Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  14de Generatie  Volgende8394. Harcko Iwema, zoon van Drieuwes Iwema 818 en Reencke, werd geboren in 1565 in Niebert, is overleden op 23 september 1629 in Niebert702 op 64-jarige leeftijd en werd begraven in Niebert.819 Harcko was ook bekend als Hercke Juwema.

Notitie bij de begrafenis: ANNO 1629, DEN 23 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERVST DEN ERBAEREN ENDE FROMEN HARCKO IWEMA, VERWACHTENDE EEN SALICHE OPERSTANDINGE IN JESVM CHRISTVM, ONSER ALLER SALICHMAECKER ENDE VERLOSSER

Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een omgewende gezichtswassenaar vergezeld van die sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond mensenhart. Links: Huismerk nr. 404, vergezeld van boven van een eikel in nap, en vergezeld van drie klaverbladen, aan elke kant n en van onderen n. Helmteken: een lelie.

Bijzonderheden:

Hij woonde op de Iwemaheerd ten noorden van het Iwema Steenhuis te Niebert. 820

Hij was eigenerfde te Niebert.

Tussen 1615 en 1617 was hij Landdagcomparant te Niebert.

Landgebruik: 821 Op 26 september 1625 was hij ook landgebruiker op Yfftemahorne onder Tolbert. Op die datum was er een gerechtelijke verkoping:
"... Stadhouder en hooftmannen willen bij der keersen uitganck verkopen zaliger Hendrick Yfftema zijn landen ende Yfftemaheerd onder de klockenslach van t'Olbert gelegen so Johan Boussema nu ter tijdt gebruiker ende een stuk grond genaemd Yfftemahorne so Harko Iwema gebruiker voor 500 emder gl. Enz.
So is van Johan Boelens naemens Johan Bousema bij eerster keersen uitganck 2100 emd. Gl. bij laester keersen uitganck 3225 emd. Gl. geboden te geven ende is also koper gebleven".

Harcko trouwde met Roelef Jansen.770 in 1588. Roelef is overleden op 15 maart 1631 in Niebert.822 Roelef was ook bekend als Roeloef.

Kinderen uit dit huwelijk:

4198       i.  Dato Iwema de oude (geboren circa 1588 in Niebert - overleden op 6 maart 1651 in Niebert). Dato trouwde met Auke Goities, dochter van Goeittie Sitties en NN, circa 1608-1609. Auke werd geboren tussen 1590 en 1591, is overleden op 9 april 1651 in Niebert en werd begraven in Niebert.782 Auke was ook bekend als Ooucke, Anke, Auko.

4197      ii.  Sijbrigt Iwema (overleden vr 1648). Sijbrigt trouwde met Wijmer Michiels.702 Wijmer is overleden vr 24 januari 1622 in Ureterp (Fr). Sijbrigt trouwde vervolgens met Allert Goijties.,772 zoon van Goeittie Sitties en NN, na 24 januari 1622. Allert was ook bekend als Allert Goeijties.


8395. Roelef Jansen 770 is overleden op 15 maart 1631 in Niebert.822 Roelef was ook bekend als Roeloef.

Notitie bij het overlijden: ANNO 1631, DEN 15 MARTI, IS IN DEN HEERE GERVST DE DOGETSAME ROELEF JANSEN, HVISVROUWE VAN SA. HARCKO IWEMA, VOERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO ONSEN SALICHMAEKER

Roelef trouwde met Harcko Iwema. in 1588. Harcko werd geboren in 1565 in Niebert, is overleden op 23 september 1629 in Niebert702 op 64-jarige leeftijd en werd begraven in Niebert.819 Harcko was ook bekend als Hercke Juwema.

8396. Harcko Iwema, zoon van Drieuwes Iwema 818 en Reencke, werd geboren in 1565 in Niebert, is overleden op 23 september 1629 in Niebert702 op 64-jarige leeftijd en werd begraven in Niebert.819 Harcko was ook bekend als Hercke Juwema.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 8394 op pagina 25)

8397. Roelef Jansen 770 is overleden op 15 maart 1631 in Niebert.822 Roelef was ook bekend als Roeloef.
(Dubbele vermelding. Zie persoon 8395 op pagina 25)

8398. Goeittie Sitties is overleden na 1648.

Bijzonderheden:

Hij was "schattborder int Tolbert".

Goeittie trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

4199       i.  Auke Goities (geboren tussen 1590 en 1591 - overleden op 9 april 1651 in Niebert). Auke trouwde met Dato Iwema de oude, zoon van Harcko Iwema en Roelef Jansen,.770 Dato werd geboren circa 1588 in Niebert, is overleden op 6 maart 1651 in Niebert ongeveer 63 jaar oud en werd begraven in Niebert.776

         ii.  Allert Goijties. Allert trouwde met Sijbrigt Iwema, dochter van Harcko Iwema en Roelef Jansen,.770 Sijbrigt is overleden vr 1648.769 Sijbrigt was ook bekend als Sijbrigt Eiuma, Sijbrich Euwe, en Sijbrigt Immedr.

        iii.  Anna Goetties. Anna trouwde met Gert Bonnes. Gert is overleden vr mei 1658.


8399. NN

NN trouwde met Goeittie Sitties. Goeittie is overleden na 1648.

8680. Garbrant Meijnema, zoon van Garbrand Meijnema, werd geboren na 1540.

Garbrant trouwde met iemand.

Hij had kinderen:

4340       i.  Ege Meijnema (geboren in 1594 in Doezum - overleden na 19 augustus 1631). Ege trouwde met Anna. in 1619. Anna werd geboren in 1598 in Doezum.

         ii.  Jouke Meijnema (geboren omstreeks 1598)


8696. Mr. Willem

Willem trouwde met Grietie.

Kind uit dit huwelijk:

4348       i.  Jan Willems. Jan trouwde met Trijne Claesens.


8697. Grietie

Grietie trouwde met Mr. Willem.

8700. Reinder Tiaerts Rickerda

Reinder trouwde met Marretje Tammes Harckema.

Kind uit dit huwelijk:

4350       i.  Tamme Reinders Rickerda (geboren circa 1568 in Grootegast - overleden op 25 november 1619 in Grootegast). Tamme trouwde met Grietje Idzes, dochter van Idze Thienge. Grietje werd geboren circa 1570 in Grootegast.


8701. Marretje Tammes Harckema

Marretje trouwde met Reinder Tiaerts Rickerda.

8702. Idze Thienge

Idze trouwde met iemand.

Hij had een kind:

4351       i.  Grietje Idzes (geboren circa 1570 in Grootegast). Grietje trouwde met Tamme Reinders Rickerda, zoon van Reinder Tiaerts Rickerda en Marretje Tammes Harckema, omstreeks 1595. Tamme werd geboren circa 1568 in Grootegast en is overleden op 25 november 1619 in Grootegast ongeveer 51 jaar oud.


8708. Idts Claeses Ulbeszn, zoon van Claes Ulbetzn Rispens en Hylck Douwesdr (Langwirt), werd geboren circa 1509 in Oosterend (Fr) en is overleden vr 1561 in Oosterend (Fr).

Bijzonderheden:

Hij was huisman op Wyns te Oosterend (Fr).

Hij was landbouwer op Lytse Wyns.

Boedelinventaris: 1562. 823 "... Na zijn overlijden is er in 1562 een familiebijeenkomst om zijn eigendommen te inventariseren. Het is een complete beschrijving van het huis Lytse Wyns, de indeling, het meubilair en de overige inboedel.
Er is een lijfrente uit Eeskwert, gekocht van Johannes Agges en Ebel zijn vrouw, uit Swyns onder Wommels, gekocht van Doedt Auckedr. Beide gekocht in 1556. Uit Meylsma te Witmarsum hebben Ids en Eelck in 1559, 21 goudgulden jaarlijkse rente gekocht van Sywert van Aylva en Hansck Sytsema. Ook nog 28 goudguldens uit Ockema Sathe te Burgwert, van Hero van Ockema die daar woonde gekocht in 1561. Er is een obligatie van 400 goudguldens ten laste van de prior en subprior van Oldeklooster, wegens aan hen verkocht hooi en verschoten penningen. En nog een van 104 goudguldens, door dezelfden verschuldigd. Verder een rentebrief van Heer Hayo Hoytezn. (pastoor) te betalen uit zijn landen in Rispens, daar Bernardus Auckes op woont (van 1561). Ook Syrck Donia (Grietman) heeft aan Ids Claeszoon 7 goudguldens jaarlijkse rente verkocht, uit de Sathe Donia. Quiryn Schroer heeft een vordering wegens geleverd laken. Tot voogden over minderjarige kinderen worden gesteld: Ocke Aukezoon, burger in Sneek en Anne Claessen, burger in Franeker. De jonge kinderen uit het eerste huwelijk (met Anna Auckedr.) zijn Ymck en Claes Idtszonen. Tiette en Johannes Idtszonen waren reeds meerderjarig. Eelck Wytses wordt mombersche over haar beide zonen bij Idts Claeses, nl. Wytse en Anne. Bij deze inventarisatie blijkt dat Idts Claeszn nog drie broers in leven heeft, nl. Jacob, Anne en Ditye Claeszonen, zodat de derde generatie heel wat meer leden telt, dan het Adelstamboek doet vermoeden. Ook is de indruk geheel onjuist, alsof de tak van Ocke Toe Rispens zou zijn uitgestorven met Anna, die met Idts Claes Ulbeszoon huwde. Het Burgerboek van Franeker vermeldt een Anne Claeszn, die beide 2 sept. 1539 het Burgerrecht hebben verkregen. Wellicht zijn dit de zonen van Claes Ulbetzn".

Idts trouwde met Anna Auckedr Rispens. circa 1539 in Oosterend (Fr). Anna werd geboren circa 1519 in Oosterend (Fr) en is overleden vr 1 december 1558.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tiette Idses (geboren circa 1539 in Oosterend (Fr))

         ii.  Johannes Idsz Rispens (geboren in 1546-1547 in Oosterend (Fr) - overleden op 17 april 1627, begraven in Oosterend (Fr)). Johannes trouwde met NN.

        iii.  Ymck Idses (geboren circa 1549 in Oosterend (Fr))

4354      iv.  Claas Idses Rispens (geboren circa 1549 in Oosterend (Fr) - overleden op 26 oktober 1618 in Oosterend (Fr)). Claas trouwde met Rijck Hendriksdr., dochter van Hendrik Martens en NN. Rijck werd geboren circa 1554 in Eesquert (Fr), is overleden op 9 juli 1590 in Oosterend (Fr) ongeveer 36 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr).

Idts trouwde vervolgens met Eelck Wytsedr toe Laquard.,824 dochter van Wytse Sjoukes en Lisck, vr 1 december 1558.

Bijzonderheden:

Zij was landbouwerse op Grote Wijns te Oosterend (Fr). Zij bestuurde daar een flinke boerderij.

Zij was mombersche in 1562. Dit betrof haar beide zonen bij Idts Claesen, Wytse en Anne.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wytse Idtses

         ii.  Anne Idtses


8709. Anna Auckedr Rispens, dochter van Aucke Ockes Rispens en Engel, werd geboren circa 1519 in Oosterend (Fr) en is overleden vr 1 december 1558.

Anna trouwde met Idts Claeses Ulbeszn. circa 1539 in Oosterend (Fr). Idts werd geboren circa 1509 in Oosterend (Fr) en is overleden vr 1561 in Oosterend (Fr).

8710. Hendrik Martens werd geboren circa 1519.

Bijzonderheden:

Hij woonde te Eesquert (Fr).

Hendrik trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

4355       i.  Rijck Hendriksdr. (geboren circa 1554 in Eesquert (Fr) - overleden op 9 juli 1590 in Oosterend (Fr)). Rijck trouwde met Claas Idses Rispens, zoon van Idts Claeses Ulbeszn en Anna Auckedr Rispens. Claas werd geboren circa 1549 in Oosterend (Fr), is overleden op 26 oktober 1618 in Oosterend (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr). Claas was ook bekend als Claas Idses van Rispens.


8711. NN

NN trouwde met Hendrik Martens. Hendrik werd geboren circa 1519.

8768. Minne Montes Boutsma,793,794 zoon van Monte Boutsma en NN.

Bijzonderheden:

Minne woonde in 1543 op de Yckamalanden te Kollum (Fr). Boutsma State behoorde ook tot zijn eigendommen.

Minne trouwde met Aet Hessels Bootsma. circa 1529. Aet is overleden in 1533.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hessel Minnes

         ii.  Monte Minnes

Minne trouwde vervolgens met Sjuw Popkes. na 1533.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jelcke Minnes Juma (geboren circa 1533 - overleden in 1600). Jelcke trouwde met Rytske Folkerts.825 circa 1554 in Kollum (Fr).

4384      ii.  Wybet Minnes Haijema (geboren circa 1533 - overleden circa 1612 in Burum (Fr)). Wybet trouwde met Griet. vr 1557 in Kollum (Fr). Griet is overleden na 1557 in Kollum (Fr). Wybet trouwde vervolgens met Martien Cornelis. in 1559-1567 in Kollum (Fr). Martien werd geboren circa 1520 in Holland en is overleden vr 12 juni 1596 in Burum (Fr). Wybet trouwde vervolgens met Baefke Idses, dochter van Ids en NN, circa 1591 in Kollum (Fr). Baefke werd geboren circa 1570 en is overleden vr 24 juni 1617.

        iii.  Popke Minnes (geboren in 1535-1547 in Kollum (Fr) - overleden op 6 december 1603 in Kollum (Fr)). Popke trouwde met Assien Reyntes. vr 1569. Assien is overleden in Kollum (Fr). Assien was ook bekend als Asseltie Reyntes. Popke trouwde vervolgens met Engel Graverts.,826 dochter van Derk Graverts 827 en Wijtske Phaesma, vr 1596. Engel is overleden vr april 1604 in Kollum (Fr).

         iv.  Metske Minnes (geboren in 1537-1548 in Kollum (Fr) - overleden op 4 november 1623). Metske trouwde met Hijll Rinties Bauwema, dochter van Rintie Bauwema. Hijll was ook bekend als Hijlck Bauwema.

          v.  Griet Minnes (geboren circa 1548 in Kollum (Fr) - overleden na 7 mei 1627 in Kollum (Fr)). Griet trouwde met Cornelis Lenerts, zoon van Lenert Cornelis 799 en Martien Cornelis, vr december 1571 in Kollum (Fr). Cornelis werd geboren in 1540-1550 in Kollum (Fr) en is overleden vr 12 december 1589 in Kollum (Fr). Griet trouwde vervolgens met Hans Stollinga.828 circa 1589 in Kollum (Fr). Hans is overleden in 1621-1622 in Burum (Fr).


8769. Sjuw Popkes .

Sjuw trouwde met Minne Montes Boutsma 793.,794 na 1533.

8770. Ids .

Ids trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

4385       i.  Baefke Idses (geboren circa 1570 - overleden vr 24 juni 1617). Baefke trouwde met Wybet Minnes Haijema, zoon van Minne Montes Boutsma 793,794 en Sjuw Popkes. Wybet werd geboren circa 1533 en is overleden circa 1612 in Burum (Fr) ongeveer 79 jaar oud. Baefke trouwde vervolgens met Broer Wygers Wygersma. Broer is overleden na 1646 in Kollum (Fr).

         ii.  Aebel Idses. Aebel trouwde met Anna Hindrixdr.


8771. NN

NN trouwde met Ids.

8800. Cornelis Dircks, zoon van Dyrck Wyersma en Dyuwer, werd geboren circa 1550 in Burum (Fr) en is overleden vr 1627 in Warfstermolen (Fr).

Hij is een Stamoudvader. Zijn broer Jacob Dircks is ook een Stamoudvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Beiden aan mijn vaders kant. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

"... Op 5 maart 1605 worden Cornelis Dircks en Pieter Harmens Cleveringa beiden als 'bloedvrienden' genoemd van Jacob Jans op het Nieuwland. Deze Jacob Jans was getrouwd met Aelcke, een dochter van Cornelis Wymers. Op 17 april 1612 kopen Cornelis Dircx en Luuke Roelefs twintig pondematen land, 'zoe greidlandt als boulant' onder Burum. Op 14 april 1618 is Cornelis Dircks, dan wonende bij de Werf, curator over Jan en Pieter Jacobs, mogelijk kinderen van bovengenoemde Jacob Jans. Op 28 april 1620 is Cornelis Dirx, wonende bij Warfstermolen, met Jan Coops te Leens in de Marne, curator over Jacob, zoon van Evert Jans, in leven op de Ruigewaard".

Bijzonderheden:

Hij woonde te Warfstermolen (Fr).

Cornelis trouwde met Lueke Roelofs.

Kinderen uit dit huwelijk:

4400       i.  Thomas Cornelis (geboren circa 1580 in Burum (Fr) - overleden vr 11 februari 1653 in Burum (Fr)). Thomas trouwde met Aeuck Wolters, dochter van Wolter Aries en NN, circa 1605. Thomas trouwde vervolgens met Ypck Taeckedr., dochter van Taecke Hommes en Anna Jans Wiersma. Ypck is overleden vr 28 januari 1653.

         ii.  Jacob Cornelis (geboren circa 1580 in Burum (Fr))

        iii.  Dirck Cornelis (geboren circa 1580 in Burum (Fr) - overleden vr 1624 in Burum (Fr)). Dirck trouwde met Auckien Wygers. circa 1606.


8801. Lueke Roelofs .

Lueke trouwde met Cornelis Dircks. Cornelis werd geboren circa 1550 in Burum (Fr) en is overleden vr 1627 in Warfstermolen (Fr).

8802. Wolter Aries .

Wolter trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

4401       i.  Aeuck Wolters. Aeuck trouwde met Thomas Cornelis, zoon van Cornelis Dircks en Lueke Roelofs. Thomas werd geboren circa 1580 in Burum (Fr) en is overleden vr 11 februari 1653 in Burum (Fr).


8803. NN

NN trouwde met Wolter Aries.

8848. Reinder Jeltes Eijsma,804 zoon van Jildert Rompts Rosema 752 en Ryttien Jacobs. Reinder was ook bekend als Reyner Gylts Eysma.

De verschillende achternamen in deze familie lijken samen te hangen met woonplaatsen als Rosema State te Kollum en Eysma Stins te Burum.

Bijzonderheden:

Hij woonde in 1620 te Burum (Fr). 830 "... Reyner Gylts (Eysma) woont in 1620 te Burum. Maar op 10-9-1603 woont er ook een Reyner Jans, getrouwd met Anna Wobbes en op 10-5-1611 nogmaals Reyner Jans".

Hij was voogd in 1620. 831 Dit betrof "... de [5 minderjarige] weeskinderen van [zijn broer] Rempt Hommersma. Woonde 1621 te Noordhorn en 1630 te Steenharst onder Augsbuurt".

Reinder trouwde met Anna Wobbes.805 Anna werd geboren in 1579 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

4424       i.  Jan Reinders Eijsinga (geboren in Burum (Fr) - overleden vr 31 mei 1628 in Burum (Fr)). Jan trouwde met Rinske Wolters. vr 1614. Rinske is overleden vr 1621. Jan trouwde vervolgens met Attje Syckema, dochter van Eelthye Wyts Syckema 807 en Yme Pieters, in 1621. Attje werd geboren circa 1600 in Surhuizum (Fr) en is overleden na 27 november 1641 in Burum (Fr).

         ii.  Aeltje Reijners. Aeltje trouwde met Jan Cornelis Wiersma.804


8849. Anna Wobbes 805 werd geboren in 1579 in Burum (Fr).

Anna trouwde met Reinder Jeltes Eijsma.804 Reinder was ook bekend als Reyner Gylts Eysma.

8850. Eelthye Wyts Syckema,807 zoon van Wyt Ritskes Sijckema en NN, werd geboren tussen 1549 en 1559 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden vr 29 november 1621 in Doezum. Eelthye was ook bekend als Eeltze, Eltje.

Hij is de Stamvader van alle leden der familie Hora Siccama en van de Siccama's (behalve de Oostfriese).

Bijzonderheden:

Tussen 1598 en 1621 was hij landeigenaar te Surhuizum (Fr). Hij werd Heer genoemd van de Siccamastate te Augustinusga. Daarbij was hij ook assessor, commissaris, rechter en volmacht.

Eelthye trouwde met Yme Pieters. vr 1586. Yme is overleden vr 10 januari 1637. Yme was ook bekend als Emme Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aelcke Sickema (geboren circa 1600 in Surhuizum (Fr) - overleden vr 24 juli 1624 in Surhuizum (Fr)). Aelcke trouwde met Wobbe Fockes Hiddinga.

         ii.  Wyt Sickema (geboren in 1585-1586 in Surhuizum (Fr) - overleden op 3 mei 1632 in Doezum). Wyt trouwde met Tjauckien Harckes Iwema, dochter van Harco Iwema 832 en Asse Bockema,.833 Tjauckien werd geboren in 1590-1591 in Doezum en is overleden op 16 april 1639 in Doezum op 49-jarige leeftijd.

        iii.  Teets Sickema (geboren circa 1590 in Doezum - overleden vr 1624 in Surhuizum (Fr)). Teets trouwde met Schelte Rommes Pabema. Schelte werd geboren circa 1580 in Surhuizum (Fr) en is overleden vr 1624 in Surhuizum (Fr).

4425      iv.  Attje Syckema (geboren circa 1600 in Surhuizum (Fr) - overleden na 27 november 1641 in Burum (Fr)). Attje trouwde met Jan Reinders Eijsinga, zoon van Reinder Jeltes Eijsma 804 en Anna Wobbes,.805 Jan werd geboren in Burum (Fr) en is overleden vr 31 mei 1628 in Burum (Fr). Attje trouwde vervolgens met Pieter Alberts Roo, zoon van Albert Pieters Roode 810 en NN. Pieter is overleden na 4 juli 1643.


8851. Yme Pieters is overleden vr 10 januari 1637. Yme was ook bekend als Emme Pieters.

Yme trouwde met Eelthye Wyts Syckema.807 vr 1586. Eelthye werd geboren tussen 1549 en 1559 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden vr 29 november 1621 in Doezum. Eelthye was ook bekend als Eeltze, Eltje.

8852. Luw Jans Wiersma,811 zoon van Jan Wiersma en NN, is overleden vr 1600.

Bijzonderheden:

Hij woonde te Burum (Fr).

Luw trouwde met Tee Roeleffs.741 vr 1597. Tee was ook bekend als Theke Roeleffs.

Kind uit dit huwelijk:

4426       i.  Peter Luwes Wiersma (geboren tussen 1597 en 1598 - overleden op 2 november 1663 in Ruigewaard, Grijpskerk). Peter trouwde met NN. Peter trouwde vervolgens met Neeltie Baas.


8853. Tee Roeleffs .741 Tee was ook bekend als Theke Roeleffs.

Bijzonderheden:

Nalatenschap: 21 juni 1622. 835 Op deze datum is er een rechterlijke uitspraak over de erfenis van wijlen Baeuck Claesdr. de vrouw van Rompt Baeuckes, en dochter van Thee Roeleffs

Tee trouwde met Luw Jans Wiersma.811 vr 1597. Luw is overleden vr 1600.

Tee trouwde vervolgens met Claes Jacobs Doenga.,740 zoon van Jacob Jeltes Doenga, vr 1604. Claes is overleden vr 1613. Claes was ook bekend als Claes Jacobs Doinge en Claes Jacobs Rooda.

Notitie bij het onderzoek: Eerder had ik hem als zoon van Jacob Alberts 35394, maar recentere bronnen (Plattelandselite, p 383 en Gruoninga 2005 p 213) noemen hem echter als zoon van Jacob Jeltes Doenga...

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Burum (Fr).

Hij was voormond over de dochter van zijn overleden broer Jan.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lyuwe Klazes Donga (geboren in 1604-1605 - overleden op 22 mei 1654 in Burum (Fr)). Lyuwe trouwde met Anna Wigers Botma,740.,752 dochter van Wyger Gabbes Botma 836 en NN, vr 1603. Anna werd geboren tussen 1592 en 1593 in Morra (Fr), is overleden op 19 april 1665 in Burum (Fr)837,838 en werd begraven in Burum (Fr).

         ii.  Baeuckien Claesdr. (overleden vr 21 november 1621 in Burum (Fr)). Baeuckien trouwde met Rompt Bauckes. vr 1621. Rompt werd geboren circa 1596, is overleden op 14 juni 1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 8 juli 1654 in Burum (Fr).736,737

Tee trouwde vervolgens met Hintze Reins.839 na 1613.


9094. Egbert Gerbens .67

Egbert trouwde met Luke Alberts.

Kind uit dit huwelijk:

4547       i.  Hiltie Egberts. Hiltie trouwde met Jan Siurdts. op 28 november 1631 in Dantumadeel (Fr). Jan werd geboren circa 1594 in Optwijzel (Fr) en is overleden in 1651 in Kollumerzwaag (Fr) ongeveer 57 jaar oud.


9095. Luke Alberts .

Luke trouwde met Egbert Gerbens.67

12100. Jacob
(Dubbele vermelding. Zie persoon 2980 op pagina 25)

12102. Jelte Peters

Jelte trouwde met Bate Jacobs.

Kind uit dit huwelijk:

6051       i.  Alijt Jeltes (geboren circa 1578 - overleden op 30 april 1643 in Alinghuizen). Alijt trouwde met Cornelis Jacobs, zoon van Jacob. Cornelis werd gedoopt circa 1572 en is overleden op 10 augustus 1631 in Alinghuizen ongeveer 59 jaar oud.


12103. Bate Jacobs

Bate trouwde met Jelte Peters.

15344. Harm Engelberts

Harm trouwde met Sijben Joachims.

Kind uit dit huwelijk:

7672       i.  Tammo Harmens. Tammo trouwde met Anna Harckens, dochter van Harcko Dercks en Ede.


15345. Sijben Joachims

Sijben trouwde met Harm Engelberts.

15346. Harcko Dercks

Harcko trouwde met Ede.

Kind uit dit huwelijk:

7673       i.  Anna Harckens. Anna trouwde met Tammo Harmens, zoon van Harm Engelberts en Sijben Joachims.


15347. Ede

Ede trouwde met Harcko Dercks.

15348. Arent Cornelis

Arent trouwde met iemand.

Hij had een kind:

7674       i.  Jan Arends (geboren omstreeks 1580). Jan trouwde met Albertien Jans Mab, dochter van Jan Jansen Mab, vr 1609.760 Albertien werd geboren omstreeks 1580 en is overleden vr 1666.


15350. Jan Jansen Mab, zoon van Jan Mab, werd geboren omstreeks 1600 en is overleden vr 1666 in Groningen.

Notitie bij het onderzoek: In "De verhalen van Groningen" wordt Jan Jansen Mab als kinderloos aangemerkt, zijn erfenis valt later toe aan de kinderen van zijn zuster Gretijn & Daniel van Nijenborgh.
Klaas Pera vermoedt dat men al in de bronnen Jan Jansen Mab heeft verward met Jan Arends Mab. Laatstgenoemde had dan de drie kinderen Albertje, Arent en Reneke... (?)

Jan trouwde met iemand.

Hij had kinderen:

7675       i.  Albertien Jans Mab (geboren omstreeks 1580 - overleden vr 1666). Albertien trouwde met Jan Arends, zoon van Arent Cornelis, vr 1609.760 Jan werd geboren omstreeks 1580.760

         ii.  Arent Jans Mab (overleden vr 1666)

        iii.  Reneke Jans Mab (geboren op 11 juni 1622 in Groningen - overleden op 3 september 1656 in Deventer (Ov)). Reneke trouwde met Berend Jans van Delden, zoon van Jan Berendsz van Delden en Maria Hackenbroick, vr 1652. Berend werd geboren op 25 november 1618 in Deventer (Ov) en is overleden in 1675 op 57-jarige leeftijd.Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia