen lant in naam en faam zonder de maate daarop te mogen leggen, waaronder het hiem daar de behuisinge op is staende mede wordt gerekent waar van de Hoogwelgeboren Mevrouw van Wetsinge Eigenaarsche is, doende jaarlijks in genere tot Huijre 150 Carl. gulden, alsmede het halve wintersaat zoo reets op het lant is staende, sulks alles voor een somma van vierhondert Car. gls. dico 400 Carl gulden welke somma de kooper soo mede voor mij is gecomppareert aannam en beloofde te betalen in drie termijnen...

Geert trouwde met Grietje Aris, dochter van Aries Onnes 312 en Anje Cornelis, op 20 september 1744 in Baflo en Rasquert. Grietje werd geboren in Baflo.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 19 september 1744 te Wetsinge en Sauwerd. "Geert Pieters, van W, met att. weggegaen & Grietje Aris, van Baflo".
Proclamatie Baflo en Rasquert op 20-09-1744: "Geert Peters, van Wetsinge, doopsgezind & Grietje Aris, van Baflo, doopsgezind".

Notitie bij het onderzoek: Grietje Aris is vast een zuster van Luidwe Aris van Baflo die in Baflo trouwde 29-04-1747 met Sijmen Luis van Winsum.

Geert trouwde vervolgens met Stijntje Pieters. op 23 december 1749 in Bellingeweer. Stijntje werd gedoopt op 19 maart 1729 in Wetsinge en Sauwerd.

Notitie bij het huwelijk: Met attestatie van Obergum en Maarhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Geerts (gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum)

         ii.  Renske Geerts (gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum)

        iii.  Trijntje Geerts Groen (geboren in 1759-1760 in Wetsinge - overleden op 21 augustus 1820 in Warffum). Trijntje trouwde met Derk Jans Dik, zoon van Jan Pieters Dik en Trijnje Derks, op 5 juli 1789 in Warffum. Derk werd geboren in Usquert en werd gedoopt op 8 oktober 1758 in Usquert.

         iv.  Eeke Geerts (gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum)

          v.  Antje Geerts (gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum)

107      vi.  Pieterke Geerts Groen (gedoopt op 12 juni 1767 in Warffum - overleden op 29 juli 1810 in Maarhuizen). Pieterke trouwde met Jan Sijmons de Wit, zoon van Sijmen Jans de Wit 107 en Antje Pieters, op 29 oktober 1786 in Winsum. Jan werd gedoopt op 15 maart 1761 in Obergum en is overleden op 11 april 1832 in Maarhuizen op 71-jarige leeftijd.


215. Stijntje Pieters, dochter van Pieter Jarghs 254 en Eeijcke Pieters, werd gedoopt op 19 maart 1729 in Wetsinge en Sauwerd.

Notitie bij het onderzoek: Waarschijnlijk is dit Stijntje Pieters (met Geert Pieters)...

Bijzonderheden:

Zij was op 22 maart 1767 lidmaat op belijdenis te Warffum. Daarna worden op n dag, 12-6-1767, al haar kinderen gedoopt, waarbij werd opgemerkt dat de vader doopsgezind was en overleden.

Stijntje trouwde met Geert Pieters. op 23 december 1749 in Bellingeweer. Geert werd geboren circa 1724 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden vr 12 juni 1767 in Warffum. Geert was ook bekend als Klaas Pieters.

216. Adriaan van Heusden werd geboren vr 1749.

Adriaan trouwde met Aletta Elizabeth van Buren. Aletta werd geboren vr 1752.

Kind uit dit huwelijk:

108       i.  Hendrik Anthonie van Heusden (geboren vr 1773 in Leiden (ZH) - overleden op 6 april 1817 in Goes (ZE)). Hendrik trouwde met Anthonia Frederika Waas, dochter van Jan Frederik Waas en Geertruij Wolthing, op 1 september 1814 in Woerden (U). Anthonia werd geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) en is overleden op 16 november 1861 in Elburg (Gld).


217. Aletta Elizabeth van Buren werd geboren vr 1752.

Aletta trouwde met Adriaan van Heusden. Adriaan werd geboren vr 1749.

218. Jan Frederik Waas werd geboren vr 1752.

Jan trouwde met Geertruij Wolthing. circa 1760. Geertruij werd geboren vr 1755.

Kind uit dit huwelijk:

109       i.  Anthonia Frederika Waas (geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) - overleden op 16 november 1861 in Elburg (Gld)). Anthonia trouwde met Hendrik Anthonie van Heusden, zoon van Adriaan van Heusden en Aletta Elizabeth van Buren, op 1 september 1814 in Woerden (U). Hendrik werd geboren vr 1773 in Leiden (ZH) en is overleden op 6 april 1817 in Goes (ZE).


219. Geertruij Wolthing werd geboren vr 1755.

Geertruij trouwde met Jan Frederik Waas. circa 1760. Jan werd geboren vr 1752.

220. Lourens Jillis Bouthoorn, zoon van Jillis Bastiaans Bouthoorn en Geertruij Eijmerts de Kruijf, werd gedoopt op 6 februari 1724 in Lopikerkapel (U).

Notitie bij het onderzoek: Het patroniem Gillis komt van Stamboom Baerveldt (www.edybaerveldt.nl)

Bijzonderheden:

Hij bezat in Barwoutswaarder en Bekenes (U) een hofstede met landeryen. Akte inv.nr. U205a30, aktenr. 134, d.d. 11-07-1778
Aktesoort Procuratie
Notaris L. VAN DER PAUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit van der Schroef
Woonplaats eerste partij: Roodebrugge
Naam tweede partij: Gerrit Vierkaart, neef
Samenvatting inhoud akte: tot transport ten behoeve van Laurens Bouthoorn van hofstede met landeryen onder Barwoutswaarder en Bekenes

Lourens trouwde met Marijtje van der Giezen. op 21 maart 1751 in Woerden (U).116 Marijtje werd geboren circa 1722.

Notitie bij het huwelijk: Op de website Baerveldt wordt gesproken van 9 kinderen...

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Geertruij Bouthoorn (gedoopt op 16 januari 1752 in Bodegraven (ZH))

         ii.  Jannetje Bouthoorn (gedoopt op 27 januari 1754 in Bodegraven (ZH))

        iii.  Jillis Bouthoorn (gedoopt op 13 april 1755 in Bodegraven (ZH)). Jillis trouwde met Caatje Cornelis den Houtman, dochter van Cornelis Jans den Houtman en Maria Hendriks de Keijser, op 8 april 1781 in Benschop (U). Caatje werd gedoopt op 31 december 1758 in Benschop (U).

110      iv.  Gerrit Bouthoorn (gedoopt op 19 december 1756 in Bodegraven (ZH) - overleden op 17 oktober 1835 in Woerden (U)). Gerrit trouwde met Johanna Bosch, dochter van Jan Jans Bosch en Aletta Cornelis van Veen, op 16 april 1784 in Waarder (U).116 Johanna werd gedoopt op 17 juli 1757 in IJsselstein (U) en is overleden op 13 juli 1831 in Woerden (U) op 73-jarige leeftijd. Johanna was ook bekend als Hanna Bos.

          v.  Aagje Bouthoorn (gedoopt op 9 april 1758, geboren in Woerden (U) - overleden op 25 januari 1833 in Zwammerdam (ZH)). Aagje trouwde met Fredrik Willem Baerveldt. op 19 september 1779 in Bodegraven (ZH). Fredrik werd geboren op 4 maart 1759 in Leiden (ZH), werd gedoopt op 4 maart 1759 in Leiden (ZH) en is overleden op 14 februari 1820 in Bodegraven (ZH) op 60-jarige leeftijd.

         vi.  Bastiaan Bouthoorn (gedoopt op 23 december 1759 in Bodegraven (ZH))

        vii.  Lijsbeth Bouthoorn (gedoopt op 4 oktober 1761 in Bodegraven (ZH))

       viii.  Bastiaan Bouthoorn (gedoopt op 2 maart 1763 in Bodegraven (ZH))

         ix.  Bastiaan Bouthoorn (gedoopt op 18 maart 1764 in Waarder (U))

          x.  Lijsbeth Bouthoorn (gedoopt op 27 juli 1766 in Waarder (U))

         xi.  Maria Bouthoorn (gedoopt op 16 juli 1769 in Waarder (U)). Maria trouwde met Arie Berkenwoude. op 2 januari 1812 in Bodegraven (ZH). Arie werd gedoopt op 30 mei 1773 en is overleden op 28 oktober 1845 op 72-jarige leeftijd.

        xii.  Jan Bouthoorn (gedoopt op 15 februari 1772 in Waarder (U) - overleden op 25 maart 1842 in Barwoutswaarder (U)). Jan trouwde met Cornelia Kok, dochter van Cornelis Frederiks Kok en Marrigje Willems Verduijn. Cornelia werd gedoopt op 4 oktober 1778 in Waarder (U) en is overleden op 11 maart 1851 in Barwoutswaarder (U) op 72-jarige leeftijd.


221. Marijtje van der Giezen, dochter van Gerrit Willems van der Giessen en Jannigje Ariens Vermeij, werd geboren circa 1722.

Notitie bij het onderzoek: Waarschijnlijk van deze ouders.

Marijtje trouwde met Lourens Jillis Bouthoorn. op 21 maart 1751 in Woerden (U).116 Lourens werd gedoopt op 6 februari 1724 in Lopikerkapel (U).

222. Jan Jans Bosch

Jan trouwde met Aletta Cornelis van Veen.

Kind uit dit huwelijk:

111       i.  Johanna Bosch (gedoopt op 17 juli 1757 in IJsselstein (U) - overleden op 13 juli 1831 in Woerden (U)). Johanna trouwde met Gerrit Bouthoorn, zoon van Lourens Jillis Bouthoorn en Marijtje van der Giezen, ____________.116 Gerrit werd gedoopt op 19 december 1756 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 17 oktober 1835 in Woerden (U) op 78-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Gerrit Boudthoorn.


223. Aletta Cornelis van Veen

Aletta trouwde met Jan Jans Bosch.


224. Cornelis Onnes, zoon van Onno Cornelis en NN, werd geboren circa 1715 en is overleden in Grijpskerk.313 Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, en Cnelis Oenes.

Notitie bij het overlijden: Toen dochter Emke Kornelis Duisterwinkel stierf in 1832 werd in de aangifte vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

Duisterwinkel was (tot tenminste 1781, toen de kaart van Beckeringh getekend werd) een gehucht ten noorden van Garnwerd, aan de overkant van een in 1640 afgesneden meander (de Raken) in het Reitdiep, ingeklemd tussen Schilligeham, Bellingeweer en Klein Garnwerd. De vroegste Duisterwinkels die ik vond, met deze achternaam, komen echter uit de streek rond Grijpskerk en Visvliet. Het spoor terug naar naar Garnwerd loopt vooralsnog via Onno Cornelis, die gedoopt is in Garnwerd en die misschien de vader is van Kornelis Kornelis. De mensen van Duisterwinckel gingen in Garnwerd naar de kerk.

Notitie bij het onderzoek: Bij zijn huwelijk met Enneke Jans heette hij Cornelis Onnes en Cnelis Oenes. Bij de dood van zijn kinderen weten de aangevers zich te herinneren dat hij Kornelis Kornelis moet hebben geheten.
Met enig voorbehoud, er is namelijk geen rechtstreeks bewijs, zie ik als zijn vader: Onno Cornelis. Tot nu toe is er in het Doopregister van Garnwerd maar n Onno gevonden en ik weet niet of deze lang geleefd heeft en met wie hij getrouwd was. Hier is dus de missing link. De moeder van deze Onno is evenwel een Wijtske en daarbij past - net als bij Hilje - een dochter met dezelfde naam. Helaas is die is nog niet gevonden, maar wel een achterkleindochter. Dit, naast de locatie (Garnwerd, waar Duisterwinckel lag) en de juiste periode, vormt het schamele "bewijs" tot nu toe.

Dat "Kornelis Kornelis & Enneke Jans" dezelfden zijn als "Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling" wordt aannemelijk gemaakt door twee feiten: 1. bij de afkondigingen (Niezijl en Grijpskerk) van hun huwelijk wordt Enneke Jans genoemd met Cornelis Onnes en met Cnelis Oenes en 2. hun dochter Emke Kornelis heeft bij haar huwelijkscontract een volle broeder Cornellis Cornellis als getuige. Het gebruiken van deze dubbele naam werd dus wel vaker vertoond in deze familie.

Cornelis trouwde met Enneke Jans. in december 1749 in Grijpskerk. Enneke werd geboren op 14 oktober 1714 in Lutjegast318 en is overleden in Grijpskerk.319 Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 29 november 1749 te Niezijl. 320,321 In december 1749 deden ze het nogmaals in Grijpskerk.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren in 1753-1754 in Grijpskerk - overleden op 10 mei 1832 in Vierhuizen). Emke trouwde met Rijpke Mennes Boijkema,322,323.,324 zoon van Menne Rijpkes Boijkema 324,325 en Jantje Clasen,324 op 16 mei 1784 in Vierhuizen. Rijpke werd gedoopt op 13 juli 1738 in Vierhuizen en is overleden op 31 december 1807 in Vierhuizen op 69-jarige leeftijd.

112      ii.  Cornelis Cornelis Duisterwinkel (geboren in 1758 in Grijpskerk - overleden op 26 juni 1822 in Hoogemeeden, Aduard). Cornelis trouwde met Antje Tjeerds Zuidema. op 8 juni 1788 in Kollum (Fr). Antje werd geboren tussen 1760 en 1761 in Surhuizum (Fr) en is overleden op 1 april 1826 in Noordhorn.118


225. Enneke Jans, dochter van Jan Wennekes en Imke Mennes, werd geboren op 14 oktober 1714 in Lutjegast318 en is overleden in Grijpskerk.319 Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.

Notitie bij het overlijden: In Grijpskerk is geen overlijdensakte van Enneke Jans of Enje Gosseling.

Notitie bij het onderzoek: Dat we hier de juiste Enneke voor ons hebben is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, naar haar moeder, maar er is ook plaats voor twijfel omdat Enneke al behoorlijk op leeftijd is (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

Misschien heeft de naam Gosseling (ze wordt ook een keer Enje Gosseling genoemd) nog iets te maken met een familie tussen Friesland en Groningen: Hessel Gosseling, lidmaat te Buitenpost in 1759, die later (1774-1784) in Visvliet 7 kinderen doopt...
En dan is er Gosling Alberts, die met IJtske Gabes (1772-1774) in Visvliet 3 kinderen doopt waaronder een Enneke...

Enneke trouwde met Cornelis Onnes. in december 1749 in Grijpskerk. Cornelis werd geboren circa 1715 en is overleden in Grijpskerk.313 Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, en Cnelis Oenes.

228. Sijmen Gosses Reitzema,120 zoon van Gosse Douwes en Hebeltje Jannes, werd gedoopt op 8 januari 1730 in Visvliet. Sijmen was ook bekend als Sijmen Gosses Reitsema 326.,327

Bijzonderheden:

Hij was schoenmaker.

Sijmen trouwde met Sijbrig Martens. op 22 mei 1757 in Zuidhorn. Sijbrig werd geboren circa 1730 in Den Ham.

Notitie bij het huwelijk: Met attestatie van Leegkerk en Den Ham

Huwelijk:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 22 april 1757 te Aduard. Attestatie naar Zuidhorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gosse Sijmens Reitzema (gedoopt op 6 augustus 1758 in Zuidhorn - overleden op 23 juli 1827 in Aduard). Gosse trouwde met Grietje Sebes Smit, dochter van Sebe Sebes Smit en Anje Klaassens. Grietje werd geboren op 19 maart 1753 in Leens en is overleden op 1 augustus 1829 in Aduard op 76-jarige leeftijd.

114      ii.  Marten Sijmens Reitzema (gedoopt op 29 juli 1759, geboren in Zuidhorn - overleden op 4 oktober 1825 in Den Ham). Marten trouwde met Hindrikje Pieters, dochter van Pieter Douwes 125 en Hester Hindriks, op 20 mei 1787 in Zuidhorn. Hindrikje werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 6 april 1766 in Ezinge en is overleden op 19 juli 1840 in Pieterzijl op 74-jarige leeftijd.

        iii.  Douwe Sijmens Reitzema (gedoopt op 5 april 1761 in Zuidhorn - overleden op 11 januari 1836 in Aduard). Douwe trouwde met Jantje Lammerts.

         iv.  Jan Sijmens Reitzema (gedoopt op 8 mei 1763 in Zuidhorn - overleden op 6 november 1825 in Aduard). Jan trouwde met Maria Poulus Novius, dochter van Poulus Novius en Petronella Christiaens Winterswijk. Maria werd geboren in 1765-1766 in Saaksum en is overleden op 23 januari 1828 in Aduard op 63-jarige leeftijd.

          v.  Pieter Sijmens Reitzema (gedoopt op 10 februari 1765 in Aduard)

         vi.  Jannes Sijmens Reitzema (gedoopt op 23 mei 1768 in Aduard)

        vii.  Eetje Sijmens Reitzema (gedoopt op 26 augustus 1770 in Aduard)

       viii.  Eetje Sijmens Reitzema (gedoopt op 17 januari 1773 in Aduard)


229. Sijbrig Martens, dochter van Marten Pieters 328 en Eetje Jans, werd geboren circa 1730 in Den Ham.

Sijbrig trouwde met Sijmen Gosses Reitzema.120 op 22 mei 1757 in Zuidhorn. Sijmen werd gedoopt op 8 januari 1730 in Visvliet. Sijmen was ook bekend als Sijmen Gosses Reitsema 326.,327

230. Pieter Douwes,125 zoon van Douwe Douwes (de jonge) 329 en Jantjen,330 werd geboren in 1722 in Ezinge, werd gedoopt op 28 februari 1727 in Ezinge331 en is overleden circa 1775 in Garnwerd ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij de doop: "... Gedoopt: zoon van Douwe Douwes en Jantjen, zijnde omtrent 5 jaren oud. Den doop door vader en moeder verwaarloosd, doch nu de vraagstukken door moeder beantwoord; en genoemd Pieter".

Alle personen die de naam Antuma dragen zijn nazaten van Pieter Douwes en zijn eerste vrouw Jantje Claasen.

Bijzonderheden:

Hij was schoenmaker te Hoogkerk. Ook te Ezinge.

Voogdij: 1754. 332,333,334 "... Jan Jans en consorten als voorstanderen over het onmondige zoontje van Pieter Douwes bij Jantje Claasen in echte verwekt, i.v.m. 'halfscheidt soo de pupille met Arent Theijs ingevolge verseegeling hadde gecompeteerd en uit het preferentie oordeel van Egbert Pieters en Auke Arents getrocken' etc... Pieter Douwes moet een inventaris van sijn boedel maken".
"... Pieter Douwes ter ener en Jan Jans en consorten als voorstanderen over het onmondige zoontje van Pieter Douwes en Jantje Claasen. Pieter Douwes belooft alsnog een inventaris te maken".
"... Arent Thijs en Jan Jans als voormond, Julle Wijtjes, sibbevoogd en Rense Harms, vreemde voogd over het minderjarige zoontje van Pieter Douwes en Jantje Claasen, tezamen erfgenamen van Egbert Pieters en Auke Arents [zij hertrouwde na overlijden van Claas Renses met Egbert Pieters]".

Pieter woonde in 1756 aan de Peperstraat te Ezinge. 335 "... Claas Eddes en Trijntje Sijmens verkopen aan Jacob Derks en Trijntje Harms hun huis gelegen aan de Peperstraat in Ezinge. Zwetten: oz Pieter Douwes, zz de Peperstraat, wz Jannes Westerlee, schoenmaker, en nz de schoolmeester".

Boedelinventaris: 18 mei 1785. 336 Inventaris van Eelje Cornellis, weduwe van Cornellis Schuiringe. Hierin o.a. een vermelding van een "... schadelijke staat aan Pieter Douwes weduwe voor geleverde schoenen: 6 gulden".

Pieter trouwde met Jantje Claasen.,337 dochter van Claas Renses 337 en Auke Arents,337 op 12 mei 1743 in Hoogkerk. Jantje werd gedoopt op 9 september 1714 in Feerwerd en is overleden circa 1750 in Ezinge ongeveer 36 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Claas Pieters (gedoopt op 29 maart 1744 in Hoogkerk - overleden op 15 januari 1745 in Hoogkerk)

         ii.  Douwe Pieters Antuma (geboren op 2 juli 1746 in Hoogkerk - overleden op 23 november 1833 in Garnwerd). Douwe trouwde met Trijntje Willems.338 op 24 april 1769 in Garnwerd. Trijntje werd geboren circa 1746 en is overleden in 1770-1771 ongeveer 24 jaar oud. Douwe trouwde vervolgens met Kunje Alderts Okkema, dochter van Aldert Peters 339 en Aefke Mennes,340 op 9 augustus 1772 in Garnwerd. Kunje werd gedoopt op 25 mei 1754 in Garnwerd en is overleden op 23 november 1813 in Garnwerd op 59-jarige leeftijd.

        iii.  Auke Pieters (gedoopt op 31 augustus 1749 in Ezinge - overleden vr 1 mei 1754)

Pieter trouwde vervolgens met Hester Hindriks. circa 1750. Hester werd geboren circa 1730 en is overleden na 1790.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijnje Pieters (gedoopt op 7 november 1751 in Ezinge)

         ii.  Jantje Pieters (gedoopt op 3 april 1757 in Ezinge - overleden op 2 maart 1837 in Groningen). Jantje trouwde met Louwe Hindriks (Trip).,122 zoon van Hindrik Geerts Trip en Martjen Louwes, op 20 mei 1790 in Groningen. Louwe werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 12 november 1758 in Dorkwerd en is overleden vr 1797. Louwe was ook bekend als Lauwe Hinderiks. Jantje trouwde vervolgens met Willem Jannes Reitsema. op 8 januari 1797 in Groningen. Willem werd geboren in Lagemeeden, Aduard en is overleden vr 2 maart 1837.

        iii.  Hindrikje Pieters (gedoopt op 10 februari 1760 in Ezinge - overleden vr 6 april 1766)

115      iv.  Hindrikje Pieters (gedoopt op 6 april 1766, geboren in Ezinge - overleden op 19 juli 1840 in Pieterzijl). Hindrikje trouwde met Marten Sijmens Reitzema, zoon van Sijmen Gosses Reitzema 120 en Sijbrig Martens, op 20 mei 1787 in Zuidhorn. Marten werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 29 juli 1759 in Zuidhorn en is overleden op 4 oktober 1825 in Den Ham op 66-jarige leeftijd. Marten was ook bekend als Marten Sijmens Reitsema.

          v.  Frans Pieters (gedoopt op 22 oktober 1769 in Ezinge - overleden op 4 juli 1807 in Ezinge). Frans trouwde met Hilje Reintjes Noorthuis, dochter van Reintje Jans en Dietje Albers. Hilje werd gedoopt op 19 januari 1766 in Mensingeweer en is overleden op 5 juni 1812 in Ezinge op 46-jarige leeftijd. Hilje was ook bekend als Hilje Rintjes Noordhuis.


231. Hester Hindriks werd geboren circa 1730 en is overleden na 1790.

Notitie bij het onderzoek: Geen gegevens gevonden in de buurt van Ezige. Wel een mogelijkheid in Groningen:
Hindrik Jacobs van Aduard & Aaltjen Popkes van Groningen trouwden 3-1-1726 te Groningen.
Hun dochter Hestertjen werd gedoopt in Groningen, 19-10-1727. Andere kinderen: Mentjen, Derck, Popke. Aaltjen Popkes hertrouwde op 20-3-1742 in Groningen met Hindrick Arijs van Pieterburen.

Hester trouwde met Pieter Douwes.125 circa 1750. Pieter werd geboren in 1722 in Ezinge, werd gedoopt op 28 februari 1727 in Ezinge331 en is overleden circa 1775 in Garnwerd ongeveer 53 jaar oud.

232. Jacob Geerts werd geboren circa 1730 in Leens en is overleden vr 19 februari 1756 in Obergum. Jacob was ook bekend als Jacob Jans.341

Bijzonderheden:

Hij was schipper. "... Gesneuveld met zijn schip".

Jacob trouwde met Geertien Geerts. op 18 januari 1750 in Obergum. Geertien werd geboren circa 1730 in Obergum. Geertien was ook bekend als Geertje Alberts.342

Notitie bij het huwelijk: "Jacob Geerts, van Leens & Geertien Geerts, van Obergum".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Jacobs (gedoopt op 7 februari 1751 in Obergum - overleden op 1 september 1824 in Obergum). Anna trouwde met Cornelis Lammerts. op 12 juni 1774 in Warfhuizen. Cornelis werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 31 januari 1802. Anna trouwde vervolgens met Jan Jans de Wit, zoon van Jan Geerts de Wit en Grietie Sijmons Jans, op 31 januari 1802 in Obergum en Maarhuizen. Jan werd gedoopt op 4 februari 1731 in Winsum en is overleden op 14 juni 1819 in Obergum op 88-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Simens de Wit.

         ii.  Geert Jacobs (gedoopt op 13 augustus 1752 in Obergum)

116     iii.  Jan Jacobs Knap (gedoopt op 15 december 1754 in Obergum - overleden op 7 juni 1829 in Feerwerd). Jan trouwde met Itje Derks, dochter van Derk Lubberts en Jantje Peters, op 24 november 1782 in Ulrum. Itje werd gedoopt op 28 november 1751 in Ulrum en is overleden op 16 november 1826 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Itje Derks Lubbers.

         iv.  Jacob Jacobs (gedoopt op 19 februari 1756 in Obergum)


233. Geertien Geerts werd geboren circa 1730 in Obergum. Geertien was ook bekend als Geertje Alberts.342

Notitie bij het onderzoek: Mogelijke ouder-kandidaten zijn:
Geert Lammertz & Cornelske Rikkerz, met de doop van een Geertie in Obergum 12-12-1728, of
Geert Jacobs & Anie Harmens, met een doop in Grijpskerk 20-4-1727, geboorteplaats de Waard.

Geertien trouwde met Jacob Geerts. op 18 januari 1750 in Obergum. Jacob werd geboren circa 1730 in Leens en is overleden vr 19 februari 1756 in Obergum. Jacob was ook bekend als Jacob Jans.341

234. Derk Lubberts, zoon van Lubbert Derks en Grietie Tiaerts, werd geboren tussen 1712 en 1713 in Ulrum, is overleden op 9 oktober 1785 in Ulrum en werd begraven op 10 oktober 1785 in Ulrum.

Notitie bij de begrafenis: Nalatende 1 dochter.

Bijzonderheden:

Hij was dagloner te Ulrum.

Derk trouwde met Jantje Peters. op 19 april 1739 in Ulrum. Jantje werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden op 24 april 1756 in Ulrum ongeveer 36 jaar oud. Jantje was ook bekend als Jantje Jans.343

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Derks (gedoopt op 6 mei 1742 in Ulrum)

117      ii.  Itje Derks (gedoopt op 28 november 1751 in Ulrum - overleden op 16 november 1826 in Feerwerd). Itje trouwde met Jan Jacobs Knap, zoon van Jacob Geerts en Geertien Geerts, op 24 november 1782 in Ulrum. Jan werd gedoopt op 15 december 1754 in Obergum en is overleden op 7 juni 1829 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd.


235. Jantje Peters werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden op 24 april 1756 in Ulrum ongeveer 36 jaar oud. Jantje was ook bekend als Jantje Jans.343

Jantje trouwde met Derk Lubberts. op 19 april 1739 in Ulrum. Derk werd geboren tussen 1712 en 1713 in Ulrum, is overleden op 9 oktober 1785 in Ulrum en werd begraven op 10 oktober 1785 in Ulrum.

236. Jacob Pieters, zoon van Peter Hendriks en Anje Peters, werd gedoopt op 3 augustus 1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 148 op pagina 25)

237. Jeentje Sijmens, dochter van Sijmen, werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 149 op pagina 25)

238. Jacob Sijmens, zoon van Sijmen Jans en Martien Dercks, werd geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens131 en is overleden op 7 november 1777 in Leermens.

Notitie bij de doop: "... Van de Mennonieten afkomstig".
NB Hier wordt de naam Huisman tussen haakjes aan Jacob Sijmens toegevoegd. Meestal is Huisman de benaming voor een vrije, kleine boer. Hun dochter Martje Jacobs noemt zich Bus, blijkens een overlijdensakte van haar zoon Pieter Sijmens de Roo.

Notitie bij het onderzoek: Volgens Date Noorlag zou hij een broer zijn van Jeentje Sijmens 149 en 237.

Bijzonderheden:

Hij was huisman te Leermens.

Jacob trouwde met Itjen Pieters.131 op 19 maart 1772 in Niekerk en Vliedorp. Itjen werd geboren circa 1750 in Niekerk, werd gedoopt op 14 maart 1773 in Leermens en is overleden vr 27 februari 1778 in Leermens.

Notitie bij het huwelijk: "... Jacob Sijmens en Itjen Pieters zijn kort na hun huwelijk in Leermens gaan wonen. Daar laten beiden zich dopen. Op 24 augustus, dus een aantal maanden na na Jacob Sijmens' dood, laat Itjen Pieters een inventaris opmaken en voogden benoemen over haar twee kinderen bij Jacob Sijmens. In de inventaris komt een boerderij met 42 grazen beklemd land voor, verder nog 12 grazen land elders. De voogden zijn Pieter Sijmens, voormond; Harm Pieters, sibbevoogd en Thomas Pieters, vreemde voogd". 344

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19 maart 1772 te Niekerk. 345 "... An bruidegomszijde: Pieter Sijmens, als volle broer; Jacob Jans, als zwager.
An bruidszijde: Pieter Harms, als vader; Claas Lubberts, als zwager en Isak Bussenmaker, als volle oom".

Kinderen uit dit huwelijk:

119       i.  Martjen Jacobs Bus (geboren op 2 januari 1773 in Leermens - overleden op 12 december 1831 in Garnwerd). Martjen trouwde met Sijmen Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, op 8 maart 1800 in Niekerk en Vliedorp. Sijmen werd geboren op 23 december 1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 23 december 1770 in Garnwerd en is overleden op 6 februari 1844 in Garnwerd op 73-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Simon Jakobs de Roo.

         ii.  Annegijn Jakobs (geboren op 23 juli 1774 in Leermens)

        iii.  Annegijn Jakobs (geboren op 5 mei 1776, gedoopt Leermens - overleden na 25 augustus 1778)


239. Itjen Pieters,131 dochter van Pieter Harms en Annechijn Jans Bussemaker,346 werd geboren circa 1750 in Niekerk, werd gedoopt op 14 maart 1773 in Leermens en is overleden vr 27 februari 1778 in Leermens.

Bijzonderheden:

Zij was landbouwerse te Leermens.

Nalatenschap: 27 juni 1783. 347 In het testament van haar vader Pieter Harms staat dat Idje Pieters die met Derk Berends in Middelstum woont, wordt onterfd.

Itjen trouwde met Jacob Sijmens. op 19 maart 1772 in Niekerk en Vliedorp. Jacob werd geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp, werd gedoopt op 10 januari 1773 in Leermens131 en is overleden op 7 november 1777 in Leermens.

Itjen trouwde vervolgens met Derk Berents, zoon van Berent Derks en Anje Dorenbos, op 13 september 1778 in Leermens. Derk werd geboren in Westeremden, werd gedoopt op 23 juni 1754 in Westeremden en is overleden tussen 1792 en 1800.

Huwelijk:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 25 augustus 1778 te Leermens. 348 "... An bruidegomszijde: Berent Derks en Anje Dorenbos, als vader en moeder; Trijntje Berents, huisvrouw van Jan Ties, als zuster; Jan Alderts en Diewerke Sierts, als halve broeder en aangetrouwde halfzuster.
An bruidszijde: Pieter Harms, als vader; Harm Pieters, als Broer en sibbevoogd over des bruids voorkinderen bij wijlen Jacob Sijmens; Klaas Lubberts, als zwager; Isak Jans Busma, als volle oom; Pieter Sijmens, als oom en voormond; Thomas Pieters, als vreemde voogd".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dieverke Derks (gedoopt op 28 februari 1779 in Leermens)

         ii.  Anje Derks (gedoopt op 9 april 1780 in Leermens - overleden in 1787-1790)

        iii.  Berent Derks (gedoopt op 6 oktober 1782 in Eenum - overleden op 27 oktober 1782 in Eenum)


240. Jan Jansen werd geboren in Zevenhuizen, Leek en is overleden vr 4 november 1759.

Jan trouwde met Claeske Sijdtses. op 1 oktober 1757 in Midwolde. Claeske werd geboren in Zuidhorn.

Kind uit dit huwelijk:

120       i.  Jan Jans Posthuma Zorge (gedoopt op 4 november 1759 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 16 oktober 1832 in Marum). Jan trouwde met Matje Gerrits, dochter van Gerrijt Roelefs en Grietie Harms, op 17 november 1785 in Roden (Dr). Matje werd gedoopt op 10 februari 1765 in Foxwolde (Dr) en is overleden op 14 oktober 1824 in Niebert op 59-jarige leeftijd.


241. Claeske Sijdtses werd geboren in Zuidhorn.

Claeske trouwde met Jan Jansen. op 1 oktober 1757 in Midwolde. Jan werd geboren in Zevenhuizen, Leek en is overleden vr 4 november 1759.

Claeske trouwde vervolgens met Albert Jans. op 29 maart 1760 in Midwolde. Albert werd geboren in Roden (Dr).


242. Gerrijt Roelefs werd geboren circa 1730 in Foxwolde (Dr).

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Foxwolde (Dr).

Gerrijt trouwde met Grietie Harms. op 12 juli 1761 in Roderwolde (Dr). Grietie werd geboren circa 1730 in Roderwolde (Dr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Roelof Gerrits (gedoopt op 28 maart 1762 in Foxwolde (Dr))

121      ii.  Matje Gerrits (gedoopt op 10 februari 1765 in Foxwolde (Dr) - overleden op 14 oktober 1824 in Niebert). Matje trouwde met Jan Jans Posthuma Zorge, zoon van Jan Jansen en Claeske Sijdtses, op 17 november 1785 in Roden (Dr). Jan werd gedoopt op 4 november 1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 16 oktober 1832 in Marum op 72-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jannes Posthuma Zorge.

        iii.  Harm Gerrits (gedoopt op 26 maart 1769 in Foxwolde (Dr))


243. Grietie Harms werd geboren circa 1730 in Roderwolde (Dr).

Grietie trouwde met Gerrijt Roelefs. op 12 juli 1761 in Roderwolde (Dr). Gerrijt werd geboren circa 1730 in Foxwolde (Dr).

244. Gerrit Jans Buil, zoon van Jan Gerrits Buil en Aafke Jakobs, werd geboren op 31 oktober 1726 in Leek, werd gedoopt op 3 november 1726 in Leek en is overleden op 16 april 1812 in Groningen op 85-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

Hij was schipper te Leek. Ook te Groningen.

Gerrit trouwde met Aefjen Hindriks. op 10 december 1752 in Leek. Aefjen werd gedoopt op 4 juni 1730 in Leek en is overleden tussen 1765 en 1774.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Gerrits Buil (gedoopt op 7 oktober 1753 in Leek)

         ii.  Clara Gerrits Buil (gedoopt op 21 september 1755 in Leek)

        iii.  Clara Gerrits Buil (gedoopt op 17 september 1758 in Leek)

         iv.  Aeltje Gerrits Buil (gedoopt op 11 juli 1762 in Leek)

122       v.  Hendrik Gerrits Buil (gedoopt op 25 augustus 1765 in Leek - overleden op 30 januari 1823 in Zevenhuizen, Leek). Hendrik trouwde met Jantje Jans Breemhaar, dochter van Jan Heeres 140 en Geeske Koenes,140 op 2 april 1786 in Leek. Jantje werd geboren in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 20 maart 1757 in Midwolde.

Gerrit trouwde vervolgens met Grietje Wielefs Groeneveld, dochter van Wielef Jans Groeneveld en NN, op 22 december 1774 in Groningen. Grietje werd geboren tussen 1727 en 1728 in Groningen en is overleden op 10 juli 1819 in Groningen. Grietje was ook bekend als Grietje Wielfs.


245. Aefjen Hindriks, dochter van Hendrik Gerrits en Claertjen Tjaerds, werd gedoopt op 4 juni 1730 in Leek en is overleden tussen 1765 en 1774.

Aefjen trouwde met Gerrit Jans Buil. op 10 december 1752 in Leek. Gerrit werd geboren op 31 oktober 1726 in Leek, werd gedoopt op 3 november 1726 in Leek en is overleden op 16 april 1812 in Groningen op 85-jarige leeftijd.

246. Jan Heeres 140 is overleden vr 19 mei 1796.

Notitie bij het onderzoek: In Midwolde werd op 1-2-1674 een Lutgert gedoopt door een zekere Jan Heeres, mogelijk zijn grootvader?

Jan trouwde met Geeske Koenes.140 op 15 mei 1749 in Donkerbroek (Fr). Geeske werd geboren in Wijnjeterp (Fr) en is overleden na 3 juni 1798.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Heere Jans (gedoopt op 6 oktober 1754, geboren in Zevenhuizen)

123      ii.  Jantje Jans Breemhaar (gedoopt op 20 maart 1757, geboren in Zevenhuizen, Leek). Jantje trouwde met Hendrik Gerrits Buil, zoon van Gerrit Jans Buil en Aefjen Hindriks, op 2 april 1786 in Leek. Hendrik werd gedoopt op 25 augustus 1765 in Leek en is overleden op 30 januari 1823 in Zevenhuizen, Leek op 57-jarige leeftijd.

        iii.  Beerent Jans (gedoopt op 19 augustus 1759, geboren in Zevenhuizen)

         iv.  Berend Jans Breemhaar (gedoopt op 23 augustus 1761, geboren in Zevenhuizen). Berend trouwde met Trijntje Ipes.349 op 4 mei 1788 in Midwolde en Leek. Trijntje werd geboren in Kollumerzwaag (Fr). Trijntje was ook bekend als Trientje IJpes.

          v.  Aaltje Jans Breemhaar (gedoopt op 1 juli 1764, geboren in Zevenhuizen - overleden op 25 juni 1830 in Zevenhuizen, Leek). Aaltje trouwde met Jan Wolters Dennebos.,140 zoon van Wolter Willems 350 en Jeltje Piers,350 op 12 november 1786 in Midwolde. Jan werd gedoopt op 30 december 1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 19 maart 1837 in Zevenhuizen, Leek op 77-jarige leeftijd.


247. Geeske Koenes 140 werd geboren in Wijnjeterp (Fr) en is overleden na 3 juni 1798.

Geeske trouwde met Jan Heeres.140 op 15 mei 1749 in Donkerbroek (Fr). Jan is overleden vr 19 mei 1796.

248. Gauwe Kornelis,143 zoon van Kornelis Gauwes en Fopkje Kornelis, werd geboren in 1730 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden in 1802 in Noorderdrachten (Fr) op 72-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek: Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten, k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13, vgl. Epen F.E.

Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

Gauwe trouwde met Renskje Foppes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Kornelis Gauwes Visser (geboren op 16 oktober 1753 in Warga (Fr) - overleden op 25 oktober 1834 in Drachten (Fr)). Kornelis trouwde met Trijntje Hendriks Lap. vr 1781. Trijntje werd geboren in 1757 in Beetsterzwaag (Fr) en is overleden op 26 maart 1827 in Drachten (Fr) op 70-jarige leeftijd.

124      ii.  Jan Gauwes de Visser (geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) - overleden op 29 december 1834 in Opsterland (Fr)). Jan trouwde met Antje Tabes Adema, dochter van Tabe Jelles en Yttje Bottes, op 4 juni 1780 in Ureterp (Fr).148 Antje werd geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) en is overleden op 23 oktober 1821 in Opsterland (Fr) ongeveer 68 jaar oud.

Gauwe trouwde vervolgens met Aukjen Hendriks.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Engeltje Kornelis Gouwenga (geboren in 1779-1780)

         ii.  Hendrik Kornelis Gouwenga (geboren in 1788-1789)

        iii.  Foppe Kornelis Gouwenga (geboren in 1794-1795)

         iv.  Rinskjen Kornelis Gouwenga (geboren in 1797-1798)


249. Renskje Foppes .

Renskje trouwde met Gauwe Kornelis.143 Gauwe werd geboren in 1730 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden in 1802 in Noorderdrachten (Fr) op 72-jarige leeftijd.

250. Tabe Jelles werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 9 augustus 1795 in Ureterp (Fr).

Bijzonderheden:

Hij was arbeider.

Tabe trouwde met Yttje Bottes. op 1 mei 1746 in Ureterp (Fr). Yttje werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 18 januari 1793 in Ureterp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Foekje Tabes (gedoopt op 31 mei 1748 in Ureterp (Fr))

125      ii.  Antje Tabes Adema (geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) - overleden op 23 oktober 1821 in Opsterland (Fr)). Antje trouwde met NN NN. Antje trouwde vervolgens met Jan Gauwes de Visser, zoon van Gauwe Kornelis 143 en Renskje Foppes, ____________.148 Jan werd geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) en is overleden op 29 december 1834 in Opsterland (Fr)144 ongeveer 77 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Gauwes Visser.

        iii.  Maaike Tabes (geboren circa 1756 - overleden op 29 augustus 1831 in Ureterp (Fr)). Maaike trouwde met Eelke Klazes Jongsma, zoon van Klaas Jacobs en Grietje Sieberens. Eelke werd geboren omstreeks 1771 in Ureterp (Fr) en is overleden op 1 maart 1855 in Opsterland (Fr) ongeveer 84 jaar oud.


251. Yttje Bottes werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 18 januari 1793 in Ureterp (Fr).

Yttje trouwde met Tabe Jelles. op 1 mei 1746 in Ureterp (Fr). Tabe werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 9 augustus 1795 in Ureterp (Fr).

252. Ubel Gerbens

Ubel trouwde met Hindrikje Jacobs.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerben Ubels (gedoopt op 22 oktober 1737, geboren in Niebert). Gerben trouwde met Anke Derks. Gerben trouwde vervolgens met Joukje Harms, dochter van Harm Everts en Trijntje Derks. Joukje werd gedoopt op 9 december 1759 in Visvliet. Joukje was ook bekend als Jaapkje Harms.

126      ii.  Jan Ubels Dijk (geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert - overleden op 25 februari 1830 in Marum). Jan trouwde met Hiltje Jans Dijk, dochter van Jan Hindriks Dijk 151 en Trientje Alberts. Hiltje werd geboren in Marum, werd gedoopt op 21 mei 1758 in Marum en is overleden op 4 augustus 1814 in De Wilp, Marum149 op 56-jarige leeftijd.


253. Hindrikje Jacobs

Hindrikje trouwde met Ubel Gerbens.

254. Jan Hindriks Dijk,151 zoon van Hindrik Jans Dijk en Roelfke Stevens, werd geboren circa 1725 in Marum en werd begraven op 17 juni 1795 in Marum.

Notitie bij de begrafenis: Van de Kruisweg.

Notitie bij het onderzoek: Op 6-5-1717 doopte de wever Hendrick Jans, wonende aan de Kruisweg te Marum, een zoon Jan. Het is niet duidelijk welke Hendrick Jans dit is, waarschijnlijk niet de goede. Deze doopdatum ligt namelijk vr het huwelijk met Roelfke Stevens. En dat Roelfke de moeder van Jan zou moeten zijn, is af te leiden uit de kindernamen.

Jan trouwde met Trientje Jans. op 31 januari 1751 in Marum en Noordwijk. Trientje werd geboren in Marum en is overleden op 20 januari 1753 in Marum.

Notitie bij het overlijden: Trientje Jans, huisvrouw van Jan Hendriks Dijk, geweesene Echtl. tot ...., zijnde de moeder zeerschijnlijk naa de verlossinge gestorven.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Trientje Jans Dijk (gedoopt op 28 januari 1753, geboren in Marum - overleden in 1754 in Marum)

Jan trouwde vervolgens met Trientje Alberts. op 21 september 1753 in Marum en Noordwijk. Trientje werd geboren circa 1725 in Tolbert en is overleden in 1772 in Marum ongeveer 47 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk: Den 21 Sept: tot Marum in den Houwelijken Staat bevestigt Jan Hindriks Dijk van ... en Trientje Alberts van Tolbert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Roelfke Jans (gedoopt op 20 januari 1754 in Marum)

         ii.  Roelf Jans Dijk (gedoopt op 6 juli 1755, geboren in Marum)

127     iii.  Hiltje Jans Dijk (gedoopt op 21 mei 1758, geboren in Marum - overleden op 4 augustus 1814 in De Wilp, Marum). Hiltje trouwde met Jan Ubels Dijk, zoon van Ubel Gerbens en Hindrikje Jacobs, vr 1778. Jan werd geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert en is overleden op 25 februari 1830 in Marum. Jan was ook bekend als Jan Oebels.

         iv.  Roelfke Jans Dijk (gedoopt op 22 maart 1761, geboren in Marum - overleden op 12 augustus 1814 in Marum). Roelfke trouwde met Roelf Wijmers Renkema, zoon van Wijmer Willems 151 en Hindrikjen Roelfs, op 8 april 1787 in Grootegast. Roelf werd gedoopt op 22 maart 1760 in Grootegast en is overleden op 27 januari 1813 in Marum op 52-jarige leeftijd.

          v.  Albertje Jans Dijk (gedoopt op 5 januari 1766, geboren in Marum)

         vi.  Lamke Jans Dijk (gedoopt op 9 oktober 1768 in Marum)


255. Trientje Alberts werd geboren circa 1725 in Tolbert en is overleden in 1772 in Marum ongeveer 47 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek: Is zij een dochter van Albert Schipper, en gedoopt in Tolbert 10-3-1726?

In Tolbert zijn twee huwelijken van een Albert/Allert:
Op 20-09-1684 attestatie gegeven aan Albert Pieters, van Westeremden & Jiltje Doejes, weduwe van Simen Everts. Op 28-04-1700 Allert Pieters, van Tolbert & Lamke Hindriks, van Midwolde.
Registratie: 16-05-1700, Midwolde en Leek
Aldert Pieters, van Tolbert & Lamke Hendrickx, van Midwolde.

De laatste zou de vernoemde kunnen zijn bij hun zesde kind.

Trientje trouwde met Jan Hindriks Dijk.151 op 21 september 1753 in Marum en Noordwijk. Jan werd geboren circa 1725 in Marum en werd begraven op 17 juni 1795 in Marum.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia