Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  Zesde generatie  Volgende32. Willem Hotzes Schripsema, zoon van Hotze Duurts Schripsema 17 en Grietje Willems Kooij, werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

Bijzonderheden:

• Hij was boerenknecht (farm hand) te Grijpskerk. Eerder was hij dagloner (day labourer) op De Waard, arbeider (labourer) te Burum. Hij heeft ook gewerkt te Munnekezijl, Zevenhuizen en Grootegast.

• Hij hoefde niet in militaire dienst. 18 Onder de huwelijksbijlagen van 22 januari 1824 bevond zich een afschrift van de Nationale Militie.
Hij werd in 1818 geloot onder nummer 7. Hij werd niet opgeroepen. Signalement: 1 el 6 pm 4 dm 8 str. Aangezicht: rond. Voorhoofd: laag. Ogen: bruin. Neus: ord. Mond: klein. Kin: rond. Haar: bruin. Wenkbrouwen: idem. Merkb. teken: -. Geen handt. | He was drawn under number 7 for the National Militia in 1818. He wasn't drafted. Description: 1 el 6 pm 4 dm 8 str. Face: round. Forehead: low. Eyes: brown. Nose: ord. Mouth: small. Chin round. Hair: brown. Eyebrows: idem. Special characteristics: -. No sign.

• Willem woonde op 23 februari 1824 op nummer 42 te Grootegast.

• Hij was als mede-erfgenaam aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10 januari 1829 te Grijpskerk. 19 Deze vond plaats in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk, ter afwikkeling van de erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes. | As a heir he was present in the house of inn keeper Cornelis Jans Kooi during an auction by which the old Hilmahouse of his grandparents was sold.

Willem trouwde met Geeske Pieters van der Molen. op 22 januari 1824 in Grijpskerk. Geeske werd geboren op 19 januari 1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 4 februari 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 1 februari 1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hotze Willems Schripsema (geboren op 21 februari 1824 in Grootegast - overleden op 17 mei 1828 in Grootegast)

         ii.  Pieter Willems Schripsema (geboren op 21 februari 1824 in Grootegast - overleden op 6 januari 1847 in De Waard, Grijpskerk)

        iii.  Riemer Willems Schripsema (geboren op 15 november 1826 in Grijpskerk - overleden op 1 december 1826 in De Waard, Grijpskerk)

         iv.  Grietje Willems Schripsema (geboren op 23 juni 1829 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 28 oktober 1913 in Niehove). Grietje trouwde met Durk Lolkes Muller, zoon van Lolke Durks Muller en Antje Tjeerds Visser, op 14 juni 1851 in Grijpskerk. Durk werd geboren op 24 augustus 1829 in Kollum (Fr) en is overleden op 2 januari 1912 in Oldehove op 82-jarige leeftijd.

16        v.  Hotze Willems Schripsema (geboren op 23 februari 1832 in Munnekezijl (Fr) - overleden op 14 december 1869 in Schouwerzijl). Hotze trouwde met Minke Ennes Rispens.,2 dochter van Enne Willems Rispens en Tjitske Jans Kooij, op 19 mei 1855 in Burum (Fr). Minke werd geboren op 23 oktober 1830 in Burum (Fr), is overleden op 20 april 1906 in Schouwerzijl op 75-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

         vi.  Riemer Willems Schripsema (geboren op 13 augustus 1834 in Grijpskerk - overleden op 17 mei 1906 in De Waard, Grijpskerk). Riemer trouwde met Marijke Pieters van der Wal, dochter van Pieter Pieters van der Wal en Wipke Nitters de Boer, op 26 mei 1860 in Grijpskerk. Marijke werd geboren op 13 mei 1836 in De Waard, Grijpskerk en is overleden op 12 juni 1879 in De Waard, Grijpskerk op 43-jarige leeftijd. Marijke was ook bekend als Maria van der Wal. Riemer trouwde vervolgens met Trijntje Ates Sjaarda.,20 dochter van Ate Tjeerds Sjaarda en Vroukje Jetzes Dijkstra, op 3 oktober 1885 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren op 16 april 1842 in Burum (Fr) en is overleden op 4 september 1930 in De Waard, Grijpskerk op 88-jarige leeftijd.

        vii.  Jantje Willems Schripsema (geboren op 2 juli 1837 in De Waard, Grijpskerk - overleden op 4 juli 1897 in Grand Rapids, MI, USA). Jantje trouwde met Jan Sytzes Holwerda, zoon van Sytze Jans Holwerda en Martje Jetzes Dijkstra, op 14 mei 1858 in Kollumerland (Fr). Jan werd geboren op 29 april 1834 in Burum (Fr), is overleden op 12 april 1897 in Grand Rapids, MI, USA op 62-jarige leeftijd en werd begraven in Grand Rapids, MI, USA. Jan was ook bekend als John Holwerda.

       viii.  Doetze Willems Schripsema (geboren op 21 mei 1840 in Lucaswolde - overleden op 11 december 1913 in Lucas, MI, USA). Doetze trouwde met Willemke de Hoog, dochter van Wiebe Egberts de Hoog en Metje Tjerks van der Brug, op 3 mei 1866 in Kollumerland (Fr). Willemke werd geboren op 29 maart 1842 in Burum (Fr), is overleden op 14 maart 1932 in McBain, Highland Twp, MI, USA21 op 89-jarige leeftijd en werd begraven in 1932 in Richland Twp Cemetery, MI, USA. Willemke was ook bekend als Winnie de Hoog.


33. Geeske Pieters van der Molen, dochter van Pieter Louwes van der Molen en Jantje Riemers Spoelstra, werd geboren op 19 januari 1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 4 februari 1798 in Burum (Fr) en is overleden op 1 februari 1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was dienstmaagd te Burum (Fr). Of te Grootegast. Ze was ook dagloonster op De Waard en te Munnekezijl.

Geeske trouwde met Willem Hotzes Schripsema. op 22 januari 1824 in Grijpskerk. Willem werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 9 maart 1799 in Lutjegast en is overleden op 30 oktober 1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

34. Enne Willems Rispens, zoon van Willem Rinzes Rispens en Minke Eeuwes Wiersma, werd geboren op 24 april 1806 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 18 mei 1806 in Kollum (Fr) en is overleden op 3 februari 1855 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer en gardenier te Burum (Fr).

• Hij gebruikte op 17 september 1839 een Zathe en Landen te Munnekezijl (Fr). Leeuwarder Courant 17 september 1839. Verkooping. VAN EENE UITMUNTENDE ZATHE EN LANDEN, GELEGEN BIJ MUNNEKEZIJL ONDER BURUM, IN DE GRIETENIJ KOLLUMERLAND. De Notaris R. BUIJSING te Kollum, zal, ten verzoeke van den Heer J. ALBARDA Wz., Notaris te Marrum, als Gelastigde van zijne Principalen, op Dingsdag den 17 September 1839, des namiddags 2 ure, ten huize van de Weduwe Zuidema, in de Herberg de Roskam, te Kollum, bij de finale toewijzing, verkoopen: Eene uitmuntende en zeer vruchtbare ZATHE en LANDEN, gequoteerd no. 140, staande en gelegen bij Munnekezijl onder Burum, groot in het geheel 24 bunder 88 roede 40 el Bouw- en Greidlanden, bij Enne Willems Rispens en Vrouw als Huurders in gebruik, en zulks in veertien perceelen, bij Biljetten omschreven; waarop bij perceelen geboden is f 16,967.

• Hij woonde in huis nr. 140 te Burum (Fr).

• Nalatenschap: Memories van Successie, 1855, Dokkum (Fr). Overledene: Enne Willems Rispens
Overleden op: 3 februari 1855
Wonende te: Burum
Tekst: 48 jr; landbouwer; man van Tjitske Jans Kooi (erft vruchtgebruik); vader van Minke, Trijntje (vrouw van Lubbert Minnes Minninga, landbouwer Adorp) en minderjarige Dieuwke Ennes Rispens.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Enne trouwde met Tjitske Jans Kooij. op 31 mei 1828 in Kollum (Fr). Tjitske werd geboren op 22 oktober 1808 in Burum (Fr), werd gedoopt op 13 november 1808 in Burum (Fr) en is overleden op 2 juni 1878 in Kollum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Akte 1828 Grietenijhuis te Kollum + handtekeningen

Kinderen uit dit huwelijk:

17        i.  Minke Ennes Rispens (geboren op 23 oktober 1830 in Burum (Fr) - overleden op 20 april 1906 in Schouwerzijl). Minke trouwde met Hotze Willems Schripsema, zoon van Willem Hotzes Schripsema en Geeske Pieters van der Molen, op 19 mei 1855 in Burum (Fr). Hotze werd geboren op 23 februari 1832 in Munnekezijl (Fr), is overleden op 14 december 1869 in Schouwerzijl op 37-jarige leeftijd en werd begraven op 20 december 1869 in Schouwerzijl.

         ii.  Trientje Ennes Rispens (geboren op 26 oktober 1831 in Burum (Fr) - overleden op 14 april 1904 in Adorp). Trientje trouwde met Lubbert Mennes Menninga, zoon van Menne Willems Menninga en Frouwtje Berends Terpstra, op 26 april 1851 in Kollumerland (Fr). Lubbert werd geboren in 1827-1828 in Metslawier (Fr) en is overleden op 23 december 1863 in Wierum op 36-jarige leeftijd. Lubbert was ook bekend als Lubbert Minnes Minninga. Trientje trouwde vervolgens met Aldert Bosch, zoon van Jan Jans Bosch en Katharina Alders Smit, op 18 februari 1865 in Adorp. Aldert werd geboren op 25 juli 1844 in Winsum en is overleden op 3 april 1880 in Wierum op 35-jarige leeftijd.

        iii.  Willem Ennes Rispens (geboren op 4 september 1833 in Burum (Fr) - overleden op 24 maart 1843 in Burum (Fr))

         iv.  Jan Ennes Rispens (geboren circa 12 januari 1835 in Burum (Fr) - overleden op 25 december 1841 in Burum (Fr))

          v.  Dieuwke Ennes Rispens (geboren op 25 mei 1837 in Burum (Fr) - overleden in 1918). Dieuwke trouwde met Gerrit Hedzers Tiemersma, zoon van Hedzer Jans Tiemersma en Tamkje Pieters Terpstra, op 30 november 1855 in Kollumerland Nieuw Kruisland (Fr). Gerrit werd geboren op 17 augustus 1835 in Grouw (Fr).


35. Tjitske Jans Kooij, dochter van Jan Willems Kooij en Trijntje Doekes de Boer, werd geboren op 22 oktober 1808 in Burum (Fr), werd gedoopt op 13 november 1808 in Burum (Fr) en is overleden op 2 juni 1878 in Kollum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was boerin te Burum (Fr).

• Zij woonde in huis nr 74 te Burum (Fr). 22

Tjitske trouwde met Enne Willems Rispens. op 31 mei 1828 in Kollum (Fr). Enne werd geboren op 24 april 1806 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 18 mei 1806 in Kollum (Fr) en is overleden op 3 februari 1855 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd.

Tjitske trouwde vervolgens met Klaas Sikkema.23 op 18 juni 1863 in Kollumerland (Fr).

Bijzonderheden:

• Hij was rentenier te Burum (Fr).


36. Gerrit Pieters Lijnema, zoon van Pieter Berends Lijnema en Grietje Gerrits Valk, werd geboren op 27 oktober 1805 in Obergum, werd gedoopt op 10 november 1805 in Winsum en is overleden op 14 september 1857 in Obergum op 51-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Obergum. Hij was ook boerenknecht te Winsum.

Gerrit trouwde met Jentje Pieters de Roo. op 25 september 1830 in Winsum. Jentje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 14 maart 1802 in Garnwerd en is overleden op 21 januari 1857 in Obergum op 54-jarige leeftijd. Jentje was ook bekend als Jantje, Jeentje Bolhuis.24

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Lijnema (geboren op 23 november 1830 in Obergum - overleden op 20 augustus 1918 in Wyoming, MI, USA). Grietje trouwde met Klaas Huizinga, zoon van Jan Jakobs Huizinga en Klaaske Jans Kooima, op 28 maart 1859 in Baflo. Klaas werd geboren in 1834-1835 in Rasquert en is overleden op 26 oktober 1860 in Rasquert op 26-jarige leeftijd. Grietje trouwde vervolgens met IJzebrand Jacobs Zuidema, zoon van Jakob Roelfs Zuidema en Anje IJzebrands Borgman, op 21 juni 1862 in Baflo. IJzebrand werd geboren in 1829-1830 in Den Andel.

18       ii.  Pieter Gerrits Lijnema (geboren op 17 november 1832 in Obergum - overleden op 6 augustus 1910 in Baflo). Pieter trouwde met Derktje Jacobs Wieringa, dochter van Jacob Tobias Wieringa en Jantje Jogchums Kaap, op 10 mei 1858 in Adorp. Derktje werd geboren tussen 1837 en 1838 in 't Zandt en is overleden op 17 januari 1859 in Stitswerd. Derktje was ook bekend als Derkje Jakobs Wierenga. Pieter trouwde vervolgens met Harmke Jibbes van der Laan, dochter van Jibbe Derks van der Laan en Eltje Geerts Werkema, op 16 mei 1859 in Winsum. Harmke werd geboren op 19 november 1835 in Ezinge en is overleden op 1 september 1907 in Baflo op 71-jarige leeftijd.

        iii.  Berend Gerrits Lijnema (geboren op 26 augustus 1834 in Obergum - overleden op 14 november 1914 in Huizinge). Berend trouwde met Grietje Jibbes van der Laan, dochter van Jibbe Derks van der Laan en Eltje Geerts Werkema, op 8 juni 1861 in Winsum. Grietje werd geboren op 27 juli 1832 in Ezinge en is overleden op 12 mei 1868 in Klein Garnwerd op 35-jarige leeftijd. Berend trouwde vervolgens met Grietje Fassen, dochter van Geert Frederiks Fassen en Aaltje Jans Schuitema, op 28 augustus 1869 in Winsum. Grietje werd geboren op 16 augustus 1844 in Obergum en is overleden op 7 juni 1880 in Obergum op 35-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Fasten (abus.). Berend trouwde vervolgens met Jantje van der Molen, dochter van Jakob Abrahams van der Molen en Weike Klaassens Bijsterveld, op 30 april 1881 in Uithuizen. Jantje werd geboren in 1852-1853 in 't Zandt.

         iv.  Ida Gerrits Lijnema (geboren tussen 1836 en 1837 in Obergum - overleden op 22 februari 1854 in Obergum)

          v.  Geziena Gerrits Lijnema (geboren tussen 1839 en 1840 in Obergum - overleden op 9 december 1851 in Obergum)

         vi.  Jakob Gerrits Lijnema (geboren op 18 december 1844 in Obergum - overleden op 12 april 1910 in Georgetown, MI, USA). Jakob trouwde met Korneliske Kersaan, dochter van Cornelis Jans Kersaan en Trientje Jans Bos, op 20 mei 1868 in Ezinge. Korneliske werd geboren op 3 mei 1846 in Garnwerd.


37. Jentje Pieters de Roo, dochter van Pieter Jacobs de Roo en Ida Klasens, werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 14 maart 1802 in Garnwerd en is overleden op 21 januari 1857 in Obergum op 54-jarige leeftijd. Jentje was ook bekend als Jantje, Jeentje Bolhuis.24

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonersche.

Jentje trouwde met Gerrit Pieters Lijnema. op 25 september 1830 in Winsum. Gerrit werd geboren op 27 oktober 1805 in Obergum, werd gedoopt op 10 november 1805 in Winsum en is overleden op 14 september 1857 in Obergum op 51-jarige leeftijd.

38. Jibbe Derks van der Laan, zoon van Derk Jibbes van der Laan en Harmke Jans, werd geboren op 19 maart 1798 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 9 april 1798 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 20 februari 1872 in Wetsinge en Sauwerd op 73-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was boerenknecht te Wetsinge en Sauwerd. Eerder was hij dagloner.

Jibbe trouwde met Eltje Geerts Werkema. op 19 juni 1824 in Adorp. Eltje werd geboren op 7 juni 1801 in Feerwerd, werd gedoopt op 21 juni 1801 in Feerwerd en is overleden op 29 januari 1882 in Sauwerd op 80-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Derk Jibbes van der Laan (geboren op 7 februari 1829 in Ezinge - overleden op 6 juni 1906 in Sauwerd). Derk trouwde met Anna Margrietha Sluiter, dochter van Klaas Klaassens Sluiter en Ebeltje Pieters Zijlema,25 op 16 mei 1859 in Winsum. Anna werd geboren op 28 juni 1832 in Winsum.

         ii.  Grietje Jibbes van der Laan (geboren op 27 juli 1832 in Ezinge - overleden op 12 mei 1868 in Klein Garnwerd). Grietje trouwde met Berend Gerrits Lijnema, zoon van Gerrit Pieters Lijnema en Jentje Pieters de Roo, op 8 juni 1861 in Winsum. Berend werd geboren op 26 augustus 1834 in Obergum en is overleden op 14 november 1914 in Huizinge op 80-jarige leeftijd.

19      iii.  Harmke Jibbes van der Laan (geboren op 19 november 1835 in Ezinge - overleden op 1 september 1907 in Baflo). Harmke trouwde met Pieter Gerrits Lijnema, zoon van Gerrit Pieters Lijnema en Jentje Pieters de Roo, op 16 mei 1859 in Winsum. Pieter werd geboren op 17 november 1832 in Obergum en is overleden op 6 augustus 1910 in Baflo op 77-jarige leeftijd.

         iv.  Geert Jibbes van der Laan (geboren circa 1844 in Wetsinge en Sauwerd). Geert trouwde met Elizabeth Margaretha Mulder, dochter van Mattheus Pieters Mulder en Hiltje Willems van Oosting, op 18 november 1875 in Adorp. Elizabeth werd geboren circa 1850 in Noordhorn.


39. Eltje Geerts Werkema, dochter van Geert Harms (Werkema) en Grietje Pieters Hovingh, werd geboren op 7 juni 1801 in Feerwerd, werd gedoopt op 21 juni 1801 in Feerwerd en is overleden op 29 januari 1882 in Sauwerd op 80-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was dienstmeid te Klein Garnwerd. Zij was ook dagloonersche te Wetzinge.

Eltje trouwde met Jibbe Derks van der Laan. op 19 juni 1824 in Adorp. Jibbe werd geboren op 19 maart 1798 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 9 april 1798 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 20 februari 1872 in Wetsinge en Sauwerd op 73-jarige leeftijd.

40. Pieter Jakobs Japenga, zoon van Jacob Jans Omkes Japenga 26 en IJke Ebels, werd geboren op 17 oktober 1794 in Wehe, werd gedoopt op 26 oktober 1794 in Wehe en is overleden op 31 oktober 1849 in Wehe op 55-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwersknecht te Wehe. Ook te Leens.

Pieter trouwde met Anje Jans Tiemens. op 9 oktober 1819 in Leens. Anje werd gedoopt op 4 juli 1798 in Rasquert en is overleden op 28 december 1877 in Wehe op 79-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eike Pieters Japenga (geboren op 29 februari 1820 in Wehe - overleden op 29 februari 1820 in Wehe)

         ii.  Jakob Pieters Japenga (geboren op 23 oktober 1821 in Wehe - overleden op 13 mei 1908 in Morrison, IL, USA). Jakob trouwde met Elizabeth Kamphuis, dochter van Wilke Geerts Kamphuis 28 en Grietje Jans Bolhuis,28 op 27 april 1849 in Leens. Elizabeth werd geboren op 21 december 1821 in Maarslag en is overleden op 20 november 1863 in Leens op 41-jarige leeftijd. Jakob trouwde vervolgens met Derkje Garmts Zijlstra, dochter van Garmt Benes Zijlstra en Grietje Thimens van Kampen, op 27 april 1865 in Leens. Derkje werd geboren op 6 november 1815 in Kloosterburen en is overleden op 17 maart 1883 in Wehe op 67-jarige leeftijd.

        iii.  Eike Pieters Japenga (geboren op 5 februari 1826 in Wehe - overleden op 7 december 1863 in Wehe). Eike trouwde met Arien Johannes Frieling, zoon van Johannes Jans Frieling en Maria Jans Oosting, op 28 februari 1850 in Leens. Arien werd geboren op 26 februari 1818 in Vierhuizen en is overleden op 3 juni 1877 in Wehe op 59-jarige leeftijd.

         iv.  Bouke Pieters Japenga (geboren op 4 september 1828 in Wehe - overleden op 10 oktober 1837 in Wehe)

20        v.  Jan Pieters Japenga (geboren op 11 mei 1833 in Wehe - overleden op 1 februari 1902 in Wehe). Jan trouwde met Anje Jans Fokkens, dochter van Jan Fokke Fokkens en Simenje Hendriks Knap, op 26 november 1855 in Leens. Anje werd geboren op 13 september 1825 in Eenrum en is overleden op 2 juni 1894 in Wehe op 68-jarige leeftijd.

         vi.  Grietje Pieters Japenga (geboren op 20 maart 1837 in Wehe)

        vii.  Marten Pieters Japenga (geboren op 15 april 1840 in Wehe - overleden op 21 november 1841 in Leens)

       viii.  Marten Pieters Japenga (geboren op 8 juni 1843 in Wehe - overleden op 25 december 1924 in Holland, MI, USA). Marten trouwde met Grietje Bos, dochter van Abel Michiels Bos 28 en Aaltje Ennes Wetsema,28 op 18 mei 1865 in Leens. Grietje werd geboren op 7 september 1841 in Warfhuizen en is overleden op 10 januari 1932 in Holland, MI, USA op 90-jarige leeftijd.


41. Anje Jans Tiemens, dochter van Pieter Klaassens en Bauwke Klaassen Tijmens, werd gedoopt op 4 juli 1798 in Rasquert en is overleden op 28 december 1877 in Wehe op 79-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Een in onecht geboren kind, geboren in juli 1798. Haar moeder is Bauwke Klaassens.

Bijzonderheden:

• Zij was dienstmaagd en dagloonster te Wehe.

Anje trouwde met Pieter Jakobs Japenga. op 9 oktober 1819 in Leens. Pieter werd geboren op 17 oktober 1794 in Wehe, werd gedoopt op 26 oktober 1794 in Wehe en is overleden op 31 oktober 1849 in Wehe op 55-jarige leeftijd.

42. Jan Fokke Fokkens, zoon van Fokke Willems Louwes en Anje Jans, werd geboren in Westernieland, werd gedoopt op 9 maart 1794 in Westernieland en is overleden op 1 november 1860 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was boerenknecht te Wierhuizen, Pieterburen. Eerder was hij dagloner te Eenrum.

Jan trouwde met Simenje Hendriks Knap. op 14 april 1816 in Eenrum. Simenje werd geboren op 18 december 1796 in Eenrum, werd gedoopt op 25 december 1796 in Eenrum en is overleden op 18 januari 1848 in Eenrum op 51-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fokke Jans Fokkens (geboren op 21 januari 1819 in Eenrum - overleden op 31 januari 1863 in Eenrum). Fokke trouwde met Mattje Harms Woldhuis, dochter van NN en Tietje Harms Woldhuis, op 17 april 1845 in Eenrum. Mattje werd geboren in 1816-1817 in Warffum en is overleden op 18 januari 1866 in Eenrum op 50-jarige leeftijd.

         ii.  Hendrik Jans Fokkens (geboren op 13 maart 1821 in Eenrum - overleden op 12 juli 1821 in Eenrum)

        iii.  Hendrik Jans Fokkens (geboren op 19 mei 1822 in Eenrum - overleden op 17 november 1855 in Eenrum). Hendrik trouwde met Derkje Garmts Zijlstra, dochter van Garmt Benes Zijlstra en Grietje Thimens van Kampen, op 26 februari 1844 in Eenrum. Derkje werd geboren op 6 november 1815 in Kloosterburen en is overleden op 17 maart 1883 in Wehe op 67-jarige leeftijd.

21       iv.  Anje Jans Fokkens (geboren op 13 september 1825 in Eenrum - overleden op 2 juni 1894 in Wehe). Anje trouwde met Jan Pieters Japenga, zoon van Pieter Jakobs Japenga en Anje Jans Tiemens, op 26 november 1855 in Leens. Jan werd geboren op 11 mei 1833 in Wehe en is overleden op 1 februari 1902 in Wehe op 68-jarige leeftijd.

          v.  Willemina Fokkens (geboren op 21 november 1828 in Eenrum). Willemina trouwde met Roelf Pieters Spoelma, zoon van Petrus Wibbes Spoelma en Aafke Sieuwkes Vogel, op 22 januari 1853 in Eenrum. Roelf werd geboren op 5 oktober 1830 in Rasquert.

         vi.  Aagtje Jans Fokkens (geboren op 9 februari 1833 in Eenrum - overleden op 3 juni 1835 in Eenrum)

        vii.  Frouwke Fokkens (geboren op 9 februari 1833 in Eenrum)

       viii.  Aagtje Jans Fokkens (geboren op 16 oktober 1839 in Eenrum). Aagtje trouwde met Jan Klaassen Tillema, zoon van Klaas Jans Tillema en Anna Gerrits van der Horst, op 22 mei 1867 in Eenrum. Jan werd geboren op 29 december 1836 in Pieterburen en is overleden op 28 mei 1888 op 51-jarige leeftijd.


43. Simenje Hendriks Knap, dochter van Hindrik Jakobs Knap en Willemtje Simons, werd geboren op 18 december 1796 in Eenrum, werd gedoopt op 25 december 1796 in Eenrum en is overleden op 18 januari 1848 in Eenrum op 51-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Eenrum.

Simenje trouwde met Jan Fokke Fokkens. op 14 april 1816 in Eenrum. Jan werd geboren in Westernieland, werd gedoopt op 9 maart 1794 in Westernieland en is overleden op 1 november 1860 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.

44. Roelf Jacobs Huizinga, zoon van Jakob Jans Huizinga en Trijntje Jans ter Lip, werd geboren op 5 december 1788 in Den Andel, werd gedoopt op 7 december 1788 in Den Andel en is overleden op 17 december 1846 in Westernieland op 58-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Westernieland. Ook te Tinallinge.

Roelf trouwde met Hindrikje Douwes Pier. op 12 december 1811 in Baflo. Hindrikje werd geboren op 19 januari 1794 in Baflo,29,30 werd gedoopt op 23 februari 1794 in Baflo en is overleden op 5 september 1869 in Westernieland op 75-jarige leeftijd. Hindrikje was ook bekend als Hindrikje Douwes Piers.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jakob Roelfs Huizinga (geboren op 6 april 1812 in Baflo - overleden in 1812 in Baflo)

         ii.  Jakob Roelfs Huizinga (geboren op 24 juni 1813 in Baflo)

        iii.  Jan Roelfs Huizinga (geboren op 28 september 1815 in Tinallinge - overleden op 1 januari 1896 in Eenrum). Jan trouwde met Jantje Harms Vinkeles, dochter van Harmannus Jans Vinkeles 31 en Jantje Rennes Zaagman, op 29 juni 1837 in Eenrum. Jantje werd geboren op 17 april 1815 in Eenrum en is overleden op 21 december 1870 in Pieterburen op 55-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Anna Martens Bil, dochter van Marten Klaassens Bil 32 en Eenje Abels Wetzema, op 3 mei 1877 in Eenrum. Anna werd geboren op 4 april 1825 in Obergum en is overleden op 19 mei 1909 in Saaxumhuizen op 84-jarige leeftijd.

22       iv.  Homme Roelfs Huizinga (geboren circa 19 december 1817 in Tinallinge - overleden op 6 februari 1890 in Pieterburen). Homme trouwde met Trientje Arends Helder, dochter van Arend Jans Helder en Martje Jans Dobben, op 4 november 1841 in Eenrum. Trientje werd geboren op 26 september 1820 in Wierhuizen, Pieterburen, werd gedoopt op 22 oktober 1820 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden op 21 mei 1882 in Pieterburen op 61-jarige leeftijd.

          v.  Trijntje Roelfs Huizinga (geboren in 1821-1822 in Westernieland - overleden op 15 augustus 1859 in Pieterburen). Trijntje trouwde met Willem Zwaagman. Willem is overleden na 15 augustus 1859.

         vi.  Hendrik Roelfs Huizinga (geboren op 11 december 1823 in Den Andel - overleden op 25 januari 1858 in Westernieland). Hendrik trouwde met Ida Arends Helder, dochter van Arend Jans Helder en Martje Jans Dobben, op 30 juli 1856 in Eenrum. Ida werd geboren op 14 februari 1823 in Wierhuizen, Pieterburen en werd gedoopt op 23 maart 1823 in Wierhuizen, Pieterburen.

        vii.  Douwe Roelfs Huizinga (geboren op 3 maart 1826 in Den Andel)

       viii.  Elizabeth Roelfs Huizinga (geboren op 22 augustus 1828 - overleden op 6 januari 1849)

         ix.  Anje Roelfs Huizinga (geboren op 4 mei 1831)

          x.  Jacob Roelfs Huizinga (geboren op 27 januari 1834 in Westernieland - overleden op 27 juni 1875). Jacob trouwde met Diewertje Wiebenga, dochter van Derk Tewes Wiebenga 31 en Johanna Driewes Bakema, op 7 maart 1857 in Eenrum. Diewertje werd geboren in 1838-1839 in Pieterburen.

         xi.  Hendrikus Roelfs Huizinga (geboren op 23 september 1836 - overleden op 10 mei 1842)

        xii.  Willem Roelfs Huizinga (geboren op 20 april 1840 in Westernieland - overleden op 8 mei 1840 in Westernieland)

       xiii.  Hinderika Roelfs Huizinga (geboren op 25 december 1842)


45. Hindrikje Douwes Pier, dochter van NN en Jantjen Hindriks, werd geboren op 19 januari 1794 in Baflo,29,30 werd gedoopt op 23 februari 1794 in Baflo en is overleden op 5 september 1869 in Westernieland op 75-jarige leeftijd. Hindrikje was ook bekend als Hindrikje Douwes Piers.

Notitie bij de geboorte: "... Hendrikje Douwes, dogter van Jantje Hendriks, in onecht geboren, volgens opgave van Jantje Hendriks bij Claas Jacobs, zijnde een getrouwd man".
Een Doewe Jans werd ook genoemd als haar vader.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Westernieland. Ook te Tinallinge.

Hindrikje trouwde met Roelf Jacobs Huizinga. op 12 december 1811 in Baflo. Roelf werd geboren op 5 december 1788 in Den Andel, werd gedoopt op 7 december 1788 in Den Andel en is overleden op 17 december 1846 in Westernieland op 58-jarige leeftijd.

46. Arend Jans Helder, zoon van Jan Izebrands Helder en IJmke Pieters, werd gedoopt op 1 maart 1780 in Pieterburen en is overleden op 7 april 1847 in Pieterburen op 67-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Pieterburen.

Arend trouwde met Martje Jans Dobben. vσσr 1803. Martje werd geboren op 20 oktober 1782 in Pieterburen en is overleden op 13 augustus 1827 in Pieterburen op 44-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Alberts Dobbinga.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Elysabeth Helder Mensinga (geboren op 13 februari 1803 in Leens - overleden op 22 januari 1876 in Leens). Elysabeth trouwde met Luitje Jacobs Achterhof, zoon van Jakob Jans Agterhof en Andrieske Luitjes Smit, op 1 juli 1828 in Leens. Luitje werd geboren op 10 juli 1803 in Leens en is overleden op 27 oktober 1834 in Leens op 31-jarige leeftijd. Luitje was ook bekend als Luitje Jacobs Agterhof. Elysabeth trouwde vervolgens met Lammert Harms Reitsema, zoon van Harm Lammerts Reitsema en Beerta Luitjens Pauwels, op 12 juli 1841 in Leens. Lammert werd geboren in 1796-1797 in Hornhuizen en is overleden op 25 november 1854 in Leens op 58-jarige leeftijd. Lammert was ook bekend als Lammert Harms Reitsma.

         ii.  Jan Arends Helder (geboren op 21 april 1805 in Pieterburen - overleden op 24 maart 1858 in Pieterburen). Jan trouwde met Martje Harms Vinkeles, dochter van Harmannus Jans Vinkeles 31 en Jantje Rennes Zaagman, op 15 november 1830 in Eenrum. Martje werd geboren op 19 maart 1805 in Eenrum, werd gedoopt op 24 maart 1805 in Eenrum en is overleden op 27 maart 1852 in Pieterburen op 47-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Trijntje Zandkuler, dochter van Johann Hendrich Zandkuhler en Bauwke Michiels Folgerts, op 27 oktober 1854 in Eenrum. Trijntje werd geboren op 26 augustus 1820 in Den Andel en is overleden op 15 maart 1906 in Pieterburen op 85-jarige leeftijd.

        iii.  Pieter Arends Helder (geboren in 1807-1808 in Pieterburen - overleden op 19 april 1829 in Pieterburen)

         iv.  Ties Arends Helder (geboren in 1810-1811 in Eenrum - overleden op 1 augustus 1833 in Maastricht (L))

          v.  Jakob Arends Helder (geboren op 4 maart 1813 in Wierhuizen, Pieterburen - overleden op 21 juni 1828 in Wierhuizen, Pieterburen)

         vi.  Geertruid Arends Helder (geboren op 13 december 1814 in Pieterburen - overleden in Pieterburen)

        vii.  Trijntje Arends Helder (geboren op 1 november 1815 in Pieterburen - overleden op 5 maart 1818 in Pieterburen)

       viii.  Gerrit Arends Helder (geboren op 4 mei 1818 in Pieterburen - overleden op 4 maart 1822 in Wierhuizen, Pieterburen)

23       ix.  Trientje Arends Helder (geboren op 26 september 1820 in Wierhuizen, Pieterburen - overleden op 21 mei 1882 in Pieterburen). Trientje trouwde met Homme Roelfs Huizinga, zoon van Roelf Jacobs Huizinga en Hindrikje Douwes Pier, op 4 november 1841 in Eenrum. Homme werd geboren circa 19 december 1817 in Tinallinge en is overleden op 6 februari 1890 in Pieterburen ongeveer 72 jaar oud.

          x.  Ida Arends Helder (geboren op 14 februari 1823 in Wierhuizen, Pieterburen). Ida trouwde met Bene Garmts Zijlstra, zoon van Garmt Benes Zijlstra en Grietje Thimens van Kampen, op 19 juli 1843 in Eenrum. Bene werd geboren op 26 december 1817 in Schouwerzijl en is overleden op 4 december 1851 in Pieterburen op 33-jarige leeftijd. Ida trouwde vervolgens met Hendrik Roelfs Huizinga, zoon van Roelf Jacobs Huizinga en Hindrikje Douwes Pier, op 30 juli 1856 in Eenrum. Hendrik werd geboren op 11 december 1823 in Den Andel en is overleden op 25 januari 1858 in Westernieland op 34-jarige leeftijd.

         xi.  Anje Arends Helder (geboren in Pieterburen)


47. Martje Jans Dobben, dochter van Jan Alberts Dobben en Martjen Ties, werd geboren op 20 oktober 1782 in Pieterburen en is overleden op 13 augustus 1827 in Pieterburen op 44-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Alberts Dobbinga.

Bijzonderheden:

• Zij was dagloonster te Pieterburen.

Martje trouwde met Arend Jans Helder. vσσr 1803. Arend werd gedoopt op 1 maart 1780 in Pieterburen en is overleden op 7 april 1847 in Pieterburen op 67-jarige leeftijd.


48. Enne Broers van Dijken, zoon van Broer Berends van Dijken en Martje Ennes, werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 6 maart 1791 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner te Klein Garnwerd.

• Hij bezat in 1832 huis en erf te Garnwerd. Volgens het kadaster (Ezinge C184; Ezinge 52 onder de naam Enne Broos van Dijken)

Enne trouwde met Tjeerdje Hindriks Til. op 19 juli 1812 in Winsum. Tjeerdje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 17 oktober 1784 in Garnwerd en is overleden op 2 mei 1848 in Adorp op 63-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Martje Ennes van Dijken (geboren op 28 september 1812 in Garnwerd - overleden op 30 september 1863 in Sauwerd)

         ii.  Broer Ennes van Dijken (geboren op 25 mei 1815 in Garnwerd - overleden op 28 juni 1870 in Groningen). Broer trouwde met Pieterke Azings Mulder, dochter van Asink Reerts Mulder en Etje Pieters, op 23 december 1837 in Noorddijk. Pieterke werd geboren op 11 april 1809 in Bedum, werd gedoopt op 14 mei 1809 in Bedum en is overleden op 20 december 1889 in Groningen op 80-jarige leeftijd.

        iii.  Anje Ennes van Dijken (geboren op 19 oktober 1817 in Garnwerd - overleden op 22 december 1828)

         iv.  Arijs Ennes van Dijken (geboren op 26 april 1821 in Garnwerd). Arijs trouwde met Korneliske Wiegers Sietsma, dochter van Wieger Tjebbes Sietsma en Janke Jans Ploegh, op 19 november 1854 in Groningen. Korneliske werd geboren op 17 april 1820 in Westerhorn, Grootegast en is overleden vσσr 28 juli 1861. Arijs trouwde vervolgens met Hiltje Alberts Flonk Homan, dochter van NN en Reina Pieters Homan, op 28 juli 1861 in Groningen. Hiltje werd geboren op 3 november 1819 in Leek.

          v.  Pieter Ennes van Dijken (geboren op 9 april 1824 in Garnwerd)

24       vi.  Jan Ennes van Dijken (geboren op 28 december 1826 in Garnwerd - overleden op 20 november 1897 in Groningen). Jan trouwde met Anje Klaassens Kraima, dochter van Klaas Hindriks Kraima en Geertje Katharina Pieters Teisman, op 14 mei 1849 in Adorp. Anje werd geboren op 10 november 1827 in Sauwerd en is overleden op 4 januari 1896 in Groningen op 68-jarige leeftijd.


49. Tjeerdje Hindriks Til, dochter van Hindrik Hindriks Til en Anje Jans,33 werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 17 oktober 1784 in Garnwerd en is overleden op 2 mei 1848 in Adorp op 63-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was dienstmaagd te Klein Garnwerd. En dagloonster te Garnwerd.

Tjeerdje had een relatie met NN.

Kind uit deze relatie:

          i.  Hendrik Hendriks van Til (geboren op 25 september 1809 in Garnwerd - overleden op 4 december 1896 in Ezinge). Hendrik trouwde met Geertruida Jacob Hartman, dochter van Jakobus Hartman en Geertruida Jans. Geertruida werd geboren in Helpman, Groningen en werd gedoopt op 30 september 1810 in Groningen.

Tjeerdje trouwde vervolgens met Enne Broers van Dijken. op 19 juli 1812 in Winsum. Enne werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 6 maart 1791 in Dorkwerd en is overleden op 6 juni 1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

50. Klaas Hindriks Kraima, zoon van Hindrik Klaassen Kraima en Hilligjen Jakobs, werd geboren op 12 mei 1791 in Harssens, Adorp, werd gedoopt op 5 juni 1791 in Adorp en is overleden op 27 september 1861 in Adorp op 70-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Op 14 mei 1849 was hij schoenemaker te Adorp. Bij zijn huwelijk was hij dagloner te Sauwerd.

Klaas trouwde met Geertje Katharina Pieters Teisman. op 18 mei 1822 in Adorp. Geertje werd gedoopt op 4 december 1798 in Zuidwolde en is overleden op 26 februari 1880 in Sauwerd op 81-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Gertje Catrina Teisman en Grietje Pieters Teisman.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Klaassen Kraima (geboren in maart 1823 in Sauwerd - overleden op 20 mei 1823 in Sauwerd)

         ii.  Hilje Klaassens Kraima (geboren op 25 januari 1825 in Sauwerd - overleden op 1 mei 1851 in Sauwerd). Hilje trouwde met Hindrik Jakobs Meiring, zoon van Jacob Hindriks Meijering en Janna Hindriks Dijk, op 5 juli 1847 in Adorp. Hindrik werd geboren in 1823-1824 in Garnwerd.

25      iii.  Anje Klaassens Kraima (geboren op 10 november 1827 in Sauwerd - overleden op 4 januari 1896 in Groningen). Anje trouwde met Jan Ennes van Dijken, zoon van Enne Broers van Dijken en Tjeerdje Hindriks Til, op 14 mei 1849 in Adorp. Jan werd geboren op 28 december 1826 in Garnwerd en is overleden op 20 november 1897 in Groningen op 70-jarige leeftijd.

         iv.  Hindrik Klaassens Kraima (geboren op 2 december 1828 in Sauwerd). Hindrik trouwde met Wilhelmina Hindriks Toorn, dochter van Hendrik Willems Toorn en Remke Roelfs Bouwman, op 6 oktober 1851 in Adorp. Wilhelmina werd geboren in 1829-1830 in Ulrum.

          v.  Willemtje Klaassens Kraima (geboren op 11 oktober 1830 in Sauwerd - overleden op 30 december 1913 in Groningen). Willemtje trouwde met Stoffer Schuitema, zoon van Stoffer Stoffers Schuitema en Anje Reinders Werkman,34 op 25 april 1853 in Adorp. Stoffer werd geboren op 13 december 1829 in Obergum en is overleden op 28 oktober 1906 in Groningen op 76-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Klaassen Kreima (geboren op 23 juni 1834 in Sauwerd - overleden op 8 januari 1835 in Sauwerd)

        vii.  Trijntje Klaassens Kraima (geboren op 8 januari 1836 in Sauwerd - overleden op 18 juli 1858 in Sauwerd)


51. Geertje Katharina Pieters Teisman, dochter van Pieter Klaassens Teisman en Anje Drewes Oudman, werd gedoopt op 4 december 1798 in Zuidwolde en is overleden op 26 februari 1880 in Sauwerd op 81-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Gertje Catrina Teisman en Grietje Pieters Teisman.

Geertje trouwde met Klaas Hindriks Kraima. op 18 mei 1822 in Adorp. Klaas werd geboren op 12 mei 1791 in Harssens, Adorp, werd gedoopt op 5 juni 1791 in Adorp en is overleden op 27 september 1861 in Adorp op 70-jarige leeftijd.

52. Abel Jans Numan, zoon van Jan Numan en Johanna Jakoba Scholten, werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 13 mei 1791 in Groningen en is overleden op 9 april 1864 in Adorp op 72-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Op 31 december 1828 was hij broodbakker te Winsum. Eerder was hij dagloner te Adorp.

Abel trouwde met Stijntje Jans de Wit. op 16 mei 1818 in Winsum. Stijntje werd geboren op 26 april 1794, werd gedoopt op 26 mei 1794 in Winsum en is overleden op 20 december 1875 in Adorp op 81-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Numan (geboren op 28 september 1818 in Adorp). Jan trouwde met Willemke Jans Ploeg, dochter van Jan Pieters en Trientje Jans, op 26 april 1841 in Adorp. Willemke werd geboren in 1809-1810 in Enumatil.

         ii.  Abel Numan (geboren op 17 september 1820 in Adorp - overleden op 25 september 1820 in Adorp)

        iii.  Abel Abels Numan (geboren op 22 september 1821 in Adorp - overleden op 4 september 1842 in Adorp)

         iv.  Johannes Jakobus Numan (geboren op 11 december 1823 in Adorp - overleden op 31 december 1828 in Adorp)

26        v.  Pieter Abels Numan (geboren op 9 mei 1826 in Adorp - overleden op 18 mei 1884 in Adorp). Pieter trouwde met Anna Margaretha van Heusden, dochter van Hendrik Antonie van Heusden en Jannigje Bouthoorn, op 3 mei 1852 in Adorp. Anna werd geboren op 20 november 1828 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 28 april 1905 in Groningen op 76-jarige leeftijd.

         vi.  Johannes Jacobus Numan (geboren op 24 januari 1829 in Adorp - overleden op 12 maart 1841 in Adorp)

        vii.  Johanna Jakoba Numan (geboren op 26 januari 1832 in Adorp - overleden op 15 april 1886 in Adorp). Johanna trouwde met Willem Ites Lubberts, zoon van Ite Willems Lubberts en Antje Jans Braker, op 20 mei 1858 in Adorp. Willem werd geboren in 1818-1819 in Wierum en is overleden op 20 november 1878 in Leegkerk op 60-jarige leeftijd.

       viii.  Pieterke Abels Numan (geboren op 26 januari 1832 in Adorp - overleden op 27 juni 1835 in Adorp)

         ix.  Albartus Numan (geboren op 31 augustus 1835 in Adorp - overleden op 8 maart 1911 in Oldehove). Albartus trouwde met Anna Smit, dochter van Berend Abbas Smit en Trijntje Jans Smit. Anna werd geboren op 4 maart 1838 in Niehove en is overleden op 11 juni 1907 in Garnwerd op 69-jarige leeftijd.

          x.  Johannes Jakobus Numan (geboren op 14 juni 1841 in Adorp - overleden op 2 februari 1911 in Adorp). Johannes trouwde met Anje Hammingh, dochter van Gerhardus Berends Hammingh en Geessien Hendriks Bierling, op 24 april 1872 in Adorp. Anje werd geboren in 1829-1830 in Sauwerd.


53. Stijntje Jans de Wit, dochter van Jan Sijmons de Wit en Pieterke Geerts Groen, werd geboren op 26 april 1794, werd gedoopt op 26 mei 1794 in Winsum en is overleden op 20 december 1875 in Adorp op 81-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was broodbakkerske.

Stijntje trouwde met Abel Jans Numan. op 16 mei 1818 in Winsum. Abel werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 13 mei 1791 in Groningen en is overleden op 9 april 1864 in Adorp op 72-jarige leeftijd.

54. Hendrik Antonie van Heusden, zoon van Hendrik Anthonie van Heusden en Anthonia Frederika Waas, werd geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) en is overleden op 25 maart 1867 in Schoterland (Fr).

Notitie bij de geboorte: Bij zijn huwelijk was hij 20 jaar, en zou dus geboren zijn in 1800/1801.

Bijzonderheden:

• Tot ca 1831 was hij bouwman te Kamerik Mijzijde (U). 35 Later veehouder te Abcoude Baambrugge tot ca 1836 en winkelier te Nigtevecht in 1835.

• Op 19 september 1842 was hij tolgaarder te Eelde (Dr). Waarschijnlijk bij de Puntersdijk (de geboorteplaats van zijn laatste kind Johanna). Idem op 10 november 1842, 4 mei 1848, 3 mei 1852, 8 september 1855.

De Punt is een dorp in Drenthe. De naam is een verbastering van pont, het dorp is dan ook gelegen aan de oorspronkelijke weg van Assen naar Groningen waar deze de Drentsche Aa kruist.
Het dorp werd lange tijd De Drentse Punt genoemd, omdat de Groningse overzijde De Groningse Punt heet. Deze laatste naam is in onbruik geraakt, hoewel het voormalige veerhuis nog wel de naam draagt.

• Hij was in 1851 kerkvoogdboekhouder te Zuidhorn. "... Na de 'Afscheiding' van 1834 in Ulrum (Hendrik De Cock), stichtte ook een groep 'verontrusten' in Niezijl een nieuwe afgescheiden gemeente. De groep (360 leden) kocht in Grijpskerk een huis. Het huis werd bestemd voor pastorie en de tuin voor de bouw van de kerk zelf. Op 6 februari 1851 vond de aanbesteding plaats namens de kerkvoogdboekhouder H.A. van Heusden.

Hendrik trouwde met Jannigje Bouthoorn. op 22 juli 1821 in Woerden (U). Jannigje werd geboren in 1795 in Barwoutswaarder Bekenes, Woerden (U)36,37 en is overleden op 19 april 1867 in Schoterland (Fr) op 72-jarige leeftijd. Jannigje was ook bekend als Jannigje Boudthoorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hendrik Anthonie van Heusden (geboren op 8 oktober 1821 in Woerden (U) - overleden op 21 oktober 1821 in Woerden (U))

         ii.  Hendrik Antonie van Heusden (geboren op 18 augustus 1823 in Kamerik Mijzijde (U) - overleden op 28 november 1834 in Abcoude Baambrugge (U))

        iii.  Johanna van Heusden (geboren op 15 november 1824 in Kamerik Mijzijde (U) - overleden op 6 januari 1835 in Abcoude Baambrugge (U))

         iv.  Maria Geertruida van Heusden (geboren op 20 maart 1826 in Kamerik Mijzijde (U) - overleden op 7 maart 1871 in Dorkwerd). Maria trouwde met Henderk Luitjens Olthof, zoon van Luitjen Gerrits Olthoff en Siebrigje Hindriks Anneijes, op 4 mei 1848 in Hoogkerk. Henderk werd geboren op 26 november 1819 in Hoogemeeden, Aduard en is overleden na 1899.

          v.  Frederika Antonia van Heusden (geboren op 18 augustus 1827 in Kamerik Mijzijde (U) - overleden op 14 januari 1908 in Beilervaart (Dr)). Frederika trouwde met Jan Lamberts Boer, zoon van Lambert Freerks Boer en Hendrikje Jans Moes, op 17 oktober 1856 in Smilde (Dr). Jan werd geboren circa 1818 in Smilde (Dr) en is overleden op 14 december 1903 in Beilervaart (Dr) ongeveer 85 jaar oud.

27       vi.  Anna Margaretha van Heusden (geboren op 20 november 1828 in Kamerik Mijzijde (U) - overleden op 28 april 1905 in Groningen). Anna trouwde met Pieter Abels Numan, zoon van Abel Jans Numan en Stijntje Jans de Wit, op 3 mei 1852 in Adorp. Pieter werd geboren op 9 mei 1826 in Adorp en is overleden op 18 mei 1884 in Adorp op 58-jarige leeftijd.

        vii.  Aaltje van Heusden (geboren op 30 september 1830 in Kamerik Mijzijde (U)). Aaltje trouwde met Hendrik Muis Gortworst, zoon van Albert Lefferts Gortworst en Margjen Muis, op 8 september 1855 in Staphorst (Ov). Hendrik werd geboren op 8 oktober 1819 in Hoogeveen (Dr).

       viii.  Gerritje van Heusden (geboren op 2 juni 1832 in Abcoude Baambrugge (U) - overleden op 11 februari 1871 in Dwingeloo (Dr)). Gerritje trouwde met Jakob Wessemius, zoon van Harm Wessemius en Heiltje Vennik, op 27 oktober 1867 in Smilde (Dr). Jakob werd geboren op 30 juni 1827 in Smilde (Dr) en is overleden op 2 mei 1882 in Smilde (Dr) op 54-jarige leeftijd.

         ix.  Aletta van Heusden (geboren op 6 maart 1834 in Abcoude Baambrugge (U) - overleden op 18 mei 1834 in Abcoude Baambrugge (U))

          x.  Johanna van Heusden (geboren op 21 januari 1836 in Abcoude Baambrugge (U) - overleden op 13 januari 1838 in Nigtevecht (U))

         xi.  Hendrik Antonie van Heusden (geboren op 23 mei 1838 in Nigtevecht (U) - overleden op 2 september 1838 in Nigtevecht (U))

        xii.  Johanna van Heusden (geboren op 18 september 1842 in Eelde (Dr) - overleden op 9 november 1842 in Paterswolde (Dr))


55. Jannigje Bouthoorn, dochter van Gerrit Bouthoorn en Johanna Bosch, werd geboren in 1795 in Barwoutswaarder Bekenes, Woerden (U)36,37 en is overleden op 19 april 1867 in Schoterland (Fr) op 72-jarige leeftijd. Jannigje was ook bekend als Jannigje Boudthoorn.

Jannigje trouwde met Hendrik Antonie van Heusden. op 22 juli 1821 in Woerden (U). Hendrik werd geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) en is overleden op 25 maart 1867 in Schoterland (Fr).

56. Kornelis Kornelis Duisterwinkel, zoon van Cornelis Cornelis Duisterwinkel en Antje Tjeerds Zuidema, werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 30 maart 1794 in Visvliet en is overleden op 16 april 1848 in Noordhorn op 54-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Hij was arbeider te Noordhorn. Later boerknecht en koopman.

Kornelis trouwde met Sibrig Martens Reitzema. op 26 mei 1816 in Zuidhorn. Sibrig werd geboren op 3 oktober 1791 in Den Ham, werd gedoopt op 9 oktober 1791 in Aduard en is overleden op 8 december 1840 in Noordhorn38 op 49-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

28        i.  Marten Kornelis Duisterwinkel (geboren op 9 september 1816 in Noordhorn - overleden op 15 december 1897 in Aduard). Marten trouwde met Martje Geerts Knap, dochter van Geert Jans Knap en Itje Simons de Roo, op 22 augustus 1844 in Hoogkerk. Martje werd geboren op 20 februari 1822 in Saaksum en is overleden op 22 januari 1917 in Oldehove op 94-jarige leeftijd.

         ii.  Kornelis Kornelis Duisterwinkel (geboren op 12 mei 1819 in Den Ham - overleden op 9 november 1847 in Leegkerk)

        iii.  Hindrikje Kornelis Duisterwinkel (geboren op 14 december 1821 in Noordhorn). Hindrikje trouwde met Sibrand Egberts Korhorn, zoon van Egbert Wijbrands Korhorn en Wipke Derks Hovinga, op 28 mei 1848 in Zuidhorn. Sibrand werd geboren in Niehove.

         iv.  Anne Kornelis Duisterwinkel (geboren op 13 april 1824 in Noordhorn - overleden op 18 februari 1828 in Zuidhorn)

          v.  Antje Kornelis Duisterwinkel (geboren op 30 oktober 1826 in Noordhorn). Antje trouwde met Nanne Holstein, zoon van Derk Eisses Holstein en Aaltje Willems Spiekman, op 25 april 1859 in Leens. Nanne werd geboren in 1833-1834 in Uithuizen.


57. Sibrig Martens Reitzema, dochter van Marten Sijmens Reitzema en Hindrikje Pieters, werd geboren op 3 oktober 1791 in Den Ham, werd gedoopt op 9 oktober 1791 in Aduard en is overleden op 8 december 1840 in Noordhorn38 op 49-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Ze overleed in huis nr 109, Langestraat te Noordhorn.

Bijzonderheden:

• Zij was werkmeid te Den Ham. Later arbeidster te Noordhorn.

Sibrig trouwde met Kornelis Kornelis Duisterwinkel. op 26 mei 1816 in Zuidhorn. Kornelis werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 30 maart 1794 in Visvliet en is overleden op 16 april 1848 in Noordhorn op 54-jarige leeftijd.

58. Geert Jans Knap, zoon van Jan Jacobs Knap en Itje Derks, werd geboren op 15 juni 1798 in Grijpskerk, werd gedoopt in 1798 in Grijpskerk en is overleden op 27 november 1874 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte: Bij de Naamsaanneming van 1812 wordt zijn geboortedatum als 7-2-1797 genoemd.

Bijzonderheden:

• Hij was dienstknecht. Later dagloner te Saaksum.

• Hij nam de familienaam Knap aan op 16 april 1812 te Ezinge. 39 "... Knap. Jan Jacobs te Feerwerd. Zoons: Derk Jans, Albert Jans, Geert Jans. Dochters: Jantien Jans, Geertie Jans, Folkertie Jans".

• Hij was op 8 januari 1821 in militaire dienst soldaat artillerie.

Geert trouwde met Itje Simons de Roo. op 17 november 1821 in Oldehove. Itje werd geboren op 24 mei 1800 in Garnwerd, werd gedoopt op 1 juni 1800 in Garnwerd en is overleden op 25 februari 1876 in Saaksum op 75-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Geerts Knap (geboren op 6 januari 1821 in Saaksum - overleden op 7 januari 1821 in Saaksum)

         ii.  Martje Geerts Knap (geboren op 6 januari 1821 in Saaksum - overleden op 9 januari 1821 in Saaksum)

29      iii.  Martje Geerts Knap (geboren op 20 februari 1822 in Saaksum - overleden op 22 januari 1917 in Oldehove). Martje trouwde met Marten Kornelis Duisterwinkel, zoon van Kornelis Kornelis Duisterwinkel en Sibrig Martens Reitzema, op 22 augustus 1844 in Hoogkerk. Marten werd geboren op 9 september 1816 in Noordhorn en is overleden op 15 december 1897 in Aduard op 81-jarige leeftijd.

         iv.  Jan Geerts Knap (geboren op 7 januari 1825 in Saaksum)

          v.  Simon Geerts Knap (geboren op 19 december 1828 in Saaksum). Simon trouwde met Jantje Veldman, dochter van Hendrik Willems Veldman en Mattje Derks de Wit, op 17 mei 1860 in Oldehove. Jantje werd geboren op 18 maart 1832 in Ezinge.

         vi.  Jakob Geerts Knap (geboren op 19 juli 1832 in Saaksum - overleden op 8 juni 1854 in Saaksum)

        vii.  Jantje Geerts Knap (geboren op 17 december 1835 in Saaksum - overleden op 19 oktober 1869 in Houwerzijl). Jantje trouwde met Emanuel Reitsema, zoon van Jan Goukes Reitsema en Johanna Jans Koopman, op 4 oktober 1862 in Ulrum. Emanuel werd geboren op 7 april 1834 in Hoogemeeden, Aduard en is overleden op 26 juli 1881 in Vierhuizen op 47-jarige leeftijd.

       viii.  Folkert Geerts Knap (geboren op 18 februari 1840 in Saaksum - overleden op 17 mei 1863 in Ezinge)

         ix.  Pieter Geerts Knap (geboren op 2 juni 1845 in Oldehove - overleden op 10 december 1899 in Aduard). Pieter trouwde met Diewerke Molenkamp, dochter van Krien Jans Molenkamp en Grietje Geerts Wever Smit,40 op 25 september 1880 in Oldehove. Diewerke werd geboren in 1849-1850 in Saaksum en is overleden op 10 juni 1926 in Aduard op 77-jarige leeftijd.


59. Itje Simons de Roo, dochter van Sijmen Jacobs de Roo en Martjen Jacobs Bus, werd geboren op 24 mei 1800 in Garnwerd, werd gedoopt op 1 juni 1800 in Garnwerd en is overleden op 25 februari 1876 in Saaksum op 75-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• Zij was dienstmaagd. Later dagloonster te Saaksum.

Itje trouwde met Geert Jans Knap. op 17 november 1821 in Oldehove. Geert werd geboren op 15 juni 1798 in Grijpskerk, werd gedoopt in 1798 in Grijpskerk en is overleden op 27 november 1874 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.

60. Jan Jans Zorge, zoon van Jan Jans Posthuma Zorge en Matje Gerrits, werd geboren op 20 oktober 1786 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 29 oktober 1786 in Leek en is overleden op 25 januari 1847 in Niebert op 60-jarige leeftijd.

Jan Jans Zorge moest op 5 -11-1813 op transport naar Coevorden, omdat Napoleon, op terugtocht uit Rusland, had bevolen dat vestingen als Delfzijl en Coevorden versterkt en bevoorraad moesten worden.
NB Aangezien zijn vader ook Jan Jans Zorge heette, weet ik niet wie van beiden hier bedoeld wordt, dus ga ik maar uit van de 27-jarige zoon en niet van de 55-jarige vader".

Bijzonderheden:

• Hij was arbeider te Niebert. Later was hij landbouwer te Lucaswolde, Zevenhuizen, Marum en Niebert.

• Hij gebruikte 4 stukken hooiland, genummerd 282 en 283; 287 en 288 te Niebert. 42

• Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 1 januari 1830 te Grootegast. 43 "... In huis 37 te Opende woonden Jan Jans Zorge, gehuwd, 45, Leek, landbouwer, Geeske Hendriks Bul, gehuwd, 40, landbouwersche, Jantje Jans Zorge, 13, Niebert, Jan Jans Zorge, 11, Zevenhuizen, Klaas Jans Zorge, 9, Zevenhuizen, Grietje Jans Zorge, 6, Opende, Hendrik Jans Zorge , 4, Opende en Geert Jans Zorge, 1, Opende".

Jan trouwde met Geeske Hindriks Buil. op 19 november 1814 in Marum. Geeske werd geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 4 juli 1790 in Marum en is overleden op 13 september 1869 in Nuis op 79-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Metje Jans Zorge (geboren op 14 december 1814 in Niebert - overleden op 4 oktober 1850 in Nuis). Metje trouwde met Jan Geerts Veenstra, zoon van Geert Hessels Veenstra en Bontje Hendriks, op 6 juni 1844 in Marum. Jan werd geboren in 1822-1823 in Marum.

         ii.  Jantje Jans Zorge (geboren circa 1817 in Niebert - overleden op 4 augustus 1839 in Marum)

30      iii.  Jan Jans Zorge (geboren op 30 juli 1818 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 18 mei 1894 in Sebaldeburen). Jan trouwde met Antje Sijtses Visser, dochter van Sijtse Jans Visser en Trijntje Jans Dijk, op 6 juni 1844 in Marum. Antje werd geboren op 20 juni 1822 in De Wilp, Marum en is overleden op 12 mei 1902 in Groningen op 79-jarige leeftijd.

         iv.  Klaas Jans Zorge (geboren op 26 juli 1820 in Zevenhuizen, Leek). Klaas trouwde met Geertje Offringa, dochter van Halbe Yles Offringa 44 en Jantje Ments IJbema, op 14 mei 1870 in Marum. Geertje werd geboren in 1832-1833 in Marum.

          v.  Grietje Jans Zorge (geboren op 24 maart 1823 in Opende - overleden op 26 september 1904 in Nuis). Grietje trouwde met NN. Grietje trouwde vervolgens met Berent Jakobs, zoon van NN en Knelske Jakobs Postema. Berent werd geboren in 1825-1826 in Nuis.

         vi.  Hendrik Jans Zorge (geboren circa 1826 - overleden op 17 december 1832 in Marum)

        vii.  Geert Zorge (geboren in 1828-1829 in Opende - overleden op 13 juni 1874). Geert trouwde met Geertje Bolhuis, dochter van Willem Jans Bolhuis en Aaltje Lucas van der Schoor. Geertje werd geboren op 20 juni 1831 in Niekerk, Oldekerk en Faan en is overleden op 22 december 1902 in Matsloot, Roden (Dr) op 71-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Geertje.

       viii.  Hendrik Jans Zorge (geboren op 8 juli 1833 in Marum - overleden op 22 maart 1909 in Nuis). Hendrik trouwde met Sibbeltje de Boer, dochter van Jurrien Simens de Boer en Aaltje Heddes de Boer. Sibbeltje werd geboren in 1834-1835 in Nuis.


61. Geeske Hindriks Buil, dochter van Hendrik Gerrits Buil en Jantje Jans Breemhaar, werd geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 4 juli 1790 in Marum en is overleden op 13 september 1869 in Nuis op 79-jarige leeftijd.

Geeske trouwde met Jan Jans Zorge. op 19 november 1814 in Marum. Jan werd geboren op 20 oktober 1786 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 29 oktober 1786 in Leek en is overleden op 25 januari 1847 in Niebert op 60-jarige leeftijd.

62. Sijtse Jans Visser, zoon van Jan Gauwes de Visser en Antje Tabes Adema, werd geboren in juli 1794 in Drachten (Fr) en is overleden op 25 januari 1868 in Smallingerland (Fr) op 73-jarige leeftijd.

Bijzonderheden:

• In 1811 was hij arbeider te Siegerswoude (Fr). Hij werkte ook te De Wilp en Marum.

Sijtse trouwde met Trijntje Jans Dijk. op 24 november 1815 in Ureterp (Fr). Trijntje werd geboren op 12 september 1790 in Grootegast, werd gedoopt op 10 oktober 1790 in Grootegast en is overleden op 22 juni 1868 in Drachten (Fr) op 77-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jans Dijkstra.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Sijtses Visser (geboren op 22 januari 1817 in Ureterp (Fr))

         ii.  Hiltje Sijtses Visser (geboren op 25 maart 1820 in Marum - overleden op 31 januari 1897 in Marum)

31      iii.  Antje Sijtses Visser (geboren op 20 juni 1822 in De Wilp, Marum - overleden op 12 mei 1902 in Groningen). Antje trouwde met Jan Jans Zorge, zoon van Jan Jans Zorge en Geeske Hindriks Buil, op 6 juni 1844 in Marum. Jan werd geboren op 30 juli 1818 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 18 mei 1894 in Sebaldeburen op 75-jarige leeftijd.

         iv.  Hendrikje Sijtses Visser (geboren op 27 mei 1825 in Marum)

          v.  Foeke Sijtses Visser (geboren op 27 augustus 1828 in Marum)


63. Trijntje Jans Dijk, dochter van Jan Ubels Dijk en Hiltje Jans Dijk, werd geboren op 12 september 1790 in Grootegast, werd gedoopt op 10 oktober 1790 in Grootegast en is overleden op 22 juni 1868 in Drachten (Fr) op 77-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jans Dijkstra.

Notitie bij de doop: Haar ouders werden Jan Ubels & Hiltje Jans genoemd en ze woonden in de Tenten.

Bijzonderheden:

• Zij was arbeidster te Siegerswoude (Fr).

Trijntje trouwde met Sijtse Jans Visser. op 24 november 1815 in Ureterp (Fr). Sijtse werd geboren in juli 1794 in Drachten (Fr) en is overleden op 25 januari 1868 in Smallingerland (Fr) op 73-jarige leeftijd.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia