Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  15de Generatie  Volgende16788. Drieuwes Iwema,818 zoon van Harcko Iwema 841,842 en Haebe Idema, is overleden in 1583. Drieuwes was ook bekend als Andreas Iwema.

Hij kocht in 1580 de Eenemaheerd te Niebert en daarmee begon een jarenlang proces tussen de erfgenamen over de eigendom (1626 - 1670).

Drieuwes trouwde met Reencke. Reencke is overleden vr 24 mei 1597. Reencke was ook bekend als Reemke.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lubbe Iwema (geboren in Niebert - overleden op 26 november 1629 in Niebert). Lubbe trouwde met Talle Fossema, dochter van Hillo Fossema 843 en Garste, na 1591. Talle werd geboren in Noordhorn en is overleden op 9 juni 1632 in Niebert.844,845

8394      ii.  Harcko Iwema (geboren in 1565 in Niebert - overleden op 23 september 1629 in Niebert). Harcko trouwde met Roelef Jansen.770 in 1588. Roelef is overleden op 15 maart 1631 in Niebert.822 Roelef was ook bekend als Roeloef.

        iii.  Menso Iwema

         iv.  Abel Iwema (geboren circa 1565 - overleden op 3 februari 1631 in Zuidhorn). Abel trouwde met Sieuwe Jacob Derks,842.,846 dochter van Jacob Derxsen 847 en Anna, vr 1595. Sieuwe is overleden op 28 september 1615 in Zuidhorn en werd begraven in Zuidhorn.848 Sieuwe was ook bekend als Sieuwe Jacob Derx.

          v.  Eede Iwema. Eede trouwde met Abeltje.


16789. Reencke is overleden vr 24 mei 1597. Reencke was ook bekend als Reemke.

Reencke trouwde met Drieuwes Iwema.818 Drieuwes is overleden in 1583. Drieuwes was ook bekend als Andreas Iwema.

17360. Garbrand Meijnema werd geboren omstreeks 1520 in Oldekerk en is overleden vr 1595 in Oldekerk.

Garbrand Meinema is geboren omstreeks 1520 in Meinemaheerd, Oldekerk, zoon van Acke Meyninge.

Garbrand trouwde met iemand.

Hij had kinderen:

8680       i.  Garbrant Meijnema (geboren na 1540). Garbrant trouwde met iemand.

         ii.  Sikke Meijnema (geboren na 1540 in Oldekerk - overleden vr 1595)

        iii.  Peter Meijnema (geboren na 1540 in Oldekerk - overleden vr 1604 in Oldekerk). Peter trouwde met Lijsbeth.

         iv.  NN Meijnema (geboren omstreeks 1546 in Oldekerk). NN trouwde met Claes Jacobs Sekema. Claes werd geboren omstreeks 1546 en is overleden in 1613 ongeveer 67 jaar oud.

          v.  Tette Meijnema (geboren omstreeks 1555). Tette trouwde met Johan Jacobs Sekema. Johan werd geboren omstreeks 1555.


17400. Tiaert Wobbes Rickerda

Tiaert trouwde met iemand.

Hij had een kind:

8700       i.  Reinder Tiaerts Rickerda. Reinder trouwde met Marretje Tammes Harckema, dochter van Tammo Harckema.


17402. Tammo Harckema

Tammo trouwde met iemand.

Hij had een kind:

8701       i.  Marretje Tammes Harckema. Marretje trouwde met Reinder Tiaerts Rickerda, zoon van Tiaert Wobbes Rickerda.


17404. Thienga

Thienga trouwde met iemand.

Hij had een kind:

8702       i.  Idze Thienge. Idze trouwde met iemand.


17416. Claes Ulbetzn Rispens, zoon van Ulbet Sipkezn. Rispens en Foeck Douwes, werd geboren vr 1489 in Witmarsum (Fr).

Claes trouwde met Hylck Douwesdr (Langwirt). circa 1509 in Oosterend (Fr). Hylck werd geboren in Oosterend (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

8708       i.  Idts Claeses Ulbeszn (geboren circa 1509 in Oosterend (Fr) - overleden vr 1561 in Oosterend (Fr)). Idts trouwde met Anna Auckedr Rispens, dochter van Aucke Ockes Rispens en Engel, circa 1539 in Oosterend (Fr). Anna werd geboren circa 1519 in Oosterend (Fr) en is overleden vr 1 december 1558. Idts trouwde vervolgens met Eelck Wytsedr toe Laquard.,824 dochter van Wytse Sjoukes en Lisck, vr 1 december 1558.

         ii.  Jacob Claeses

        iii.  Anne Claeses

         iv.  Ditije Claeses


17417. Hylck Douwesdr (Langwirt) werd geboren in Oosterend (Fr).

Hylck trouwde met Claes Ulbetzn Rispens. circa 1509 in Oosterend (Fr). Claes werd geboren vr 1489 in Witmarsum (Fr).

17418. Aucke Ockes Rispens, zoon van Ocke Aggos Rispens en NN, werd geboren circa 1479 in Oosterend (Fr) en is overleden in 1545 in Oosterend (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

Bijzonderheden:

Hij was boer op de voorvaderlijke state Rispens te Oosterend (Fr). In het Register van den Aanbreng van Oosterend (voor belastingen op landbezit), wordt ook nog zijn vader Ocke vermeld, die dus in 1511 nog in leven was.

Aucke trouwde met Engel. circa 1499 in Oosterend (Fr). Engel werd geboren in 1478 in Oosterend (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ocke Auckes Rispens (geboren circa 1499 in Oosterend (Fr) - overleden in 1561 in Sneek (Fr))

         ii.  Bernardus Auckes Rispens (geboren circa 1499 in Oosterend (Fr) - overleden in 1572 in Oosterend (Fr)). Bernardus trouwde met Trijn Pieters (Bernardi). in 1524. Trijn werd geboren in 1503 in Oosterend (Fr) en is overleden na 1572 in Oosterend (Fr).

        iii.  Haye Auckes Rispens (geboren circa 1504 in Oosterend (Fr) - overleden circa 1534 in Oosterend (Fr))

         iv.  Alef Auckes Rispens (geboren circa 1509 in Oosterend (Fr))

          v.  Trijn Rispens (geboren circa 1509 in Oosterend (Fr))

         vi.  Syds Auckes Rispens (geboren circa 1519 in Oosterend (Fr)). Syds trouwde met Pieter Jacobs.

8709     vii.  Anna Auckedr Rispens (geboren circa 1519 in Oosterend (Fr) - overleden vr 1 december 1558). Anna trouwde met Idts Claeses Ulbeszn, zoon van Claes Ulbetzn Rispens en Hylck Douwesdr (Langwirt), circa 1539 in Oosterend (Fr). Idts werd geboren circa 1509 in Oosterend (Fr) en is overleden vr 1561 in Oosterend (Fr).

       viii.  Tet Auckes Rispens (geboren circa 1524 in Oosterend (Fr) - overleden in 1570)

         ix.  Auck Auckes Rispens (geboren circa 1524 in Oosterend (Fr) - overleden in 1570). Auck trouwde met Pieter Jacobs.

          x.  Doedt Auckes Rispens (geboren circa 1524 in Oosterend (Fr) - overleden in Swyns (Fr))

         xi.  Jaeyts Auckes Rispens (geboren circa 1529 in Oosterend (Fr)). Jaeyts trouwde met Wybe Wytses, zoon van Wytse Sjoukes en Lisck.


17419. Engel werd geboren in 1478 in Oosterend (Fr).

Engel trouwde met Aucke Ockes Rispens. circa 1499 in Oosterend (Fr). Aucke werd geboren circa 1479 in Oosterend (Fr) en is overleden in 1545 in Oosterend (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

17536. Monte Boutsma .

Monte trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

8768       i.  Minne Montes Boutsma. Minne trouwde met Aet Hessels Bootsma. Aet is overleden in 1533. Minne trouwde vervolgens met Sjuw Popkes.

         ii.  Sape Montes. Sape trouwde met Taets. Taets was ook bekend als Gaets.

        iii.  Lyoppe Montes Boutsma. Lyoppe trouwde met Welmoet.

         iv.  Eebele Montes (overleden in 1551 in Burum (Fr)). Eebele trouwde met iemand.

          v.  Garbet Montes

         vi.  Jella Montes


17537. NN

NN trouwde met Monte Boutsma.

17600. Dyrck Wyersma werd geboren in Burum (Fr).
(Dubbele vermelding. Zie persoon 4416 op pagina 25)

17601. Dyuwer .
(Dubbele vermelding. Zie persoon 4417 op pagina 25)

17696. Jildert Rompts Rosema,752 zoon van Rempt Wigers Hummersma en Jets Rompts,752 werd geboren circa 1552, is overleden in 1621 in Burum (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Burum (Fr).

Notitie bij de begrafenis: Ao 162[1] ... marty sterf de eersamen ... ie ... Romp... ...ma leit hier begraven.

Bijzonderheden:

In 1605 was hij landbouwer op Rosemastate op de Bey te Augsbuurt (Fr).

Hij woonde later te Burum (Fr).

Landgebruik: 849,850,851,852 "... Jildert en zijn broer Tamme kochten in 1601 van Saecke Sybema land op de Torp. In 1616 komt Tamme voor als mede-eigenaar en gebruiker van deze landerijen. Iets oostelijker van Rosemastate bevond zich Temmebosch, waarschijnlijk genoemd naar Tamme Rompts (evenals de Temmebank in de kerk van Kollum)...".
"... Jildert Romptz. had in 1604 twee boerderijen gekocht. [...] De naam "Rosema State" kan ontleend zijn aan een state van die naam onder Augsbuurt, die Jildert Romptz. volgens Andreae in 1605 kocht van de erfgenamen van Adje Lammerts, die haar gekocht hadden van de weduwe van Sicke Hemmema. Volgens Andreae zou Jildert het herenhuis gesticht hebben".
"... Hij kocht in 1605 'Rosema State' op De Bey onder Augsbuurt. Daarna nam hij de naam Rosema aan. Jeldert en Anna (zijn 2e vrouw) verkochten in 1615 5 pondematen land met huis op De Bey te Augsbuurt en 'thien ainsen landes' op het uitland onder Buitenpost, in 1619 3 pondematen land vrij van huis in de Uitterdijks Kluft te Kollum, in 1620 16 pondematen op de 'Collumer Uuterdijcken'...".
Het laatste fragment introduceert een nieuwe Doenga, naast de andere Donga, vermeende echtgenoot van Anna Wigers. Hier moet waarschijnlijk het een en ander worden rechtgezet...
"... In 1606 verkopen de voogden van de kinderen van Pelgrim Jansen de heerd [Doengaheerd, naamgever: Campo Doenga] aan Jellert Rompts, gehuwd met de weduwe van Albert Jeltes Doenga. In hetzelfde jaar koopt Jellert nog 3 gras van Jacob Claes en zijn vrouw Gheertyn. In 1610 staan Jellert Rompts en Anna Wigers, echtelieden, de totale heerd van 55 grazen op grond van naarkoop af aan Johan Wicheringe, zelf kleinzoon van Menno Doema...".

Jildert trouwde met Ryttien Jacobs. vr 1597. Ryttien werd geboren tussen 1553 en 1554, is overleden op 12 november 1599 in Burum (Fr)853,854 en werd begraven in Burum (Fr). Ryttien was ook bekend als Rittien Iacob Allerti en Ritje Jacobs Doenga.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Rempt Jelts Hommersma (geboren circa 1591 - overleden vr 27 september 1620). Rempt trouwde met Lub Berents.802

8848      ii.  Reinder Jeltes Eijsma. Reinder trouwde met Anna Wobbes.805 Anna werd geboren in 1579 in Burum (Fr).

        iii.  Jacob Jilderts Rosema (overleden op 14 april 1650 in Kollumerland (Fr)). Jacob trouwde met Trijntje Pieters Cleveringa, dochter van Pieter Harmens Cleveringa en Jetscke Bauckes Idema. Trijntje is overleden op 1 januari 1661855 en werd begraven in Burum (Fr).856

         iv.  Jetscke Rosema (geboren op 7 februari 1618 - overleden op 21 augustus 1661 in Wolvega (Fr)). Jetscke trouwde met Schelte Julius van Aitzema. in 1640 in Kollum (Fr). Schelte werd geboren in 1615 en is overleden in 1671 op 56-jarige leeftijd.

          v.  Maycke Rosema

         vi.  Rintke Jelderts

        vii.  Tierck Jelderts

       viii.  Riekje Jilderts Rosema (geboren in 1621 in Burum (Fr) - overleden op 21 december 1647 in Harlingen (Fr))

Jildert trouwde vervolgens met Anna Wigers Botma,740.,752 dochter van Wyger Gabbes Botma 836 en NN, vr 1611. Anna werd geboren tussen 1592 en 1593 in Morra (Fr), is overleden op 19 april 1665 in Burum (Fr)837,838 en werd begraven in Burum (Fr).

Notitie bij de begrafenis: "... ANNO 1665 DEN 19 APRILIS IS IN DEN HEERE GERUST ANTIE BOTMA WEDUWE VAN WYL. LIEUWE DOENGA OUDT 72 IAER EN HIER BEGRAVEN".

Bijzonderheden:

Zij bezat in Anjum (Fr) een boerderij op nummer 12 op de Teert.

Zij bezat in 1653 een kalkbranderij te Ezumazijl (Fr). 857 Gabe Botma & Maijcke Douwes van Morra kopen op 5 juni 1640 van Taco Scheltinga. Gabe Botma was zelf geen brander. Hij was eigenaar van Botma State te Morra en stamde uit een voornaam (boeren) geslacht. Het geheel wordt omschreven als een "seecker huijs, hijem, twee kalck ouens ende laschhuijs staende bij Esumazijl, met lasten ende provijten als daer op mogen behoren". De koopprijs bedraagt 536 gulden.
In 1653 verkopen familieleden Antie Botma en haar man Lieuwe Donga alles door aan Jetse Wopkes de Geest & Doed Franssen. De prijs is gezakt tot 400 gulden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Rijcktien Jilderts Rosema (geboren op 7 april 1621 in Burum (Fr) - overleden op 23 december 1647 in Harlingen (Fr)). Rijcktien trouwde met Schelte van Aitzema 858.,859 in 1641. Schelte werd geboren circa 1583 en is overleden op 20 juli 1653 in Harlingen (Fr) ongeveer 70 jaar oud.

         ii.  Rombertus Jilderts Rosema


17697. Ryttien Jacobs, dochter van Jacob Alberts Roo 860 en NN, werd geboren tussen 1553 en 1554, is overleden op 12 november 1599 in Burum (Fr)853,854 en werd begraven in Burum (Fr). Ryttien was ook bekend als Rittien Iacob Allerti en Ritje Jacobs Doenga.

Notitie bij de begrafenis: Haar grafzerk bevindt zich in de consistorie van de kerk te Burum. De tekst luidt: "... AO 1599 DE 10 NOVEMF. STERF DE EERBARE RITTJE ALLERTSDR, OUT 45 JAER D'HUISVROU VAN JILLERT ROMPTS HIER BEGRAVEN. ANNO 162... MARTY STERF DE...".

Ik had haar enige tijd genoteerd als Rytjen Jacobs Allerts Donga, maar latere bronnen (Plattelandselite, p 383) noemen haar Ryttien Jacobsdochter. Volgens Luinstra was zij een dochter van Jacob Alberts (die de familienaam "Roo" of "van Doenga" droeg.

Ryttien trouwde met Albert Jeltis Doenga, zoon van Jelte Doenga en Cornelis, vr 1595. Albert is overleden vr 1597.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Jelte Alberts (geboren vr 1595 - overleden vr 1597)

Ryttien trouwde vervolgens met Jildert Rompts Rosema.752 vr 1597. Jildert werd geboren circa 1552, is overleden in 1621 in Burum (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Burum (Fr).

17700. Wyt Ritskes Sijckema, zoon van Rytschke Attes Sickema 862 en NN, werd geboren circa 1519 in Augustinusga (Fr) en is overleden in 1575 in Surhuizum (Fr) ongeveer 56 jaar oud.

"... In 1573 sloot hij als gemachtigde van de inwoners van Surhuizum een overeenkomst met de abt van het Gerkesklooster over het gebruik en onderhoud van de dorpsvaart van Surhuizum langs Kortwoude naar Schalkendam en Munneckezijl".
"... In 1576 sluit hij samen met anderen een contract met Gerkesklooster over het recht van vergraving van de Convents venen onder Surhuizum".

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer.

Hij bezat veen te Ophuis onder Surhuizum

Wyt trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sees Syckema

8850      ii.  Eelthye Wyts Syckema (geboren tussen 1549 en 1559 in Surhuisterveen (Fr) - overleden vr 29 november 1621 in Doezum). Eelthye trouwde met Yme Pieters. Yme is overleden vr 10 januari 1637. Yme was ook bekend als Emme Pieters.

        iii.  Ritschke Wijdts Sickema (geboren circa 1550 - overleden in 1612)


17701. NN

NN trouwde met Wyt Ritskes Sijckema. Wyt werd geboren circa 1519 in Augustinusga (Fr) en is overleden in 1575 in Surhuizum (Fr) ongeveer 56 jaar oud.

17704. Jan Wiersma .

Jan trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

8852       i.  Luw Jans Wiersma (overleden vr 1600). Luw trouwde met Tee Roeleffs. Tee was ook bekend als Theke Roeleffs.


17705. NN

NN trouwde met Jan Wiersma.

24206. Jacob Goe(n)s

Jacob trouwde met Martje.

Kinderen uit dit huwelijk:

12103        i.  Bate Jacobs. Bate trouwde met Jelte Peters.

            ii.  Goe Jacobs (overleden vr 1631). Goe trouwde met Fenne Jacobs.


24207. Martje

Martje trouwde met Jacob Goe(n)s.

30700. Jan Mab

Jan trouwde met iemand.

Hij had kinderen:

15350        i.  Jan Jansen Mab (geboren omstreeks 1600 - overleden vr 1666 in Groningen). Jan trouwde met iemand.

            ii.  Grietien Jansen Mab (geboren omstreeks 1599 - overleden vr 1666 in Groningen). Grietien trouwde met Daniel van Nijenborgh. op 1 mei 1619 in Groningen. Daniel werd geboren omstreeks 1599.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia