Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  13de Generatie  Volgende4118. Eijsse Tammes .

Eijsse trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk:

2059       i.  Nieske Eisses (geboren in Langeweer, Aduard). Nieske trouwde met Roeleff Tijmens. Roeleff is overleden vr 26 maart 1671.

         ii.  Grietje Eijsses (geboren in Langeweer, Aduard). Grietje trouwde met Ite Jacobs Iwema, zoon van Jacob Abels Iwema 699 en NN Rijckerts. Ite is overleden vr 26 september 1658. Ite was ook bekend als Ite IJwema.


4119. NN

NN trouwde met Eijsse Tammes.

4152. Feike Douwes .

Bijzonderheden:

Hij woonde te Gerkesklooster (Fr).

Feike trouwde met Imk Reinders. vr 1629.

Kind uit dit huwelijk:

2076       i.  Reinder Feickes (geboren in Gerkesklooster (Fr)). Reinder trouwde met Greetien Jans. op 22 februari 1657 in Grootegast. Greetien werd geboren in Dorp, Doezum. Greetien was ook bekend als Greetien Jansens.


4153. Imk Reinders .

Imk trouwde met Feike Douwes. vr 1629.

4196. Wijmer Michiels 702 is overleden vr 24 januari 1622 in Ureterp (Fr).

Bijzonderheden:

Voogdij: 765 "... Op 28 september 1584 is Wijmer Mijchgiels is n van de tien ondertekenaars van een weesakte betreffende de weeskinderen van Anne Fockesz. bij wijlen Tziedts Halbedr.".
"... Er is in 1589 een overeenkomst tussen de weeskinderen van wijlen Gaucke Allerts en Griet, door toespreken van Jelcke Keimes dorpsrechter te Beets en Wijmer Michiels. In deze akte wordt ook genoemd Michiel Andries, die volgens de Pers. Imp. in 1579 te Beetsterzwaag woonde".
"... Allert Goeijties is in 1622 voormond over de weeskinderen van Wijmer Michiels".
"... Poppe Jan Barelts en Mett Alledr., echtelieden te Duurswoude, kopen in 1623 [iets] van Allert Goijties in Groningerland in de grietenije Vredewolt als voormond over wijlen Wijmer Michiels twee onmondige weeskinderen bij Sibrich Iwema bij consent van deselve Sijbrich sijn Allerts huisvrouw, de kinderen genaamd Mijchijell Wijmers en Eebel Wijmers".

Nalatenschap: 24 april 1628. 766 "... Michiel Wijmers wordt samen met zijn zuster Eebelke Wijmers genoemd als erfgenaam van Wijmer Michiels. Evenzo wordt op 13 maart 1634 genoemd Michiel Wijmers voor hem en voor de verdere erfgenamen van wijlen Wijmer Michiels".

Geldzaken: 767 "... Alle Hanses, wonende te Kortezwaag, is in 1629 240 gulden schuldig aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr., echtelieden int Nijbirt in Groningerlant".
"... Allert Eetes [van?] Boornbergum en Trijn Hiddedr., echtelieden, zijn in 1631 [iets] schuldig aan Allert Goijties en Sijbrich Immedr., echtelieden in Nijbert".

Testament: 768 "... Hendrik Douwes, in 1630 als mede-erfgenaam van Hijll Hendricks zijn moeder en zich sterk makende voor de verdere erfgenamen van zijn moeder contra Allert Goeijtties in Niebert in Groningerland en Sijbrich Eiuma echtelieden en voor de kinderen van wijlen Wijmer Michiels en in dier qualiteit voor Siert Goeijtties sijn landtsate".
"... Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andriesdr. de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries, ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, in 1636 tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries (mogelijk verschrijving?), hun overleden vader contra Michiel Wijmers als zoon van en erfgenaam van wijlen Wijmer Michiels, zijn overleden vader te Ureterp, domicilie kiezende ten huize van Sijoert Goeijtties".
"... Zijn zoon Michiel Wijmers verkoopt in 1648 voor 1150 daalder zijn, van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen, aandeel in een heerd land te Niebert aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles, de andere aandelen behoren toe aan Dato Iwema en aan kopers. Dit gegeven, dat zowel Michiel Wijmers als Sijte Iwema aandelen in deze heert bezitten, is reden om aan te nemen dat hun moeder Sijbrich Iwema resp. vader Dato Iwema zuster en broer zijn".
NB Onomstotelijk is deze aanname natuurlijk niet!
NB Niet onwaarschijnlijk is dat de veronderstelde broer en zuster Dato en Sibrich Iwema een zuster en broer Auke en Allert Goities trouwen.

Wijmer trouwde met Sijbrigt Iwema.703 Sijbrigt is overleden vr 1648.769 Sijbrigt was ook bekend als Sijbrigt Eiuma, Sijbrich Euwe, en Sijbrigt Immedr.

Kinderen uit dit huwelijk:

2098       i.  Michiel Wijmers (geboren vr 1622 - overleden in 1672). Michiel trouwde met Engeltje Iwema, dochter van Dato Iwema de oude en Auke Goities, in 1645. Engeltje werd geboren circa 1625 en is overleden circa 1690718 ongeveer 65 jaar oud.

         ii.  Eebelke Wijmers


4197. Sijbrigt Iwema,703 dochter van Harcko Iwema en Roelef Jansen,770 is overleden vr 1648.769 Sijbrigt was ook bekend als Sijbrigt Eiuma, Sijbrich Euwe, en Sijbrigt Immedr.

Zij is een Stambetovergrootmoeder. Haar broer Dato Iwema is een Stambetovergrootvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Notitie bij het onderzoek: Waarschijnlijk is zij een dochter van Harcko Iwema & Roelef Jansen.

Bijzonderheden:

Geldzaken: 10 november 1628. 771 "... Alle Hanses, wonende te Kortezwaag, schuldig aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr., echtelieden int Nijbirt in Groningerlant 240 g".

Sijbrigt trouwde met Wijmer Michiels.702 Wijmer is overleden vr 24 januari 1622 in Ureterp (Fr).

Sijbrigt trouwde vervolgens met Allert Goijties.,772 zoon van Goeittie Sitties en NN, na 24 januari 1622. Allert was ook bekend als Allert Goeijties.

Notitie bij het onderzoek: In 1640 worden ook nog een Siert en een Sijbe Goijtses genoemd, broers? En nog een Jolke Goijtsezn. en een Wijts Goijtsedr. In 1698 nog een Martien Goijtses & Jochem Allerts met een voorkind Wytse Jochems.

Bijzonderheden:

Hij was voormond over de weeskinderen van Wijmer Michiels op 24 januari 1622. 773

Land: 1630-1640. 774,775 "... Allert Gotiens wordt in de verponding van 1630 aangeslagen voor 22 gras land te Niebert".
"... Allert Goijtses en Michiel Wijmers zijn in 1640 eijgenaars van een zathe.
1698: Jan Luitiens nomine uxoris voor de ene helfte. En Michiel Wijmers met sijn suster de andere helfte alsoo te samen eijgenaars van een sathe en stem.
1728: Luitien Jans en Engel Jans voor de eene helfte. En Reijner Michiels en Michiel Michiels voor de wederhelfte samen een sathe en stem, bruiker is Jelle Lenses".


4198. Dato Iwema de oude, zoon van Harcko Iwema en Roelef Jansen,770 werd geboren circa 1588 in Niebert, is overleden op 6 maart 1651 in Niebert ongeveer 63 jaar oud en werd begraven in Niebert.776

Notitie bij de begrafenis: DEN 6 MAERTIUS 1651 IS SEER CRISTLICK IN DE HEERE ONTSLAPEN DE EERSAME DATO IWEMA, VOORWACHTENDE EEN VROOLICKE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO, OUDT 63 JAEREN LEIT ALHIER BEGR.

Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een omgewende gezichtswassenaar vergezeld van die sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond mensenhart. Links: Huismerk nr. 404, vergezeld van boven van een eikel in nap, en vergezeld van drie klaverbladen, aan elke kant n en van onderen n. Helmteken: een lelie.

Hij is een Stambetovergrootvader. Zijn zuster Sijbrigt Iwema is een Stambetovergrootmoeder. Zij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Notitie bij het onderzoek: NB Er is nog een Dato Iwema, ook d'Jonge genoemd, zoon van Leo Iwema & Houke Ibema en getrouwd met Teecke Jansen. In sommige publicaties worden deze twee Dato's door elkaar gehaald.

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer te Niebert.

Land: tussen 1630 en 1650. 778 "... Bij de verponding van 1630 wordt Date Iwema genoemd met 31 grazen te Tolbert; aangezien Date Iwema ook bij zijn overlijden diverse landerijen in Tolbert nalaat wordt aangenomen dat Date Iwema eerst in Tolbert boerde, om later naar Niebert te verhuizen.
Date Iwema is als eigenerfde landdagcomparant voor Niebert in de periode van 1635 tot 1650.
Op Paeschedingsdagh 1647 alsmede op 20 maart 1649 doen Olde & Jonge Dato Iwema rekening van hun kerkvoogdijschap van Niebert, op de tweede datum is sprake van nieuwe voogden.
Enkele jaren na het overlijden van Date Iwema en zijn vrouw wordt op 1 mei 1655 een erfscheiding gemaakt van hun goederen, hierin worden genoemd: Sijtte, Drieuwes Iwema, Bonne ende Harcke Iwema gebroederen, met Michgiel Wiemers cavierende voor Engel sijn huijsvrou, Geltte Wijbrants caverende voor Maijcke sijn huijsvrou.
Dezelfde groep erfgenamen wordt nogmaals aangetroffen: op 27 januari 1662 vindt de verkoping van huisinge, schuijre met al hetgeen, hieminge, hovinge, bomen, plantagien, ruig en ruigscherne, met sate en landen, gelegen te Optwijzel, plaats voor 2100 cgl. Verkopers zijn: Sijto Ivema, mede-rekenmeester der stad Groningen en Ommelanden, wonende te Niebert, Harcke Ivema te Niebert, Drieuwes Ivema te Tolbert, Bonne Ivema te Tolbert, Engel Ivema gehuwd met Michgiel Wijmerts te Niebert, en Maijcke Ivema gehuwd met Gelte Wijbrants te Sebaldeburen".

Hij was tussen 1647 en 1649 kerkvoogd te Niebert. 779

Geldzaken: Boekhouding van de Kerkvoogden:. 780 "... Anno 1647 den 10 December: Jan Iwema caverende in de rato voor Jinke sijn huisfrouwe bekennende van die Kerkfoogden van het Niebert opgenomen te hebben die somma van 50 daler en 30 stuvers (w.g. Yan Ywema).
Anno 1647 hebben van gemeene Carspelluiden des Carspels Niebert Rekeninge ingenomen olde en jonge Dato Iwema van alle haar ontfangsten en uitgegeven penningen te Mei 1647 thoe van Huren en Renten (w.g.: 2 x Dato Iwema).
Anno 1648 den 29 Marti olde en jonge Dato Iwema Kerkvoogden van het Niebert namens de Collatoren des Carspels Niebert.
Anno 1650 den 10 Aprillus hebben Hindrik Iwema en Dato Iwema, als Karkfoogden van Nijbert verhuurt 3 matten Hooiland, genoamt Sjabbe Vennen, aan Jan Iwema, for 18 halve dalers, vor 6 jaar lanck.
Anno 1652 den 15 Januarius hebben Hendrik Iwema en Dato Iwema rekeninge gedaan en uitgebragt van alle ontfangst en uitgaave (ondertekend: Driewes Iwema; Sijto Iwema; Jan Iwema)
Anno 1657. Ende bint tot niewe Karfoogden gesteld de eerbare Haaye Lammers uut het Oosterende (en) Harcko Iwema uit Westerende (w.g. anno 1657 den 2 Martius: Lubbe, Ede, Bonne en Reerd Iwema).

Erfscheiding: 1 juni 1655. 781 "... Joannes Woltherus grietman over Fredewolt en Visvliet mede gecommitterde raedt der Ommelanden tusschen die Eems ende Lauwers, doe kunt ende betuijge, dat voor mij gecompareert ende eerschenen sijn Sijtte, Drieuwes Iwema, Bonne ende Harcke Iwema gebroederen, met Michgiel Wiemers cavierende voor Engel sijn huijsvrou, Jeltte Wijbrants caverende voor Maijcke sijn huijsvrou, beleden ende becanden t'samen een erffscheijdinghe gemaeckt te hebben van landen van haer sal: vader Dato Iwema ende haer moeder Ooucke goederen. In voegen nabeschreven. Eerstlijcken sal Drieuwes Iwema voor sijn quota landen genieten Enema heerdt landes, die olde Ehee ten noorden ende Sijtto Iwema ten oosten naest geswettet, ten zuijden die Nijenoordt gruppel, ende ten westen Albert Wobbes, mit noch die vierdepardt en een tijndepart van een vierdepardt, mit behuijsinghe, hovinghe boomen ende plantagien soo veel verdegent can worden nae quota, in Sijtte Iwema plaets, met veenen ende velden streckend suijdtwaert aen die Nijenoordts gruppel, Jan Iwema ten westen, het dwars diep ten noorden, Harcko Iwema ten oosten, mit noch soven madt hoijlandes gelegen in Oldebeert wandelende tegens Michiel Wijmers, de wech ten zuijden ende die grietman Woltheri ten westen ende ten noorden de rijeden Dijck ende te oosten Mencke Meendels mit noch drie madt hoijlandes, Sijtte Iwema ten oosten, die madt sloot ten suijden, Michiel Wijmers ten westen naest aenswettet ende die Dijck ten noorden, noch twee grasen hoijlandes oock in Oldebeert gelegen, daer die Dijck ten noorden ende westen, Albert Wobbes ten oosten, de mitsloot ten zuijden, noch sooven vernd: grass landes daer Jan Lucas die vijff verndeel tegen toebehoort, wandelant tegens Popke Haetjes, daer die Dijck ten noorden, de madsloot te zuijden, Hindrick Boussema ten westen ende Gelte Wijbrants ten oosten naest bij gelandet bint, beloven t'samen thogedielde parten malcander helpen wachten ende waeren voor alle luijden actie ende ansprake, soo naer rechte behoort, dit sonder arch ofte list, soo hebbe ick opgemelte grietman uijt versoeck dit mit mijn naem ondergeteikent ende mit mijn angebooren verbeterd en moeilijk te lezen, KB zegul bevesticht desen 1 junij anno 1655".

Dato trouwde met Auke Goities. circa 1608-1609. Auke werd geboren tussen 1590 en 1591, is overleden op 9 april 1651 in Niebert en werd begraven in Niebert.782 Auke was ook bekend als Ooucke, Anke, Auko.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sijto Iwema (geboren in 1608-1609 - overleden vr 14 april 1673). Sijto trouwde met Geertruit Alles, dochter van Alle Ubeles 719,720 en Sytske Wisses,721,722 vr 1638. Geertruit werd geboren circa 1618.

         ii.  Maijcke Iwema (geboren vr 1619 in Niebert). Maijcke trouwde met Gelte Wijbrands 718.,783 op 4 oktober 1635 in Noordhorn. Gelte werd geboren in Noordhorn. Gelte was ook bekend als Jeltte.

        iii.  Driewes Iwema (geboren circa 1620-1625 - overleden vr 14 april 1673). Driewes trouwde met Lucke Haijes Knotte, dochter van Haye Knotte 784 en NN, vr 26 april 1653. Lucke was ook bekend als Liutien.

         iv.  Harko Iwema (geboren circa 1625 - overleden in 1665-1666). Harko trouwde met Anke Wisses, dochter van Wisse Wobbes 785,786 en NN. Anke is overleden vr februari 1666.

2099       v.  Engeltje Iwema (geboren circa 1625 - overleden circa 1690). Engeltje trouwde met Michiel Wijmers, zoon van Wijmer Michiels 702 en Sijbrigt Iwema,703 in 1645. Michiel werd geboren vr 1622 en is overleden in 1672.704

         vi.  Bonne Dates Iwema (geboren vr 1630 - overleden in januari 1672-oktober 1672). Bonne trouwde met Greetjen Peabes, dochter van Phaebe Haetjes 724,725 en Jantien Luitiens Bandringa,726 vr 1650. Greetjen werd geboren vr 1630 in Niebert787 en is overleden vr mei 1659.788 Bonne trouwde vervolgens met Eetie Binderts, dochter van Bendert Andries 789,790 en Segse Menses, vr mei 1659. Eetie werd geboren circa 1625 en is overleden na 23 december 1672.

        vii.  Geertjen Iwema


4199. Auke Goities, dochter van Goeittie Sitties en NN, werd geboren tussen 1590 en 1591, is overleden op 9 april 1651 in Niebert en werd begraven in Niebert.782 Auke was ook bekend als Ooucke, Anke, Auko.

Notitie bij de begrafenis: DEN 9 APRIL ANNO 1651 STORF DE DEUCHTSAME AVKO GOITIES DE HUISFROU VAN DE EERSAME DATO IWEMA, VOORWACHTENDE EEN VROOLICKE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO, OUT OMTR 60 JAEREN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN

Wapen: Doorsneden: A. gedeeld: 1 en 2 een roos; B. een uit liggende houding opspringende leeuw met de staart tussen de achterpoten door. Helmteken: een lelie.

Notitie bij het onderzoek: Niet bewezen, maar gelet op de naam van haar zoon Sijto en haar eigen patroniem, is zij waarschijnlijk een dochter van Goeittie Sitties.

Bijzonderheden:

Haar geboortegegevens zijn tegenstrijdig: 1587? 791

Auke trouwde met Dato Iwema de oude. circa 1608-1609. Dato werd geboren circa 1588 in Niebert, is overleden op 6 maart 1651 in Niebert ongeveer 63 jaar oud en werd begraven in Niebert.776

4340. Ege Meijnema, zoon van Garbrant Meijnema, werd geboren in 1594 in Doezum en is overleden na 19 augustus 1631.

Ege trouwde met Anna. in 1619. Anna werd geboren in 1598 in Doezum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerben Eges (geboren na 1615 in Grootegast). Gerben trouwde met Aeltien Simmes, dochter van Simme Wijers Tassema en Sibrich Rolefs, op 9 juli 1637 in Grootegast. Aeltien werd geboren omstreeks 1618 in Doezum.

         ii.  Rein Eeges Meijnema (geboren na 1619 in Grootegast). Rein trouwde met Luitien Roelefs. in 1633. Luitien werd geboren in 1608 in Grootegast. Rein trouwde vervolgens met Anne Warners.

2170     iii.  Sicke Egges Meijnema (geboren vr 1620 in Doezum - overleden na 20 april 1656 in Doezum). Sicke trouwde met Renske Reijts, dochter van Reijt Wijers en Anne Jans. Renske werd geboren omstreeks 1620 in Doezum.

         iv.  Jan Eeges Meijnema (gedoopt op 13 september 1629 in Grootegast). Jan trouwde met Ancke Jansens. Ancke werd geboren in 1643 in Doezum. Jan trouwde vervolgens met Wibbe Hindricks. Wibbe werd geboren in 1652 in Doezum.


4341. Anna werd geboren in 1598 in Doezum.

Anna trouwde met Ege Meijnema. in 1619. Ege werd geboren in 1594 in Doezum en is overleden na 19 augustus 1631.

4342. Reijt Wijers

Reijt trouwde met Anne Jans.

Kind uit dit huwelijk:

2171       i.  Renske Reijts (geboren omstreeks 1620 in Doezum). Renske trouwde met Sicke Egges Meijnema, zoon van Ege Meijnema en Anna. Sicke werd geboren vr 1620 in Doezum en is overleden na 20 april 1656 in Doezum. Sicke was ook bekend als Sicke Egens.


4343. Anne Jans

Anne trouwde met Reijt Wijers.

4348. Jan Willems

Jan trouwde met Trijne Claesens.

Kind uit dit huwelijk:

2174       i.  Claas Jans (geboren circa 1605 in Grootegast). Claas trouwde met Griete Tammes Rickerda, dochter van Tamme Reinders Rickerda en Grietje Idzes. Griete werd geboren circa 1608 in Grootegast.


4349. Trijne Claesens

Trijne trouwde met Jan Willems.

4350. Tamme Reinders Rickerda, zoon van Reinder Tiaerts Rickerda en Marretje Tammes Harckema, werd geboren circa 1568 in Grootegast en is overleden op 25 november 1619 in Grootegast ongeveer 51 jaar oud.

Tamme trouwde met Grietje Idzes. omstreeks 1595. Grietje werd geboren circa 1570 in Grootegast.

Kind uit dit huwelijk:

2175       i.  Griete Tammes Rickerda (geboren circa 1608 in Grootegast). Griete trouwde met Claas Jans, zoon van Jan Willems en Trijne Claesens, vr 1629. Claas werd geboren circa 1605 in Grootegast.


4351. Grietje Idzes, dochter van Idze Thienge, werd geboren circa 1570 in Grootegast.

Grietje trouwde met Tamme Reinders Rickerda. omstreeks 1595. Tamme werd geboren circa 1568 in Grootegast en is overleden op 25 november 1619 in Grootegast ongeveer 51 jaar oud.

4352. Albert Aennes werd geboren circa 1549.

Albert trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

2176       i.  Ruurd Alberts (geboren circa 1590 in Hennaard (Fr)). Ruurd trouwde met Grietje Clases Rispens, dochter van Claas Idses Rispens en Rijck Hendriksdr.. Grietje werd geboren circa 1590 in Oosterend (Fr).


4353. NN

NN trouwde met Albert Aennes. Albert werd geboren circa 1549.

4354. Claas Idses Rispens, zoon van Idts Claeses Ulbeszn en Anna Auckedr Rispens, werd geboren circa 1549 in Oosterend (Fr), is overleden op 26 oktober 1618 in Oosterend (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr). Claas was ook bekend als Claas Idses van Rispens.

Notitie bij de begrafenis: Grafsteen in de kerk van Oosterend: "Anno 1618 de 26 october sterf d eersame Claes Idtsz R. toe Esquart olt synde 66 iaer"

Bijzonderheden:

Claas woonde circa 1600 op de Sathe Rispens te Eesquert (Fr). Dit ligt onder Oosterend. Hij kocht in mei 1600 een huis in de Kerkeburen te Oosterend, gewoonlijk een teken dat iemand gaat rentenieren.

Claas trouwde met Rijck Hendriksdr.. circa 1569 in Oosterend (Fr). Rijck werd geboren circa 1554 in Eesquert (Fr), is overleden op 9 juli 1590 in Oosterend (Fr) ongeveer 36 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ids Clases (geboren circa 1579 in Eesquert (Fr)). Ids trouwde met Tyedts Sybes. in 1610 in Oosterend (Fr). Tyedts werd geboren in Oosterend (Fr).

2177      ii.  Grietje Clases Rispens (geboren circa 1590 in Oosterend (Fr)). Grietje trouwde met Ruurd Alberts, zoon van Albert Aennes en NN, op 27 september 1615 in Oosterend (Fr). Ruurd werd geboren circa 1590 in Hennaard (Fr).

        iii.  Rijk Clases. Rijk trouwde met Thomas Obbes. op 17 juni 1612. Rijk trouwde vervolgens met Bauke Aenes. op 14 maart 1654.

         iv.  Jan Clases (geboren circa 1590 in Eesquert (Fr)). Jan trouwde met Berber Ulbes Sjoerds Adema, dochter van Ulbe Sjoerds Adema en NN, in 1616. Berber werd geboren in Eesquert (Fr).


4355. Rijck Hendriksdr. dochter van Hendrik Martens en NN, werd geboren circa 1554 in Eesquert (Fr), is overleden op 9 juli 1590 in Oosterend (Fr) ongeveer 36 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr).

Notitie bij de begrafenis: Grafsteen in de kerk van Oosterend: "Anno 1590 de 9 juli st[erf] ... eerbare Ryck Hendricks dr de huisfrou van Claes Idtsz v. Rispens"

Rijck trouwde met Claas Idses Rispens. circa 1569 in Oosterend (Fr). Claas werd geboren circa 1549 in Oosterend (Fr), is overleden op 26 oktober 1618 in Oosterend (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr). Claas was ook bekend als Claas Idses van Rispens.

4372. Jeen Hinnes is overleden vr 1650 in Noorderdrachten (Fr).

Bijzonderheden:

In 1613 was hij volmacht te Noorderdrachten (Fr). 792

In 1614 was hij dorpsrechter te Noorderdrachten (Fr).

In 1640 was hij landeigenaar, -gebruiker te Noorderdrachten (Fr).

Jeen trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

2186       i.  Tjeerd Jaeens. Tjeerd trouwde met Jeltje Rinties.


4373. NN

NN trouwde met Jeen Hinnes. Jeen is overleden vr 1650 in Noorderdrachten (Fr).

4384. Wybet Minnes Haijema, zoon van Minne Montes Boutsma 793,794 en Sjuw Popkes, werd geboren circa 1533 en is overleden circa 1612 in Burum (Fr) ongeveer 79 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek: Of zijn moeder nu Sjuw Poppesdr. of Aeth Hessels Bootsma is, is niet duidelijk.

Bijzonderheden:

Tussen 1581 en 1594 was hij Volmacht van de Grietenie voor Kollum.

Landgebruik: 797,798 "... In 1595 kochten Wijbet en Baeffke de Haayema State (voor ongeveer 6000 goudguldens). Sindsdien namen ze de naam Haayema aan. De Haayema State en zathe behoorde in de eerste helft van de 16e eeuw aan de familie Eysma (...). De Haayema State stond op haar eigen saete ende landen. Het was een zeer fraai woonhuis met drie opgaande gevels, het had een zijkamer met een opgaande gevel en het dak was geheel met pannen gedekt. Er waren twee gewelfde kelders waarin zich een regenwaterbak bevond. De fraaie schuur met veel uitgangen was met rode pannen bedekt. Daarbij stond een put en een koelbak. Er omheen was een hof met bomen en planten, hekken, stekken, dammen en dampalen. Ongeveer 80 ponden land behoorden bij de state (...). Wijbet Minnes mag een rijke boer worden genoemd. Hadden de betere boeren in die tijd ongeveer 10 koeien, hij had bij zijn dood 70 melkkoeien, 2 slachtkoeien, 3 enter feersen (1j. vaars), 7 enter bollen (1j. stier), 4 kalveren, 5 trekpaarden, 3 varkens, 2 melkschapen, 7 rammen, 6 ganzen en 2 overjarige slachtvarkens".

"... In de eerste helft der 16de eeuw behoorde Haijema state en zathe aan de familie Eysma naar het schijnt, want in 1557 verkochten Auck Eysma en Gielt Eysma eenig land, gelegen in "Hayema-staetten tot Collum" aan Tjepke Gerbranda, tweede man van Eesck Popma, die vroeger gehuwd was geweest met Bocke Wattema, welke ook in Kollumerland woonde en in 1551 overleed. Eesck Popma vermaakte de state bij haar overlijden in 1595 aan Eva Eysma en hare broeders en zusters, van wie echter in datzelfde jaar "Hayema-saete" werd gekocht door Wybet Mennes, die vervolgens de naam van de "saete" aannam, dat huis met zijne vrouw Baefke Idsedr. bewoonde en wiens zoon haar in 1640 nog bezat en bewoonde".

Wybet trouwde met Griet. vr 1557 in Kollum (Fr). Griet is overleden na 1557 in Kollum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Taecke Wybets Haijema (geboren vr 1584 - overleden na 28 januari 1634). Taecke trouwde met NN.

         ii.  Symon Wybets Haijema (geboren vr 1596)

Wybet trouwde vervolgens met Martien Cornelis. in 1559-1567 in Kollum (Fr). Martien werd geboren circa 1520 in Holland en is overleden vr 12 juni 1596 in Burum (Fr).

Notitie bij het overlijden: Overleden te Kollum...

Bijzonderheden:

Haar overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig: 1589-1591 en Kollum (Fr). 799,800

Wybet trouwde vervolgens met Baefke Idses. circa 1591 in Kollum (Fr). Baefke werd geboren circa 1570 en is overleden vr 24 juni 1617.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Mary Wybets Haijema (geboren circa 1592 in Kollum (Fr) - overleden circa 1673). Mary trouwde met Louw Aebo's Allema. vr 1 november 1614. Louw is overleden op 6 december 1620 in Kollum (Fr). Mary trouwde vervolgens met Jelger Hebbeszn. in 1622. Jelger is overleden circa 1673 in Kollum (Fr).

2192      ii.  Minne Wybets Haijema (geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) - overleden vr 9 februari 1645). Minne trouwde met Grietie Taeckes, dochter van Taecke Hommes en Anna Jans Wiersma, circa 1620. Grietie is overleden vr 6 juni 1637. Minne trouwde vervolgens met Auckien Taekes Scheltinga, dochter van Taeke Scheltinga en Aafke Luitsens, na 1637. Auckien is overleden vr 4 april 1679.

        iii.  Aafke Wybets Haijema (geboren circa 1598 in Kollum (Fr)). Aafke trouwde met Jelcke Auckes.

         iv.  Ids Wybets Haijema (geboren circa 1601 in Kollum (Fr) - overleden op 8 december 1646 in Augsbuurt (Fr)). Ids trouwde met Ypkje Tiercx.,801 dochter van Tjerck Lieuwes en Moegh Harmens. Ypkje is overleden na 11 oktober 1642. Ypkje was ook bekend als Jipke Tierx. Ids trouwde vervolgens met Lub Berents.802

          v.  Trijncke Wybets Haijema (geboren circa 1602 in Kollum (Fr) - overleden vr 27 mei 1615 in Kollum (Fr))

         vi.  Griet Wybets Haijema (geboren circa 1604 in Kollum (Fr)). Griet trouwde met Hartman Feijes.

        vii.  Jan Wybets Haijema (geboren circa 1606)


4385. Baefke Idses, dochter van Ids en NN, werd geboren circa 1570 en is overleden vr 24 juni 1617.

Baefke trouwde met Wybet Minnes Haijema. circa 1591 in Kollum (Fr). Wybet werd geboren circa 1533 en is overleden circa 1612 in Burum (Fr) ongeveer 79 jaar oud.

Baefke trouwde vervolgens met Broer Wygers Wygersma. circa 1614. Broer is overleden na 1646 in Kollum (Fr).


4386. Taecke Hommes .

Taecke trouwde met Anna Jans Wiersma.

Kinderen uit dit huwelijk:

2193       i.  Grietie Taeckes (overleden vr 6 juni 1637). Grietie trouwde met Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Baefke Idses, circa 1620. Minne werd geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) en is overleden vr 9 februari 1645.

         ii.  Ypck Taeckedr. (overleden vr 28 januari 1653). Ypck trouwde met Thomas Cornelis, zoon van Cornelis Dircks en Lueke Roelofs. Thomas werd geboren circa 1580 in Burum (Fr) en is overleden vr 11 februari 1653 in Burum (Fr).


4387. Anna Jans Wiersma .

Anna trouwde met Taecke Hommes.

4400. Thomas Cornelis, zoon van Cornelis Dircks en Lueke Roelofs, werd geboren circa 1580 in Burum (Fr) en is overleden vr 11 februari 1653 in Burum (Fr).

Notitie bij de geboorte: "op De Gruits".

Notitie bij het overlijden: "op De Gruits".

Bijzonderheden:

Hij was landbouwer op de Gruits te Burum (Fr).

Landgebruik: 746 "... In 1640 was hij eigenaar van en boer op stem 52 onder Burum, wonende aan de Gruits".

Thomas trouwde met Aeuck Wolters. circa 1605.

Kind uit dit huwelijk:

2200       i.  Cornelis Thomas (geboren in 1606 in Burum (Fr) - overleden vr 1660). Cornelis trouwde met Trijntie Cornelis. op 26 maart 1649 in Kollumerland (Fr).

Thomas trouwde vervolgens met Ypck Taeckedr., dochter van Taecke Hommes en Anna Jans Wiersma. Ypck is overleden vr 28 januari 1653.

Bijzonderheden:

Zij woonde te Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Taecke Thomas (gedoopt circa 1606)

         ii.  Marten Thomas (gedoopt circa 1606). Marten trouwde met Lysbeth Jans Corlingh.

        iii.  Antie Thomas (gedoopt circa 1606). Antie trouwde met Hed Alma. Hed is overleden op 2 maart 1666.

         iv.  Jan Thomas (gedoopt circa 1606)


4401. Aeuck Wolters, dochter van Wolter Aries en NN.

Aeuck trouwde met Thomas Cornelis. circa 1605. Thomas werd geboren circa 1580 in Burum (Fr) en is overleden vr 11 februari 1653 in Burum (Fr).

4416. Dyrck Wyersma werd geboren in Burum (Fr).

Bijzonderheden:

Hij bezat in 1552 een half huis te Burum (Fr). 803 "... In 1552 kopen zij een half huis op kloosterland te Burum van de jongste weeskinderen van Pieter Cleverinck".

Voogdij: 803 In 1559 en 1568 wordt Derck Wijrsma genoemd als sibbevoogd van de wezen van Reyner Jans op de Diepswal onder Burum en in 1572 als voormomber over het weeskind van Rynttye Folckerts en Greeth".

Dyrck trouwde met Dyuwer. in 1551.

Notitie bij het huwelijk: In 1551 werden ze vermeld als echtelieden te Burum, waarschijnlijk op het land van Gerkesklooster.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Dircks (geboren circa 1550 in Burum (Fr) - overleden vr 1627 in Warfstermolen (Fr)). Cornelis trouwde met Lueke Roelofs.

2208      ii.  Jacob Dircks (geboren circa 1550 in Burum (Fr) - overleden vr 1623 in Burum (Fr)). Jacob trouwde met Rinsck Ariesdr., dochter van Aries Wolters en NN, circa 1593. Rinsck is overleden tussen 1601 en 1606. Jacob trouwde vervolgens met Martien Melles. na 1606. Martien is overleden na 1640.

        iii.  Trijn Dirckdr. (geboren circa 1550 in Burum (Fr) - overleden in 1596-1602). Trijn trouwde met Jurrien Juckes. circa 1584.


4417. Dyuwer .

Dyuwer trouwde met Dyrck Wyersma. in 1551. Dyrck werd geboren in Burum (Fr).

4424. Jan Reinders Eijsinga, zoon van Reinder Jeltes Eijsma 804 en Anna Wobbes,805 werd geboren in Burum (Fr) en is overleden vr 31 mei 1628 in Burum (Fr).

Bijzonderheden:

Erfscheiding: 806 "... Dat hij een Eijsinga zou zijn kan men afleiden uit het volgende: Op 17-12-1669 wordt overgegaan tot de verdeling van de bezittingen van wijlen Eltse Jansen Sickema (de zoon van Athje en Jan Reyners) en Bauchien Pieters Wiersma. Er is daarbij sprake van Sate en landen bij Jan Reyners Eijsinga en Pieter Jacobs, beide van Burum. In het Register van Omslag komt voor Jan Reyners Eijsinga tot Fisfliet gehuwd met Aeltie Roorda, die op 3-1-1665 wordt vermeld als curator over de kinderen uit het eerste huwelijk van Aeltie Reyners en Jan Cornelisz. (Wiersma), dezelfde als Jan Cornelisz, voormond over het 1e kind (Sytse Jans) van Jan Reyners? Hoewel ik Jan Reyners niet met de familienaam Eijsinga ben tegengekomen, kan de Jan Reyners Eijsinga uit Visvliet mogelijk een kleinzoon van hem geweest zijn".

Jan trouwde met Rinske Wolters. vr 1614. Rinske is overleden vr 1621.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Sytse Jans (geboren in 1613-1614)

Jan trouwde vervolgens met Attje Syckema. in 1621. Attje werd geboren circa 1600 in Surhuizum (Fr) en is overleden na 27 november 1641 in Burum (Fr).

Kind uit dit huwelijk:

2212       i.  Aelse Jansen Syckema (geboren circa 1622 in Burum (Fr) - overleden vr 17 december 1663). Aelse trouwde met Bauchien Pieters Wiersma, dochter van Peter Luwes Wiersma en NN, op 28 oktober 1643 in Grijpskerk. Bauchien werd geboren circa 1620 in Grijpskerk en is overleden op 3 december 1663 in Burum (Fr) ongeveer 43 jaar oud.


4425. Attje Syckema, dochter van Eelthye Wyts Syckema 807 en Yme Pieters, werd geboren circa 1600 in Surhuizum (Fr) en is overleden na 27 november 1641 in Burum (Fr).

"... Zij is de Stammoeder van alle nog levende Siccama's, behalve de familie Hora Siccama en de Oostfriese Siccama's.
[...] Athje Sickema had uit haar tweede huwelijk geen kinderen. De zoon (Aelse Jans) uit het eerste huwelijk noemde zich Siccama voor hem en zijn nakomelingen".
NB Haar broer Wyt trouwde met Tiauckien Iwema

Attje trouwde met Jan Reinders Eijsinga. in 1621. Jan werd geboren in Burum (Fr) en is overleden vr 31 mei 1628 in Burum (Fr).

Attje trouwde vervolgens met Pieter Alberts Roo.,809 zoon van Albert Pieters Roode 810 en NN, op 22 juni 1629. Pieter is overleden na 4 juli 1643.


4426. Peter Luwes Wiersma, zoon van Luw Jans Wiersma 811 en Tee Roeleffs,741 werd geboren tussen 1597 en 1598 en is overleden op 2 november 1663 in Ruigewaard, Grijpskerk.

Bijzonderheden:

Hij was Erfgezetene op de Ruigewaard. Zijn tweede vrouw liet hem na haar overlijden de plaats op de Ruigewaard na.

Peter trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

2213       i.  Bauchien Pieters Wiersma (geboren circa 1620 in Grijpskerk - overleden op 3 december 1663 in Burum (Fr)). Bauchien trouwde met Aelse Jansen Syckema, zoon van Jan Reinders Eijsinga en Attje Syckema. Aelse werd geboren circa 1622 in Burum (Fr) en is overleden vr 17 december 1663. Aelse was ook bekend als Eeltse.

Peter trouwde vervolgens met Neeltie Baas.812


4427. NN

NN trouwde met Peter Luwes Wiersma. Peter werd geboren tussen 1597 en 1598 en is overleden op 2 november 1663 in Ruigewaard, Grijpskerk.

4428. Johannes Jeppes 752 werd geboren in 1611 en is overleden na 25 juli 1679.813

Notitie bij het onderzoek: Nader onderzoek is nodig omdat er ook een Johannes Rinses is ontdekt, zoon van Rinse Johannes Sjoerdema & Jantje Minnes Juma. Dit zou aansluiten op de genealogie van Eysma / Hummersma / Rosema (zie de noten bij zijn zoon Rinse Johannes).

Bijzonderheden:

Hij was Dijkgraaf van Collumerlant.

Johannes trouwde met Syuw Metskes.

Johannes trouwde vervolgens met Antie Cornelis.752 Antie werd geboren tussen 1612 en 1613, is overleden op 25 juli 1679 in Kollum (Fr)813 en werd begraven in Kollum (Fr).

Kind uit dit huwelijk:

2214       i.  Rinse Johannes (geboren circa 1625 in Kollum (Fr) - overleden na 1698). Rinse trouwde met NN.


4429. Antie Cornelis 752 werd geboren tussen 1612 en 1613, is overleden op 25 juli 1679 in Kollum (Fr)813 en werd begraven in Kollum (Fr).

Notitie bij de begrafenis: "... ANNO 1679 DEN 25 IULIUS IS IN DEN HEERE GERVST DIE EERBARE ANTIE CORNELISDR DE HUISVROV VAN JOHANNES IEPPES DYCKGRAEF OUT ONTRENT 66 IAREN EN LEIT HIER BEGRAVEN ".

Bijzonderheden:

Zij woonde op de Uiterdijken te Kollum (Fr).

Antie trouwde met Johannes Jeppes.752 Johannes werd geboren in 1611 en is overleden na 25 juli 1679.813

4546. Jan Siurdts werd geboren circa 1594 in Optwijzel (Fr) en is overleden in 1651 in Kollumerzwaag (Fr) ongeveer 57 jaar oud.

Bijzonderheden:

Voogdij: 67 "... Na het overlijden van Jan werd als curator aangesteld Sweitse Sjoerds. Later werd hij opgevolgd door Hermannus Boety Sioerda, notaris publicum in Kollum".

Jan trouwde met Ancke Gerbens.,814 dochter van Gerben Jarigs en Baukje Sijbes, in 1616 in Kollumerzwaag (Fr). Ancke werd geboren circa 1570 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden vr november 1631 in Kollumerzwaag (Fr).

Jan trouwde vervolgens met Hiltie Egberts. op 28 november 1631 in Dantumadeel (Fr).

Kind uit dit huwelijk:

2273       i.  Antie Jans (geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr)). Antie trouwde met Marck Rodmers, zoon van Rodmer Marckx 67 en Tieets Jurriens, circa 1654 in Kollumerzwaag (Fr). Antie trouwde vervolgens met Taeke Meinderts.67 circa 1667 in Kollumerzwaag (Fr). Taeke werd geboren in 1642 en is overleden vr 1698.


4547. Hiltie Egberts, dochter van Egbert Gerbens 67 en Luke Alberts.

Hiltie trouwde met Jan Siurdts. op 28 november 1631 in Dantumadeel (Fr). Jan werd geboren circa 1594 in Optwijzel (Fr) en is overleden in 1651 in Kollumerzwaag (Fr) ongeveer 57 jaar oud.

4550. Rodmer Marckx 67 werd geboren circa 1595 in Buitenpost (Fr) en is overleden vr 15 maart 1672 in Kollumerzwaag (Fr).

Rodmer trouwde met Tieets Jurriens. circa 1623 in Kollumerzwaag (Fr). Tieets werd geboren circa 1600 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

2275       i.  Oedske Rodmers. Oedske trouwde met Focke Sioerts.67 circa 1672 in Kollumerzwaag (Fr). Focke is overleden vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr).

         ii.  Grytie Rodmers (geboren circa 1630 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden circa 1694 in Westergeest (Fr)). Grytie trouwde met Sierck Harmens, zoon van Harmen Jacobs en Aeff Siercks, in 1663 in Westergeest (Fr). Sierck werd geboren circa 1629 in Veenklooster (Fr) en is overleden circa 1694 in Veenklooster (Fr) ongeveer 65 jaar oud.

        iii.  Trijntje Rodmers (overleden circa 1670 in Triemen (Fr)). Trijntje trouwde met Else Ballings, zoon van Balling en Frouck Elses, in 1654. Else werd geboren in 1637 en is overleden in 1703 op 66-jarige leeftijd.

         iv.  Marck Rodmers. Marck trouwde met Antie Jans, dochter van Jan Siurdts en Hiltie Egberts, circa 1654 in Kollumerzwaag (Fr). Antie werd geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr) op 39-jarige leeftijd.

          v.  Focke Rodmers (geboren circa 1633 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden in 1698 in Kollumerzwaag (Fr)). Focke trouwde met Antie Roelofs. vr 1662. Focke trouwde vervolgens met Roelofke Roelofs. circa 1662 in Kollumerzwaag (Fr).


4551. Tieets Jurriens werd geboren circa 1600 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr).

Tieets trouwde met Rodmer Marckx.67 circa 1623 in Kollumerzwaag (Fr). Rodmer werd geboren circa 1595 in Buitenpost (Fr) en is overleden vr 15 maart 1672 in Kollumerzwaag (Fr).

4696. Merten Garbrantsz

Merten trouwde met iemand.

Hij had een kind:

2348       i.  Garbrant Mertens (gedoopt op 31 maart 1633 in Aduard). Garbrant trouwde met iemand.


6050. Cornelis Jacobs,689 zoon van Jacob, werd gedoopt circa 1572 en is overleden op 10 augustus 1631 in Alinghuizen ongeveer 59 jaar oud.

Notitie bij het overlijden: "Olde Cornelis Jacobs", wed: tot Allingehuisen.

Notitie bij het onderzoek: Boerderij "Groot Alinghuizen", heden huisnummer 7. Alinghuizen was ook een voorwerk van het klooster Aduard.
In een oud document "Kroniek Klooster Aduard" komt nog deze zinsnede voor:
"Ao:1595 Cornelis Jacobs te Alingehuys heeft 103 graesen lantz, comt -115-17-4,
Cornelis Jacobs heeft in verset 85 graesen lantz, ergo hier -nihil."

Cornelis Jacobs had waarschijnlijk een broer Ritze Jacobs die gehuwd was met Nieske Heeres. Zij waren landbouwers op de nabije "Lutkehuisterheerd".

Bijzonderheden:

Vr 1632 was hij Provinciemeier op Alinghuizen te Garnwerd. 278. Garwert, Aduard Fol:62 vso
Cornelis Jacobs wed: tot Allingehuijsen Alijt gebr: 103 met nog 13 gra: an de oost kante van't Nieuwe Canaal op de uiterdijk van Allingehuisen gelegen
Ao: 1639 de soon Jacob Cornelis en Gijssele
Ao: 1665 de kinderen
Ao: 1673 eene van dese kinderen met naamen Aaltie Jacobs
Ao: 1678 Aaltie Jacobs getr: an Gerrit Everts
Ao: 1686 Tiaart Ewens
Ao: 1694 de wed: Aafke

Cornelis trouwde met Alijt Jeltes.755 circa 1600. Alijt werd geboren circa 1578 en is overleden op 30 april 1643 in Alinghuizen ongeveer 65 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Arentien Cornelis. Arentien trouwde met Merten Jansen.

         ii.  Geertijen Cornellis. Geertijen trouwde met Luijtien Jacobs.

        iii.  Geeske Cornellis. Geeske trouwde met Jan Aries.

3025      iv.  Anna Cornelijs (geboren circa 1602). Anna trouwde met Jan Jacobs. Jan is overleden vr 23 augustus 1651 in Schilligeham. Jan was ook bekend als Johannes Jacobs.

          v.  Jacob Cornellis (geboren circa 1610 in Alinghuizen - overleden vr 22 september 1664). Jacob trouwde met Gijssele Julles, dochter van Julle. Gijssele werd geboren in Fransum en is overleden vr 22 september 1664.

         vi.  Griete Cornellis (geboren circa 1612 in Zuidhorn - overleden circa 1674 in Den Ham). Griete trouwde met Jan Olchers, zoon van Olchert Frericks en Beeltien. Jan werd geboren circa 1595 in Den Ham en is overleden in 1658-1659 ongeveer 63 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Olchers op den Ham.


6051. Alijt Jeltes,755 dochter van Jelte Peters en Bate Jacobs, werd geboren circa 1578 en is overleden op 30 april 1643 in Alinghuizen ongeveer 65 jaar oud.

Notitie bij het overlijden: Overleden op Alinghuizen.

Notitie bij het onderzoek: Alijt is mogelijk een dochter was van Jelte Peters en Bate Jacobs, landbouwers op Sijwertsmaheerd te Kantens, en zeker een kleindochter van Jacob Goens en Martje, landbouwers op Smeersum te Warffum.

Alijt trouwde met Cornelis Jacobs.689 circa 1600. Cornelis werd gedoopt circa 1572 en is overleden op 10 augustus 1631 in Alinghuizen ongeveer 59 jaar oud.

7672. Tammo Harmens

Tammo trouwde met Anna Harckens.

Kinderen uit dit huwelijk:

3836       i.  Harcke Tammes (geboren circa 1630 in Noordbroek - begraven op 20 maart 1666, overleden in Groningen). Harcke trouwde met Wibbien Jans, dochter van Jan Popkes en Anna Ennes. Wibbien werd geboren circa 1635 en is overleden vr juni 1659 in Groningen. Wibbien was ook bekend als Wibbien Jans Houttuyn. Harcke trouwde vervolgens met Annichien Jansen, dochter van Jan Arends en Albertien Jans Mab. Annichien werd geboren op 9 oktober 1625 in Groningen en is overleden op 22 november 1693 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Annichien was ook bekend als Anneke Jans en Anneke Mab.

         ii.  Harmen Tammes


7673. Anna Harckens

Anna trouwde met Tammo Harmens.

7674. Jan Arends, zoon van Arent Cornelis, werd geboren omstreeks 1580.760

Notitie bij het onderzoek: Er bestaat verwarring over Jan Arends vs Arent Jansz... Is het gewoon een verschrijving?

Bijzonderheden:

Hij was boekverkoper en doopsgezind vermaner te Groningen.

Jan trouwde met Albertien Jans Mab. vr 1609.760 Albertien werd geboren omstreeks 1580 en is overleden vr 1666.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Jansen

         ii.  Egbert Jansen

        iii.  Berent Jansen (geboren omstreeks 1609 - overleden vr 16 november 1634). Berent trouwde met Wennetien ter Beeck. op 23 augustus 1629 in Groningen. Wennetien werd geboren omstreeks 1609 en is overleden in 1644 ongeveer 35 jaar oud.

         iv.  Arent Jans (geboren op 28 mei 1610 in Groningen - overleden op 6 oktober 1679 in Groningen). Arent trouwde met Trijntje Alberts.

3837       v.  Annichien Jansen (geboren op 9 oktober 1625 in Groningen - overleden op 22 november 1693 in Groningen). Annichien trouwde met Isaac Jans van Delden, zoon van Jan. Annichien trouwde vervolgens met Harcke Tammes, zoon van Tammo Harmens en Anna Harckens. Harcke werd geboren circa 1630 in Noordbroek, is overleden in Groningen en werd begraven op 20 maart 1666 in Groningen. Annichien trouwde vervolgens met Jacob Berents. Jacob werd geboren in Kampen (Ov), is overleden in Groningen en werd begraven op 1 november 1727 in Groningen.


7675. Albertien Jans Mab, dochter van Jan Jansen Mab, werd geboren omstreeks 1580 en is overleden vr 1666.

Albertien trouwde met Jan Arends. vr 1609.760 Jan werd geboren omstreeks 1580.760


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 mei 2016 met Legacy 8.0 van Millennia