Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  Vierde generatie  Volgende

8. Pieter Hotzes Schripsema, zoon van Hotze Willems Schripsema en Minke Ennes Rispens,2 werd geboren op 27 september 1864 in Burum (Fr),3 is overleden op 11 januari 1939 in Schouwerzijl op 74-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

"Pietoom aan de Sarriesweg" in de herinnering van Tjitske Fokkens, kleindochter van zijn zuster Tjitske Hotzes Schripsema.

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner, veldarbeider te Schouwerzijl.

• Hij was op 27 maart 1884 te Groningen betrokken bij een rechtszaak. 4,5 In het Register voor de Strafgevangenis - Arrondissements Rechtbank Groningen - staat vermeld: "Pieter Schripsma, vader Hodsche, moeder Minke Rispens, geboren Kollumerland, laatste woonplaats Wildeveld ('t Wildeveld ligt bij Groot Maarslag), 19 jaar, ongetrouwd, Nederlands, Gereformeerd, 1.80m, lager onderwijs. Kenmerken: Aangezicht lang, voorhoofd hoog, mond gewoon, ogen blauw, haar lichtblond, kleur gezond, neus dik, kin rond, wenkbrauwen lichtblond. Strafbaar feit: Moedwillige mishandeling. 1e maal. Opgelegde straf 15 dagen celstraf. Ingang 16 april 1884. Einde 1 mei 1884. Ontslagen 1 mei 1884 bij expiratie. Gedrag goed".
Op 25 juli 1884 is er nog een vermelding n.a.v. het zelfde feit. Uit het vonnis is op te maken dat hij de boete van 8 gulden niet wou betalen. Opgelegde straf en tijdsduur daarvan: "subsidiair 1 dag celstraf. Dagtekening van ingang 25 juli 1884. Den 26 juli ontslagen bij expiratie".
Bij 'laatste woonplaats' staat nu Schouwerzijl.

"...Groningen, den 27 Maart 1884:

VONNIS
In zake den Officier van Justitie bij de Arrondissements-Regtbank te Groningen, r.o. Eischer bij exploit van 25 februari 1884, en
Pieter Schripsma, 19 jaren oud, geboren te Kollumerland, boerenknecht, wonende in Wildeveld te Schouwerzijl, gemeente Leens.
Beklaagde ter teregtzitting verschenen.
De Arrondissements-Regtbank te Groningen, Kamer van Strafzaken...
Gezien de dagvaarding in dezen uitgebracht en aan beklaagde beteekend ten einde teregttestaan, terzake daarbij vermeld...
Gehoord de getuigen in hunne verklaringen onder eede ter teregtzitting afgelegd...
Gehoord den beklaagde in zijne antwoorden...
Gelet op het requisitoir van het Openbaar Ministerie, na toelichting ter tafel overlegd, strekkende tot schuldigverklaring van den beklaagde aan moedwillige mishandeling,
en tot zijne veroordeling, op grond van de artt. 311, eerste lid, j* 309 van het Wetboek van Strafregt, 1, 2 en 3 der Wet van 28 Junij 1851 (Stbbl. no. 68), 1, en 2 der Wet van 22 April 1864 (Stbl. no. 29), tot gevangenisstraf voor den tijd van eenentwintig dagen in eenzame opsluiting te ondergaan, in eene geldboete van acht gulden, en in de kosten van het geding, met bepaling, dat indien de veroordeelde de opgelegde boete niet betaalt, binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand, deze zal worden vervangen door cellulaire gevangenisstraf van eén dag; met last tot teruggave van het stuk van overtuiging aan den eigenaar of rechthebbende...
Gehoorde den beklaagde in zijne verdediging...
Overwegende, dat door de bekentenis van beklaagde ter terechtzitting, van het navolgend hem bij acte van dagvaarding telaste gelegd feit, welke bekentenis is bevestigd door de verklaring ter terechtzitting, van eenen getuige die beklaagde dat feit heeft zien plegen, wettig en overtuigend is bewezen dat hij op den 13den Februari 1884 te Ranum, gemeente Winsum, Jan Ronda moedwillig met een tabaksdoos heeft geslagen en verwond...
Overwegende, dat dit feit oplevert het wanbedrijf van moedwillige mishandeling voorzien en met straf bedreigd bij artt. 311, alinea 1, j* 309 van het Wetboek van Strafregt...
Overwegende, dat de omstandigheden des misdrijfs en de geaardheid van de beklaagde, den regter aanleiding geven dezen de hem deswegen opteleggen gevangenisstraf in eenzame opsluiting te doen ondergaan...
Regtdoende in Naam des Konings!
Verklaart den beklaagde schuldig aan het wanbedrijf van moedwillige mishandeling invoege bovenomschreven...
Gezien voornoemde wetsartikelen en art. 52 van het Wetboek van Strafregt, 1, 2 en 3 der Wet van 28 Junij 1852 (Stbl. no. 68), 1 en 2 der Wet van 22 April 1864 (Stbl. no. 29)...
Veroordeelt den schuldigverklaarde ter zake voorschreven tot gevangenisstraf voor den tijd van vijftien dagen, in eenzame opsluiting te ondergaan, in eene geldboete van 8 gulden, bij niet-betaling binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door cellulaire gevangenisstraf van één dag, en in de kosten van het geding, verhaalbaar bij lijfsdwang, gelast de teruggave van het stuk van overtuiging aan den eigenaar of andere rechthebbende.
Gedaan te Groningen, bij de Heeren Mrs: Guyot, vice-President, Baart de la Faille en de Sitter, Regters, en uitgesproken bij monde van de President ter openlijke teregtzitting van 27 Maart 1884, in tegenwoordigheid van voornoemde Heeren Regters, van den Substituut-Officier van Justitie Mr. Reitsma, die in deze gerequireerd heeft en van den Substituut-Griffier.

STAAT VAN KOSTEN...
1* Schadeloosstelling aan getuigen ƒ 7,60;
2* Salaris voor den Deurwaarder ƒ 1,73;
3* Extract voor den Procureur-Generaal ƒ 0,40;
4* Extract voor den Cipier ƒ 0,25;
5* Afschrift van den staat van kosten ƒ 0,25;
Totaal ƒ 10,23..."

Aangezien elk spoor van "zijne verdediging..." in deze stukken ontbreekt, vermeld ik hier graag de herinnering van mijn vader aan zijn opa: "Mijn opa was een lieve man. Hij nam me altijd aan het handje mee om te vissen in het Reitdiep. In het plaatselijke café te Schouwerzijl vlogen wel eens de stoelen en tafels door de ramen en dan werd Pieter te hulp geroepen om de orde te herstellen. De dominee kwam vaak bij hem langs om samen de preek voor te bereiden."

Pieter trouwde met Eltje Pieters Lijnema. op 17 mei 1888 in Leens. Eltje werd geboren op 4 december 1863 in Obergum, is overleden op 15 februari 1948 in Mensingeweer op 84-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Harmke Schripsema (geboren op 11 maart 1889 in Schouwerzijl - overleden op 30 juni 1889 in Schouwerzijl)

         ii.  Harmke Schripsema (geboren op 23 juni 1890 in Schouwerzijl - overleden op 16 september 1966 in Groot Maarslag). Harmke trouwde met Hendrik van der Dijk, zoon van Meint Aljes van der Dijk 6 en Bregtje Bronkema,6 op 18 april 1917 in Eenrum. Hendrik werd geboren op 29 september 1892 in Ulrum, is overleden op 10 juli 1980 in Groningen op 87-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

        iii.  Menke Schripsema (geboren op 10 september 1893 in Schouwerzijl - overleden op 18 februari 1998 in Kollum (Fr)). Menke trouwde met Wieger Boonstra, zoon van Jan Boonstra en Jacoba van der Oven, op 14 juni 1918 in Eenrum. Wieger werd geboren op 2 september 1894 in Ulrum en is overleden op 26 februari 1973 in Kollum (Fr) op 78-jarige leeftijd.

4        iv.  Hotze Schripsema (geboren op 17 oktober 1896 in Schouwerzijl - overleden op 18 januari 1982 in Groningen). Hotze trouwde met Martje Japenga, dochter van Hendrik Jans Japenga en Ida Hommes Huizinga, op 12 april 1919 in Eenrum. Martje werd geboren op 19 december 1894 in Pieterburen, is overleden op 11 maart 1987 in Zuidlaren (Dr) op 92-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

          v.  Jantje Schripsema (geboren op 21 februari 1899 in Schouwerzijl - overleden op 28 mei 1999 in Bedum). Jantje trouwde met Tamme Beenes, zoon van Gerben Beenes en Janna Kampinga, op 4 juni 1925 in Ulrum. Tamme werd geboren op 26 oktober 1898 in Houwerzijl en is overleden op 23 oktober 1958 in Bedum op 59-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Schripsema (geboren op 22 januari 1902 in Schouwerzijl - overleden op 28 juni 1985 in Den Andel). Pieter trouwde met Henderika ten Boer, dochter van Hilbrand ten Boer en Fenna Zwaagman, op 14 mei 1921 in Eenrum. Henderika werd geboren op 12 november 1899 in Baflo en is overleden op 23 augustus 1972 in Den Andel op 72-jarige leeftijd.
9. Eltje Pieters Lijnema, dochter van Pieter Gerrits Lijnema en Harmke Jibbes van der Laan, werd geboren op 4 december 1863 in Obergum, is overleden op 15 februari 1948 in Mensingeweer op 84-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

Notitie bij het overlijden: De aangifte van dit overlijden is geschied door Koning, Jan, oud zevenenveertig jaren, landarbeider, wonende te Schouwerzijl, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis te dragen.

Bijzonderheden:

• Zij was veldarbeidster.

Eltje trouwde met Pieter Hotzes Schripsema. op 17 mei 1888 in Leens. Pieter werd geboren op 27 september 1864 in Burum (Fr),3 is overleden op 11 januari 1939 in Schouwerzijl op 74-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.


10. Hendrik Jans Japenga, zoon van Jan Pieters Japenga en Anje Jans Fokkens, werd geboren op 21 maart 1858 in Kloosterburen, is overleden op 28 oktober 1923 in Pieterburen op 65-jarige leeftijd en werd begraven in Pieterburen.

Zijn zoon Jan Japenga, die in 1984 alle inwoners van Pieterburen tussen 1900 en 1945 uit zijn herinnering heeft opgeschreven, schrijft: "Mijn vader was arbeider, mijn moeder, "Ietmui", was o.a. ook baker".

Bijzonderheden:

• Hij was dagloner, veldarbeider te Pieterburen.

Hendrik trouwde met Ida Hommes Huizinga. op 13 mei 1886 in Leens. Ida werd geboren op 5 april 1858 in Pieterburen, is overleden op 12 februari 1919 in Pieterburen op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Pieterburen. Ida was ook bekend als Ietmui.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anje Japenga (gedoopt op 4 mei 1887 in Eenrum). Anje trouwde met Hermanus Wijnen, zoon van Jan Wijnen en Suzanna van Nimwegen. Hermanus werd geboren in 1893-1894 in Amersfoort (U).

         ii.  Martje Japenga (geboren op 12 augustus 1888 in Pieterburen - overleden op 24 augustus 1888 in Pieterburen)

        iii.  Martje Japenga (geboren op 2 oktober 1889 in Pieterburen - overleden op 18 augustus 1890 in Pieterburen)

5        iv.  Martje Japenga (geboren op 19 december 1894 in Pieterburen - overleden op 11 maart 1987 in Zuidlaren (Dr)). Martje trouwde met Hotze Schripsema, zoon van Pieter Hotzes Schripsema en Eltje Pieters Lijnema, op 12 april 1919 in Eenrum. Hotze werd geboren op 17 oktober 1896 in Schouwerzijl, is overleden op 18 januari 1982 in Groningen op 85-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

          v.  Jan Japenga (geboren op 25 augustus 1899 in Pieterburen - overleden op 21 december 1987 in Slochteren). Jan trouwde met Anje Postema, dochter van Marten Postema en Hilje Zijlstra, op 27 november 1920 in Eenrum. Anje werd geboren op 26 februari 1902 in Pieterburen, is overleden op 1 april 1978 in Slochteren op 76-jarige leeftijd en werd begraven op 5 april 1978 in Overschild.
11. Ida Hommes Huizinga, dochter van Homme Roelfs Huizinga en Trientje Arends Helder, werd geboren op 5 april 1858 in Pieterburen, is overleden op 12 februari 1919 in Pieterburen op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Pieterburen. Ida was ook bekend als Ietmui.

Bijzonderheden:

• Zij was baker.

Ida kreeg een kind. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Zij had een kind:

          i.  Trientje Huizenga (geboren op 12 juni 1882 in Pieterburen). Trientje trouwde met Kornelis Voos, zoon van Jacobus Voos en Jantje Bootsman, op 13 juni 1903 in Eenrum. Kornelis werd geboren op 8 december 1879 in Eenrum en is overleden op 9 november 1918 in Pieterburen op 38-jarige leeftijd.

Ida trouwde vervolgens met Hendrik Jans Japenga. op 13 mei 1886 in Leens. Hendrik werd geboren op 21 maart 1858 in Kloosterburen, is overleden op 28 oktober 1923 in Pieterburen op 65-jarige leeftijd en werd begraven in Pieterburen.


12. Pieter van Dijken, zoon van Jan Ennes van Dijken en Anje Klaassens Kraima, werd geboren op 2 oktober 1868 in Blauwborgje, Groningen, is overleden op 4 juli 1947 in Groningen op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Bijzonderheden:

• Hij was arbeider, koemelker, melkrijder en veehouder te Groningen.

Pieter trouwde met Johanna Jakoba Numan. op 25 mei 1893 in Groningen. Johanna werd geboren op 22 september 1869 in Adorp, is overleden op 7 september 1905 in Groningen op 35-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk:

6         i.  Jan Enne van Dijken (geboren op 7 juli 1894 in Groningen - overleden op 10 december 1979 in Groningen). Jan trouwde met Trientje Duisterwinkel, dochter van Jakob Duisterwinkel en Jantje Zorge, op 10 oktober 1918 in Groningen. Trientje werd geboren op 17 juni 1893 in Groningen, is overleden op 24 mei 1985 in Winsum op 91-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

         ii.  Anna Margaretha van Dijken (geboren op 8 augustus 1896 - overleden op 9 april 1983 in Grootegast). Anna trouwde met Jan Hofsteenge, zoon van Klaas Hofsteenge en Trientje Pera, circa 1925. Jan werd geboren op 11 augustus 1892 in Niekerk, is overleden op 20 juli 1961 op 68-jarige leeftijd en werd begraven in juli 1961 in Niekerk.

        iii.  Anje van Dijken (geboren op 31 juli 1899 - overleden op 3 juni 1990)

         iv.  Stientje van Dijken (geboren op 17 februari 1902 - overleden op 26 oktober 1979, begraven in Groningen). Stientje trouwde met Klaas Buist. op 3 mei 1923. Klaas werd geboren op 8 februari 1901 en is overleden op 14 juli 1976 in Groningen op 75-jarige leeftijd.

          v.  Tjeertje van Dijken (geboren op 13 oktober 1904 - overleden in 1991). Tjeertje trouwde met Henk J. Dobbenga. circa 1923. Henk werd geboren in 1900 en is overleden in 1990 op 90-jarige leeftijd.

Pieter trouwde vervolgens met Jantje Dijkhuis, dochter van Geert Dijkhuis en Aafke Jacobs Wieringa, op 21 november 1907 in Groningen. Jantje werd geboren op 17 februari 1871 in Bedum, is overleden op 17 november 1948 in Groningen op 77-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Geert van Dijken (geboren op 29 september 1908 - overleden op 6 juni 1990 in Westerbork (Dr)). Geert trouwde met Derkeline Grietje Dijkema. circa 1935. Derkeline werd geboren op 4 februari 1909 in Ten Boer, is overleden op 23 augustus 1996 in Assen (Dr) op 87-jarige leeftijd en werd begraven op 28 augustus 1996 in Westerbork (Dr).
13. Johanna Jakoba Numan, dochter van Pieter Abels Numan en Anna Margaretha van Heusden, werd geboren op 22 september 1869 in Adorp, is overleden op 7 september 1905 in Groningen op 35-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Johanna trouwde met Pieter van Dijken. op 25 mei 1893 in Groningen. Pieter werd geboren op 2 oktober 1868 in Blauwborgje, Groningen, is overleden op 4 juli 1947 in Groningen op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.


14. Jakob Duisterwinkel, zoon van Marten Kornelis Duisterwinkel en Martje Geerts Knap, werd geboren op 11 september 1856 in Aduard, is overleden op 18 januari 1928 in Groningen op 71-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Bijzonderheden:

• Hij was voermansknecht en later voerman te Groningen.

Jakob trouwde met Jantje Zorge. op 27 mei 1883 in Aduard. Jantje werd geboren op 15 maart 1860 in Marum, is overleden op 6 april 1949 in Groningen op 89-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Martje Duisterwinkel (geboren op 20 oktober 1884 in Groningen - overleden op 1 maart 1955 in Groningen). Martje trouwde met Jan Zuidema, zoon van Jan Zuidema en Hindrikje Elseloo, op 27 mei 1909 in Groningen. Jan werd geboren op 22 juli 1885 in Bedum, is overleden op 3 februari 1945 in Dachau, Duitsland op 59-jarige leeftijd en werd begraven in Dachau, Duitsland.

         ii.  Antje Duisterwinkel (geboren op 18 maart 1888 in Groningen - overleden op 22 mei 1966 in Groningen). Antje trouwde met Willem Kamps.,7 zoon van Lukas Kamps 8 en Trientje Berends van der Veen, op 25 november 1909 in Groningen. Willem werd geboren in 1885 in Groningen, is overleden op 10 oktober 1964 in Groningen op 79-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

        iii.  Ietje Duisterwinkel (geboren op 14 december 1890 in Groningen - overleden op 8 januari 1972 in Haren). Ietje trouwde met Jan Pot, zoon van Jurrien Pot en Trijntje Buur, op 30 september 1915 in Groningen. Jan werd geboren in 1890-1891 in Groningen en is overleden op 25 augustus 1972 op 82-jarige leeftijd.

7        iv.  Trientje Duisterwinkel (geboren op 17 juni 1893 in Groningen - overleden op 24 mei 1985 in Winsum). Trientje trouwde met Jan Enne van Dijken, zoon van Pieter van Dijken en Johanna Jakoba Numan, op 10 oktober 1918 in Groningen. Jan werd geboren op 7 juli 1894 in Groningen, is overleden op 10 december 1979 in Groningen op 85-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

          v.  Siebrich Duisterwinkel (geboren op 20 oktober 1895 in Groningen - overleden op 13 april 1978 in Groningen)

         vi.  Jan Marten Duisterwinkel (geboren op 2 oktober 1900 in Groningen - overleden op 7 januari 1989 in Zevenaar (Gld)). Jan trouwde met Aaltje Kloosterman. op 4 mei 1925 in Groningen. Aaltje werd geboren op 25 augustus 1900 in Delfzijl en is overleden op 24 juni 1995 in Zevenaar (Gld) op 94-jarige leeftijd.
15. Jantje Zorge, dochter van Jan Jans Zorge en Antje Sijtses Visser, werd geboren op 15 maart 1860 in Marum, is overleden op 6 april 1949 in Groningen op 89-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Jantje trouwde met Jakob Duisterwinkel. op 27 mei 1883 in Aduard. Jakob werd geboren op 11 september 1856 in Aduard, is overleden op 18 januari 1928 in Groningen op 71-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia